Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Olsztyn, 22 stycznia 2016 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Olsztyn, 22 stycznia 2016 r."— Zapis prezentacji:

1 Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Olsztyn, 22 stycznia 2016 r.

2 Definicja ewaluacji Ewaluacja - systematyczne badanie społeczno-ekonomiczne oceniające jakość i wartość interwencji publicznych Cel ewaluacji - poprawa jakości projektowania i wdrażania programów oraz analiza ich skuteczności, efektywności i wpływu Badania ewaluacyjne interwencji publicznych identyfikują czynniki, które przyczyniły się do sukcesu lub niepowodzenia danej interwencji

3 Rozporządzenie Rady UE nr 1303/2013 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (znowelizowana) wytyczne KE (Guidance document on Monitoring and Evaluation), Umowa Partnerstwa Dokumenty robocze Komisji Europejskiej dot. sposobu przeprowadzania i organizacji prac w okresie 2014-2020 Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 (MIiR) Podstawy prawne ewaluacji

4 Jednostka ewaluacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (JE RPO WiM 2014-2020) Odpowiedzialna za realizację procesu ewaluacji w imieniu IZ RPO WiM 2014-2020. Umiejscowiona w Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym w Departamencie Polityki Regionalnej UM WW-M.

5 Grupa Sterująca Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (GSE RPO WiM 2014-2020) W celu zachowania zasady partnerstwa oraz koordynacji procesu ewaluacji RPO WiM 2014-2020, jak również w celu zapewnienia sprawnej współpracy podczas jego realizacji, powołana zostaje GSE RPO WiM 2014-2020, której funkcjonowanie zapewni wsparcie całego procesu ewaluacji. SKŁADZADANIA SKŁAD Przedstawiciele JE WiM 2014-2020, Przedstawiciele Departamentu Polityki Regionalnej, Przedstawiciele komórek organizacyjnych UM WW-M, Przedstawiciel WUP w Olsztynie, Przedstawiciel WFOŚiGW w Olsztynie, Przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej dla części zadań związanych z wdrażaniem osi I „Inteligentna gospodarka” (zostanie wyłoniona w trybie określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych), Przedstawiciele ZIT-ów. ZADANIA zaopiniowanie Planu Ewaluacji RPO WiM 2014 – 2020, udział w corocznym przeglądzie PE RPO WiM 2014-2020, opiniowanie zmian w PE RPO WiM 2014-2020, opiniowanie projektów badań ewaluacyjnych, wsparcie Jednostki Ewaluacyjnej RPO WiM 2014-2020 przy przygotowaniu, realizacji badań ewaluacyjnych oraz ocenie raportów z badania ewaluacyjnego, członkowie GSE RPO WiM 2014-2020 mogą być angażowani w proces wdrażania rekomendacji sformułowanych w wyniku przeprowadzonych ewaluacji, pomoc w budowaniu potencjału ewaluacyjnego SKŁAD ZADANIA

6 Proces tworzenia Planu Ewaluacji Opracowanie i przekazanie Planu Ewaluacji RPO WiM do KJE Opiniowanie Planu Ewaluacji RPO WiM przez KJE Zatwierdzenie Planu Ewaluacji RPO WiM przez KM RPO WiM Przekazanie zatwierdzonego Planu Ewaluacji RPO WiM do KJE i KE Powołano GSE RPO WiM 2014-2020 Przeprowadzono konsultacje projektu Planu Ewaluacji z KJE, GSE RPO WiM oraz ujęto propozycje badań podmiotami zaangażowanymi w realizację RPO WiM Przekazano do KJE zatwierdzony projekt Planu przez GSE KJE zaopinowało projekt Planu Ewaluacji RPO WiM 2014-2020 Zaakceptowano projekt Planu Ewaluacji RPO WiM 2014-2020 przez Zarząd WW-M Przekazano projekt Planu Ewaluacji RPO WiM do Sekretariatu KM RPO WiM celem zatwierdzenia przez KM RPO WiM = = = = = = = = = = = = = Przyjęcie projektu Planu Ewaluacji RPO WiM przez KM RPO WiM Przyjęcie Planu Ewaluacji przez Zarząd WW-M Przekazanie przyjętego Planu Ewaluacji RPO WiM do wiadomości KE, KJE, Sekretariatu KM RPO WiM oraz GSE RPO WiM

