Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MODU Ł 2.02.2 Kszta ł cenie ponadgimnazjalne Klasa II.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MODU Ł 2.02.2 Kszta ł cenie ponadgimnazjalne Klasa II."— Zapis prezentacji:

1 MODU Ł 2.02.2 Kszta ł cenie ponadgimnazjalne Klasa II

2 Kształcenie ponadgimnazjalne Daje nam mo ż liwo ś ci dalszego rozwoju, wyboru stylu ż ycia poprzez poznanie i nauk ę zawodu.

3 Ścieżki kształcenia GIMNAZJUM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TECHNIKUM ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN ZAWODOWY TYTUŁ TECHNIKA SZKOŁA POLICEALNA LUB KURSY KWALIFIACYJNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH STUDIA LICENCJACKIE I INŻYNIERSKIE STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE STUDIA DOKTORANCKIE KURSY KWALIFIKACYJNE EGZ. ZAWODOWY TYTUŁ ROBOTNIKA

4 Rodzaje szkół ponadgimnazjalnych Liceum Ogólnokształcące Przedmioty ogólnokształcące Technikum Przedmioty ogólnokształcące Przedmioty zawodowe Zasadnicza Szkoła Zawodowa Przedmioty ogólnokształcące Przedmioty zawodowe 1 23

5 Liceum Ogólnokształcące Je ś li wybierzesz LO - zdobywasz wykszta ł cenie ś rednie, ale tak ż e wybierasz zawód. Pog łę biaj ą c wiedz ę z interesuj ą cych Ci ę przedmiotów ogólnokszta ł c ą cych przygotowujesz si ę do wyboru zawodów, które zdobywa si ę na poziomie wy ż szym. Wymie ń 3 takie zawody.

6 Liceum Ogólnokształcące Wybieraj ą c LO dokonujemy wyboru przedmiotów ogólnokszta ł c ą cych, których chcemy si ę uczy ć na poziomie rozszerzonym. Zazwyczaj s ą to te przedmioty, które lubimy i z których mamy najlepsze oceny. One bowiem zadecyduj ą o wyborze przedmiotów maturalnych i kierunku studiów.

7 Liceum Ogólnokształcące Atuty LO: Egzamin maturalny Szkoły Policealne Kursy kwalifikacyjne Studia wyższe Ogólnokształcące Od klasy drugiej 2- 4 rozszerzeń 3 lata Czas nauki Rodzaj przedmio- tów Egzamin kończący Kontynu- acja nauki

8 Technikum Je ś li zdecydujesz si ę na nauk ę w technikum, zdob ę dziesz wykszta ł cenie ś rednie i ciekawy zawód. W tej szkole b ę dziesz uczy ć si ę przedmiotów ogólnokszta ł c ą cych i zawodowych. Ko ń cz ą c technikum masz mo ż liwo ść zdoby ć tytu ł technika w wybranym zawodzie. Wymie ń 3 takie zawody.

9 Technikum Czas nauki 4 lata Przedmioty Ogólnokształcące Zawodowe Praktyki zawodowe Egzaminy kończące Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe Egzamin maturalny Atuty Technikum

10 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Przygotuje Ci ę do wykonywania wybranego zawodu poprzez praktyczn ą nauk ę. Oznacza to, ż e w ci ą gu tygodnia nauki b ę dziesz zarówno chodzi ć do szko ł y i uczy ć si ę teoretycznie, oraz b ę dziesz ucz ę szcza ć na praktyki zawodowe.

11 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Atuty ZSZ Nauka trwa 3 lata Praktyczna nauka ciekawego zawodu Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Możliwość kontynuowania ścieżki edukacyjnej w LO dla dorosłych od kl. II Możliwość podnoszenia kwalifikacji na kursach kwalifikacyjnych

12 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Po uko ń czeniu ZSZ masz mo ż liwo ść zda ć egzamin potwierdzaj ą cy kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie. Uko ń czenie Zasadniczej Szko ł y Zawodowej daje Ci wykszta ł cenie zawodowe. Wymie ń 3 zawody, które mo ż esz zdoby ć w ZSZ.

13 Podsumowanie: Nie zapomnij, ż e wiedza daje Ci wi ę ksze mo ż liwo ś ci wyboru. Od Twoich wyborów zale ż y Twoja przysz ł o ść.


Pobierz ppt "MODU Ł 2.02.2 Kszta ł cenie ponadgimnazjalne Klasa II."

Podobne prezentacje


Reklamy Google