Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Olsztyn, 22 stycznia 2016 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Olsztyn, 22 stycznia 2016 r."— Zapis prezentacji:

1 Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Olsztyn, 22 stycznia 2016 r.

2 Definicja ewaluacji Ewaluacja - systematyczne badanie społeczno-ekonomiczne oceniające jakość i wartość interwencji publicznych Cel ewaluacji - poprawa jakości projektowania i wdrażania programów oraz analiza ich skuteczności, efektywności i wpływu Badania ewaluacyjne interwencji publicznych identyfikują czynniki, które przyczyniły się do sukcesu lub niepowodzenia danej interwencji

3 Rozporządzenie Rady UE nr 1303/2013 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (znowelizowana) wytyczne KE (Guidance document on Monitoring and Evaluation), Umowa Partnerstwa Dokumenty robocze Komisji Europejskiej dot. sposobu przeprowadzania i organizacji prac w okresie Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata (MIiR) Podstawy prawne ewaluacji

4 Jednostka ewaluacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (JE RPO WiM ) Odpowiedzialna za realizację procesu ewaluacji w imieniu IZ RPO WiM Umiejscowiona w Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym w Departamencie Polityki Regionalnej UM WW-M.

5 Grupa Sterująca Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (GSE RPO WiM ) W celu zachowania zasady partnerstwa oraz koordynacji procesu ewaluacji RPO WiM , jak również w celu zapewnienia sprawnej współpracy podczas jego realizacji, powołana zostaje GSE RPO WiM , której funkcjonowanie zapewni wsparcie całego procesu ewaluacji. SKŁADZADANIA SKŁAD Przedstawiciele JE WiM , Przedstawiciele Departamentu Polityki Regionalnej, Przedstawiciele komórek organizacyjnych UM WW-M, Przedstawiciel WUP w Olsztynie, Przedstawiciel WFOŚiGW w Olsztynie, Przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej dla części zadań związanych z wdrażaniem osi I „Inteligentna gospodarka” (zostanie wyłoniona w trybie określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych), Przedstawiciele ZIT-ów. ZADANIA zaopiniowanie Planu Ewaluacji RPO WiM 2014 – 2020, udział w corocznym przeglądzie PE RPO WiM , opiniowanie zmian w PE RPO WiM , opiniowanie projektów badań ewaluacyjnych, wsparcie Jednostki Ewaluacyjnej RPO WiM przy przygotowaniu, realizacji badań ewaluacyjnych oraz ocenie raportów z badania ewaluacyjnego, członkowie GSE RPO WiM mogą być angażowani w proces wdrażania rekomendacji sformułowanych w wyniku przeprowadzonych ewaluacji, pomoc w budowaniu potencjału ewaluacyjnego SKŁAD ZADANIA

6 Proces tworzenia Planu Ewaluacji Opracowanie i przekazanie Planu Ewaluacji RPO WiM do KJE Opiniowanie Planu Ewaluacji RPO WiM przez KJE Zatwierdzenie Planu Ewaluacji RPO WiM przez KM RPO WiM Przekazanie zatwierdzonego Planu Ewaluacji RPO WiM do KJE i KE Powołano GSE RPO WiM Przeprowadzono konsultacje projektu Planu Ewaluacji z KJE, GSE RPO WiM oraz ujęto propozycje badań podmiotami zaangażowanymi w realizację RPO WiM Przekazano do KJE zatwierdzony projekt Planu przez GSE KJE zaopinowało projekt Planu Ewaluacji RPO WiM Zaakceptowano projekt Planu Ewaluacji RPO WiM przez Zarząd WW-M Przekazano projekt Planu Ewaluacji RPO WiM do Sekretariatu KM RPO WiM celem zatwierdzenia przez KM RPO WiM = = = = = = = = = = = = = Przyjęcie projektu Planu Ewaluacji RPO WiM przez KM RPO WiM Przyjęcie Planu Ewaluacji przez Zarząd WW-M Przekazanie przyjętego Planu Ewaluacji RPO WiM do wiadomości KE, KJE, Sekretariatu KM RPO WiM oraz GSE RPO WiM