7 Struktura Planu Ewaluacji RPO WiM 2014-2020 I.WPROWADZENIE II.CEL I ZAKRES PROCESU EWALUACJI W RAMACH RPO WIM 2014-2020 I.WPROWADZENIE II.CEL I ZAKRES PROCESU EWALUACJI W RAMACH RPO WIM 2014-2020 III.ORGANIZACJA PROCESU EWALUACJI W RAMACH RPO WIM 2014-2020 I.WPROWADZENIE II.CEL I ZAKRES PROCESU EWALUACJI W RAMACH RPO WIM 2014-2020 III.ORGANIZACJA PROCESU EWALUACJI W RAMACH RPO WIM 2014-2020 IV.RAMOWY PLAN BADAŃ EWALUACYJNYCH RPO WIM 2014- 2020

8 Badania w Planie Ewaluacji RPO WiM 2014-2020 Ewaluacja kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WiM 2014- 2020 Ocena systemu realizacji RPO WiM 2014-2020 Ewaluacja podsumowująca postęp rzeczowy i rezultaty RPO WiM 2014- 2020 Ewaluacja mid-term dot. postępu rzeczowego RPO WiM 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji wskaźników ram wykonania Ewaluacja on-going dot. wdrażania polityk horyzontalnych w ramach RPO WiM 2014-2020 Ewaluacja wpływu wdrażanej interwencji na realizację celów każdej osi priorytetowej Ewaluacja podsumowująca postęp rzeczowy i rezultaty RPO WiM 2014- 2020 Ewaluacja wpływu wdrażanej interwencji na realizację celów każdej osi priorytetowej Ocena systemu realizacji RPO WiM 2014-2020 Ewaluacja on-going dot. wdrażania polityk horyzontalnych w ramach RPO WiM 2014-2020 Ewaluacja mid-term dot. postępu rzeczowego RPO WiM 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji wskaźników ram wykonania Ewaluacja kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WiM 2014- 2020 Ewaluacja wpływu wdrażanej interwencji na realizację celów każdej osi priorytetowej Badanie ewaluacyjne dotyczące I osi priorytetowej "Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur" RPO WiM 2014-2020 Badanie ewaluacyjne dotyczące II osi priorytetowej "Kadry dla gospodarki" RPO WiM 2014-2020 Badanie ewaluacyjne dotyczące III osi priorytetowej "Cyfrowy region„ RPO WiM 2014-2020 Badanie ewaluacyjne dotyczące IV osi priorytetowej "Efektywność energetyczna" RPO WiM 2014-2020 Badanie ewaluacyjne dotyczące V osi priorytetowej „Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów„ RPO WiM 2014-2020 Badanie ewaluacyjne dotyczące VI osi priorytetowej „Kultura i dziedzictwo„ RPO WiM 2014-2020 Badanie ewaluacyjne dotyczące VII osi priorytetowej „Infrastruktura transportowa" RPO WiM 2014-2020 Ewaluacja projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WiM na lata 2014-2020 Badanie ewaluacyjne dotyczące IX osi priorytetowej „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych" RPO WiM 2014-2020 Badanie ewaluacyjne dotyczące X osi priorytetowej „Regionalny rynek pracy” RPO WiM 2014-2020 Badanie ewaluacyjne dotyczące XI osi priorytetowej "Włączenie społeczne„ RPO WiM 2014-2020 Badanie ewaluacyjne dotyczące oceny instrumentów finansowych wdrażanych w ramach RPO WiM 2014-2020 Badanie ewaluacyjne dotyczące trwałości miejsc wychowania przedszkolnego oraz miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku życia Ewaluacja on-going Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko- mazurskiego do 2025 r. Ewaluacja ex ante programu operacyjnego dla województwa warmińsko-mazurskiego po 2021 Badanie ewaluacyjne dotyczące trwałości miejsc wychowania przedszkolnego oraz miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku życia Ewaluacja on-going Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko- mazurskiego do 2025 r. Badanie ewaluacyjne dotyczące oceny instrumentów finansowych wdrażanych w ramach RPO WiM 2014-2020

