Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System wdrażania RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System wdrażania RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89)"— Zapis prezentacji:

1 System wdrażania RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 17 października 2008

2 4 października 2007 roku Komisja Europejska zatwierdziła Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. 14 listopada 2007 roku Zarząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego Uchwałą nr 61/354/07/III przyjął Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 o treści zatwierdzonej przez Komisję Europejską. 2Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 17 października 2008

3 Wartość środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczona na realizację RPO Warmia i Mazury 2007-2013 wynosi 6,48% całkowitej alokacji tego funduszu w ramach 16 RPO, tj. 1 036,5 mln € Oprócz środków Unii Europejskiej zakładany jest także udział: - publicznych środków krajowych - 199,3 mln € - innych środków finansowych, w tym prywatnych – 383,5 mln € Łączna kwota środków finansowych planowanych na realizację RPO WiM szacowana jest na: 1,6 mld euro 3Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 17 października 2008

4 System wdrażania RPO WiM 2007-2013 Podstawy prawne Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie (zaakceptowane przez KE w dniu 7 maja 2007 r.), Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 4Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 17 października 2008

5 Instytucja Koordynująca (IK) Funkcję Instytucji Koordynującej RPO (IK RPO) pełni Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, obsługiwany w przedmiotowym zakresie przez Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych w MRR. Instytucja Koordynująca RPO odpowiada za: weryfikację regionalnych programów operacyjnych pod względem ich zgodności z NSRO, negocjowanie regionalnych programów operacyjnych z KE we współpracy z instytucjami zarządzającymi RPO, zapewnienie spójności stosowanych wytycznych, monitorowanie efektów wdrażania RPO w regionach. 5Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 17 października 2008

6 Instytucja Zarządzająca (IZ) Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego Do najważniejszych zadań IZ należy: zapewnienie zgodności wyboru operacji do finansowania z kryteriami wyboru projektów dla programu, weryfikację, że współfinansowane towary i usługi są dostarczone oraz wydatki zadeklarowane przez beneficjentów zostały rzeczywiście poniesione, zapewnienie istnienia informatycznego systemu rejestracji i przechowywania zapisów księgowych dla każdej operacji, kierowanie pracą Komitetu Monitorującego i dostarczanie mu dokumentacji do monitorowania jakościowej realizacji programu, przedkładanie KE rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji programu. 6Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 17 października 2008

7 Instytucja Zarządzająca (2) 7Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 17 października 2008 Zarząd Województwa Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej Departament Organizacyjny Departament Finansów i Skarbu Departament Prawny Departament Audytu Departament Zamówień Publicznych i Udzielania Zezwoleń

8 Instytucja Zarządzająca (3) Większość obowiązków Instytucji Zarządzającej wykonuje Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego 8Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 17 października 2008 Dyrektor Departamentu Biuro Projektów Przedsiębiorczość Biuro Koordynacji Biuro Projektów Turystyka Biuro Promocji i Informacji Biuro Projektów Infrastruktura Społeczna Biuro Płatności i Rozliczeń Biuro Projektów Rewitalizacja Biuro Kontroli Biuro Projektów Transport Biuro Monitoringu Biuro Projektów Informatyzacja Biuro Pomocy Technicznej Zastępca Dyrektora

9 Instytucja Pośrednicząca (IP) Instytucja Zarządzająca może delegować wykonywanie części zadań do Instytucji Pośredniczących, zachowując całkowitą odpowiedzialność za całość realizacji programu. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego powierzył Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na mocy porozumienia pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej dla Osi Priorytetowej VI Środowisko Przyrodnicze. Do najważniejszych zadań IP: prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych, przeprowadzanie naboru wniosków o dofinansowanie, dokonywanie wyboru projektów, zawieranie umów o dofinansowanie, przeprowadzanie kontroli projektów w miejscu ich realizacji, weryfikacja wniosków o płatność oraz przekazywanie płatności 9Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 17 października 2008

10 Instytucja Pośrednicząca II stopnia (IP II) Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję o powierzeniu części zadań związanych z wdrażaniem części Osi Priorytetowej Przedsiębiorczość RPO WiM Instytucji Pośredniczącej wyłonionej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została wybrana oferta Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie. Do najważniejszych zadań należy IP II: prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych, przeprowadzanie naboru wniosków o dofinansowanie, dokonywanie wyboru projektów, zawieranie umów o dofinansowanie, przeprowadzanie kontroli projektów w miejscu ich realizacji, weryfikacja wniosków o płatność oraz przekazywanie płatności 10Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 17 października 2008

