Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FUNDUSZE STRUKTURALNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FUNDUSZE STRUKTURALNE"— Zapis prezentacji:

1 FUNDUSZE STRUKTURALNE
UNIA EUROPEJSKA Ścieżka selekcji projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego projekt Tomasz Sanecki Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

2 Ramy prawne FUNDUSZE STRUKTURALNE UNIA EUROPEJSKA Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności  i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r.,  nr 227, poz. 1658)

3 Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
FUNDUSZE STRUKTURALNE UNIA EUROPEJSKA Projekt wytycznych w zakresie wyboru projektów w trybie konkursowym – w trakcie konsultacji Projekt wytycznych w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitoringu projektów indywidualnych zgodnych z art. 28 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju – w trakcie konsultacji Kwestia sporna – status prawny wytycznych i zakres ich obowiązywania

4 Instytucje zaangażowane w proces selekcji projektów
FUNDUSZE STRUKTURALNE UNIA EUROPEJSKA Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Małopolskiego - IZ Jednostka ds. Zarządzania – Departament Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego - PR Jednostka ds. Wdrażania – Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego - FE Instytucja Pośrednicząca II stopnia – instytucja wybrana w drodze przetargu - zlecenie wdrażania działań objętych II osią priorytetową - Gospodarka regionalnej szansy (przedsiębiorczość) Komisja Oceny Projektów – KOP - każdy wniosek oceniany jest przez eksperta ds. oceny wykonalności technicznej i ekonomiczno-finansowej oraz przez co najmniej dwie osoby na podstawie kryteriów merytorycznych (pracownika IZ oraz eksperta zewnętrznego) Komitet Monitorujący Małopolski Regionalny Program Operacyjny - zostanie powołany w ciągu trzech miesięcy od daty przekazania Polsce decyzji o zatwierdzeniu programu przez Komisję Europejską. W skład komitetu wejdą przedstawiciele m.in. instytucji zarządzającej, ewentualnie instytucji pośredniczących, ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego jako koordynatora RPO, samorządów terytorialnych oraz partnerów społecznych i gospodarczych

5 Proces selekcji projektów
FUNDUSZE STRUKTURALNE UNIA EUROPEJSKA Departament Funduszy Europejskich – ogłoszenie konkursu i nabór projektów Beneficjent – złożenie fiszek projektowych fiszki projektowe Departament FE/ZWM – preselekcja i zatwierdzenie listy projektów zaproszonych do złożenia pełnej dokumentacji Zaproszeni Beneficjenci – złożenie pełnej dokumentacji projektowej Wniosek i załączniki

6 Proces selekcji projektów
FUNDUSZE STRUKTURALNE UNIA EUROPEJSKA Departament Funduszy Europejskich – I i ew. II ocena formalna Komisja Oceny Projektów – I i ew. II ocena merytoryczno-techniczna Zarząd Województwa Małopolskiego – Ocena strategiczna i wybór projektów Departament Funduszy Europejskich – podpisanie umowy z Beneficjentem umowa dofinansowania

7 Proces selekcji projektów w ramach MRPO
FUNDUSZE STRUKTURALNE UNIA EUROPEJSKA Fiszka NIE Departament FE Preselekcja Uzupełnienie Departament FE NIE Wniosek Ocena formalna WNIOSEK ODRZUCONY TAK NIE Ocena merytoryczna Komisja Oceny Projektów Wniosek Uzupełnienie TAK Lista rankingowa Zarząd Województwa Ocena strategiczna i wybór projektów

8 Proces selekcji projektów
UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZE STRUKTURALNE 30 dni preselekcja 90 dni złożenie pełnej dokumentacji wniosku 30 dni nabór 30 dni podpisanie umowy 45 dni ocena formalna 14 dni ocena strategiczna ZWM i wybór projektów 45 dni ocena merytoryczna Maksymalny czas trwania procedury 284 dni

9 Elementy preselekcji Część I: Ocena wstępna Ocena formalna Część II:
FUNDUSZE STRUKTURALNE UNIA EUROPEJSKA Część I: Ocena wstępna Ocena formalna Część II: Ocena wskaźnikowa Ocena logiczna Stan przygotowania projektu do realizacji

10 Preselekcja - założenia
FUNDUSZE STRUKTURALNE UNIA EUROPEJSKA Ocena formalna fiszek w ramach preselekcji jest oceną „0-1” co oznacza, że niespełnienie jednego z warunków powoduje odrzucenie wniosku o dofinansowanie z dalszej procedury. Ocena wskaźnikowa fiszek stanowi 60% maksymalnej liczby punktów. Ocena logiczna fiszek stanowi 40% maksymalnej liczby punktów. Ocena w ramach preselekcji dokonywana jest w oparciu o kartę oceny preselekcyjnej. IZ zapewnia możliwość poprawy oczywistych i drobnych błędów czy omyłek we wniosku (np. podpisy, pieczątki. literówki).

