Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego"— Zapis prezentacji:

1 Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego
RIT w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego Warszawa, 9 kwietnia 2017 r.

2 AGENDA SPOTKANIA: 1. Przyjęcie RPO WM przez KE. 2. Aktualizacja zasad wdrażania RIT. 3. Harmonogram prac nad RIT. 4. Zakres wsparcia w ramach RIT wg PI. 5. Pytania. 6. Zakończenie spotkania.

3 Warszawa, 9 kwietnia 2017

4

5 Założenia podziału alokacji dla Mazowsza Kraj/Region na podst
Założenia podziału alokacji dla Mazowsza Kraj/Region na podst.: Umowa Partnerstwa z 21 maja 2014 r. Kraj (Programy Krajowe) Region (RPO WM ) Fundusz mln EUR % suma EFRR 1 084,55 42% 1 544,69 58% 2 629,23 EFS 602,95 51% 545,15 49% 1 148,11 1 687,50 2 089,84 3 777,34 Alokacja ZIT : 166 mln EUR Alokacja RIT: 130 mln EUR

6 Regionalne Inwestycje Terytorialne
Mechanizm ten realizuje politykę rozwoju opisaną w SRWM do 2030 r., mającą na celu wsparcie OSI ostrołęcko-siedleckiego, płocko-ciechanowskiego oraz radomskiego, które zostały określone w SRWM jako problemowe. Podstawą realizacji RIT jest współpraca JST! Warszawa, 9 kwietnia 2017

7 Jeden subregion jeden plan!
ZMIANY W ZAKRESIE RIT Regionalne INSTRUMENTY Terytorialne (RIT) Tryb wyboru: konkursowy (projekty wynikające z planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi) pozakonkursowy (projekty wynikające z planów działań RIT) Regionalne INWESTYCJE Terytorialne (RIT) Plany inwestycyjne dla subregionów objętych OSI problemowymi Plany działań RIT dla subregionu… Jeden subregion jeden plan! Przasnysz, 9 kwietnia 2017

8 Podejście terytorialne w RPO WM 2014-2020
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) dla miasta stołecznego Warszawy i jej obszaru funkcjonalnego (40 JST). Regionalne Inwestycje Terytorialne (RIT) dla 5 subregionów (NTS 3): ciechanowskiego, płockiego, ostrołęckiego, siedleckiego i radomskiego. Projekty Partnerskie bez ograniczenia terytorialnego, oraz tematycznego.

9 Regionalne Inwestycje Terytorialne (RIT) Projekty Partnerskie
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) Projekty Partnerskie Środki: brak ustalonego maksymalnego poziomu alokacji w Programie Środki : min 130,0 mln euro Środki : min 165,8 mln euro Tryb wyboru: konkursowy (projekty wynikające z planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi) Tryb wyboru: konkursowy pozakonkursowy * Wynikające z zapisów Strategii ZIT Tryb wyboru: konkursowy z preferencją punktową

10 DALSZA PRACA NAD RIT: 1. Przekazanie przez subregiony 5 zaktualizowanych planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi zgodnych ze zaktualizowanymi zapisami RPO WM Weryfikacja/wsparcie planów przez zespoły robocze. 4. Przygotowanie kryteriów konkursowych oraz ram konkursów dla działań dedykowanych RIT-om wg PI; 5. Przygotowanie (Akceptacja kryteriów przez Komitet Monitorujący RPO WM ). 6. Ogłoszenie konkursów na projekty wynikające z plany inwestycyjne dla subregionów objętych OSI problemowymi, przyjętych uchwałami rad gmin wszystkich partnerów (w tym promocja w gazetach). 8. Stworzenie listy wstępnej wg punktacji oraz listy warunkowej. 10. Zatwierdzenie list przez ZWM. 11. Podpisanie umów na projekty będące w fazie zaawansowanej. 12. Projekty towarzyszące – preferencja punktowa jeśli znajdują się w planach inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi.

11 ZESPOŁY ROBOCZE Warszawa, 9 kwietnia 2017

12 ZESPOŁY ROBOCZE Warszawa, 9 kwietnia 2017

13 Osie, Cele Tematyczne, PI
RPO Osie, Cele Tematyczne, PI Typy projektów, wskaźniki, koszty i wartości docelowe Kryteria – dla każdego PI Kryterium formalne/merytoryczne w każdym PI: Wnioskowane dofinansowanie UE / (podzielone przez ) wartość docelowa wskaźnika <= (mniejsze lub równe) średni koszt wskaźnika z tabeli interaktywnej Kwalifikowalność wydatków Zasady naboru i oceny Katalog wskaźników Warszawa, 9 kwietnia 2017

14 PLANOWANE OBSZARY WSPARCIA RIT

15 Wzrost e-potencjału Mazowsza
OŚ PRIORYTETOWA II Wzrost e-potencjału Mazowsza PI 2c Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia 2c Cel szczegółowy: Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych

16 Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza Typy projektów:
informatyzacja służby zdrowia, ze szczególnym naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej; e-administracja; e-kultura; wykorzystanie TIK w edukacji uczelni wyższych.