11 11Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 17 października 2008 Schemat instytucjonalny RPO WiM 2007 - 2013 Komisja Europejska Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Instytucja Zarządzająca RPO WiM 2007 - 2013 Instytucja Koordynująca RPO w MRR Część Osi I Przedsiębiorczość Oś III Infrastruktura Społeczna Oś II Turystyka Oś IV Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja Miast Oś V Infrastruktura Transportowa Regionalna i Lokalna Oś VII Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego Oś VIII Pomoc Techniczna Beneficjent IP – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej IP II – Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego Beneficjent Oś VI Środowisko Przyrodnicze Część Osi I Przedsiębiorczość

12 Instytucja Certyfikująca (IC) Instytucja Certyfikująca to komórka organizacyjna utworzona zarządzeniem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – Departament Instytucji Certyfikującej. W przypadku RPO IC delegowała na podstawie porozumienia część funkcji związanych z certyfikacją do Urzędów Wojewódzkich – Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji. Główne delegowane zadania: weryfikacja pod względem formalnym i rachunkowym otrzymywanego od IZ poświadczenia wydatków oraz wniosku o płatność okresową/końcową dla regionalnego programu operacyjnego, poświadczenie, że zadeklarowane wydatki są zgodne z mającymi zastosowanie zasadami wspólnotowymi i krajowymi oraz zostały poniesione w związku z operacjami wybranymi do finansowania zgodnie z kryteriami mającymi zastosowanie do programu, sprawdzanie, czy procedury wewnętrzne służące realizacji RPO w IZ oraz IP i IP II są zawarte w odpowiednich instrukcjach oraz czy są wdrożone i przestrzegane, monitorowanie zasady n+3/n+2 dla RPO. 12Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 17 października 2008

13 Instytucja Audytowa (IA) Zadania Instytucji Audytowej wykonuje Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, którego funkcję pełni sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów przy pomocy Departamentu Certyfikacji i Poświadczeń Środków z UE oraz 16 Urzędów Kontroli Skarbowej umiejscowionych na poziomie województwa. Główne zadania: zapewnienie prowadzenia audytów w celu weryfikacji skutecznego funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli RPO WiM, przedkładanie KE rocznych sprawozdań audytowych, wydawanie opinii czy system zarządzania i kontroli funkcjonuje skutecznie oraz czy deklaracje wydatków przedstawione KE są prawidłowe i zgodne z prawem, przedkładanie KE deklaracji częściowego/końcowego zamknięcia programu. 13Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 17 października 2008

14 Komitet Monitorujący (KM) Komitet Monitorujący czuwa nad efektywnością i jakością zarządzania i realizacji programu. Skład: przedstawiciele administracji samorządowej, administracji rządowej oraz partnerzy społeczni i gospodarczy (26 członków z prawem do głosowania, 12 członków bez prawa do głosowania – tzw. obserwatorów) Główne zadania: zatwierdza kryteria wyboru projektów w ramach programu operacyjnego w terminie sześciu miesięcy od zatwierdzenia programu operacyjnego oraz zatwierdza ewentualne zmiany tych kryteriów, okresowo bada postęp w zakresie osiągania szczegółowych celów określonych w programie na podstawie dokumentów przedkładanych przez IZ, analizuje rezultaty realizacji programu, w szczególności osiągania celów wyznaczonych każdej osi priorytetowej, przedkłada IZ propozycje zmian lub analiz programu operacyjnego ułatwiających realizację celów funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. 14Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 17 października 2008

15 15Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 17 października 2008 Zarząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego Minister Rozwoju Regionalnego Wojewoda Warmińsko-Mazurski Minister Finansów Sekretarz Stanu Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych Departamenty pełniące funkcje IZ RPO Dyrektor Generalny Departament Instytucji Certyfikującej Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w Warmińsko- Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim Podsekretarz Stanu Gen. Inspektor Kontroli Skarb. Departament Certyfikacji i Poświadczeń Środków z Unii Europejskiej Podsekretarz Stanu Departament Instytucji Płatniczej Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie Schemat organizacyjny wskazujący rozmieszczenie IZ, IK, IC i IA oraz instytucji odpowiedzialnej za otrzymywanie płatności z KE

16 Dziękuję za uwagę Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09 www.rpo.warmia.mazury.pl e-mail: prr@warmia.mazury.pl 16Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 17 października 2008


Pobierz ppt "System wdrażania RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google