Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze unijne 2014-2020 system prawny: od Brukseli do regulaminów KM Julia Krzyszkowska Bankwatch/Polska Zielona Sieć Warszawa, 15 lipca 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze unijne 2014-2020 system prawny: od Brukseli do regulaminów KM Julia Krzyszkowska Bankwatch/Polska Zielona Sieć Warszawa, 15 lipca 2015."— Zapis prezentacji:

1 Fundusze unijne 2014-2020 system prawny: od Brukseli do regulaminów KM Julia Krzyszkowska Bankwatch/Polska Zielona Sieć Warszawa, 15 lipca 2015

2 wdrażanie funduszy Polityki Spójności 2014-2020 Rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów 1303/2013 wytyczne Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju ustawa wdrożeniowa polskie rozporządzenia funduszowe (EFRR, EFS, FS, EFRROW) Umowa Partnerstwa negocjowane z KE Programy Operacyjne rozporządzenia delegowane/wykonawcze, np. Kodeks Partnerstwa Regulamin Komitetu Monitorującego Szczegółowy opis osi priorytetowych unijne

3 dokumenty unijne: Przepisy: Rozporządzenie ogólne nr 1303/2013 dot. wspólnych przepisów dla EFSI Rozporządzenie dot. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1301/2013 Rozporządzenie dot. Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) 1304/2013 Rozporządzenie dot. Funduszu Spójności 1300/2013 Rozporządzenie dot. Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 1305/2013

4 dokumenty unijne: akty delegowane: rozporządzenie delegowane Komisji 240/2014 w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych rozporządzenie delegowane Komisji 480/2014 dot. korekty finansowej, instrumentów finansowych i in. akty wdrażające: rozporządzenie wykonawcze Komisji 184/2014 dot. kategorii interwencji rozporządzenie wykonawcze Komisji 215/2014 dot. metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu (kategorie interwencji + Rio Markers)

5 dokumenty krajowe Umowa Partnerstwa pomiędzy Polską a Komisją Europejską ustawa „wdrożeniowa” z dnia 11 lipca 2014 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 wytyczne MIiR, m.in.: Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014 – 2020 Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020 regulaminy Komitetów Monitorujących

6 przykład: skład Komitetu Monitorującego art. 5 i art. 48 Rozporządzenia ogólnego Kodeks Partnerstwa roz. 4 art. 14 ustawy wdrożeniowej wytyczne: ws. komitetów monitorujących, ws. realizacji zasady partnerstwa uchwała Instytucji zarządzającej ws. powołania i wyboru przedstawicieli do składu KM regulamin Komitetu

7 DZIĘKUJĘ juliak@bankwatch.org


Pobierz ppt "Fundusze unijne 2014-2020 system prawny: od Brukseli do regulaminów KM Julia Krzyszkowska Bankwatch/Polska Zielona Sieć Warszawa, 15 lipca 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google