Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Stan na dzień 22.09.2014 (KSI SIMIK) Urząd Marszałkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Stan na dzień 22.09.2014 (KSI SIMIK) Urząd Marszałkowski."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Stan na dzień 22.09.2014 (KSI SIMIK) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego Ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn Tel. (0-89) 521-91-00, Fax. (0-89) 521-91-09 1Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

2 2 Konkursy ogłoszone w ramach RPO WiM Oś Priorytetowa Liczba konkursów Alokacja na konkursy (PLN) 2008200920102011201220132014Razem Przedsiębiorczość492161265631 485 248 472,67 Turystyka3432-1-13318 021 195,16 Infrastruktura społeczna 32-----5216 766 019,73 Rewitalizacja-2541--12326 356 360,38 Transport4 41133-1261 188 513 352,57 Środowisko przyrodnicze 4264611437568 291 620,03 Informatyzacja-57522122466 263 501,74 Suma18285324 20111784 569 460 522,28

3 3Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wnioski po ocenie formalnej (wartość dofinansowania w PLN)

4 4Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Przedsiębiorczość 1.1.1 Inwestycje w infrastrukturę badawczą instytucji B+RT oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych 516 789 519,9312 332 141,45 1.1.2 Tworzenie parków technologicznych, przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości 1045 247 968,7619 324 904,06 1.1.3 Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi, badawczo – rozwojowymi a przedsiębiorstwami 2561 893 729,5234 404 410,68 1.1.4 Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym 56 309 558,923 869 055,66 1.1.5 Wsparcie MŚP - promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska 4056 511 986,8317 781 580,24 1.1.6 Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw27169 098 077,6954 821 910,91 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii 282615 943 407,29192 232 339,80 1.1.8 Wsparcie przedsiębiorstw przemysłowo-naukowych1057 306 886,3319 732 494,20 1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa7601 142 304 370,39339 723 653,04 1.1.10 Przygotowywanie stref przedsiębiorczości1788 202 979,1660 590 639,69 1.1.11 Regionalny System Wspierania Innowacji112 111 658,189 638 953,45 1.2.1 Instytucje otoczenia biznesu67 913 361,946 112 382,49 1.2.2 Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe4127 396 500,00 1.2.3 System obsługi inwestora na poziomie regionalnym316 238 743,3113 666 886,21 1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych3531 816 327,9220 751 664,00 Razem:12302 455 085 076,17932 379 515,88

5 5Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Turystyka 2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna 32406 720 859,76108 415 332,55 2.1.2 Infrastruktura uzdrowiskowa 448 027 452,3138 956 615,76 2.1.3 Infrastruktura sportowo – rekreacyjna19481 698 421,60204 156 950,40 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna 36119 956 409,0674 131 436,88 2.1.5 Dziedzictwo kulturowe1358 330 301,7936 121 787,19 2.1.6 Infrastruktura kultury12137 771 207,2780 530 115,55 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej2230 420 944,1223 996 172,27 Razem: 1381 282 925 595,89566 308 410,64

6 6Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Infrastruktura społeczna 3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną67 125 150624,2490 683 738,41 3.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia25219 804 681,95149 061 133,55 3.2.2 Pozostała infrastruktura społeczna419 899 056,8216 337 419,69 Razem: 96364 854 363,01256 082 291,65

7 7Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Rewitalizacja 4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii wielkiej płyty 78200 109 222,6892 276 156,02 4.1.2 Wzmocnienie funkcji społecznych64 111 281,853 024 275,63 4.2 Rewitalizacja miast92371 197 541,70203 318 711,45 4.3 Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych 876 787 741,2344 180 071,45 Razem: 184652 205 787,46342 799 214,55

8 8Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna 5.1.1 Infrastruktura kolejowa2187 246 882,81114 869 253,05 5.1.2 Tabor kolejowy128 261 811,5318 217 563,72 5.1.3 Porty lotnicze1204 929 023,35103 458 629,76 5.1.4 Infrastruktura portowa 541 246 784,2020 645 875,31 5.1.5 Śródlądowe drogi wodne210 310 045,097 068 479,60 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny 761 451 226 691,441 054 132 957,52 5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny 46163 088 454,12101 286 203,38 5.2.2 Infrastruktura energii elektrycznej436 525 127,0411 803 357,50 Razem:1372 122 834 819,581 431 482 319,84

9 9Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Środowisko Przyrodnicze 6.1.1 Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi1791 561 092,0040 406 743,53 6.1.2 Gospodarka wodno - ściekowa49276 977 518,10180 484 443,59 6.1.3 System odbioru nieczystości z łodzi na jeziorach1447 063 030,3724 729 060,51 6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii90215 684 917,7591 350 701,63 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne8065 006 126,8448 515 058,83 Razem: 250696 292 685,06385 486 008,09

10 10Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 21114 807 409,4292 880 896,50 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli88129 368 727,84106 424 754,58 7.2.2. Usługi i aplikacje dla MŚP184174 612 667,3663 910 044,18 7.2.3. Kształcenie kadr dla informatyki1928 546 515,0523 479 307,98 Razem: 312447 335 319,67286 695 003,24

11 11Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Pomoc techniczna 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WiM16100 170 605,82100 170 603,73 8.2.1 Działania informacyjne i promocyjne RPO WiM167 539 538,72 8.2.2 Ewaluacja RPO WiM75 758 757,95 Razem: 39113 468 902,49113 468 900,40

12 12Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy o dofinansowanie Oś priorytetowa Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Wartość dofinansowania (UE w PLN) Przedsiębiorczość12302 455 085 076,17932 379 515,88 Turystyka1381 282 925 595,89566 308 410,64 Infrastruktura społeczna96364 854 363,01256 082 291,65 Rewitalizacja184652 205 787,46342 799 214,55 Transport1372 122 834 819,581 431 482 319,84 Środowisko przyrodnicze250696 292 685,06385 486 008,09 Informatyzacja312447 335 319,67286 695 003,24 Pomoc Techniczna39113 468 902,49113 468 900,40 Suma:2 3868 135 002 549,334 314 701 664,29

13 13Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wartość dofinansowania podpisanych umów (z UE w PLN) *

14 14Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zatwierdzone wnioski o płatność (dofinansowanie z UE w PLN) *

15 15Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Stan wdrażania projektów kluczowych Oś Priorytetowa WnioskiUmowy planowane do złożenia trwa ocena zawarte dofinansowanie z UE (PLN) Przedsiębiorczość --3111 011 458,75 Turystyka --18222 333 433,70 Infrastruktura społeczna --430 359 611,22 Rewitalizacja --36 437 131,53 Transport 1-24823 137 000,04 Środowisko przyrodnicze --28133 714 171,74 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego --251 871 536,51 Razem--821 378 864,343,49 Stan na dzień 31 sierpnia 2014 r.

16 16Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Regionalny Port Lotniczy Olsztyn - Mazury Aktualne dane nt. postępów prac  Pole wzlotów – 38,49%  Przebudowa drogi startowej – 62,02%  Wydłużenie drogi startowej – 56,30%  Droga kołowania – 63,46%  Płyta postoju – 27,12%  Adaptacja budynków i budowa Lotniskowej Straży Pożarnej – 7,5%  Ogrodzenie – 51.64%  Terminal – 0%

17 Dziękuję za uwagę Bożena Wrzeszcz - Zwada Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09 www.rpo.warmia.mazury.pl e-mail: prr@warmia.mazury.pl 17Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


Pobierz ppt "Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Stan na dzień 22.09.2014 (KSI SIMIK) Urząd Marszałkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google