Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Wrocław, 10 grudnia 2007r. INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA komponentu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Wrocław, 10 grudnia 2007r. INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA komponentu."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Wrocław, 10 grudnia 2007r. INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA komponentu regionalnego Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI na Dolnym Śląsku

2 Instytucja Zarządzająca (IZ) – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego KOMPONENT CENTRALNY Instytucja Pośrednicząca właściwi ministrowie KOMPONENT REGIONALNY Instytucja Pośrednicząca samorządy województwa (w przypadku delegowania części zadań) Instytucje Pośredniczące II stopnia Instytucje Pośredniczące II stopnia Beneficjenci systemowi System wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

3 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego do pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej II stopnia Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu INSTYTUCJE zaangażowane we wdrażanie PO Kapitał Ludzki na Dolnym Śląsku Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 lutego 2007r. wskazano do pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej

4 ZADANIA Instytucji Pośredniczącej Zarządzanie komponentem regionalnym PO KL; Monitorowanie postępów w realizacji komponentu regionalnego oraz prowadzenie działań ewaluacyjnych; Opracowywanie oraz nadzór nad funkcjonowaniem systemu zarządzania i kontroli wewnętrznej. Monitorowanie realizacji poszczególnych Priorytetów i Działań; Dokonywanie płatności, weryfikacja i poświadczanie wydatków w ramach komponentu regionalnego; Przeprowadzanie kontroli prawidłowości realizacji Działań; Prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych EFS oraz PO KL.

5 Wdrażanie wszystkich Działań Wdrażanie wszystkich Działań w ramach 4 Priorytetów komponentu regionalnego PO KL (13 Działań), w tym: opracowywanie warunków konkursowych i ogłaszanie konkursów, dokonywanie wyboru projektów (ocena formalna i merytoryczna), zawieranie z beneficjentami umów o dofinansowanie projektów, monitorowanie realizacji Działań, w tym poszczególnych projektów, obsługa finansowa projektów (dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów, weryfikacja wniosków o płatność, wykrywanie nieprawidłowości, odzyskiwanie kwot), przeprowadzanie kontroli realizowanych projektów, rozliczanie wydatków w ramach poszczególnych Działań przed IP; Prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych (w zakresie realizowanych zadań); Współpraca z IP w zakresie programowania oraz ewaluacji komponentu regionalnego. ZADANIA Instytucji Pośredniczącej II stopnia

6 i wskazano jako bezpośrednio i bieżąco wykonujący zadania Instytucji Pośredniczącej w ramach komponentu regionalnego PO KL Zarządzeniem Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2007r. w Departamencie Spraw Społecznych utworzono Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego i wskazano jako bezpośrednio i bieżąco wykonujący zadania Instytucji Pośredniczącej w ramach komponentu regionalnego PO KL. Opracowano Strukturę Organizacyjną Wydziału EFS, w ramach którego utworzono 5 Działów. Określono i wprowadzono do Regulaminu Organizacyjnego UMWD zadania Wydziału, w tym zadania poszczególnych Działów. Kompetencje Instytucji Pośredniczącej – Wydział EFS

7 STRUKTURA Wydziału EFS Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Dział Strategii i Ewaluacji Dział Obsługi Finansowej Dział Kontroli i Procedur Dział Informacji, Promocji i Pomocy Technicznej Dział Monitoringu Departament Budżetu i Finansów zespół ds. płatności i obsługi księgowej EFS zespół ds. płatności i obsługi księgowej EFS

8 Zadania Działu Strategii i Ewaluacji Przygotowywanie rocznych Planów Działania; Opracowywanie kryteriów wyboru projektów w ramach Priorytetów; Praca nad dokumentami programowymi regulującymi wdrażanie komponentu regionalnego (porozumienia, umowy, zasady); Prowadzenie ewaluacji poszczególnych Priorytetów; Przygotowywanie oraz realizacja własnych projektów systemowych IP.

9 Zadania Działu Obsługi Finansowej Opracowywanie rocznej i wieloletniej prognozy dochodów i wydatków w ramach Priorytetów; Przygotowanie harmonogramu realizacji wydatków budżetowych; Planowanie i podział środków budżetowych na Priorytety i Działania; Weryfikacja i zatwierdzanie poświadczeń i deklaracji wydatków w ramach Działania otrzymywanych z IP2; Przygotowywanie poświadczeń i deklaracji wydatków w ramach Priorytetu i przekazywanie ich do IZ; Sporządzanie dyspozycji płatności dotacji rozwojowej na rzecz IP2.

10 Zadania Działu Kontroli i Procedur Przygotowanie, zgodnie z zasadami Instytucji Zarządzającej, we współpracy z Działami Wydziału EFS i pozostałymi komórkami UMWD (IP) opisu systemu zarządzania i kontroli; Przygotowanie, na podstawie zasad Instytucji Zarządzającej, we współpracy z Działami Wydziału EFS i pozostałymi komórkami UMWD (IP), Instrukcji wykonawczych IP; Przygotowywanie Rocznych Planów Kontroli i przedkładanie ich do IZ; Przeprowadzenie kontroli na miejscu w IP2, Prowadzanie kontroli dokumentacji projektów systemowych; Wykrywanie nieprawidłowości w realizacji projektów systemowych IP2.

11 Zadania Działu Informacji, Promocji i Pomocy Technicznej Przygotowywanie Rocznych Planów Działań Informacyjno-Promocyjnych oraz prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych EFS i PO KL; Przygotowywanie Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej oraz realizacja (we współpracy z IP 2) zadań finansowanych z Pomocy Technicznej; Przygotowywanie rocznych planów wsparcia kadrowego oraz zapewnienie rozwoju kadr Instytucji Pośredniczącej; Organizacja i obsługa prac Podkomitetu Monitorującego.

12 Zadania Działu Monitoringu Przygotowywanie okresowych, rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji poszczególnych Priorytetów i przekazywanie ich do Instytucji Zarządzającej; Monitorowanie postępu realizacji Priorytetów; Gromadzenie danych dla każdego Działania w ramach Priorytetów na potrzeby audytu i ewaluacj; Przygotowanie informacji miesięcznych z postępów realizacji Priorytetów i przekazywanie ich do IZ.

13 Dziękuję za uwagę Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Wrocław, 10 grudnia 2007r. INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA komponentu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google