9 Badania ewaluacyjne ujęte w Planie Lp. Rodzaj/tytuł badania Cel ewaluacjiMetodologia Ramy czasowe 1. Ewaluacja kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WiM 2014-2020 Ocena systemu wyboru projektów, w tym kryteriów wyboru projektów RPO WiM 2014-2020. Analiza danych zastanych, Badania jakościowe, Analiza ekspercka. II – IV kw. 2016 Lp. Rodzaj/tytuł badania Cel ewaluacjiMetodologia Ramy czasowe 2. Ocena systemu realizacji RPO WiM 2014-2020 Dokonanie oceny wybranych elementów systemu realizacji RPO WiM 2014-2020. Analiza danych zastanych, Badanie jakościowe, Badania jakościowe, Analiza ekspercka. II – IV kw. 2016 IV kw. 2019 – I kw. 2020 Lp. Rodzaj/tytuł badania Cel ewaluacjiMetodologia Ramy czasowe 3. Badanie ewaluacyjne dotyczące I osi priorytetowej "Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur" RPO WiM 2014-2020 Ocena wpływu wsparcia udzielonego w ramach I osi RPO WiM 2014-2020 na wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionie oraz wzmacnianie konkurencyjności MŚP. Analiza danych zastanych, Analiza danych statystycznych, Badania ilościowe, Badania jakościowe, Studium przypadku, Metody kontrfaktyczne, Analiza ekspercka. II – IV kw. 2016 Lp. Rodzaj/tytuł badania Cel ewaluacjiMetodologia Ramy czasowe 4. Badanie ewaluacyjne dotyczące II osi priorytetowej "Kadry dla gospodarki" RPO WiM 2014-2020 Ocena wpływu wsparcia udzielanego w ramach II osi priorytetowej RPO WiM 2014-2020 m.in. na podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, podniesienie poziomu kompetencji i umiejętności osób dorosłych. Analiza danych zastanych, Analiza danych statystycznych, Badania ilościowe, Badania jakościowe, Studium przypadku, Metody kontrfaktyczne, Analiza ekspercka. Etap 1: II – IV kw. 2017 Etap 2: II – IV kw. 2019 Etap 3: II – IV kw. 2021 Etap 4: II – IV kw. 2024 Lp. Rodzaj/tytuł badania Cel ewaluacjiMetodologia Ramy czasowe 5. Badanie ewaluacyjne dotyczące III osi priorytetowej "Cyfrowy region" RPO WiM 2014- 2020 Zweryfikowanie wpływu wsparcia udzielanego w ramach III osi priorytetowej RPO WiM 2014-2020 na zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych w podmiotach świadczących usługi publiczne. Analiza danych zastanych, Analiza danych statystycznych, Badania ilościowe, Badania jakościowe, Studium przypadku, Analiza ekspercka. II – IV kw. 2017 Lp. Rodzaj/tytuł badania Cel ewaluacjiMetodologia Ramy czasowe 6. Badanie ewaluacyjne dotyczące X osi priorytetowej „Regionalny rynek pracy” RPO WiM 2014- 2020 Zweryfikowanie wpływu wsparcia udzielonego w ramach X osi priorytetowej RPO WiM 2014-2020 na trwałość i jakość zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Analiza danych zastanych, Analiza danych statystycznych, Badania ilościowe, Badania jakościowe, Studium przypadku, Analiza ekspercka. Etap 1: II – IV kw. 2017 Etap 2: II – IV kw. 2019 Etap 3: II – IV kw. 2021 Etap 4: II – IV kw. 2024 Lp. Rodzaj/tytuł badania Cel ewaluacjiMetodologia Ramy czasowe 7. Badanie ewaluacyjne dotyczące XI osi priorytetowej "Włączenie społeczne" RPO WiM 2014-2020 Zweryfikowanie wpływu wsparcia udzielanego w ramach XI osi priorytetowej RPO WiM 2014-2020 na promowanie włączenia społecznego, walkę z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Analiza danych zastanych, Analiza danych statystycznych, Badania ilościowe, Badania jakościowe, Studium przypadku, Analiza ekspercka. Etap 1: II – IV kw. 2017 Etap 2: II – IV kw. 2019 Etap 3: II – IV kw. 2021 Etap 4: II – IV kw. 2024 Lp. Rodzaj/tytuł