Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Olsztyn, 21 września 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Olsztyn, 21 września 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Olsztyn, 21 września 2015 r.

2 Cele strategiczne Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego woj. w-m do roku 2025 a RPO WiM 2014-2020 Osie priorytetowe: 1, 2, 3, 4, 6, 10 Cel 1. Konkurencyjna gospodarka Cel 2. Aktywne społeczeństwo Osie priorytetowe: 1, 3 Cel 3. Nowoczesne sieci Osie priorytetowe: 4, 5, 6, 7 Cel 4. Infrastruktura rozwoju Osie priorytetowe: 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11

3 Koncentracja na sprawach:  regionalnej gospodarki i kształceniu dla niej kadr,  energii i efektywności energetycznej,  środowiska przyrodniczego i dziedzictwa regionu,  wypełniania luk w systemie transportowym,  rewitalizacji miast i ich ubogich społeczności,  poprawie dostępu do usług publicznych,  zmiany sytuacji na rynku pracy,  ograniczania ubóstwa w regionie. W efekcie:  budowa bazy dochodowej województwa,  wzrost zatrudnienia. Strategia RPO WiM 2014-2020

4 Na czele priorytetów wsparcie gospodarki:  powstawanie miejsc pracy jako zasada horyzontalna,  środki dla przedsiębiorstw w kilku osiach priorytetowych Programu,  preferencje dla przedsięwzięć firm płacących podatki w regionie,  dwukrotnie większa skala wykorzystania instrumentów zwrotnych w stosunku do RPO WiM 2007-2013,  wielokierunkowa polityka wobec rozwoju inteligentnych specjalizacji gospodarczych województwa. Ponadto założono:  premiowanie sieciowania i partnerstwa - kontekst regionalny głównego celu strategii rozwoju województwa,  zapewnienie równych szans projektom „miejskim” jak i „wiejskim” poprzez odpowiednie kryteria „dostępu” + 10% środków,  wykorzystanie TIK jako zasadę horyzontalną przy wyborze projektów. Strategia RPO WiM 2014-2020

5 12. Pomoc techniczna 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych (EFRR) – CT 9 i 10 2. Kadry dla gospodarki (EFS) – CT 10 5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów (EFRR) – CT 5 i 6 6. Kultura i dziedzictwo (EFRR) – CT 6 8. Obszary wymagające rewitalizacji (EFRR) – CT 9 10. Regionalny rynek pracy (EFS) – CT 8 11. Włączenie społeczne (EFS) – CT 9 7. Infrastruktura transportowa (EFRR) – CT 7 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur (EFRR) – CT 1 i 3 3. Cyfrowy region (EFRR) – CT 2 4. Efektywność energetyczna (EFRR) – CT 4 Struktura RPO WiM 2014-2020

6 Budżet RPO WiM 2014-2020 w podziale na osie priorytetowe Budżet RPO WiM 2014-2020 w podziale na osie priorytetowe

7 Przykładowe działania / typy przedsięwzięć: nowoczesna infrastruktura badawcza, profesjonalizacja usług ośrodków innowacji na rzecz inteligentnych specjalizacji, inkubowanie przedsiębiorstw, infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego, wsparcie doradcze i szkoleniowe IOB, wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw związanego z internacjonalizacją, inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny, produkty i usługi oparte na TIK oraz procesy modernizacyjne, innowacje produktowe i procesowe. Beneficjenci: uczelnie jednostki naukowe przedsiębiorstwa, grupy przedsiębiorstw Oś 1: Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur – 320,54 mln EUR

8 Beneficjenci (c.d.): konsorcja: przedsiębiorstw, IOB, jednostek naukowych, uczelni ośrodki innowacji instytucje otoczenia biznesu podmioty wdrażające instrumenty finansowe samorząd województwa jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia lokalne organizacje turystyczne Instytucja wdrażająca: Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego IP Przedsiębiorczość Podmioty wdrażające instrumenty finansowe Planowany termin rozpoczęcia naborów: Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw – Grudzień 2015 r. Pozostałe – 2016 r. Oś 1: Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur – 320,54 mln EUR

9 Oś 2: Kadry dla gospodarki – 118,38 mln EUR Przykładowe działania / typy przedsięwzięć: nowe miejsca przedszkolne; dofinansowanie udziału dzieci w edukacji przedszkolnej; doradztwo zawodowe; podnoszenie poziomu kompetencji i umiejętności językowych, ICT, zarządzania projektem kształcenie praktyczne (staże/praktyki) dla uczniów w rzeczywistych warunkach pracy Dopasowanie kształcenia i szkolenia do rynku pracy podnoszenie poziomu kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych nowe kierunki nauczania potrzeb firm (szczególnie w obszarach inteligentnych specjalizacji), doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek - kształcenie zawodowe

10 Oś 2: Kadry dla gospodarki – 118,38 mln EUR Beneficjenci: wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Planowany termin rozpoczęcia naborów: IV kwartał 2015 r. Poddziałania 2.2.2 oraz 2.4.2 (projekty ZIT Elbląg) w 2016 r.

