Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie projektów środowiskowych w perspektywie 2014-2020 Kwiecień 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie projektów środowiskowych w perspektywie 2014-2020 Kwiecień 2014."— Zapis prezentacji:

1 Finansowanie projektów środowiskowych w perspektywie 2014-2020 Kwiecień 2014

2 Plan finansowy POIiŚ 2014-2020 Alokacja: - 5 006,0 mln EUR z EFRR - 22 507,9 mln EUR z FS. Minimalne zaangażowanie środków krajowych - 4 873,3 mln EUR. Maksymalny poziom dofinansowania każdej osi priorytetowej EFRR w regionach słabiej rozwiniętych na poziomie 85% i dla Mazowsza na poziomie 80% oraz każdej osi priorytetowej FS na poziomie 85%.

3

4 POIiŚ - OŚ PRIORYTETOWA I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki Realizuje CT4., w tym następujące PI: (4.1) wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; (4.2.) promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach ; (4.3.) wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym; (4.4.) rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia; (4.5.) promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu; (4.7) promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.

5 POIiŚ - OŚ PRIORYTETOWA II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Realizuje CT5., w tym następujący PI: (5.2) wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami. Realizuje CT6., w tym następujące PI: (6.1) inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie; (6.2) inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie;

6 POIiŚ - OŚ PRIORYTETOWA II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu cd. Realizuje CT6., w tym następujące PI: (6.4) ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę; (6.5) podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i propagowanie działań służących zmniejszeniu.

7 POIiŚ - OŚ PRIORYTETOWA III: Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali europejskiej Realizuje CT4., w tym następujący PI: (4.5) promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu. Realizuje również CT7., w tym PI związane z siecią TEN-T, drogi wodne i transport morski, transport kolejowy, porty lotnicze.

8 POIiŚ - OŚ PRIORYTETOWA V: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Realizuje CT7., w tym następujący PI: (7.5) zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw poprzez rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu energii oraz poprzez integrację rozproszonego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

9 Plan finansowy RPO WD 2014-2020 Alokacja: - 1 622,8 mln EUR z EFRR - 627,6 mln EUR z FS. Minimalne zaangażowanie środków krajowych - 397,1 mln EUR. Maksymalny poziom dofinansowania każdej osi priorytetowej EFRR i FS na poziomie 85%. Województwo Dolnośląskie jest zaliczone do regionów słabiej rozwiniętych.

10

11 RPO WD - OŚ PRIORYTETOWA 3: Gospodarka niskoemisyjna Realizuje następujące PI: (3.1.) Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych (3.2.) Efektywność energetyczna i użycie OZE w przedsiębiorstwach (3.3.) Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym (3.4.) Wdrażanie strategii niskoemisyjnych (3.5.) Wysokosprawna kogeneracja

12 RPO WD - OŚ PRIORYTETOWA 4: Środowisko i zasoby Realizuje następujące PI: (4.1.) Gospodarka odpadami (4.2.) Gospodarka wodno-ściekowa (4.3.) Dziedzictwo kulturowe (4.4.) Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodnicznych (4.5.) Bezpieczeństwo

13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Finansowanie projektów środowiskowych w perspektywie 2014-2020 Kwiecień 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google