Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System oceny projektów w ramach RPO WP 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System oceny projektów w ramach RPO WP 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 System oceny projektów w ramach RPO WP 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

2 SYSTEM WYBORU PROJEKTÓW: PODSTAWY PRAWNE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 [ rozporządzenie ogólne ] Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 [ ustawa wdrożeniowa ] Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 z dnia 31 marca 2015 r. [ wytyczne ]

3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 SYSTEM WYBORU PROJEKTÓW: TRYBY WYBORU W RAMACH RPO WP 2014-2020 Wsparcie dotacyjne (bezzwrotne) Tryb konkursowy – podstawowy; wnioski składane w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie. Tryb pozakonkursowy – wnioski składane na wezwanie; dotyczy wyłącznie projektów umieszczonych w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego (Załącznik nr 5 do SzOOP) Wsparcie pozadotacyjne (zwotne) Instrumenty finansowe – model wdrażania ustalony na podstawie oceny ex-ante zrealizowanej zgodnie z art. 37 ust. 2 i 3 rozp. ogólnego

4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 SYSTEM WYBORU PROJEKTÓW: PODSTAWOWE ZASADY Projekty podlegają ocenie pod względem spełnienia kryteriów wyboru projektów przyjętych przez Komitet Monitorujący RPO WP umieszczonych w Załączniku nr 3 do SzOOP. Wybór wyłącznie projektów spełniających kryteria – niezależnie od trybu wyboru. Oceny dokonuje Komisja Oceny Projektów składająca się z pracowników IZ/IP (IOK) oraz ekspertów wpisanych do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach RPO WP 2014-2020 – niezależnie od trybu wyboru. Ocena składa się z etapów: a.preselekcja (tryb konkursowy EFS) b.ocena formalna c.ocena wykonalności d.ocena strategiczna –I stopnia –II stopnia (tryb konkursowy EFS) Zasady konkursu określane (każdorazowo) w Regulaminie konkursu. poprzedzone weryfikacją wymogów formalnych

5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 SYSTEM WYBORU PROJEKTÓW: TRYB KONKURSOWY (1/7) OCENA WYKONALNOŚCI ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU (ZWP) ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE WERYFIKACJA WYMOGÓW FORMALNYCH OCENA FORMALNA OCENA MERYTORYCZNA OCENA STRATEGICZNA

6 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 SYSTEM WYBORU PROJEKTÓW: TRYB KONKURSOWY (2/7) występowanie: każdorazowo przed oceną formalną charakter zerojedynkowy (tak/nie) nie jest etapem oceny: 1. kryteria nie są zatwierdzane przez KM RPO WP 2. brak procedury odwoławczej (pozostawienie bez rozpatrzenia) 3. ocena przez pracowników IZ RPO WP (a nie KOP) uzupełnienie braków: minimum 7 dni (art. 43 ustawy wdrożeniowej) WERYFIKACJA WYMOGÓW FORMALNYCH kompletność wypełnienia formularza wniosku, załączników, podpisów i pieczęci zgodność sumy kontrolnej

7 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 SYSTEM WYBORU PROJEKTÓW: TRYB KONKURSOWY (3/7) OCENA FORMALNA weryfikacja podstawowych warunków formalnych uprawniających do udziału w konkursie występowanie: każdorazowo przed oceną wykonalności ocena zerojedynkowa (tak/nie) niespełnienie któregokolwiek z kryteriów – ocena negatywna stanowi etap oceny: 1. kryteria zatwierdzone przez KM RPO WP 2. prowadzona przez KOP brak możliwości uzupełnień /korekt/wyjaśnień – charakter dopuszczalności lista projektów zakwalifikowanych do oceny wykonalności – zamieszczana na stronie internetowej Programu

8 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 SYSTEM WYBORU PROJEKTÓW: TRYB KONKURSOWY (4/8) OCENA WYKONALNOŚCI weryfikacja zasadności i wewnętrznej logiki projektu: zakresu rzeczowego, kwestii technicznych i środowiskowych (EFRR), finansowych, ekonomicznych oraz instytucjonalnych występowanie: każdorazowo po ocenie formalnej charakter zerojedynkowy (tak/nie) niespełnienie któregokolwiek z kryteriów: ocena negatywna stanowi etap oceny: 1. kryteria zatwierdzone przez KM RPO WP 2. prowadzona przez KOP brak uzupełnień/korekt – wyłącznie pisemne wyjaśnienia (minimum 7 dni, niezłożenie w terminie > dalsza ocena w oparciu o informacje z pierwotnej dokumentacji) lista projektów zakwalifikowanych do oceny strategicznej I stopnia – zamieszczana na stronie internetowej Programu

9 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 SYSTEM WYBORU PROJEKTÓW: TRYB KONKURSOWY (5/7) OCENA STRATEGICZNA I STOPNIA ocena stopnia wpisywania się projektu w cele, założenia i preferencje określone dla poszczególnych Działań i Poddziałań RPO WP 2014-2020 występowanie: każdorazowo po ocenie wykonalności ocena punktowa z uzasadnieniem; minimum procentowe (punktowe) określane w regulaminie konkursu nieuzyskanie minimum procentowego – ocena negatywna; stanowi etap oceny: 1. kryteria zatwierdzone przez KM RPO WP 2. prowadzona przez KOP brak pisemnych uzupełnień/korekt/wyjaśnień – możliwość indywidualnych spotkań w celu uzyskania wyjaśnień lista po ocenie – uszeregowana rankingowo (przekazywana na posiedzenie ZWP)

10 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 SYSTEM WYBORU PROJEKTÓW: TRYB KONKURSOWY (6/7) ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU zatwierdzenie przez Zarząd Województwa Pomorskiego wyników ostatniego etapu oceny zakończenie etapu oceny strategicznej I stopnia o przyznaniu dofinansowania decyduje końcowa ocena uzyskana przez projekt (miejsce na liście) kolejność wyboru do dofinansowania projektów o takim samym procencie punktów - określana w regulaminie konkursu dofinansowanie do wysokości kwoty alokacji dostępnej w ramach konkursu (co do zasady) możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie lub przyznania dofinansowania w kwocie niższej niż wnioskowana lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, uszeregowanych rankingowo z wyróżnieniem projektów, które otrzymały dofinansowanie, zamieszczana jest na stronie internetowej Programu oraz na portalu funduszy europejskich

11 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 SYSTEM WYBORU PROJEKTÓW: TRYB KONKURSOWY (7/7) min. 30 dnimin. 7 dni30 dni45 dni30 dni OGŁOSZENIE O NABORZE NABÓR WNIOSKÓW WERYFIKACJA WYMOGÓW FORMALNYCH OCENA FORMALNA OCENA WYKONALNOŚCI OCENA STRATEGICZNA I STOPNIA + WYBÓR PROJEKTÓW ORIENTACYJNE RAMY CZASOWE

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "System oceny projektów w ramach RPO WP 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google