Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski."— Zapis prezentacji:

1 Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, Olsztyn Tel. (0-89) , Fax (0-89) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. Sprawozdanie okresowe za I półrocze 2014 r. z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

2 2Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r.

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9 Porównanie do poprzedniego okresu Porównanie do poprzedniego okresu (wybrane wskaźniki) rodzaj wskaźnika r r.różnica Wnioski po ocenie formalnej (liczba) Wnioski po ocenie formalnej (dofinansowanie w mln zł) Umowy (liczba) Umowy (środki UE w mln zł) Kontraktacja (% alokacji programu) 91,19% 95,90%4,71% Wnioski o płatność (liczba) Płatności (środki UE w mln zł) Płatności (% alokacji programu) 64,07% 70,78%6,71% Certyfikacja do KE (środki UE w mln zł) Certyfikacja do KE (% alokacji programu) 61,01% 69,61%8,60% Projekty zakończone (liczba)

10 10Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. Problemy we wdrażaniu programu Opóźnienia realizacji projektów spowodowane m.in.: pracami konserwatorskimi i archeologicznymi, stosowaniem formuły „zaprojektuj i wybuduj”, zmianami w dokumentacjach technicznych, niewywiązywaniem się wykonawców z kontraktów. Długotrwały proces odzyskiwania środków od beneficjentów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Ogłaszanie upadłości beneficjentów (głównie spółek z o.o.) przez sądy gospodarcze, niezachowanie trwałości projektów. Zagrożenie wartości docelowej wskaźnika rezultatu w osi priorytetowej VII „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” - „liczba podłączeń do szerokopasmowego Internetu” określonej na poziomie szt.

11 11Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. Problemy we wdrażaniu programu wraz z podjętymi środkami zaradczymi (1) Problem: Niestabilna sytuacja w branży oze i brak środków własnych wnioskodawców spowodowany odmową finansowania projektów ze strony banków. Środek zaradczy:  Aktualizacja harmonogramu konkursów.  Przesunięcie środków na finansowanie projektów z list rezerwowych.  Ogłoszenie nowych konkursów ( r.)  Akcje informacyjno-promocyjne.  Prowadzenie stałego monitoringu projektów z zakresu oze.

12 12Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. Problemy we wdrażaniu programu wraz z podjętymi środkami zaradczymi (2) Problem: W Poddziałaniu Przygotowanie stref przedsiębiorczości występuje problem dotyczący braku inwestorów zainteresowanych ulokowaniem inwestycji na terenie stref przedsiębiorczości. Środek zaradczy: Stały kontakt z beneficjentami i monitorowanie stanu realizacji przedmiotowych projektów. Beneficjenci ze swojej strony podejmują działania mające na celu znalezienie inwestorów, którzy zrealizują inwestycje na przygotowanym terenie.

13 Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej 2 Roczne Plany Działań z Pomocy technicznej Zatwierdzono 2 Roczne Plany Działań z Pomocy technicznej obejmujące projekty z zakresu:  szkoleń pracowników i beneficjentów  zatrudnienia  zakupu sprzętu komputerowego i biurowego  wyposażenia powierzchni biurowej  promocji i informacji  ewaluacji  organizacji procesu wyboru projektów  organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WiM 13Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r.

14 14Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji (1) PROMOCJA PROMOCJA  kampania informacyjno - promocyjna w regionalnej telewizji i rozgłośniach radiowych  wydanie biuletynu informacyjno - promocyjnego RPO WiM  cykl publikacji dodatku promocyjno - informacyjnego poświęconego osi priorytetowej VI „Środowisko przyrodnicze” w gazecie o zasięgu lokalnym  wydarzenie promocyjne związane z 10-leciem Polski w UE  zakup gadżetów promocyjnych i artykułów poligraficznych na potrzeby bieżącej działalności informacyjno - promocyjnej

15 15Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji (2) INFORMACJA  funkcjonowanie punktów informacyjnych w IZ, IP oraz IP II  publikacja ogłoszeń o naborze wniosków o dofinansowanie projektów EDUKACJA EDUKACJA  szkolenia dla potencjalnych beneficjentów RPO WiM  szkolenia, warsztaty, seminaria, kursy dla pracowników IZ, IP oraz IP II

16 16Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji (3) INTERNET     kampania informacyjno-promocyjna w Internecie (media społecznościowe - Facebook)  bieżąca aktualizacja portalu oraz Bazy Wiedzy w obszarze regionu warmińsko-mazurskiegowww.funduszeeuropejskie.gov.pl

17 17Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, r. Dziękuję za uwagę Zbigniew Cieciuch Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WiM jest sfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google