Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Australia ma powierzchni ę 7682,3 tys. km2, liczy 19,1 mln mieszka ń ców.  Jej stolic ą jest Canberra.  J ę zykiem urz ę dowym jest Angielski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Australia ma powierzchni ę 7682,3 tys. km2, liczy 19,1 mln mieszka ń ców.  Jej stolic ą jest Canberra.  J ę zykiem urz ę dowym jest Angielski."— Zapis prezentacji:

1

2  Australia ma powierzchni ę 7682,3 tys. km2, liczy 19,1 mln mieszka ń ców.  Jej stolic ą jest Canberra.  J ę zykiem urz ę dowym jest Angielski.

3

4

5 Koala Kolczatka Diabe ł Tasma ń ski Kangur

6 Australijski system edukacji jest modelem w du ż ym stopniu przej ę tym od Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó ł nocnej. Edukacja podstawowa i ś rednia opiera si ę na zasadach z okresu lat siedemdziesi ą tych – odrzuca tradycyjne systemy nauczania, podkre ś la indywidualno ść jednostki, jej prawo do wyboru, prawo do rozumienia tego, czego si ę uczy, prawo do uczenia si ę tego co jest dla niej wa ż ne i prawo przyjemno ś ci z tego, czego si ę uczy. W Australii istniej ą dwie szerokie kategorie szkolnictwa - pa ń stwowe i prywatne (w tym ko ś cielne) W Australii edukacja zaczyna si ę od klasy zerowej, a ko ń czy na klasie 12 (maturalnej). Nauka jest obowi ą zkowa przez pierwszych 10 lat (to mo ż e wygl ą da ć ró ż nie w ró ż nych stanach), czyli przez ca łą 7-letni ą szko łę podstawow ą i 3 pierwsze lata szko ł y ś redniej. Mo ż na te ż kontynuowa ć nauk ę w klasie 11 i 12, a nast ę pnie zdawa ć egzaminy ko ń cowe, czyli matur ę, które s ą jednocze ś nie egzaminami na studia uniwersyteckie lub kursy pomaturalne.

7 Rok szkolny w szko ł ach podstawowych i ś rednich rozpoczyna si ę pod koniec stycznia i trwa do po ł owy grudnia. Od po ł owy grudnia do ko ń ca stycznia trwaj ą oko ł o 6- tygodniowe wakacje letnie. Rok podzielony jest na 4 okresy (terms), a ka ż dy z nich trwa 9, 10 lub 11 tygodni (razem stanowi to oko ł o 40 tygodni nauki w roku). Poprzedzielane s ą one trzema dwutygodniowymi okresami ferii.

8 Szko ł a podstawowa w Australii trwa 7 lat. Zaczyna si ę j ą w wieku 5 - 6 lat, a ko ń czy jako 12 - 13 latek. W szkole podstawowej dziecko nauczy si ę czyta ć, pisa ć i liczy ć, ale wiedz ę z innych konkretnych przedmiotów (historia, fizyka, geografia) b ę dzie mia ł o do ść przypadkow ą. Pewne zagadnienia b ę d ą poruszane w ramach bloków tematycznych, takich jak Spo ł ecze ń stwo i Ś rodowisko (Society and Environment), Nauki Przyrodnicze (Science), czy Sztuka (Art), a inne zagadnienia b ę d ą poznawane przez realizacj ę projektów, czyli wi ę kszych opracowa ń na zadany temat. Opracowanie ka ż dego z tych projektów mo ż e zaj ąć nawet kilka tygodni. Du żą wag ę przywi ą zuje si ę do formy, do umiej ę tno ś ci wype ł nienia tej formy tre ś ci ą (wyszukiwanie i analiza informacji) i do przedstawienia efektu swej pracy innym ludziom. St ą d cz ę ste referowanie i wyst ą pienia publiczne. Du ż a liczba zaj ęć prowadzona jest przy u ż yciu Dzieci, które pochodz ą z rodzin, które w domu pos ł uguj ą si ę j ę zykiem innym ni ż angielski, maj ą mo ż liwo ść uczy ć si ę angielskiego w formie przystosowanej do ich mo ż liwo ś ci; przedmiot ten nie nazywa si ę English, lecz ESL (English as a Second Language). B ę d ą si ę te ż uczy ć jednego j ę zyka obcego, przy czym do wyboru s ą j ę zyki europejskie i azjatyckie. Nie ma j ę zyków uprzywilejowanych, o sprawia, ż e jedna szko ł a oferuje do wyboru np. japo ń ski i w ł oski, a druga indonezyjski i grecki. Jest to do ść przypadkowe i zale ż y od tego, jakiego nauczyciela szko ł a mo ż e zatrudni ć i od popularno ś ci danego j ę zyka. Mo ż e to zale ż e ć od mo ż liwo ś ci danej szko ł y, ale zdarza si ę, ż e w ramach normalnych zaj ęć, oferuje ona nauk ę gry na instrumencie, np. na gitarze. Niewystarczaj ą cy jest jednak nacisk na wychowanie fizyczne.

