Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - stan przygotowania Olsztyn, 9 czerwca 2016 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - stan przygotowania Olsztyn, 9 czerwca 2016 r."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata stan przygotowania Olsztyn, 9 czerwca 2016 r.

2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) został przyjęty 12 lutego 2015 r. decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej C(2015) 904 final. Przyjęcie Programu

3 Instytucja Zarządzająca RPO WiM Departament Koordynacji Promocji Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Departament Polityki Regionalnej IP ZIT Olsztyn IP Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. IP Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie IP Wojewódzki Urząd Pracy System wdrażania Programu Departament Finansów i Skarbu Departament Organizacyjny Departament Prawny Departament Kontroli Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji

4 Porozumienia międzyinstytucjonalne ŁączniePodpisaneNiepodpisane Planowany termin podpisania Porozumienia II kwartał 2016 Rodzaje porozumień: 1)w sprawie realizacji RPO WiM : podpisane z WUP, WFOŚiGW, WMARR oraz ZIT Olsztyn; 2)w sprawie powierzenia przetwarzanych danych osobowych: podpisane z WUP, WFOŚiGW i WMARR, do podpisania z ZIT Olsztyn; 3)w sprawie dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach Centralnego Systemu Teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją RPO WiM : podpisane z WUP, WFOŚiGW i WMARR.

5 Opis Funkcji i Procedur – zatwierdzony Instrukcje Wykonawcze zatwierdzone przez Zarząd WWM - 6 z 6 planowanych: ―IZ – ―IC – ―IP WUP – ―IP WFOŚiGW – ―IP WMARR – ―IP ZIT Olsztyn – Status Gotowości Dokumentów Programowych

6 Wytyczne programowe 1.Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie zarządzania ryzykiem oraz wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych 2.Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków (22) dla:  Poddziałania Inkubowanie przedsiębiorstw  Poddziałania Tereny inwestycyjne  Poddziałania Usługi dla MŚP  Poddziałania Promocja gospodarcza regionu  Działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych  Działania 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP  Poddziałania Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych  Poddziałania Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis

7 Wytyczne programowe 2.Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków c.d.:  Działania 5.1 Gospodarka odpadowa  Działania 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa  Działania 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej  Poddziałania Bezpieczeństwo Warmii i Mazur  Poddziałania Dziedzictwo kulturowe  Poddziałania Infrastruktura uzdrowiskowa  Działania 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym  Poddziałania Mobilny MOF – ZIT Olsztyna  Poddziałania Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis  Poddziałania Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis

8 Wytyczne programowe 2. Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków c.d.:  Działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich  Działania 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis  Działania 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku – ZIT bis  Działania 9.2 Infrastruktura socjalna

9 (na rok 2016) Komitet Monitorujący RPO WiM Powołanie Komitetu – 28 kwietnia 2015 r. Liczba członków – 47 Posiedzenia Komitetu – 10 (najbliższe: 22 czerwca 2016 r.) Podjęte Uchwały – 110 – Regulamin działania Komitetu – Strategia Komunikacji RPO WiM – Plan Ewaluacji RPO WiM – Kryteria wyboru projektów (dla 67 z 84 działań/poddziałań) – Powołanie Grup roboczych funkcjonujących w ramach Komitetu –Sprawozdanie roczne za lata z realizacji RPO WiM

10

11 Stan przygotowania SZOOP i kryteriów wyboru projektu ŁącznieZatwierdzoneNiezatwierdzone Planowany termin zatwierdzenia SzOOP Kryteria dla działań /poddziałań III kwartał 2016 r.

12 Konkursy ogłoszone w 2015 (bez PT) Numer i nazwa Osi Liczba konkursów ogółem W tym ZIT Wysokość alokacji przeznaczona na konkursy (w mln euro) Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur 10 6,1 Oś 2 Kadry dla gospodarki 6020,5 Oś 3 Cyfrowy region 000 Oś 4 Efektywność energetyczna 00 0 Oś 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów 000 Oś 6 Kultura i dziedzictwo 00 0 Oś 7 Infrastruktura transportowa 00 0 Oś 8 Obszary wymagające rewitalizacji 00 0 Oś 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych 000 Oś 10 Regionalny rynek pracy 1307,5 Oś 11 Włączenie społeczne 4025,8 RAZEM ,9

