Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO"— Zapis prezentacji:

1 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 5.1. Infrastruktura edukacyjna Schemat B System oświaty Szkolenie dla wnioskodawców Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Rzeszów, 2 października 2008

2 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Program szkolenia Wprowadzenie Preselekcja – podstawowe zasady Kryteria wyboru projektów Najczęściej popełniane błędy i uchybienia we wnioskach o dofinansowanie Pytania

3 5.1. Infrastruktura edukacyjna Schemat B System oświaty
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 5.1. Infrastruktura edukacyjna Schemat B System oświaty Oś priorytetowa Działanie Schemat Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowa- nie projektów w ramach konkursu /zł/ V Infrastruktura publiczna 5.1 Infrastruktura edukacyjna B – System oświaty

4 5.1. Infrastruktura edukacyjna Schemat B System oświaty
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 5.1. Infrastruktura edukacyjna Schemat B System oświaty Oś V – Infrastruktura publiczna - Cel główny Tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego poprzez inwestycje w edukację, ochronę zdrowia, pomoc społeczną, sport i rekreację Działanie 5.1. – Infrastruktura edukacyjna – Cel szczegółowy: poprawa dostępności i podniesienie jakości regionalnego systemu edukacji

5 5.1. Infrastruktura edukacyjna Schemat B System oświaty
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 5.1. Infrastruktura edukacyjna Schemat B System oświaty Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu roboty budowlane i/lub wyposażenie (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) obiektów dydaktycznych w szkołach i placówkach tworzących system oświaty, w tym obiektów sportowych, o ile służą zajęciom dydaktycznym, w tym w zakresie wychowania fizycznego, roboty budowlane i/lub wyposażenie (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) obiektów infrastruktury towarzyszącej w szkołach i placówkach tworzących system oświaty, np. bursy, internaty, stołówki – wyłącznie jako element projektu wymienionego w ww. tiret

6 5.1. Infrastruktura edukacyjna Schemat B System oświaty
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 5.1. Infrastruktura edukacyjna Schemat B System oświaty Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%) 70% Minimalna / maksymalna wartość projektu minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 500 tys. zł wyłącznie w przypadku obiektów dydaktycznych szkolnictwa artystycznego - maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: mniejsza niż 4 mln zł Minimalna / maksymalna kwota wsparcia maksymalna kwota wsparcia ze środków EFRR: 5 mln zł

7 5.1. Infrastruktura edukacyjna Schemat B System oświaty
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 5.1. Infrastruktura edukacyjna Schemat B System oświaty Beneficjenci jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki tworzące system oświaty, partnerzy społeczni i gospodarczy: organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

8 5.1. Infrastruktura edukacyjna Schemat B System oświaty
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 5.1. Infrastruktura edukacyjna Schemat B System oświaty Termin, miejsce i sposób składania wniosków Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu: do dnia r. Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy: składać osobiście lub przez posłańca w siedzibie Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, ul. Jana III Sobieskiego 17 w Rzeszowie, w godzinach od 8.00 do przesłać pocztą kurierską lub listem poleconym na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, ul. Grunwaldzka 15, Rzeszów. Data wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu liczona jest od terminu dostarczenia do Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO lub - w przypadku dostarczenia pocztą - daty stempla Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego. Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

9 5.1. Infrastruktura edukacyjna Schemat B System oświaty
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 5.1. Infrastruktura edukacyjna Schemat B System oświaty Termin, miejsce i sposób składania wniosków Wniosek powinien być dostarczony w zaklejonej kopercie (lub w innym zamkniętym opakowaniu), na której należy zamieścić: adres odbiorcy, nazwę i adres wnioskodawcy, napis: „Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO” oraz "Nabór wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego ", nazwę i nr osi priorytetowej, nr działania, nazwę i nr schematu, tytuł projektu, adnotację „Nie otwierać do dnia r. do godz. 7.30”.

10 5.1. Infrastruktura edukacyjna Schemat B System oświaty
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 5.1. Infrastruktura edukacyjna Schemat B System oświaty Termin, miejsce i sposób składania wniosków !!!!! UWAGA !!!!! Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami muszą być przedłożone w terminie podanym w ogłoszeniu. Zarówno we wniosku o dofinansowanie, jak i w załącznikach wszystkie stosowne pola muszą być wypełnione. Brak wymaganych dokumentów lub ich niekompletne wypełnienie skutkować będzie odrzuceniem wniosku o dofinansowanie na etapie wstępnej oceny formalnej bez wezwania do usunięcia braków.