11 Oś 3: Cyfrowy region – 76,08 mln EUR Przykładowe działania / typy przedsięwzięć: rozwój e-usług: systemy informacji przestrzennej zasoby treści cyfrowych e-administracja e-zdrowie wsparcie szkoleniowe rozwoju usług opartych na TIK Beneficjenci: jst, ich związki i stowarzyszenia jednostki organizacyjne jst organizacje pozarządowe instytucje kultury, rynku pracy instytucje ochrony zdrowia (działające w publicznym systemie ochrony zdrowia) jednostki naukowe uczelnie

12 Oś 3: Cyfrowy region – 76,08 mln EUR Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Planowany termin rozpoczęcia naborów: Grudzień 2015 r.

13 Oś 4: Efektywność energetyczna – 267,79 mln EUR Przykładowe działania / typy przedsięwzięć: wytwarzanie energii z OZE wraz z podłączeniem do sieci (...) efektywna dystrybucja ciepła z OZE efektywność energetyczna MŚP, modernizacja instalacji, odzyskiwanie energii cieplnej systemy zrównoważonego zarządzania energią kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych audyty energetyczne dla sektora mieszkaniowego i publicznego infrastruktura transportu publicznego, energooszczędne oświetlenie miejskie drogi w obszarach funkcjonalnych Olsztyna, Elbląga i Ełku jako element zrównoważonej mobilności miejskiej zakup i modernizacja niskoemisyjnego taboru systemy informacji i zarządzania ruchem (jako element powyższych projektów)

14 Oś 4: Efektywność energetyczna – 267,79 mln EUR Beneficjenci: przedsiębiorstwa jst, ich związki i stowarzyszenia jednostki organizacyjne jst spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe inne podmioty posiadające osobowość prawną jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną samodzielne publiczne ZOZ, dla których podmiotem założycielskim są jst Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski WW-M w Olsztynie - ZPRR IP WFOŚIGW Planowany termin rozpoczęcia naborów: Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii z OZE – IV kwartał 2015 r. Pozostałe: nie przewiduje się naboru w 2015 r.

15 Oś 5: Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów – 105,2 mln EUR Przykładowe działania / typy przedsięwzięć: gospodarka odpadami, w tym niebezpiecznymi punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych gospodarka wodno-ściekowa budowa systemów indywidualnych oczyszczania ścieków na terenach zabudowy rozproszonej systemy zaopatrzenia w wodę baza techniczna i wyposażenie parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody miejsca ochrony różnorodności biologicznej bezpieczeństwo powodziowe i przeciwdziałanie suszy systemy zintegrowanego monitoringu i ostrzegania, prognozowania zagrożeń i reagowania w sytuacjach nagłych zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii

16 Oś 5: Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów – 105,2 mln EUR Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego przedsiębiorstwa PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (działające w publicznym systemie ochrony zdrowia) organizacje pozarządowe uczelnie Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego IP WFOŚIGW Planowany termin rozpoczęcia naborów: IV kwartał 2015 r. / 2016 r.

17 Oś 6: Kultura i dziedzictwo – 130,99 mln EUR Przykładowe działania / typy przedsięwzięć: ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego i zabytków zachowanie walorów architektoniczno-krajobrazowych i kulturowych miasteczek i wsi dostosowanie instytucji kultury do nowoczesnej działalności kulturalnej włączenie instytucji kultury w tworzenie produktów turystycznych centra informacji kulturalnej i promocji kultury wsparcie miejsc promocji kultury (festiwale wrz ze służącą im infrastrukturą, wystawy, wydawnictwa itp.) infrastruktura uzdrowiskowa wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych inwestycje w infrastrukturę śródlądowych dróg wodnych i portów Beneficjenci: jst, ich związki i stowarzyszenia jednostki organizacyjne jst instytucje kultury jednostki administracji rządowej

18 Oś 6: Kultura i dziedzictwo – 130,99 mln EUR Beneficjenci (c.d).: państwowe jednostki budżetowe organizacje pozarządowe kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną zarządcy portów PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski WW-M w Olsztynie Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Planowany termin rozpoczęcia naborów: Poddziałanie 6.1.1 i 6.1.2 (Dziedzictwo kulturowe, Instytucje kultury) – grudzień 2015 r. pozostałe: nie przewiduje się naboru w 2015 r.