9 W australijskich szko ł ach podstawowych nie ma ocen. Ś wiadectwa, wygl ą daj ą ce bardzo nieoficjalnie, informuj ą tylko o tym, ż e w przysz ł ym roku dziecko podejmie nauk ę w nast ę pnej klasie. Uczniowie nie powtarzaj ą klas. W ł adze stanowe zarz ą dzaj ą testowanie uczniów. Wówczas wybrane roczniki poddane s ą serii testów, wszystkie szko ł y w tym samym czasie. Sprawdzenia prac dokonuje organizacja typu kuratorium (nie szko ł a), a wyniki podane s ą do wiadomo ś ci szko ł y i rodziców. Ten niezbyt formalny system nauczania spotyka si ę z nieustaj ą c ą krytyk ą ze strony obcokrajowców z pa ń stw Europy Centralnej i Wschodniej. Przyzwyczajeni do wymagaj ą cej szko ł y podstawowej, Polacy, Rosjanie, Gruzini, W ę grzy, Ukrai ń cy, Rumuni, narzekaj ą na niski poziom, jaki Australia oferuje ich dzieciom. Z drugiej strony, nikt nie mo ż e zaprzeczy ć, ż e system ten sprawdza si ę w dzia ł aniu. Na pewno nie jest gorszy od polskiego. Jest inny.

10 Nauka w szkole ś redniej jest zorganizowana o wiele bardziej formalnie ni ż w szkole podstawowej. Tu uczniowie s ą ju ż oceniani, co okres i na koniec roku. Zaczyna si ę te ż przyk ł ada ć du żą wag ę do pracy domowej ucznia. Niektóre szko ł y oferuj ą program prowadz ą cy do matury mi ę dzynarodowej. Ka ż da szko ł a przyjmuje zarys programu nauczania. Ten program mo ż e ulega ć zmianom z roku na rok. Jest on oparty na wytycznych stanowego ministerstwa o ś wiaty, ale wcale nie oznacza to, ż e jest identyczny z programami innych szkó ł pa ń stwowych w tym samym stanie. W sumie ucze ń w klasie 11 musi przerobi ć co najmniej 12 pó ł rocznych modu ł ów, z tego cze ść jest obowi ą zkowych, a reszta do wyboru.

11 W wieku lat 15 zaczyna si ę wybór kariery. Przedmioty wybrane w klasie 11 limituj ą w znaczny sposób to, co b ę dzie si ę robi ć w klasie 12, czyli przedmioty maturalne. Z kolei przedmioty zdawane na maturze maj ą zasadniczy wp ł yw na to, co mo ż na studiowa ć na uniwersytecie, np. chc ą c studiowa ć in ż ynieri ę, trzeba zdawa ć na maturze matematyk ę, fizyk ę i chemi ę, zatem te przedmioty trzeba poznawa ć w klasie 12, co wp ł ywa na wybór przedmiotów w klasie 11. Wyboru tego dokonuje si ę pod koniec klasy 10 - czyli w wieku lat 15. Ka ż da szko ł a ma na etacie Doradc ę, który pomaga uczniom (i rodzicom) we w ł a ś ciwym doborze przedmiotów. W ł a ś ciwie nie istniej ą spójne klasy, bo ka ż dy ucze ń mo ż e sobie wybra ć inny zestaw przedmiotów. Pomimo dwuletniej ró ż nicy wieku pomi ę dzy maturzyst ą australijskim, a polskim, poziom ich wiedzy, szczególnie w zakresie przedmiotów wiod ą cych, b ę dzie podobny. Wiedza ogólna b ę dzie zale ż a ł a do tego, jakie przedmioty ucze ń sobie po drodze wybiera ł. W klasie 12 ucze ń musi wybra ć nie tylko przedmioty, ale równie ż sposób, w jaki b ę dzie oceniany. Ma do wyboru: Egzamin Pa ń stwowy (niezale ż ny od szko ł y), Ocen ę Pa ń stwow ą, czy Egzamin Szkolny (przeprowadzony przez w ł asn ą szko łę ). Uniwersytety wymagaj ą Egzaminów Pa ń stwowych, ale Egzaminy Szkolne uchodz ą za ł atwiejsze i mniej obiektywne, wystarczaj ą do sko ń czenia roku 12.