11 5.1. Infrastruktura edukacyjna Schemat B System oświaty
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 5.1. Infrastruktura edukacyjna Schemat B System oświaty Termin realizacji projektu   Realizacja projektu powinna rozpocząć się nie później niż 6 m-cy od daty podpisania umowy o dofinansowanie. Zakończenie realizacji projektu (złożenie wniosku o płatność końcową) powinno nastąpić do 15 września 2011 r.

12 5.1. Infrastruktura edukacyjna Schemat B System oświaty
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 5.1. Infrastruktura edukacyjna Schemat B System oświaty Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu  (rozumianego jako podjęcie przez Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwały o warunkowym wyborze projektów do dofinansowania) I kw r.

13 5.1. Infrastruktura edukacyjna Schemat B System oświaty
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 5.1. Infrastruktura edukacyjna Schemat B System oświaty Szczegółowy opis priorytetów RPO WP przewiduje możliwość składania w trybie preselekcji 2 wniosków przez jednego wnioskodawcę w ramach konkursu. Ze względu na potencjalną dużą liczbę wniosków i ograniczone możliwości dofinansowania Instytucja Zarządzająca RPO WP prosi aby wnioskodawcy składali po 1 wniosku, dobrze przygotowanym i wpisującym się w kryteria oceny jakościowej 

14 Procedura preselekcji
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Procedura preselekcji Wymagane dokumenty Wniosek o dofinansowanie (wg standardowego wzoru) Załączniki: - obliczenie dochodów generowanych przez projekt (wg wzoru tabeli) - odniesienie do kryteriów oceny merytorycznej - mapy i szkice sytuacyjne

15 Procedura preselekcji
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Procedura preselekcji Etapy procedury w trybie preselekcji: I. Wstępna ocena formalna II. Ocena merytoryczna III. Ocena strategiczna - wybór projektów do dofinansowania w formie uchwały Zarządu Województwa IV. Weryfikacja końcowa V. Podpisanie umowy o dofinansowanie

16 Procedura preselekcji
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Procedura preselekcji Wstępna ocena formalna Ocena dokonywana jest przez Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO Co najmniej dwóch pracowników, zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”, dokonuje oceny w oparciu o kryteria oceny formalnej (dopuszczające i administracyjne) określone w URPO WP Wstępna ocena wniosków o dofinansowanie realizacji projektu powinna być przeprowadzana w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od upłynięcia wyznaczonego terminu składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu. Dopuszcza się możliwość wydłużenia oceny formalnej, przy czym decyzję w tej sprawie podejmuje Marszałek

17 Procedura preselekcji
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Procedura preselekcji Ocena merytoryczna - jakościowa (punktowa) Ocena dokonywana jest w oparciu o zatwierdzone przez KM RPO WP kryteria jakościowe oceny merytoryczno-technicznej określone w URPO WP Ocena dokonywana jest przez 2- 3 osobowy Zespół ds. oceny jakościowej (punktowej) Komisji Konkursowej Ocena merytoryczna powinna być dokonana w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od daty pierwszego posiedzenia Komisji. W uzasadnionych przypadkach termin oceny merytorycznej może zostać przedłużony przez Marszałka

18 Procedura preselekcji
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Procedura preselekcji Ocena merytoryczna jakościowa (punktowa) Wniosek otrzymuje pozytywną ocenę merytoryczna jeżeli uzyska co najmniej 40% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w danym działaniu/schemacie W efekcie dokonanej oceny ustalany jest ranking wniosków, który przekazywany jest Zarządowi Województwa celem dokonania oceny strategicznej

19 Procedura preselekcji
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Procedura preselekcji Ocena strategiczna Warunkowe przyznanie dofinansowania przez Zarząd Województwa Zarząd Województwa dokonuje oceny wniosków zgodnie z kryteriami strategicznymi określonymi w URPO WP, w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od daty podpisania Protokołu z konkursu Zarząd Województwa może przyznać w ramach ww. kryterium maksymalnie 20 punktów, dokonując oceny zgodności projektu z aktualnymi potrzebami i zrównoważonym rozwojem województwa (średni stopień zgodności, wysoki stopień zgodności, zgodność projektu)