13 Nabory w trybie pozakonkursowym w 2015 (bez PT) Umowa o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym – ”Budowa drogi dojazdowej do terminala pasażerskiego, stanowiącej połączenie Portu Lotniczego w Szymanach z siecią TEN-T poprzez drogę krajową nr 57” - podpisana 27 listopada 2015 r. Wartość projektu - ok. 4,4 mln zł Podpisano 20 umów w ramach naboru w trybie pozakonkursowym dla działania 10.1 – projekty Powiatowych Urzędów Pracy Całkowita wartość projektów - ok. 45 mln zł

14 Konkursy planowane w 2016 (bez PT) Numer i nazwa Osi Liczba konkursów ogółem W tym ZIT i ZIT” Wysokość alokacji przeznaczona na konkursy (w mln euro) Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur ,1 Oś 2 Kadry dla gospodarki 13246,8 Oś 3 Cyfrowy region 3024,2 Oś 4 Efektywność energetyczna ,3 Oś 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów 7086,8 Oś 6 Kultura i dziedzictwo 4140,5 Oś 7 Infrastruktura transportowa 4419,0 Oś 8 Obszary wymagające rewitalizacji 2125,1 Oś 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych 4125,9 Oś 10 Regionalny rynek pracy 17023,8 Oś 11 Włączenie społeczne 9229,6 RAZEM ,1

15 Liczba złożonych wniosków / zawartych umów (stan na ) Oś priorytetowa Liczba złożonych wniosków Wnioskowane dofinan- sowanie (w mln zł) Liczba zawartych umów Wkład UE w umowach (w mln zł) I Inteligentna Gospodarka WiM 43 18,400 II Kadry dla gospodarki ,500 IV Efektywność energetyczna ,000 V Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów 73 55,300 VI Kultura i dziedzictwo ,700 VII Infrastruktura transportowa 7 200,113,3 X Regionalny rynek pracy ,75485,0 XI Włączenie społeczne ,310,6 XII Pomoc techniczna 11 32,742,1 RAZEM ,76091,0

16 W 2016 r. w największym stopniu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki: „Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawców” (oś II) - 67,2% wartości celu pośredniego, „Liczba wspartych jednostek infrastruktury uzdrowiskowej w zakontraktowanych projektach” (oś VI) - 100% celu KEW, „Otwarta przestrzeń utworzona lub zrekultywowana na obszarach miejskich w zakontraktowanych projektach” (oś VIII) - 80,34% celu KEW, „Liczba wspartych podmiotów leczniczych w zakontraktowanych projektach” (oś IX) - 50% celu KEW, „Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie” (oś X) – 52 % wartości celu pośredniego, „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie” (oś XI) - 41,47% wartości celu pośredniego. Roczne Plany Działań na rok 2016

17 w mln zł Lata Razem: Budżet Państwa 33,652,261,538,6 185,9 Wkład UE 466,2932,61 049,01 121,53 569,3 Łącznie: 499,8984,81 110,51 160,13 755,2 Zakładane kwoty wydatków na lata

18 w mln zł Lata Razem: Kwota wydatków kwalifikowalnych 133,1902,11 035,2 Wkład UE 113,1766,8 879,9 Łącznie: 246,21 668,91 915,1 Zakładane kwoty certyfikacji na lata

19 Wypełnienie warunków ex-ante na poziomie regionalnym WarunekStan spełnienia Planowany termin realizacji 1.1 Badania naukowe i innowacje – Regionalne inteligentne specjalizacje Częściowo spełnionyLipiec 2016 r. 6.2 Gospodarka odpadami – Wojewódzkie plany gospodarowania odpadami Częściowo spełnionyWrzesień 2016 r Transport – Regionalne plany transportowe Spełniony - Systemy statystyczne i wskaźniki rezultatu Spełniony-

20 Postęp desygnacji RPO WiM Audyt desygnacyjny w IZ, IP WUP i IP WFOŚiGW - zakończony. Na ukończeniu jest audyt w IP WMARR S.A. oraz IP ZIT Olsztyn. Na dzień dzisiejszy Instytucja Audytowa nie przewiduje rekomendacji dla instytucji zaangażowanych w realizację Programu. Przewiduje się, że audyt desygnacyjny zakończy się wkrótce.

21 Dziękuję za uwagę Lidia Wójtowicz Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - stan przygotowania Olsztyn, 9 czerwca 2016 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google