Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Sprawozdanie za 2014 r. z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Sprawozdanie za 2014 r. z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury."— Zapis prezentacji:

1 1Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Sprawozdanie za 2014 r. z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

2 2Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wykorzystanie środków EFRR w ramach RPO WiM od uruchomienia Programu

3 3Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wykorzystanie środków EFRR w ramach osi priorytetowej „Przedsiębiorczość” od uruchomienia Programu

4 4Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wykorzystanie środków EFRR w ramach osi priorytetowej „Turystyka” od uruchomienia Programu

5 5Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wykorzystanie środków EFRR w ramach osi priorytetowej „Infrastruktura społeczna” od uruchomienia Programu

6 6Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wykorzystanie środków EFRR w ramach osi priorytetowej „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast” od uruchomienia Programu

7 7Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wykorzystanie środków EFRR w ramach osi priorytetowej „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna” od uruchomienia Programu

8 8Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wykorzystanie środków EFRR w ramach osi priorytetowej „Środowisko przyrodnicze” od uruchomienia Programu

9 9Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wykorzystanie środków EFRR w ramach osi priorytetowej „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” od uruchomienia Programu

10 10Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wykorzystanie środków EFRR w ramach osi priorytetowej „Pomoc techniczna” od uruchomienia Programu

11 11Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Terytorialne rozmieszczenie udzielonego wsparcia (wg wartości zakontraktowanych środków) Najwięcej środków zakontraktowano na realizację projektów w gminach o wysokim i średnim potencjale rozwojowym (Olsztyn, Elbląg, Gołdap, Iława, Ostróda, Ełk, Purda, Szczytno).

12 12Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

13 13Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

14 14Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Problemy we wdrażaniu programu Opóźnienia realizacji projektów spowodowane m.in.: pracami konserwatorskimi i archeologicznymi, stosowaniem formuły „zaprojektuj i wybuduj”, zmianami w dokumentacjach technicznych, niewywiązywaniem się wykonawców z kontraktów. Brakiem pełnej implementacji Ramowej Dyrektywy Wodnej do prawa polskiego. Opóźnienia w realizacji projektów wynikające z długotrwałego procesu przygotowania przyłączy energetycznych do przedsięwzięć z zakresu OZE. Długotrwały proces odzyskiwania środków od beneficjentów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Ogłaszanie upadłości beneficjentów (głównie spółek z o.o.) przez sądy gospodarcze, niezachowanie trwałości projektów.

15 15Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie System monitorowania W 2014 r. odbyły się 3 posiedzenia KM RPO WiM podczas których: zatwierdzono sprawozdania okresowe za II półrocze 2013 r., I półrocze 2014 r. oraz sprawozdanie roczne za 2013 r. z realizacji RPO WiM, przekazano Opinię GIKS nt. Rocznego sprawozdania audytowego dla RPO WiM za okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r., przekazano Okresowy plan ewaluacji na 2014 r. RPO WiM, przekazano Roczną informację dotyczącą działań w zakresie ewaluacji RPO WiM realizowanych w 2013 r.

16 16Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Ewaluacja (1) W 2014 r. przeprowadzono 3 badania ewaluacyjne: Ewaluacja ex ante projektu regionalnego programu operacyjnego dla województwa warmińsko-mazurskiego, Identyfikacja możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych UE na lata 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim w celu rozwoju współpracy sektora B+R z przedsiębiorstwami, Ocena wpływu RPO WiM na lata 2007-2013 na rozwój regionalny i przestrzenny województwa warmińsko-mazurskiego.

17 17Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Ewaluacja (2) 9 grudnia 2014 r. Zarząd WWM przyjął Okresowy Plan ewaluacji na 2015 r. W kolejnym okresie sprawozdawczym zostaną przeprowadzone następujące badania ewaluacyjne: Ocena wpływu RPO WiM na lata 2007-2013 na zatrudnienie i rozwój społeczno-ekonomiczny województwa warmińsko-mazurskiego – I-IV kw. Ocena wpływu RPO WiM na lata 2007-2013 na rozwój i modernizację połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego - I-IV kw. Badania ad hoc – wg potrzeb

18 18Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Pomoc techniczna Zatwierdzono 2 Roczne Plany Działań z Pomocy technicznej obejmujące projekty z zakresu: szkoleń pracowników i beneficjentów zatrudnienia zakupu sprzętu wyposażenia, remontu, wynajmu powierzchni biurowych ekspertyz, doradztwa kontroli, audytu promocji i informacji ewaluacji organizacji procesu wyboru projektów organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WiM

19 19Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Działania informacyjne funkcjonowanie punktów informacyjnych w IZ, IP oraz IP II publikacja ogłoszeń o naborze wniosków o dofinansowanie projektów konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

20 20Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Działania promocyjne kampania informacyjno-promocyjna w lokalnych mediach cykl publikacji dodatku promocyjno-informacyjnego poświęconego osi priorytetowej VI „Środowisko przyrodnicze” w prasie o zasięgu lokalnym wydanie biuletynów informacyjno-promocyjnych RPO WiM bieg europejski” „bieg europejski” na terenie miasta Olsztyna, skierowany do ogółu społeczeństwa 10-leciem Polski w UE wydarzenia promocyjne związane z 10-leciem Polski w UE

21 21Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieInternet www.rpo.warmia.mazury.pl www.wfosigw.olsztyn.pl www.wmarr.olsztyn.pl kampania informacyjno-promocyjna w Internecie (Facebook) bieżąca aktualizacja portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz Bazy Wiedzy w obszarze regionu warmińsko-mazurskiegowww.funduszeeuropejskie.gov.plEdukacja szkolenia dla pracowników szkolenia dla beneficjentów RPO WiM

22 22Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zalecenia Komisji Europejskiej Sprawozdanie za 2014 rok Sprawozdanie za 2014 rok z realizacji RPO WiM zostało przygotowane z uwzględnieniem wszystkich rekomendacji przekazanych przez KE do sprawozdań za lata 2007-2013.

23 23Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dziękuję za uwagę Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 jest sfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Katarzyna Taperek – Grzędzińska Kierownik Biura Monitoringu w Departamencie Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "1Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Sprawozdanie za 2014 r. z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury."

Podobne prezentacje


Reklamy Google