badania Cel ewaluacjiMetodologia Ramy czasowe 8. Ewaluacja mid-term dot. postępu rzeczowego RPO WiM 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji wskaźników ram wykonania Dokonanie oceny postępu rzeczowego, w tym realizacji wskaźników ram wykonania. W ramach badania zweryfikowane zostanie m.in. czy postęp rzeczowy jest adekwatny do postępu finansowego oraz czy wart. wskaźników umożliwiły/umozliwią osiągnięcie wartości pośrednich docelowych. Szczegółowa metodologia badania zostanie zaproponowana przez Krajową Jednostkę Ewaluacji III kw. 2018 – I kw. 2019 Lp. Rodzaj/tytuł badania Cel ewaluacjiMetodologia Ramy czasowe 9. Ewaluacja on-going Strategii rozwoju społeczno- gospodarczego województwa warmińsko- mazurskiego do 2025 r. Ocena polityki rozwoju regionalnego przedstawionej w Strategii rozwoju społeczno- gospodarczego województwa warmińsko- mazurskiego do roku 2025 pod kątem wyzwań następnej perspektywy finansowej UE po 2020 r. Analiza danych zastanych, Badania ilościowe, Badania jakościowe, Analiza ekspercka. III kw. 2018 – IV kw. 2019 Lp. Rodzaj/tytuł badania Cel ewaluacjiMetodologia Ramy czasowe 10. Badanie ewaluacyjne dotyczące oceny instrumentów finansowych wdrażanych w ramach RPO WiM 2014-2020 Ocena instrumentów finansowych wdrażanych w ramach RPO WiM, w tym: oceny doboru IF z perspektywy popytowej i podażowej, oceny systemów instytucjonalnych wdrażania IF - wady i zalety przyjętych rozwiązań w RPO WiM 2014-2020. Analiza danych zastanych, Analiza danych statystycznych, Badania ilościowe, Badania jakościowe, Studium przypadku, Analiza ekspercka. II – IV kw. 2018 Lp. Rodzaj/tytuł badania Cel ewaluacjiMetodologia Ramy czasowe 11. Ewaluacja projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WiM na lata 2014-2020 Ocena wpływu realizowanych projektów rewitalizacyjnych na poprawę jakość życia społeczności zamieszkujących obszary problemowe. Analiza danych zastanych, Analiza danych statystycznych, Badania ilościowe, Badania jakościowe, Studium przypadku, Metody kontrfaktyczne, Analiza ekspercka. Etap 1: II – IV kw. 2018 Etap 2: II – IV kw. 2022 Lp. Rodzaj/tytuł badania Cel ewaluacjiMetodologia Ramy czasowe 12. Badanie ewaluacyjne dotyczące IV osi priorytetowej "Efektywność energetyczna" RPO WiM 2014-2020 Ocena wpływu wsparcia udzielanego w ramach IV osi priorytetowej RPO WiM 2014-2020 przede wszystkim na zwiększenie: udziału OZE w ogólnym bilansie energetycznym regionu, efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach i budynkach mieszkalnych / użyteczności publicznej. Analiza danych zastanych, Analiza danych statystycznych, Badania ilościowe, Badania jakościowe, Studium przypadku, Metody kontrfaktyczne, Analiza ekspercka. Etap 1: II – IV kw. 2018 Etap 2: II – IV kw. 2021 Lp. Rodzaj/tytuł badania Cel ewaluacjiMetodologia Ramy czasowe 13. Badanie ewaluacyjne dotyczące trwałości miejsc wychowania przedszkolnego oraz miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku życia Ocena wpływu realizacji RPO WiM 2014-2020 w zakresie PI 10i w ramach 2 osi priorytetowej oraz PI 8iv w ramach 10 osi priorytetowej na trwałość miejsc wychowania przedszkolnego oraz miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku życia. Analiza danych zastanych, Analiza danych statystycznych, Badania ilościowe, Badania jakościowe, Studium przypadku, Analiza ekspercka. Etap 1: II – IV kw. 2019 Etap 2: II – IV kw. 2021 Etap 3: II – IV kw. 2024 Lp. Rodzaj/tytuł badania Cel ewaluacjiMetodologia Ramy