19 Oś 7: Infrastruktura transportowa – 196,29 mln EUR Przykładowe działania / typy przedsięwzięć: ważne dla województwa połączenia drogowe (drogi wojewódzkie) drogi lokalne w obszarach funkcjonalnych Olsztyna („Mobilny MOF”), Elbląga i Ełku dojazd do lotniska regionalnego w Szymanach k. Szczytna budowa, modernizacja/rewitalizacja regionalnej sieci kolejowej i infrastruktury dworcowej poza siecią TEN-T zakup taboru kolejowego dla połączeń wojewódzkich Beneficjenci: JST, ich związki i stowarzyszenia jednostki organizacyjne JST zarządcy infrastruktury kolejowej, w tym PKP PLK S.A (inwestycje kolejowe)

20 Oś 7: Infrastruktura transportowa – 196,29 mln EUR Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski WW-M w Olsztynie Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Planowany termin rozpoczęcia naborów: Poddziałanie 7.2.3 (Infrastruktura drogowa w MOF Ełku – ZIT bis - grudzień 2015 r. Pozostałe:trwa nabór,nie przewiduje się innych w 2015 r.

21 Oś 8: Obszary wymagające rewitalizacji – 64,85 mln EUR Przykładowe działania / typy przedsięwzięć: nadawanie i przywracanie funkcji społecznych i gospodarczych zdegradowanych obszarom miejskim rewaloryzacja/modernizacja/adaptacja istniejącej zabudowy (w wyjątkowych przypadkach też jej odtwarzanie) rozwój przestrzeni publicznych budowa i przebudowa dróg przyczyniających się do gospodarczej i fizycznej rewitalizacji (jako element LPR) Beneficjenci: jst, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe.

22 Oś 8: Obszary wymagające rewitalizacji – 64,85 mln EUR Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski WW-M w Olsztynie Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Planowany termin rozpoczęcia naborów: Nie przewiduje się naboru w 2015 r.

23 Oś 9: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych – 80,36 mln EUR Przykładowe działania / typy przedsięwzięć: projekty polegające na przeprowadzeniu niezbędnych (z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych) prac remontowo-budowlanych dostosowaniu infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych sprzęt medyczny infrastruktura na rzecz integracji społecznej, infrastruktura podmiotów świadczących usługi z zakresu aktywizacji dzieci i młodzieży inwestycje w szkolnictwo zawodowe i infrastrukturę szkolnictwa wyższego zawodowego w oparciu o zdiagnozowane potrzeby regionalnego rynku pracy i IS inwestycje w infrastrukturę dydaktyczną szkół wyższych w obrębie inteligentnych specjalizacji gospodarczych województwa

24 Oś 9: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych – 80,36 mln EUR Beneficjenci (m.in.): samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej przedsiębiorcy jst, ich związki i stowarzyszenia jednostki organizacyjne jst instytucje pomocy i integracji społecznej jednostki zatrudnienia socjalnego (realizujące zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym) organizacje pozarządowe organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe, uczelnie, organy prowadzące placówki szkoleniowe,

25 Oś 9: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych – 80,36 mln EUR Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Planowany termin rozpoczęcia naborów: Nie przewiduje się naboru w 2015 r.

26 Oś 10: Regionalny rynek pracy – 181,76 mln EUR Przykładowe działania / typy przedsięwzięć: pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy; działania na rzecz zdobywania lub/i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz ich lepszego dopasowania do potrzeb rynku pracy; pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego; wsparcie formy zatrudnienia wspomaganego; wsparcie finansowe osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej wsparcie doradczo-szkoleniowe osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej wspieranie usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia wspieranie aktywizacji zawodowej osób wchodzących bądź powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich oraz wychowawczych usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników programy profilaktyczne opracowane na szczeblu krajowym; programy zdrowotne dotyczących chorób układu krążenia, chorób układu oddechowego oraz chorób i zaburzeń psychicznych

27 Oś 10: Regionalny rynek pracy – 181,76 mln EUR Beneficjenci (m.in.): wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych podmioty, które uzyskały akredytację Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie działań EURES podmioty lecznicze jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego organizacje pozarządowe lub organizacje non-profit posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych, podmioty ekonomii społecznej podsiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych, pracodawcy Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski WW-M w Olsztynie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Planowany termin rozpoczęcia naborów: IV kwartał 2015 r. / 2016 r.