20 Procedura preselekcji
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Procedura preselekcji Ocena strategiczna Warunkowe przyznanie dofinansowania przez Zarząd Województwa Po dokonaniu oceny Zarząd dokonuje wyboru projektów w drodze uchwały, przy czym uchwała podjęta jest z zastrzeżeniem, że przyznanie dofinansowania ma charakter warunkowy i uzależnione jest od dostarczenia przez wnioskodawcę kompletu wymaganych dokumentów w terminie ustalonym dla danego naboru wniosków (3 miesiące od wezwania)

21 Procedura preselekcji
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Procedura preselekcji Ocena strategiczna Warunkowe przyznanie dofinansowania przez Zarząd Województwa Zarząd Województwa podejmując decyzję o wyborze projektów tworzy listę podstawową oraz listę rezerwową wniosków Listę podstawową tworzą wnioski otrzymujące łączne dofinansowanie do wysokości 100% środków udostępnionych w danym naborze wniosków. Listę rezerwową tworzą wszystkie lub niektóre pozostałe wnioski z listy rankingowej

22 Procedura preselekcji
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Procedura preselekcji Weryfikacja końcowa: - formalna weryfikacja końcowa (przeprowadzana jest przez Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO) - techniczna i technologiczna oraz finansowa i ekonomiczna weryfikacja końcowa (przeprowadzana jest przez dwuosobowy Zespół ds. oceny technicznej i technologicznej oraz finansowej i ekonomicznej Komisji konkursowej powołanej dla oceny danej grupy wniosków o dofinansowanie)

23 Procedura preselekcji
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Procedura preselekcji Formalna weryfikacja końcowa Ocena dokonywana jest w oparciu o zatwierdzone przez KM RPO WP kryteria ceny formalnej określone w URPO WP Proces oceny na tym etapie obejmuje sprawdzenie kompletności dostarczonych załączników i ich zgodności ze złożonym wnioskiem. Formalna weryfikacja końcowa wniosków o dofinansowanie realizacji projektu powinna być przeprowadzana w terminie nie dłuższym niż 20 dni roboczych od daty dostarczenia kompletnych dokumentów przez wnioskodawcę, pod warunkiem, że wnioskodawca dostarczył je w wyznaczonym terminie

24 Procedura preselekcji
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Procedura preselekcji Weryfikacja techniczna i technologiczna oraz finansowa i ekonomiczna Weryfikacja techniczna i technologiczna oraz finansowa i ekonomiczna wniosków o dofinansowanie realizacji projektu powinna być przeprowadzana w terminie nie dłuższym niż 20 dni roboczych od daty zakończenia formalnej weryfikacji końcowej Należy pamiętać, iż w przypadku stwierdzenia, że zakres rzeczowy inwestycji wynikający ze złożonego kompletu wymaganych dokumentów odbiega od zakresu przedstawionego we wniosku będącego przedmiotem preselekcji – wniosek podlega odrzuceniu

25 Procedura preselekcji
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Procedura preselekcji Podpisanie umowy o dofinansowanie W stosunku do pozytywnie ocenionych w trakcie weryfikacji końcowej wniosków o dofinansowanie sukcesywnie podpisywane są umowy o dofinansowanie Umowę o dofinansowanie zawiera z beneficjentem Zarząd Województwa w terminie nie dłuższym niż 45 dni od daty podpisania Protokołu z weryfikacji końcowej po zakończeniu oceny i wyborze projektów do dofinansowania w trybie preselekcji. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przesunięciu Po upływie wyznaczonego dla wszystkich zakwalifikowanych w preselekcji wniosków terminu na przedłożenie kompletu dokumentacji ustalana jest wielkość niewykorzystanych środków, które kierowane są na projekty znajdujące się na listach rezerwowych

26 Procedura preselekcji - podsumowanie
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Procedura preselekcji - podsumowanie Etapy procedury w trybie preselekcji: I. Wstępna ocena formalna II. Ocena merytoryczna III. Ocena strategiczna - wybór projektów do dofinansowania w formie uchwały Zarządu Województwa IV. Weryfikacja końcowa V. Podpisanie umowy o dofinansowanie

27 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google