czasowe 14. Ewaluacja on-going dot. wdrażania polityk horyzontalnych w ramach RPO WiM 2014-2020 Ocena sposobu realizacji zasad horyzontalnych na etapie programowania i wdrażania RPO WiM 2014-2020 w podziale na zasadę: równości szans i niedyskryminacji, w tym osób z niepełnospra- wnościami, równości szans kobiet i mężczyzn, zrównoważonego rozwoju. Analiza danych zastanych, Badania ilościowe, Badania jakościowe, Analiza ekspercka. II – IV kw. 2019 Lp. Rodzaj/tytuł badania Cel ewaluacjiMetodologia Ramy czasowe 15. Badanie ewaluacyjne dotyczące V osi priorytetowej „Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów" RPO WiM 2014-2020 Ocena wpływu wsparcia udzielanego w ramach V osi priorytetowej RPO WiM 2014-2020 na zachowanie i ochronę środowiska przyrodniczego, wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami oraz promowanie dostosowania do zmian klimatu. Analiza danych zastanych, Badania ilościowe, Badania jakościowe, Analiza ekspercka. II – IV kw. 2019 Lp. Rodzaj/tytuł badania Cel ewaluacjiMetodologia Ramy czasowe 16. Badanie ewaluacyjne dotyczące VI osi priorytetowej „Kultura i dziedzictwo” RPO WiM 2014-2020 Ocena wpływu wsparcia udzielanego w ramach VI osi priorytetowej RPO WiM 2014-2020 na wzrost liczby osób korzystających z oferty instytucji kultury budujących tożsamość regionalną w woj. oraz poprawę atrakcyjności turystycznej zasobów dziedzictwa naturalnego regionu. Analiza danych zastanych, Badania ilościowe, Badania jakościowe, Analiza ekspercka. II – IV kw. 2020 Lp. Rodzaj/tytuł badania Cel ewaluacjiMetodologia Ramy czasowe 17. Badanie ewaluacyjne dotyczące IX osi priorytetowej „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych” RPO WiM 2014-2020 Zweryfikowanie wpływu wsparcia udzielanego ze środków EFRR m.in. na podniesienie jakości i skuteczności usług zdrowotnych i socjalnych, poprawę warunków kształcenia zawodowego i wyższego dopasowanego do potrzeb rynku pracy, poprawę dostępności edukacji przedszkolnej. Analiza danych zastanych, Analiza danych statystycznych, Badania jakościowe, Studium przypadku, Metody kontrfaktyczne, Analiza ekspercka. II – IV kw. 2021 Lp. Rodzaj/tytuł badania Cel ewaluacjiMetodologia Ramy czasowe 18. Ewaluacja ex ante programu operacyjnego dla województwa warmińsko- mazurskiego po 2021 Dokonanie oceny ex ante programu operacyjnego dla województwa warmińsko-mazurskiego w kolejnej perspektywie finansowej po 2020. Zgodnie z zaleceniami przygotowanymi przez KJE. II – IV kw. 2021 Lp. Rodzaj/tytuł badania Cel ewaluacjiMetodologia Ramy czasowe 19. Ewaluacja podsumowująca postęp rzeczowy i rezultaty RPO WiM 2014-2020 Dokonanie podsumowania postępu rzeczowego i rezultatów RPO WiM 2014-2020 oraz oceny jego wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy województwa warmińsko- mazurskiego w kontekście realizacji celów Strategii Europa 2020. Analiza danych zastanych, Analiza danych statystycznych, Badania jakościowe, Studium przypadku, Analiza ekspercka. II – IV kw. 2021 Lp. Rodzaj/tytuł badania Cel ewaluacjiMetodologia Ramy czasowe 20. Badanie ewaluacyjne dotyczące VII osi priorytetowej „Infrastruktura transportowa” RPO WiM 2014-2020 Zweryfikowanie wpływu wsparcia udzielanego w ramach VII osi priorytetowej RPO WiM 2014-2020 na poprawę wewnętrznej dostępności transportowej województwa oraz zwiększenie jego dostępności kolejowej. Analiza danych zastanych, Analiza danych statystycznych, Badania jakościowe, Studium przypadku, Analiza ekspercka. II – IV kw. 2022