7 Struktura Planu Ewaluacji RPO WiM I.WPROWADZENIE II.CEL I ZAKRES PROCESU EWALUACJI W RAMACH RPO WIM I.WPROWADZENIE II.CEL I ZAKRES PROCESU EWALUACJI W RAMACH RPO WIM III.ORGANIZACJA PROCESU EWALUACJI W RAMACH RPO WIM I.WPROWADZENIE II.CEL I ZAKRES PROCESU EWALUACJI W RAMACH RPO WIM III.ORGANIZACJA PROCESU EWALUACJI W RAMACH RPO WIM IV.RAMOWY PLAN BADAŃ EWALUACYJNYCH RPO WIM

8 Badania w Planie Ewaluacji RPO WiM Ewaluacja kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WiM Ocena systemu realizacji RPO WiM Ewaluacja podsumowująca postęp rzeczowy i rezultaty RPO WiM Ewaluacja mid-term dot. postępu rzeczowego RPO WiM dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji wskaźników ram wykonania Ewaluacja on-going dot. wdrażania polityk horyzontalnych w ramach RPO WiM Ewaluacja wpływu wdrażanej interwencji na realizację celów każdej osi priorytetowej Ewaluacja podsumowująca postęp rzeczowy i rezultaty RPO WiM Ewaluacja wpływu wdrażanej interwencji na realizację celów każdej osi priorytetowej Ocena systemu realizacji RPO WiM Ewaluacja on-going dot. wdrażania polityk horyzontalnych w ramach RPO WiM Ewaluacja mid-term dot. postępu rzeczowego RPO WiM dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji wskaźników ram wykonania Ewaluacja kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WiM Ewaluacja wpływu wdrażanej interwencji na realizację celów każdej osi priorytetowej Badanie ewaluacyjne dotyczące I osi priorytetowej "Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur" RPO WiM Badanie ewaluacyjne dotyczące II osi priorytetowej "Kadry dla gospodarki" RPO WiM Badanie ewaluacyjne dotyczące III osi priorytetowej "Cyfrowy region„ RPO WiM Badanie ewaluacyjne dotyczące IV osi priorytetowej "Efektywność energetyczna" RPO WiM Badanie ewaluacyjne dotyczące V osi priorytetowej „Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów„ RPO WiM Badanie ewaluacyjne dotyczące VI osi priorytetowej „Kultura i dziedzictwo„ RPO WiM Badanie ewaluacyjne dotyczące VII osi priorytetowej „Infrastruktura transportowa" RPO WiM Ewaluacja projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WiM na lata Badanie ewaluacyjne dotyczące IX osi priorytetowej „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych" RPO WiM Badanie ewaluacyjne dotyczące X osi priorytetowej „Regionalny rynek pracy” RPO WiM Badanie ewaluacyjne dotyczące XI osi priorytetowej "Włączenie społeczne„ RPO WiM Badanie ewaluacyjne dotyczące oceny instrumentów finansowych wdrażanych w ramach RPO WiM Badanie ewaluacyjne dotyczące trwałości miejsc wychowania przedszkolnego oraz miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku życia Ewaluacja on-going Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko- mazurskiego do 2025 r. Ewaluacja ex ante programu operacyjnego dla województwa warmińsko-mazurskiego po 2021 Badanie ewaluacyjne dotyczące trwałości miejsc wychowania przedszkolnego oraz miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku życia Ewaluacja on-going Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko- mazurskiego do 2025 r. Badanie ewaluacyjne dotyczące oceny instrumentów finansowych wdrażanych w ramach RPO WiM