28 Oś 11: Włączenie społeczne – 128 mln EUR Przykładowe działania / typy przedsięwzięć: aktywizacja osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym zgodnie ze zindywidualizowaną ścieżką rozwoju usługi skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym przez podmioty integracji społecznej opracowanie i wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych; opracowywanie i wdrożenie programów zapobiegania rozwojowi próchnicy wdrożenie profilaktyki raka szyjki macicy świadczenie usług eliminujących dysfunkcje osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lokalne działania integracyjne społeczności, sprzyjające włączeniu społecznemu dotacje i wsparcie pomostowe na zakładanie przedsiębiorstw społecznych, prowadzące do zatrudnienia koordynacja ekonomii społecznej w regionie

29 Oś 11: Włączenie społeczne – 128 mln EUR Beneficjenci: wszystkie podmioty działające na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów (PI 9i) podmioty lecznicze jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego; organizacje pozarządowe lub organizacje non-profit posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych, podmioty ekonomii społecznej podsiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych, jednostki organizacyjne pomocy społecznej (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej), jednostki zatrudnienia socjalnego realizujące zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym;

30 Oś 11: Włączenie społeczne – 128 mln EUR Beneficjenci (cd.): jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej); organizacje pozarządowe działające w sferze pomocy i integracji społecznej oraz inne podmioty prowadzące działalność w sferze pomocy i integracji społecznej; podmioty ekonomii społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (w przypadku koordynacji ekonomii społecznej w regionie). Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski WW-M w Olsztynie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Planowany termin rozpoczęcia naborów: IV kwartał 2015 r. / 2016 r.

31 Stan przygotowania Szczegółowych Opisów Osi Priorytetowych Zatwierdzone SzOOP: Oś 7 Infrastruktura transportowa, Oś 10 Regionalny rynek pracy – Działanie 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy, Oś 12 Pomoc techniczna. SZOOP zatwierdzone przez Zarząd Województwa - na etapie projektów: Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Oś 2 Kadry dla gospodarki, Oś 3 Cyfrowy region, Oś 10 Regionalny rynek pracy, Oś 11 Włączenie społeczne.

32 Trwają prace nad: Oś 4 Efektywność energetyczna, Oś 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Oś 6 Kultura i dziedzictwo, Oś 8 Obszary wymagające rewitalizacji, Oś 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych. Stan przygotowania Szczegółowych Opisów Osi Priorytetowych

33 Stan prac nad uruchomieniem Programu − wybór instytucji pośredniczących -Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Zarząd Województwa powierzył zadania WUP Porozumienie w sprawie realizacji RPO WiM 2014-2020 - 18 sierpnia 2015 r. Porozumienie w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją RPO WiM 2014-2020 - 24 sierpnia 2015 r. Pierwszy nabór - Działanie 10.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – 19 sierpnia - 18 września.

34 Stan prac nad uruchomieniem Programu − wybór instytucji pośredniczących -Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Trwają negocjacje porozumienia w sprawie realizacji RPO WiM 2014-2020. Przygotowano projekt porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją RPO WiM 2014-2020 w uzgodnieniu kwestie finansowe. -IP Przedsiębiorczość Dokumentacja przetargowa została przygotowana. Wkrótce ogłoszenie przetargu.

35 -Komitet Monitorujący Programu powołany. Odbyły się trzy jego posiedzenia. Na bieżący rok planowane są kolejne trzy. -Uruchomiono stronę http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl/. -Ogłoszono nabór ekspertów do udziału w ocenie projektów (Regulamin naboru oraz wszystkie niezbędne do aplikowania dokumenty na stronie http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl/). -Tworzona jest dokumentacja systemu realizacji Programu (instrukcje wykonawcze, OFiP). Stan prac nad uruchomieniem Programu

36 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn czynny: poniedziałek 8:00 - 18:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30 tel.: 89 521 93 86, 89 521 93 85, 89 521 94 82, 89 521 94 83 e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg czynny: poniedziałek 8:00 - 18:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30 tel.: 55 620-09-13, tel. 55 620-09-14, 55 620-09-16 e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku ul. Kajki 10, 19-300 Ełk czynny: poniedziałek 8:00 - 18:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30 tel.: 87 610 07 77, 87 734 11 09, 87 734 11 10 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

37 Dziękuję za uwagę… Lidia Wójtowicz Dyrektor Departament Polityki Regionalnej


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Olsztyn, 21 września 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google