11 Preselekcja - założenia
FUNDUSZE STRUKTURALNE UNIA EUROPEJSKA Po dokonaniu oceny wszystkich fiszek projektowych tworzy się listę rankingową fiszek projektowych wg. ilości uzyskanych punktów. W wyniku oceny w ramach preselekcji fiszka projektowa jest odrzucana bądź przekazana na Zarząd Województwa Małopolskiego, celem akceptacji i zaproszenia Beneficjentów do składania pełnej dokumentacji. Do dalszego etapu oceny przechodzą wnioski: których łączna wnioskowana kwota dofinansowania wynosi do 150% alokacji dostępnej na dany konkurs lub które uzyskały powyżej 75% maksymalnej liczby punktów, możliwych do uzyskania na preselekcji

12 Preselekcja składane dokumenty
FUNDUSZE STRUKTURALNE UNIA EUROPEJSKA Fiszka projektowa Matryca logiczna projektu

13 Fiszka projektowa Tytuł projektu
FUNDUSZE STRUKTURALNE UNIA EUROPEJSKA Tytuł projektu Beneficjent - nazwa. forma prawna, dane teleadresowe, osoba reprezentująca, osoba do kontaktu Opis projektu wraz z uzasadnieniem - krótkie uzasadnienie konieczności realizacji projektu, opis działań realizowanych w ramach projektu, informacja nt. stanu przygotowania projektu do realizacji Cele projektu - opis bezpośrednich celów oraz długofalowego oddziaływania projektu Wskaźniki realizacji projektu - wskaźniki produktu, rezultatu Okres realizacji projektu, max 24 miesiące - data rozpoczęcia i zakończenia projektu, uzasadnienie w przypadku przekroczenia 24 miesięcznego okresu Budżet projektu - kategorie kosztów wraz z kwotami - całkowita wartość projektu (brutto), całkowita wartość kosztów kwalifikowanych, całkowita wartość kosztów niekwalifikowanych Źródła finansowania projektu - wnioskowana kwota dofinansowania, wkład własny (finansowy, niefinansowy) inne źródła finansowania Trwałość projektu - sposób wykorzystania i finansowania projektu po zakończeniu jego realizacji, przewidywane dochody w trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu Dodatkowe informacje wymagane regulaminem konkursu i obowiązującym prawodawstwem - np. Plan Rewitalizacji, obszary sieci Natura 2000, potwierdzenie wpisu obiektu do rejestru zabytków

14 Elementy oceny w ramach preselekcji
FUNDUSZE STRUKTURALNE UNIA EUROPEJSKA Część I 1. Wstępna ocena projektu Tak Nie Uwagi 1.1 Projekt złożony zgodnie z wymogami regulaminu 1.2 Kompletność fiszki projektowej 1.3 Kompletność załączników (matryca logiczna projektu oraz inne załączniki wymagane regulaminem konkursu) 2. Ocena formalna projektu 2.1 Kwalifikowalność projektu 2.2 Kwalifikowalność Beneficjenta 2.3 Właściwy okres realizacji projektu 2.4 Zgodność udziału % dofinansowania z EFRR z maksymalnym limitem przewidywanym w MRPO 2.5 Źródła finansowania 2.6 Inne kryteria charakterystyczne dla danego Działania

15 Elementy oceny w ramach preselekcji
FUNDUSZE STRUKTURALNE UNIA EUROPEJSKA Część II 3. Ocena wskaźnikowa projektu lub/ i ocena w oparciu o kryteria preselekcyjne dla danego Działania Liczba przyznanych punktów Uwagi 3.1 wskaźnik / kryterium 3.2 wskaźnik / kryterium 3.3 wskaźnik / kryterium Suma punktów- kryterium 3 % maksymalnej oceny dla kryterium 3

16 Elementy oceny w ramach preselekcji
FUNDUSZE STRUKTURALNE UNIA EUROPEJSKA 4. Ocena logiczna projektu – ocena matrycy logicznej projektu Liczba przyznanych punktów Uwagi 4.1 Spójność celów projektu z celami działania MRPO 4.2 Spójność logiki interwencji w matrycy logicznej z zapisami fiszki projektowej 4.3 Wewnętrzna spójność matrycy logicznej projektu 4.4 Ocena zewnętrznych czynników ryzyka oddziaływujących na projekt 4.5 Właściwy dobór oraz prezentacja wskaźników Suma punktów- kryterium 4 % maksymalnej oceny dla kryterium 4

17 Elementy oceny w ramach preselekcji
FUNDUSZE STRUKTURALNE UNIA EUROPEJSKA 5. Stan przygotowania projektu do realizacji Liczba przyznanych punktów Uwagi 5.1 Projekt w fazie analiz, studiów, koncepcji 5.2 Projekt posiada opracowaną dokumentację techniczną lub jest w trakcie opracowywania oraz posiada uregulowany status prawny gruntu 5.3 Projekt posiada pozwolenie na budowę lub projekt jest w trakcie realizacji Suma punktów- kryterium 5 % maksymalnej oceny dla kryterium 5 SUMA CAŁKOWITA % CAŁKOWITEJ MAKSYMALNEJ OCENY KRYTERIUM 3, 4, 5