9 Badania ewaluacyjne ujęte w Planie Lp. Rodzaj/tytuł badania Cel ewaluacjiMetodologia Ramy czasowe 1. Ewaluacja kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WiM Ocena systemu wyboru projektów, w tym kryteriów wyboru projektów RPO WiM Analiza danych zastanych, Badania jakościowe, Analiza ekspercka. II – IV kw Lp. Rodzaj/tytuł badania Cel ewaluacjiMetodologia Ramy czasowe 2. Ocena systemu realizacji RPO WiM Dokonanie oceny wybranych elementów systemu realizacji RPO WiM Analiza danych zastanych, Badanie jakościowe, Badania jakościowe, Analiza ekspercka. II – IV kw IV kw – I kw Lp. Rodzaj/tytuł badania Cel ewaluacjiMetodologia Ramy czasowe 3. Badanie ewaluacyjne dotyczące I osi priorytetowej "Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur" RPO WiM Ocena wpływu wsparcia udzielonego w ramach I osi RPO WiM na wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionie oraz wzmacnianie konkurencyjności MŚP. Analiza danych zastanych, Analiza danych statystycznych, Badania ilościowe, Badania jakościowe, Studium przypadku, Metody kontrfaktyczne, Analiza ekspercka. II – IV kw Lp. Rodzaj/tytuł badania Cel ewaluacjiMetodologia Ramy czasowe 4. Badanie ewaluacyjne dotyczące II osi priorytetowej "Kadry dla gospodarki" RPO WiM Ocena wpływu wsparcia udzielanego w ramach II osi priorytetowej RPO WiM m.in. na podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, podniesienie poziomu kompetencji i umiejętności osób dorosłych. Analiza danych zastanych, Analiza danych statystycznych, Badania ilościowe, Badania jakościowe, Studium przypadku, Metody kontrfaktyczne, Analiza ekspercka. Etap 1: II – IV kw Etap 2: II – IV kw Etap 3: II – IV kw Etap 4: II – IV kw Lp. Rodzaj/tytuł badania Cel ewaluacjiMetodologia Ramy czasowe 5. Badanie ewaluacyjne dotyczące III osi priorytetowej "Cyfrowy region" RPO WiM Zweryfikowanie wpływu wsparcia udzielanego w ramach III osi priorytetowej RPO WiM na zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych w podmiotach świadczących usługi publiczne. Analiza danych zastanych, Analiza danych statystycznych, Badania ilościowe, Badania jakościowe, Studium przypadku, Analiza ekspercka. II – IV kw Lp. Rodzaj/tytuł badania Cel ewaluacjiMetodologia Ramy czasowe 6. Badanie ewaluacyjne dotyczące X osi priorytetowej „Regionalny rynek pracy” RPO WiM Zweryfikowanie wpływu wsparcia udzielonego w ramach X osi priorytetowej RPO WiM na trwałość i jakość zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Analiza danych zastanych, Analiza danych statystycznych, Badania ilościowe, Badania jakościowe, Studium przypadku, Analiza ekspercka. Etap 1: II – IV kw Etap 2: II – IV kw Etap 3: II – IV kw Etap 4: II – IV kw Lp. Rodzaj/tytuł badania Cel ewaluacjiMetodologia Ramy czasowe 7. Badanie ewaluacyjne dotyczące XI osi priorytetowej "Włączenie społeczne" RPO WiM Zweryfikowanie wpływu wsparcia udzielanego w ramach XI osi priorytetowej RPO WiM na promowanie włączenia społecznego, walkę z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Analiza danych zastanych, Analiza danych statystycznych, Badania ilościowe, Badania jakościowe, Studium przypadku, Analiza ekspercka. Etap 1: II – IV kw Etap 2: II – IV kw Etap 3: II – IV kw Etap 4: II – IV kw Lp. Rodzaj/tytuł badania Cel ewaluacjiMetodologia Ramy czasowe 8. Ewaluacja mid-term dot. postępu rzeczowego RPO WiM dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji wskaźników ram wykonania Dokonanie oceny postępu rzeczowego, w tym realizacji wskaźników ram wykonania. W ramach badania zweryfikowane zostanie m.in. czy postęp rzeczowy jest adekwatny do postępu finansowego oraz czy wart. wskaźników umożliwiły/umozliwią osiągnięcie wartości pośrednich docelowych. Szczegółowa metodologia badania zostanie zaproponowana przez Krajową Jednostkę Ewaluacji III kw – I kw Lp. Rodzaj/tytuł badania Cel ewaluacjiMetodologia Ramy czasowe 9. Ewaluacja on-going Strategii rozwoju społeczno- gospodarczego województwa warmińsko- mazurskiego do 2025 r. Ocena polityki rozwoju regionalnego przedstawionej w Strategii rozwoju społeczno- gospodarczego województwa warmińsko- mazurskiego do roku 2025 pod kątem wyzwań następnej perspektywy finansowej UE po 2020 r. Analiza danych zastanych, Badania ilościowe, Badania jakościowe, Analiza ekspercka. III kw – IV kw Lp. Rodzaj/tytuł badania Cel ewaluacjiMetodologia Ramy czasowe 10. Badanie ewaluacyjne dotyczące oceny instrumentów finansowych wdrażanych w ramach RPO WiM Ocena instrumentów finansowych wdrażanych w ramach RPO WiM, w tym: oceny doboru IF z perspektywy popytowej i podażowej, oceny systemów instytucjonalnych wdrażania IF - wady i zalety przyjętych rozwiązań w RPO WiM Analiza danych zastanych, Analiza danych statystycznych, Badania ilościowe, Badania jakościowe, Studium przypadku, Analiza ekspercka. II – IV kw Lp. Rodzaj/tytuł badania Cel ewaluacjiMetodologia Ramy czasowe 11. Ewaluacja projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WiM na lata Ocena wpływu