Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan wypełnienia warunkowości ex ante dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Olsztyn, 22 stycznia 2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan wypełnienia warunkowości ex ante dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Olsztyn, 22 stycznia 2016."— Zapis prezentacji:

1 Stan wypełnienia warunkowości ex ante dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Olsztyn, 22 stycznia 2016 r.

2 WARUNKOWOŚĆ EX ANTE Inteligentne specjalizacje

3 Inteligentne specjalizacje jako warunek ex-ante Zapis projektu rozporządzenia ogólnego (1303/2013): przedkładając projekt umowy partnerskiej bądź programu operacyjnego, państwo członkowskie weryfikuje spełnienie warunków ex-ante dla odpowiedniego celu tematycznego Inteligentna specjalizacja - warunek wstępny dla wspierania inwestycji w zakresie wzmacniania badań, rozwoju technologicznego i innowacji (Cel Tematyczny 1) Dotyczy Osi 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazury RPO WiM 2014-2020 Działanie 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych Działanie 1.2 Innowacyjne firmy Poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką Poddziałanie 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji Warunek częściowo spełniony na etapie zatwierdzania Programu -.

4 Działania zrealizowane wraz z zakończeniem Badania potencjału innowacyjnego i rozwojowego przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego Planowane działania Data przekazania do KE Określenie potencjału innowacyjnego i rozwojowego przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarach IS w tym także pogłębienie analizy SWOT da każdej ze specjalizacji. 15 grudnia 2015 Określenie specyficznych potrzeb sektorów. Pogłębienie wiedzy na temat zasobów naukowych, dostępnej wiedzy i technologii. 15 grudnia 2015 Zidentyfikowanie istniejących i potencjalnych form współpracy gospodarczej i naukowo-gospodarczej oraz ich zakresu w kontekście rozwoju danej specjalizacji w tym także analiza klastrów (potencjalnych i funkcjonujących) w IS w regionie. 15 grudnia 2015 Analiza wąskich gardeł (elementów ograniczających skuteczność wdrażanej polityki). 15 grudnia 2015 Opracowanie systemu zarządzania inteligentnymi specjalizacjami, w tym identyfikacja liderów specjalizacji. 15 grudnia 2015 Opracowanie metodyki komunikacji strategii inteligentnych specjalizacji: Ustanowienie stałego systemu komunikacji strategii inteligentnych specjalizacji, wyników monitorowania, zmian. 15 grudnia 2015 Plan działań spełnienia warunku ex-ante – warunki spełnione

5 Plan działań spełnienia warunku ex-ante – warunki spełnione „Ramy finansowe wsparcia inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2023” Planowane działaniaData przekazania do KE Ramy określające dostępne środki budżetowe na badania i innowacje. 15 grudnia 2015

6 Plan działań spełnienia warunku ex-ante – warunki do spełnienia Planowane działaniaTermin realizacji Nowy termin Uszczegółowienie systemu monitorowania i oceny, zapewnienie elastyczności inteligentnych specjalizacji oraz metodyki prognozowania trendów: 31 grudnia 2015 30 lipca 2016

7 WARUNKOWOŚĆ EX ANTE GOSPODARKA ODPADAMI

8 Warunek – „Promowanie zrównoważonych gospodarczo i środowiskowo inwestycji w sektorze gospodarki odpadami, w szczególności poprzez opracowanie planów gospodarki odpadami zgodnych z dyrektywą 2008/98/WE oraz z hierarchią odpadów”: odnosi się do osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa. częściowo spełniony na etapie zatwierdzania Programu, na poziomie krajowym i regionalnym, ocena spełnienia za pomocą czterech kryteriów, w tym: –aktualizacja wojewódzkich planów gospodarki odpadami wraz z opracowaniem planów inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, Warunek ex-ante w sektorze gospodarki odpadami

9 Plan działań na rzecz spełnienia warunku 6.2. Gospodarka odpadami Termin realizacji Realizacja Wprowadzenie ustawowego obowiązku sporządzania przez zarządy województw planów inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, które będą stanowić załączniki do wojewódzkich planów gospodarki odpadami. I kwartał 2015Spełnione Wydanie rozporządzenia określającego sposób i formę sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz wzór planu inwestycyjnego. I kwartał 2015Spełnione Opracowanie wytycznych dla sporządzenia planów gospodarki odpadami. II kwartał 2015 Spełnione Spotkania z przedstawicielami urzędów marszałkowskich dotyczące problematyki warunku wstępnego (ex ante), mające na celu wsparcie prac w zakresie aktualizacji wojewódzkich planów gospodarki odpadami i przygotowania planów inwestycyjnych. IV kwartał 2015 r. Spełnione Powołanie grupy roboczej z udziałem przedstawicieli urzędów Marszałkowskich, MIiR i MŚ. I kwartał 2015Spełnione Aktualizacja Krajowego planu gospodarki odpadami, z uwzględnieniem sprawozdania z realizacji krajowego planu gospodarki odpadami oraz prac nad nowelizacją dyrektyw w zakresie gospodarki odpadami. IV kwartał 2015 Niespełniony Aktualizacja wojewódzkich planów gospodarki odpadami wraz z opracowaniem planów inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. IV kwartał 2016 Niespełnione

10 WARUNKOWOŚĆ EX ANTE TRANSPORT

11 Warunek – „Istnienie kompleksowego planu/planów lub kompleksowych ram w zakresie inwestycji transportowych (…), które wspierają rozwój infrastruktury i poprawiają łączność z kompleksową i bazową siecią TEN- T: ma zastosowanie do osi priorytetowej Infrastruktura transportowa, działanie 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym oraz 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych. częściowo spełniony na etapie zatwierdzania Programu, konieczne opracowanie „Planu Rozwoju Sieci Drogowej Dróg Wojewódzkich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2012-2020 z perspektywą do roku 2030” – I kwartał 2016 (terminowo zrealizowano 6 z 8 działań). Warunek ex-ante – plan/ramy w zakresie inwestycji transportowych

12 Plan działań spełnienia warunku ex-ante – działania niezrealizowane Niezrealizowane działaniaTermin realizacji III aktualizacja planu o dane z Generalnego Pomiaru Ruchu 2015 (pomiary wykonywane do końca 2015 r.) I kwartał 2016 IV wersja ostateczna „Planu Rozwoju Sieci Drogowej Dróg Wojewódzkich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2012-2020 z perspektywą do roku 2030” – warunek ex-ante I kwartał 2016

13 WARUNKOWOŚĆ EX ANTE ZDROWIE

14 Warunek „Istnienie krajowych lub regionalnych strategicznych ram polityki zdrowotnej (…) zapewniających stabilność gospodarczą. dotyczy osi priorytetowej Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych (Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia), osi priorytetowej Regionalny rynek pracy, Działanie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się, osi priorytetowej Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych leżących w interesie ogólnym. Warunek ex-ante – ramy polityki zdrowotnej

15 1.Ustanowienie Komitetu Sterującego (KS) - spełnione. 2.Przyjęcie „Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe ramy strategiczne.” - spełnione. 3.Opracowanie map potrzeb zdrowotnych – dla różnych grup chorób (kardiologicznych, onkologicznych….) – koniec 2016 r. (przesunięcie) Plan działań spełnienia warunku ex-ante

16 Dziękuję za uwagę www.rpo.warmia.mazury.pl Kinga Krupińska Kierownik Biura Koordynacji w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Pobierz ppt "Stan wypełnienia warunkowości ex ante dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Olsztyn, 22 stycznia 2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google