Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

- Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki. Plan prezentacji: Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki  Wsparcie przygotowawcze  Warunki udziału.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "- Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki. Plan prezentacji: Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki  Wsparcie przygotowawcze  Warunki udziału."— Zapis prezentacji:

1 - Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki

2 Plan prezentacji: Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki  Wsparcie przygotowawcze  Warunki udziału w konkursie na wybór LSR  Sposób dokonania oceny spełniania warunku „rybackości”

3 Wsparcie przygotowawcze potrzeba wsparcia funkcjonujących już Lokalnych Grup Rybackich (LGR) w zakresie wzmacniania partnerstwa i opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na etapie poprzedzającym wybór strategii na lata 2014 – 2020; pochodzące ze środków finansowych przyznanych Lokalnym Grupom Rybackim w ramach osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013; kwota wsparcia maksymalnie 80 000 zł; wsparcie przygotowawcze ze środków finansowych pochodzących z PO RYBY 2014-2020 – szkolenia. 3 Instrument RLKS a priorytet 4 PO RYBY 2014-2020

4 Warunki udziału w konkursie na wybór LSR W konkursie mogą wziąć udział Stowarzyszenia, które spełniają warunki określone w § 4 Regulaminu konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w tym: Stowarzyszenia, których LSR ma być współfinansowana ze środków EFMR mogą wziąć udział w konkursie pod warunkiem spełnienia dodatkowo poniższych warunków: na obszarze objętym LSR, której realizacja ma być współfinansowana ze środków EFSI, w tym EFMR liczba osób zatrudnionych w sektorze rybackim wynosi co najmniej 50 osób i wartość produkcji mierzona w przychodach z działalności rybackiej wynosi co najmniej 1 300 000 PLN; na obszarze objętym LSR, której realizacja ma być współfinansowana wyłącznie ze środków pochodzących z EFMR liczba osób zatrudnionych w sektorze rybackim wynosi co najmniej 70 osób i wartość produkcji mierzona w przychodach z działalności rybackiej wynosi co najmniej 2 600 000 PLN;

5 Warunki udziału w konkursie c.d. w organie decyzyjnym (wybierającym projekty) sektor rybacki posiada nie mniej niż 30% ogólnej liczby głosów. co najmniej 50% wskaźników planowanych do osiągnięcia ze środków EFMR związane jest z tworzeniem lub utrzymaniem miejsc pracy.

6 Kryteria wyboru LSR charakterystyczne dla EFMR:

7 Kryteria wyboru LSR charakterystyczne dla EFMR c.d.:

8 Wymagania dotyczące wniosku o wybór oraz załączników Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w jednym województwie. Obligatoryjne załączniki określa § 5 Regulaminu konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w tym§ 5 Stowarzyszenia, których LSR ma być współfinansowana ze środków EFMR dołączają potwierdzenie spełnienia przez wnioskodawcę warunku odnośnie obszaru, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do formularza wniosku

9

10

11 Sposób dokonania oceny spełniania warunku „rybackości” 1. Weryfikacji dokonuje się na podstawie informacji zawartych w załączniku nr 7 do wniosku. 2. Organizator przesyła niezwłocznie do IRŚ lub MIR-BIP kopię załącznika nr 7 potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pracownika organizatora celem potwierdzenia zawartych w nim danych.

12 Sposób dokonania oceny spełniania warunku „rybackości” c.d. W przypadku wykazania znacznej rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w załączniku nr 7 a potwierdzonymi przez IRŚ i MIR-PIB danymi z kwestionariuszy RRW 19, 20, 22, 23 organizator może wezwać wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentacji. Wówczas wnioskodawca będzie zobowiązany do uzupełnienia wniosku o inne dokumenty potwierdzające dane w zał. nr 7 np. umowy o pracę, faktury sprzedaży ryb etc.

13 Parametry „rybackości” Opracowanie ekspertyzy dotyczącej metody obliczania „progów rybackości” zlecono IRŚ we współpracy z MIR-BIP Do obliczenia „progów rybackości” zostaną wykorzystane dane pochodzące z kwestionariuszy statystycznych: - RRW-19, - RRW-20, - RRW-22 - RRW-23 Składane do MIR Składane do IRŚ OBOWIĄZEK STATYSTYCZNY

14 RRW22

15

16 RRW23

17

18 RRW19

19

20 Kryteria podziału środków finansowych na realizację LSR przez RLGD  Aby zakwalifikować się do wyższego progu należy spełnić obydwa parametry.  Dotyczy LSR współfinansowanych z EFSI, w tym EFMR. Kwota podstawowa określona w wytycznych dotyczących rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach EFSI będzie zwiększana w zależności od stopnia spełniania parametrów dotyczących wielkości zatrudnienia w sektorze rybackim, wartości rocznej produkcji/połowów ryb, w tym wartości zarybień na obszarze rybackim i obszarze akwakultury.

21 Przykłady:  LSR zakłada finansowanie z EFMR oraz z innego funduszu EFSI (tzw. wielofunduszowa LSR). W ramach oceny spełniania warunków udziału w konkursie organizator potwierdzi, że na obszarze objętym tą LSR liczba osób zatrudnionych w sektorze rybackim wynosi 75 osób i wartość produkcji mierzona w przychodach z działalności rybackiej wynosi 2 900 000 PLN. A zatem LGD może ubiegać się o dofinansowanie na realizację LSR w wysokości maksymalnie 3 000 000 EURO.  LSR zakłada finansowanie z EFMR oraz z innego funduszu EFSI (tzw. wielofunduszowa LSR). W ramach oceny spełniania warunków udziału w konkursie organizator potwierdzi, że na obszarze objętym tą LSR liczba osób zatrudnionych w sektorze rybackim wynosi 60 osób i wartość produkcji mierzona w przychodach z działalności rybackiej wynosi 2 900 000 PLN. A zatem LGD może ubiegać się o dofinansowanie na realizację LSR w wysokości maksymalnie 2 000 000 EURO.

22 Dziękuję za uwagę Renata Kaszewska - Mika Departament Rybołówstwa MRiRW


Pobierz ppt "- Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki. Plan prezentacji: Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki  Wsparcie przygotowawcze  Warunki udziału."

Podobne prezentacje


Reklamy Google