realizowanych projektów rewitalizacyjnych na poprawę jakość życia społeczności zamieszkujących obszary problemowe. Analiza danych zastanych, Analiza danych statystycznych, Badania ilościowe, Badania jakościowe, Studium przypadku, Metody kontrfaktyczne, Analiza ekspercka. Etap 1: II – IV kw Etap 2: II – IV kw Lp. Rodzaj/tytuł badania Cel ewaluacjiMetodologia Ramy czasowe 12. Badanie ewaluacyjne dotyczące IV osi priorytetowej "Efektywność energetyczna" RPO WiM Ocena wpływu wsparcia udzielanego w ramach IV osi priorytetowej RPO WiM przede wszystkim na zwiększenie: udziału OZE w ogólnym bilansie energetycznym regionu, efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach i budynkach mieszkalnych / użyteczności publicznej. Analiza danych zastanych, Analiza danych statystycznych, Badania ilościowe, Badania jakościowe, Studium przypadku, Metody kontrfaktyczne, Analiza ekspercka. Etap 1: II – IV kw Etap 2: II – IV kw Lp. Rodzaj/tytuł badania Cel ewaluacjiMetodologia Ramy czasowe 13. Badanie ewaluacyjne dotyczące trwałości miejsc wychowania przedszkolnego oraz miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku życia Ocena wpływu realizacji RPO WiM w zakresie PI 10i w ramach 2 osi priorytetowej oraz PI 8iv w ramach 10 osi priorytetowej na trwałość miejsc wychowania przedszkolnego oraz miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku życia. Analiza danych zastanych, Analiza danych statystycznych, Badania ilościowe, Badania jakościowe, Studium przypadku, Analiza ekspercka. Etap 1: II – IV kw Etap 2: II – IV kw Etap 3: II – IV kw Lp. Rodzaj/tytuł badania Cel ewaluacjiMetodologia Ramy czasowe 14. Ewaluacja on-going dot. wdrażania polityk horyzontalnych w ramach RPO WiM Ocena sposobu realizacji zasad horyzontalnych na etapie programowania i wdrażania RPO WiM w podziale na zasadę: równości szans i niedyskryminacji, w tym osób z niepełnospra- wnościami, równości szans kobiet i mężczyzn, zrównoważonego rozwoju. Analiza danych zastanych, Badania ilościowe, Badania jakościowe, Analiza ekspercka. II – IV kw Lp. Rodzaj/tytuł badania Cel ewaluacjiMetodologia Ramy czasowe 15. Badanie ewaluacyjne dotyczące V osi priorytetowej „Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów" RPO WiM Ocena wpływu wsparcia udzielanego w ramach V osi priorytetowej RPO WiM na zachowanie i ochronę środowiska przyrodniczego, wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami oraz promowanie dostosowania do zmian klimatu. Analiza danych zastanych, Badania ilościowe, Badania jakościowe, Analiza ekspercka. II – IV kw Lp. Rodzaj/tytuł badania Cel ewaluacjiMetodologia Ramy czasowe 16. Badanie ewaluacyjne dotyczące VI osi priorytetowej „Kultura i dziedzictwo” RPO WiM Ocena wpływu wsparcia udzielanego w ramach VI osi priorytetowej RPO WiM na wzrost liczby osób korzystających z oferty instytucji kultury budujących tożsamość regionalną w woj. oraz poprawę atrakcyjności turystycznej zasobów dziedzictwa naturalnego regionu. Analiza danych zastanych, Badania ilościowe, Badania jakościowe, Analiza ekspercka. II – IV kw Lp. Rodzaj/tytuł badania Cel ewaluacjiMetodologia Ramy czasowe 17. Badanie ewaluacyjne dotyczące IX osi priorytetowej „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych” RPO WiM Zweryfikowanie wpływu wsparcia udzielanego ze środków EFRR m.in. na podniesienie jakości i skuteczności usług zdrowotnych i socjalnych, poprawę warunków kształcenia zawodowego i wyższego dopasowanego do potrzeb rynku pracy, poprawę dostępności edukacji przedszkolnej. Analiza danych zastanych, Analiza danych statystycznych, Badania jakościowe, Studium przypadku, Metody kontrfaktyczne, Analiza ekspercka. II – IV kw Lp. Rodzaj/tytuł badania Cel ewaluacjiMetodologia Ramy czasowe 18. Ewaluacja ex ante programu operacyjnego dla województwa warmińsko- mazurskiego po 2021 Dokonanie oceny ex ante programu operacyjnego dla województwa warmińsko-mazurskiego w kolejnej perspektywie finansowej po Zgodnie z zaleceniami przygotowanymi przez KJE. II – IV kw Lp. Rodzaj/tytuł badania Cel ewaluacjiMetodologia Ramy czasowe 19. Ewaluacja podsumowująca postęp rzeczowy i rezultaty RPO WiM Dokonanie podsumowania postępu rzeczowego i rezultatów RPO WiM oraz oceny jego wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy województwa warmińsko- mazurskiego w kontekście realizacji celów Strategii Europa Analiza danych zastanych, Analiza danych statystycznych, Badania jakościowe, Studium przypadku, Analiza ekspercka. II – IV kw Lp. Rodzaj/tytuł badania Cel ewaluacjiMetodologia Ramy czasowe 20. Badanie ewaluacyjne dotyczące VII osi priorytetowej „Infrastruktura transportowa” RPO WiM Zweryfikowanie wpływu wsparcia udzielanego w ramach VII osi priorytetowej RPO WiM na poprawę wewnętrznej dostępności transportowej województwa oraz zwiększenie jego dostępności kolejowej. Analiza danych zastanych, Analiza danych statystycznych, Badania jakościowe, Studium przypadku, Analiza ekspercka. II – IV kw. 2022