12 Ucze ń zdaje matur ę w wieku lat 17. Matura jest uznawana przez wszystkie uniwersytety i szko ł y pomaturalne w kraju. Jest jednocze ś nie egzaminem na studia. Po zako ń czeniu szko ł y ś redniej osoba pragn ą ca kontynuowa ć nauk ę ma do wyboru: Uniwersytety Szko ł y nale żą ce do systemu TAFE (Tertiary And Further Education) Inne kursy i szkolenia (komputerowe, hotelarskie), prowadzone przez instytucje prywatne, cz ę sto dubluj ą ce kursy oferowane przez TAFE.

13 W Australii jest ponad 40 szkó ł wy ż szych. W tej liczbie mie ś ci si ę 37 uniwersytetów pa ń stwowych i 2 prywatne. Wszystkie te uczelnie reprezentuj ą wysoki poziom. Jest tu inaczej ni ż w Ameryce i w Europie, gdzie ka ż dy kraj ma kilka "Harvardów", wiele ś rednich i reszt ę s ł abych placówek. Australijskim skrótem od d ł ugiego s ł owa "university" jest "uni". Jest zatem w Australii kilka unis z tradycjami. Okre ś laj ą je przydomkiem "brick and stone" lub "sandstone", to od charakteru budownictwa. Nale żą do nich Adelaide University, The University of Sydney, University of NSW i Melbourne University, wszystkie za ł o ż one jeszcze w XIX wieku. Dyplom australijskiej uczelni otwiera wiele bram, praktycznie we wszystkich krajach ś wiata.

14 Do ść powszechny jest w Australii przewodnik po uniwersytetach, zwany "The Good Universities Guide" Jest tam porównanie krajowych uniwersytetów w ró ż norakich kategoriach: presti ż, bud ż et przypadaj ą cy na jednego studenta, popularno ść w ś ród ch ę tnych na studia, dzia ł alno ść naukowo-badawcza, ł atwo ść dostania si ę, ilo ść studentów zagranicznych, ilo ść studentów Aborygenów, satysfakcja studentów itd. Jest to gruba, 452-stronicowa ksi ę ga, w cenie 19,95 A$.

15 Studenci uniwersyteccy zaczynaj ą nauk ę z pocz ą tkiem marca. Nowi studenci o par ę tygodni wcze ś niej. Rok akademicki ko ń czy si ę pod koniec listopada. Przerwa mi ę dzysemestralna wypada w drugiej po ł owie czerwca i w lipcu. Niektóre uczelnie, lub poszczególne ich kierunki, mog ą nie podlega ć tej generalnej zasadzie. Wi ę kszo ść kursów uniwersyteckich to studia 3-letnie, po których uzyskuje si ę tytu ł Bachelor (Bachelor of Science, Bachelor of Engineering, Bachelor of Biotechnology itd). Jest to wystarczaj ą ce, aby zosta ć uznanym, jako osoba z wykszta ł ceniem wy ż szym. Mo ż na przyj ąć, ż e tutejszy bachelor jest odpowiednikiem polskiego licencjata. Wi ę kszo ść australijskiej m ł odzie ż y poprzestaje na tytule bachelor i w wieku 20-21 lat podejmuje prac ę. Tylko pewien procent decyduje si ę na dalsze studia, a s ą to g ł ównie ci, którzy maj ą ambicje naukowe. Tak powszechny w Polsce magister, tutaj "master", to w ł a ś ciwie ju ż tytu ł naukowy.

16


Pobierz ppt " Australia ma powierzchni ę 7682,3 tys. km2, liczy 19,1 mln mieszka ń ców.  Jej stolic ą jest Canberra.  J ę zykiem urz ę dowym jest Angielski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google