Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski."— Zapis prezentacji:

1 Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 29.09.2014 r. Sprawozdanie okresowe za I półrocze 2014 r. z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

2 2Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 29.09.2014 r.

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9 Porównanie do poprzedniego okresu Porównanie do poprzedniego okresu (wybrane wskaźniki) rodzaj wskaźnika 31.12.2013 r.30.06.2014 r.różnica Wnioski po ocenie formalnej (liczba) 3 448 3 668220 Wnioski po ocenie formalnej (dofinansowanie w mln zł) 6 539 6 911372 Umowy (liczba) 2 196 2 383187 Umowy (środki UE w mln zł) 4 056 4 255199 Kontraktacja (% alokacji programu) 91,19% 95,90%4,71% Wnioski o płatność (liczba) 8 653 9 232579 Płatności (środki UE w mln zł) 2 850 3 140290 Płatności (% alokacji programu) 64,07% 70,78%6,71% Certyfikacja do KE (środki UE w mln zł) 2 740 3 044304 Certyfikacja do KE (% alokacji programu) 61,01% 69,61%8,60% Projekty zakończone (liczba) 1 453 1 572119

10 10Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 29.09.2014 r. Problemy we wdrażaniu programu Opóźnienia realizacji projektów spowodowane m.in.: pracami konserwatorskimi i archeologicznymi, stosowaniem formuły „zaprojektuj i wybuduj”, zmianami w dokumentacjach technicznych, niewywiązywaniem się wykonawców z kontraktów. Długotrwały proces odzyskiwania środków od beneficjentów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Ogłaszanie upadłości beneficjentów (głównie spółek z o.o.) przez sądy gospodarcze, niezachowanie trwałości projektów. Zagrożenie wartości docelowej wskaźnika rezultatu w osi priorytetowej VII „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” - „liczba podłączeń do szerokopasmowego Internetu” określonej na poziomie 96 650 szt.

11 11Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 29.09.2014 r. Problemy we wdrażaniu programu wraz z podjętymi środkami zaradczymi (1) Problem: Niestabilna sytuacja w branży oze i brak środków własnych wnioskodawców spowodowany odmową finansowania projektów ze strony banków. Środek zaradczy:  Aktualizacja harmonogramu konkursów.  Przesunięcie środków na finansowanie projektów z list rezerwowych.  Ogłoszenie nowych konkursów (14.05.2014 r.)  Akcje informacyjno-promocyjne.  Prowadzenie stałego monitoringu projektów z zakresu oze.

12 12Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 29.09.2014 r. Problemy we wdrażaniu programu wraz z podjętymi środkami zaradczymi (2) Problem: W Poddziałaniu 1.1.10 Przygotowanie stref przedsiębiorczości występuje problem dotyczący braku inwestorów zainteresowanych ulokowaniem inwestycji na terenie stref przedsiębiorczości. Środek zaradczy: Stały kontakt z beneficjentami i monitorowanie stanu realizacji przedmiotowych projektów. Beneficjenci ze swojej strony podejmują działania mające na celu znalezienie inwestorów, którzy zrealizują inwestycje na przygotowanym terenie.

13 Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej 2 Roczne Plany Działań z Pomocy technicznej Zatwierdzono 2 Roczne Plany Działań z Pomocy technicznej obejmujące projekty z zakresu:  szkoleń pracowników i beneficjentów  zatrudnienia  zakupu sprzętu komputerowego i biurowego  wyposażenia powierzchni biurowej  promocji i informacji  ewaluacji  organizacji procesu wyboru projektów  organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WiM 13Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 29.09.2014 r.

14 14Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 29.09.2014 r. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji (1) PROMOCJA PROMOCJA  kampania informacyjno - promocyjna w regionalnej telewizji i rozgłośniach radiowych  wydanie biuletynu informacyjno - promocyjnego RPO WiM  cykl publikacji dodatku promocyjno - informacyjnego poświęconego osi priorytetowej VI „Środowisko przyrodnicze” w gazecie o zasięgu lokalnym  wydarzenie promocyjne związane z 10-leciem Polski w UE  zakup gadżetów promocyjnych i artykułów poligraficznych na potrzeby bieżącej działalności informacyjno - promocyjnej

15 15Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 29.09.2014 r. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji (2) INFORMACJA  funkcjonowanie punktów informacyjnych w IZ, IP oraz IP II  publikacja ogłoszeń o naborze wniosków o dofinansowanie projektów EDUKACJA EDUKACJA  szkolenia dla potencjalnych beneficjentów RPO WiM  szkolenia, warsztaty, seminaria, kursy dla pracowników IZ, IP oraz IP II

16 16Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 29.09.2014 r. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji (3) INTERNET  www.rpo.warmia.mazury.pl www.rpo.warmia.mazury.pl  www.wfosigw.olsztyn.pl www.wfosigw.olsztyn.pl  www.wmarr.olsztyn.pl www.wmarr.olsztyn.pl  kampania informacyjno-promocyjna w Internecie (media społecznościowe - Facebook)  bieżąca aktualizacja portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz Bazy Wiedzy w obszarze regionu warmińsko-mazurskiegowww.funduszeeuropejskie.gov.pl

17 17Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 29.09.2014 r. Dziękuję za uwagę Zbigniew Cieciuch Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WiM jest sfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google