10 Lp.Nazwa badania IIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIV 1Ewaluacja kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WiM Ocena systemu realizacji RPO WiM Badanie ewaluacyjne dotyczące I osi priorytetowej "Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur" RPO WiM Badanie ewaluacyjne dotyczące II osi priorytetowej "Kadry dla gospodarki" RPO WiM Badanie ewaluacyjne dotyczące III osi priorytetowej "Cyfrowy region" RPO WiM Badanie ewaluacyjne dotyczące X osi priorytetowej „Regionalny rynek pracy” RPO WiM Badanie ewaluacyjne dotyczące XI osi priorytetowej "Włączenie społeczne" RPO WiM Ewaluacja mid-term dot. postępu rzeczowego RPO WiM dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji wskaźników ram wykonania 9 Ewaluacja on-going Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do 2025 r. 10 Badanie ewaluacyjne dotyczące oceny instrumentów finansowych wdrażanych w ramach RPO WiM Ewaluacja projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WiM na lata Badanie ewaluacyjne dotyczące IV osi priorytetowej "Efektywność energetyczna" RPO WiM Badanie ewaluacyjne dotyczące trwałości miejsc wychowania przedszkolnego oraz miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku życia 14 Ewaluacja on-going dot. wdrażania polityk horyzontalnych w ramach RPO WiM Badanie ewaluacyjne dotyczące V osi priorytetowej „Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów" RPO WiM Badanie ewaluacyjne dotyczące VI osi priorytetowej „Kultura i dziedzictwo" RPO WiM Badanie ewaluacyjne dotyczące IX osi priorytetowej „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych" RPO WiM Ewaluacja ex ante programu operacyjnego dla województwa warmińsko-mazurskiego po Ewaluacja podsumowująca postęp rzeczowy i rezultaty RPO WiM Badanie ewaluacyjne dotyczące VII osi priorytetowej „Infrastruktura transportowa" RPO WiM

11 Dziękuję za uwagę Emil Walendzik Kierownik Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego Departament Polityki Regionalnej


Pobierz ppt "Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Olsztyn, 22 stycznia 2016 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google