Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kluczowe zagadnienia związane z wyborem LGD do realizacji LSR Łukasz Tomczak 29.09.2008,Rzeszów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kluczowe zagadnienia związane z wyborem LGD do realizacji LSR Łukasz Tomczak 29.09.2008,Rzeszów."— Zapis prezentacji:

1 Kluczowe zagadnienia związane z wyborem LGD do realizacji LSR Łukasz Tomczak 29.09.2008,Rzeszów

2

3 1) Konferencja UM 2) Ogłoszenie UM 3) Nabór(składanie wniosków) LGD 4) RozpatrywanieUM 5) Wybór LGD UM 6) Zastrzeżenia do wyboruLGD 7) Podpisanie umowy LGD+UM 8) Realizacja LSRLGD

4 Właśnie na niej jesteśmy

5  Po przeprowadzeniu konferencji  Umieszczenie ogłoszenia:  Tablica ogłoszeń w UM  Strona www UM  Prasa regionalna/ogólnokrajowa  Zamieszczenie formularzy wniosków i instrukcje wypełniania  Strona www UM  Wniosek o wybór LGD  Wniosek o przyznanie pomocy 4.31

6 KONFERENCJA OGŁOSZENIE TAK OGŁOSZENIE KONFERENCJA NIE

7  Termin  Nie wcześniej niż 30 po ogłoszeniu  od 14 - 60 dni  Miejsce  Tryb  Wysokość dostępnych środków  Informacja o pierwszym wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31

8  LGD z Województwa Podkarpackiego  LGD „graniczne” z siedzibą na terenie Województwa Podkarpackiego

9  Bezpośrednio w miejscu wskazanym w ogłoszeniu (Urząd Marszałkowski)  osoba składająca wniosek otrzymuje kopie z potwierdzeniem  LSR obowiązkowym załącznikiem (na papierze i CD)  Brak – pozostawienie bez rozpatrzenia  Pierwszy wniosek o przyznanie pomocy 4.31  Konieczny do przyznania pomocy w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania”

10  Zamieszczenie w ciągu 14 dni ◦ Lista LGD, które złożyły wniosek+LSR ◦ Złożone LSR  Rozpatrywanie …

11  Nie dłużej niż 3 miesiące  Weryfikacja wniosku i załączników  Ocena według kryteriów – załącznik nr 2  Wnioski bez LSR  Pozostawienie bez rozpatrzenia  Ewentualne wezwania do usunięcia nieprawidłowości/braków  Wstrzymanie biegu terminu rozpatrywania

12  W ciągu 3 miesięcy od dnia upływu terminu składania wniosków  Chyba że będą wezwania do usunięcia nieprawidłowości/braków  Zamieszczenie listy LGD  Według uzyskanych punktów  Podana liczba punktów  Wskazanie czy LGD jest wybrana

13  Pisemna informacja do LGD (7 dni od wyboru)  Wynik wyboru + uzasadnienie  Projekt umowy (jeśli LGD wybrana)  Zaproszenie do podpisania umowy (jeśli LGD wybrana)  LGD  Zgłoszenie zastrzeżeń (tylko do oceny punktowej)  Podpisanie umowy  … … Realizacja LSR

14

15  ustawa z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 187, poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 304)  Uwaga!!! nowelizacja w 2008 roku (Dz. U. Nr 52, poz. 304)  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 156, poz. 968)

16 Beneficjent ma prawo, ale nie musi, korzystać z jednego lub dwóch instrumentów:  środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – „środki z ARiMR”  środki z budżetu państwa w formie oprocentowanej pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego – „pożyczka z BGK” To są dwie odrębne procedury

17  Środki z ARiMR mogą być przekazane do wysokości udziału krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), czyli do 20% przyznanej pomocy. (art. 10c ust. 2 ustawy o uruchamianiu…)

18  Pożyczka z BGK może być udzielona do wysokości udziału środków z EFRROW, czyli do 80% przyznanej pomocy. (art. 10d ust. 3 ustawy o uruchamianiu…)

19  Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju  wszyscy beneficjenci  Wdrażanie projektów współpracy  wszyscy beneficjenci (LGD)  Funkcjonowanie lokalnej grupy działania  wszyscy beneficjenci (LGD). (art. 10c ust. 1 ustawy o uruchamianiu…)

20  Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju  tylko jednostki samorządu terytorialnego  Wdrażanie projektów współpracy  Wszyscy beneficjenci (LGD)  Funkcjonowanie lokalnej grupy działania  wszyscy beneficjenci (LGD). (art. 10d ust. 1-2 ustawy o uruchamianiu…)

21  Aby otrzymać środki z ARiMR należy we wniosku o przyznanie pomocy w ramach danego działania wypełnić odpowiednią rubrykę.  Środki przekazane zostaną na podstawie umowy przyznania pomocy w ramach danego działania.  Wypłata nastąpi po podpisaniu umowy przyznania pomocy

22  wniosek o udzielenie pożyczki ◦ na formularzu udostępnionym przez BGK ◦ złożyć w BGK wraz z pozytywną opinią SW o przyznaniu pomocy.  umowa pożyczki ◦ na formularzu udostępnionym przez BGK ◦ zawierana jest w terminie miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku o udzielenie pożyczki

23  Uruchomienie środków w ramach pożyczki następuje po przedłożeniu: ◦ Harmonogramu przekazywania transz pożyczki, opracowany przez pożyczkobiorcę oraz ◦ Umowy przyznania pomocy, zawartą z SW  Przekazanie środków na pokrycie kosztów kwalifikowalnych: ◦ zgodnie z harmonogramem ◦ na rachunek bankowy otwarty w BGK do obsługi tej pożyczki

24  Koszty oprocentowania ◦ 0,25 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych  Koszty prowizji ◦ 0,1% kwoty udzielonej pożyczki (płatne w dniu przekazania pierwszej transzy pożyczki)


Pobierz ppt "Kluczowe zagadnienia związane z wyborem LGD do realizacji LSR Łukasz Tomczak 29.09.2008,Rzeszów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google