18 Ocena formalna - założenia
FUNDUSZE STRUKTURALNE UNIA EUROPEJSKA Weryfikacja formalna jest oceną „0-1” co oznacza, że niespełnienie jednego z warunków formalnych powoduje odrzucenie wniosku o dofinansowanie z dalszej procedury. Istnieje możliwość jednokrotnego uzupełnienia/poprawy dokumentacji. Oceny formalna dokonywana jest w oparciu o kartę oceny formalnej. Dla każdego z ocenianych wniosków wypełniana jest karta oceny formalnej. IZ zapewnia możliwość poprawy oczywistych i drobnych błędów czy omyłek we wniosku (np. podpisy, pieczątki. literówki).

19 Ocena formalna - założenia
FUNDUSZE STRUKTURALNE UNIA EUROPEJSKA W wyniku pierwszej oceny formalnej wniosek jest odsyłany do uzupełnienia, odrzucany bądź przekazany do oceny merytorycznej. W wyniku drugiej oceny formalnej wniosek jest odrzucany bądź przekazany do oceny merytorycznej. W przypadku odrzucenia wniosku Beneficjent jest informowany o przyczynie odrzucenia oraz pouczany o możliwości odwołania.

20 Ocena formalna – przykładowe kryteria
FUNDUSZE STRUKTURALNE UNIA EUROPEJSKA Kryterium dostępowe - analiza zgodności dokumentacji aplikacyjnej z dokumentacją dostarczoną na etapie pre-selekcji. Dopuszcza się różnicę w granicach: 15% - co do zakresu rzeczowego 25% - co do całkowitej wartości projektu. Pozostałe elementy muszą być tożsame z dokumentacją dostarczoną w procesie pre-selekcji. Kompletność wniosku o dofinansowanie projektu Kompletność załączników

21 Ocena merytoryczno-techniczna założenia
FUNDUSZE STRUKTURALNE UNIA EUROPEJSKA Ocena merytoryczno-techniczna - sprawdzenie opracowanej przez projektodawcę dokumentacji pod kątem stopnia spełniania kryteriów zatwierdzonych dla danego programu przez Komitet Monitorujący Wynikiem oceny merytorycznej jest uszeregowanie wniosków w kolejności uwzględniającej stopień spełniania kryteriów wyboru wniosków. Stopień spełnienia kryteriów oceniany jest poprzez przyznawanie punktacji poszczególnym częściom projektu

22 Ocena merytoryczno-techniczna założenia
FUNDUSZE STRUKTURALNE UNIA EUROPEJSKA Oceny merytorycznej projektów dokonuje Komisja Oceny Projektów na karcie oceny merytorycznej Każdy wniosek oceniany jest przez eksperta ds. oceny wykonalności technicznej i ekonomiczno-finansowej oraz przez co najmniej dwie osoby na podstawie kryteriów merytorycznych (pracownika IZ oraz eksperta zewnętrznego). W przypadku skomplikowanych wniosków istnieje możliwość poszerzenia składu KOP bądź zlecenia ekspertyzy zewnętrznej

23 Ocena merytoryczno-techniczna założenia
FUNDUSZE STRUKTURALNE UNIA EUROPEJSKA W wyniku pierwszej oceny merytorycznej wniosek jest przekazywany na ZWM, odsyłany do uzupełnienia bądź odrzucany. W wyniku drugiej oceny merytorycznej wniosek jest odrzucany bądź skierowany do wyboru do dofinansowania. Istnieje możliwość jednokrotnego uzupełnienia/poprawy dokumentacji lub zlecenia ekspertyzy zewnętrznej. W przypadku odrzucenia wniosku Beneficjent jest informowany o przyczynie odrzucenia oraz pouczany o możliwości odwołania.

24 Ocena merytoryczno-techniczna przykładowe kryteria
FUNDUSZE STRUKTURALNE UNIA EUROPEJSKA Ocena techniczna – wykonalność techniczna, poprawność analizy ekonomicznej i finansowej, efektywność kosztowa, innowacyjność zaproponowanych rozwiązań, generowanie przychodu netto. Ocena merytoryczna – zestaw kryteriów specyficznych dla danego obszaru interwencji

25 Ocena strategiczna i wybór projektów przez ZWM
FUNDUSZE STRUKTURALNE UNIA EUROPEJSKA Ocena stopnia wpisywania się projektu w Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego (20% oceny końcowej) i wybór projektów do dofinansowania. Opcjonalnie utworzenie listy rezerwowej wraz z określeniem specyficznych warunków dla projektów rezerwowych (okres obowiązywania listy, ewentualnie zakaz aplikowania do innych działań programu etc.)

26 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "FUNDUSZE STRUKTURALNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google