Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 Wrocław 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 Wrocław 2014."— Zapis prezentacji:

1 Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 Wrocław 2014

2 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 - 2020 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. Projekt ustawy o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 – obecnie trwają konsultacje społeczne. Komitet monitorujący – podstawa prawna Wrocław 2014

3 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 - 2020 W terminie trzech miesięcy od daty powiadomienia państwa członkowskiego o decyzji Komisji dotyczącej przyjęcia programu państwo członkowskie ustanawia komitet, zgodnie ze swoimi instytucjonalnymi, prawnymi i finansowymi ramami, w celu monitorowania wdrażania programu, w porozumieniu z instytucją zarządzającą (komitet monitorujący). Komitet monitorujący sporządza i przyjmuje swój regulamin zgodnie z instytucjonalnymi, prawnymi i finansowymi ramami danego państwa członkowskiego. O składzie komitetu monitorującego decyduje państwo członkowskie, przy zastrzeżeniu że składa się on z przedstawicieli stosownych instytucji państwa członkowskiego i instytucji pośredniczących oraz przedstawicieli partnerów. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.) Komitet monitorujący Wrocław 2014

4 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 - 2020 Realizacja programu operacyjnego podlega monitorowaniu przez komitet monitorujący. Komitet monitorujący powołuje instytucja zarządzająca zgodnie z zasadami rozporządzenia ogólnego oraz z poszanowaniem zasady partnerstwa: 1)w drodze zarządzenia – w przypadku krajowego programu operacyjnego 2)w drodze uchwały – w przypadku regionalnego programu operacyjnego W przypadku krajowego oraz regionalnego programu operacyjnego, komitetowi monitorującemu przewodniczy przedstawiciel instytucji zarządzającej. (Projekt ustawy o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020) Komitet monitorujący - powołanie Wrocław 2014

5 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 - 2020 W skład komitetu monitorującego krajowy lub regionalny program operacyjny wchodzi przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz przedstawiciele ministrów właściwych ze względu na zakres programu operacyjnego. W składzie komitetu monitorującego krajowy lub regionalny program operacyjny co najmniej jedną trzecią stanowią przedstawiciele: a)organizacji pracowników i organizacji pracodawców; b)organizacji pozarządowych; c)środowiska naukowego. Komitet monitorujący - skład Wrocław 2014

6 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 - 2020 Do udziału w pracach komitetu monitorującego krajowy lub regionalny program operacyjny instytucja zarządzająca zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pracowników i organizacji pracodawców reprezentowanych: a)w Trójstronnej Komisji do spraw społeczno-gospodarczych – w przypadku krajowego programu operacyjnego; b)w wojewódzkiej komisji do spraw dialogu społecznego – w przypadku regionalnego programu operacyjnego. Liczbę przedstawicieli organizacji pozarządowych, a także rodzaj organizacji pozarządowych oraz liczbę przedstawicieli środowiska naukowego wchodzących w skład komitetu monitorującego określa instytucja zarządzająca. Przedstawicieli organizacji pozarządowych wyznaczają organizacje pozarządowe w postępowaniu prowadzonym przez Radę Działalności Pożytku Publicznego. Przedstawicieli środowiska naukowego wyznacza Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Komitet monitorujący - skład Wrocław 2014

7 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 - 2020 Przedstawiciele partnerów są delegowani na członków komitetu monitorującego przez właściwych partnerów w sposób przejrzysty. Każdy członek komitetu monitorującego może mieć prawo głosu. Lista członków komitetu monitorującego jest publikowana. Komisja uczestniczy w pracach komitetu monitorującego, pełniąc rolę doradczą. Komitet monitorujący - skład Wrocław 2014

8 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 - 2020 Komitet monitorujący zbiera się co najmniej raz w roku i dokonuje przeglądu wdrażania programu i postępów poczynionych na drodze do osiągnięcia jego celów. Bierze przy tym pod uwagę dane finansowe, wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu, w tym zmiany w wartości wskaźników rezultatu i postępy w osiąganiu wartości docelowych ujętych ilościowo oraz celów pośrednich określonych w ramach wykonania. Komitet monitorujący bada wszelkie kwestie, które wpływają na wykonanie programu, w tym wnioski z przeglądu wyników. Komitet monitorujący jest konsultowany i, jeżeli uzna to za stosowne, wydaje opinię w sprawie wszelkich zmian programu zaproponowanych przez instytucję zarządzającą. Komitet monitorujący może przedstawiać instytucji zarządzającej uwagi dotyczące wdrażania i ewaluacji programu, w tym przedsięwzięć na rzecz zmniejszenia obciążenia administracyjnego dla beneficjentów. Komitet monitorujący monitoruje działania podjęte w następstwie tych uwag. Komitet monitorujący - funkcje Wrocław 2014

9 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 - 2020 Komitet monitorujący rozpatruje w szczególności: a)wszystkie kwestie, które mają wpływ na wykonanie programu operacyjnego, b)postępy w realizacji planu ewaluacji oraz wykorzystanie wyników ewaluacji; c)realizację strategii komunikacji; d)wdrażanie dużych projektów; e)wdrażanie wspólnych planów działania; f)działania mające na celu promowanie równouprawnienia płci, równych szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami; Komitet monitorujący - funkcje Wrocław 2014

10 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 - 2020 g)przedsięwzięcia mające na celu promowanie zrównoważonego rozwoju; h)w przypadku gdy mające zastosowanie warunki wstępne nie są spełnione w dniu przedłożenia umowy partnerstwa oraz programu operacyjnego – postęp w zakresie przedsięwzięć służących spełnieniu mających zastosowanie warunków wstępnych; i)instrumenty finansowe. Komitet monitorujący - funkcje Wrocław 2014

11 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 - 2020 W drodze odstępstwa od art. 49 ust. 3 (Komitet monitorujący jest konsultowany i, jeżeli uzna to za stosowne, wydaje opinię w sprawie wszelkich zmian programu zaproponowanych przez instytucję zarządzającą) komitet monitorujący rozpatruje i zatwierdza: a)metodykę i kryteria wyboru operacji; b)roczne i końcowe sprawozdania z wdrażania; c)plan ewaluacji dla programu operacyjnego i wszelkie zmiany planu ewaluacji, w tym w przypadku gdy program objęty jest wspólnym planem ewaluacji zgodnie z art. 114 ust. 1; d)strategię komunikacji dla danego programu operacyjnego i wszelkie zmiany tej strategii; e)wszelkie propozycje instytucji zarządzającej dotyczące wszelkich zmian programu operacyjnego. Komitet monitorujący - funkcje Wrocław 2014

12 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 - 2020 Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju obecnie trwają prace nad wytycznymi dotyczącymi komitetów monitorujących. W założeniach będzie to dokument określający zasady powoływania komitetów, skład osobowy oraz szczegółowy zakres zadań w nowej perspektywie finansowej. Komitet monitorujący Wrocław 2014

13 Dziękuję za uwagę Wrocław 2014


Pobierz ppt "Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 Wrocław 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google