10 Lp.Nazwa badania 201620172018201920202021202220232024 IIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIV 1Ewaluacja kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WiM 2014-2020 2Ocena systemu realizacji RPO WiM 2014-2020 3 Badanie ewaluacyjne dotyczące I osi priorytetowej "Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur" RPO WiM 2014-2020 4 Badanie ewaluacyjne dotyczące II osi priorytetowej "Kadry dla gospodarki" RPO WiM 2014-2020 5 Badanie ewaluacyjne dotyczące III osi priorytetowej "Cyfrowy region" RPO WiM 2014-2020 6 Badanie ewaluacyjne dotyczące X osi priorytetowej „Regionalny rynek pracy” RPO WiM 2014-2020 7 Badanie ewaluacyjne dotyczące XI osi priorytetowej "Włączenie społeczne" RPO WiM 2014-2020 8 Ewaluacja mid-term dot. postępu rzeczowego RPO WiM 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji wskaźników ram wykonania 9 Ewaluacja on-going Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do 2025 r. 10 Badanie ewaluacyjne dotyczące oceny instrumentów finansowych wdrażanych w ramach RPO WiM 2014-2020 11 Ewaluacja projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WiM na lata 2014-2020 12 Badanie ewaluacyjne dotyczące IV osi priorytetowej "Efektywność energetyczna" RPO WiM 2014-2020 13 Badanie ewaluacyjne dotyczące trwałości miejsc wychowania przedszkolnego oraz miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku życia 14 Ewaluacja on-going dot. wdrażania polityk horyzontalnych w ramach RPO WiM 2014-2020 15 Badanie ewaluacyjne dotyczące V osi priorytetowej „Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów" RPO WiM 2014-2020 16 Badanie ewaluacyjne dotyczące VI osi priorytetowej „Kultura i dziedzictwo" RPO WiM 2014-2020 17 Badanie ewaluacyjne dotyczące IX osi priorytetowej „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych" RPO WiM 2014-2020 18 Ewaluacja ex ante programu operacyjnego dla województwa warmińsko-mazurskiego po 2021 19Ewaluacja podsumowująca postęp rzeczowy i rezultaty RPO WiM 2014-2020 20 Badanie ewaluacyjne dotyczące VII osi priorytetowej „Infrastruktura transportowa" RPO WiM 2014-2020

11 Dziękuję za uwagę Emil Walendzik Kierownik Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego Departament Polityki Regionalnej


Pobierz ppt "Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Olsztyn, 22 stycznia 2016 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google