17 Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza Beneficjenci:
administracja rządowa; jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną; podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia - posiadające kontrakt z NFZ; spółki, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd terytorialny; uczelnie wyższe; instytucje kultury; organizacje pozarządowe; kościoły i związki wyznaniowe.

18 Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza Wskaźniki produktu:
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja – 200 szt. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 4 –transakcja – 100 szt. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego - 25 Warszawa, 9 kwietnia 2017

19 Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza ALOKACJA = 153 599 843 euro
Warszawa, 9 kwietnia 2017

20 Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza ALOKACJA w RIT i ZIT (euro)
RIT Radomski – ZIT – E-usługi – Warszawa, 9 kwietnia 2017

21 Ulepszone warunki do rozwoju MŚP
OŚ PRIORYTETOWA III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości PI 3a Promowanie sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości Cel szczegółowy: Ulepszone warunki do rozwoju MŚP Warszawa, 9 kwietnia 2017

22 OŚ PRIORYTETOWA III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości Typy projektów:
wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw; wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw; integrowanie usług istniejących IOB w celu tworzenia kompleksowej oferty – obejmującej rozwój produktu; dostęp do kapitału; specjalistyczne doradztwo dla MŚP (np. brokerzy innowacji; platformy współpracy); uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych.

23 prace studyjno-koncepcyjne; badania geotechniczne;
OŚ PRIORYTETOWA III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. prace studyjno-koncepcyjne; badania geotechniczne; kompleksowe wyposażenie w media oraz modernizacja wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych; wydatki na wewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną, jako uzupełniający element projektu dotyczącego kompleksowego przygotowania terenu inwestycyjnego, mogą stanowić jedynie mniejszą część budżetu projektu.

24 OŚ PRIORYTETOWA III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. WAŻNE !!! Rezultat bezpośredni (Liczba małych i średnich przedsiębiorstw zlokalizowanych we wspartej infrastrukturze) zawarty będzie w umowie o dofinansowanie projektu.

25 OŚ PRIORYTETOWA III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości ALOKACJA w RIT (euro)
RIT Płocki – RIT Ostrołęcki ,11 Warszawa, 9 kwietnia 2017

26 Przejście na gospodarkę niskoemisyjną
OŚ PRIORYTETOWA IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną PI 4c Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym – mln EUR budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji. zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym RIT OGRANICZENIA: Identyfikacja optymalnego zestawu działań zwiększających efektywność energetyczną w danym budynku dokonywana będzie na podstawie audytu energetycznego realizacja projektów zwiększających efektywność energetyczną powyżej 60%. Projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania; Realizacja projektów z zakresu termomodernizacji szpitali będzie możliwa w przypadku zgodności z dokumentem ,,Mapa potrzeb zdrowotnych” opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia. Warszawa, 9 kwietnia 2017

27 PI 4e Lepsza jakość powietrza - 208 030 372 mln EUR
OŚ PRIORYTETOWA IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną PI 4e Lepsza jakość powietrza mln EUR ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wytwarzania i dystrybucji ciepła rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej w regionie RIT OGRANICZENIA: realizacja projektu z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej, uwzględniającego szersze podejście, wpisującego się w odnoszące się do zagadnień niskoemisyjności strategie miejskie lub, dla obszarów aglomeracyjnych, kompleksowe plany gospodarki niskoemisyjnej oraz plany mobilności miejskiej - kryterium dostępu Alokacja dla działania: 178 mln EUR Alokacja ZIT : 96,9 mln EUR Alokacja RIT : 30 mln EUR Warszawa, 9 kwietnia 2017

28 Gospodarka przyjazna środowisku
OŚ PRIORYTETOWA V Gospodarka przyjazna środowisku PI 6c Zwiększona dostępność oraz rozwój zasobów kulturowych regionu – mln EUR wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych; poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie. OGRANICZENIA: maksymalna wartość pojedynczego projektu wynosić 5 mln EUR kosztów całkowitych; brak możliwości finansowania projektów dotyczących organizacji imprez o charakterze kulturalnym, tj. wystaw czy festiwali, które nie przynoszą efektów w dłuższej perspektywie czasowej; brak możliwości finansowania budowy od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej. Alokacja dla RIT: 4,5 mln EUR Alokacja RIT : 30 mln EUR Warszawa, 9 kwietnia 2017

29 Rozwój regionalnego systemu transportowego
OŚ PRIORYTETOWA VII Rozwój regionalnego systemu transportowego PI 7b Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi Budowa i przebudowa dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą* w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi. * infrastruktura towarzysząca w zakresie: poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. elementy uspokojenia ruchu, zatoki przystankowe, chodniki, oświetlenie), ochrony środowiska (np. ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna, kanalizacja deszczowa, przejścia dla zwierząt), inteligentnych systemów transportowych (np. elementy z zakresu systemów sterowania sygnalizacją i ruchem drogowym), turystyki (np. ścieżki rowerowe). Warszawa, 9 kwietnia 2017

30 PI 7b Zwiększanie mobilności regionalnej …- c.d.
Drogi wojewódzkie - wybrane odcinki pozwalające na włączenie do systemu dróg krajowych lub sieci TEN-T, wypełniające luki w sieci dróg pomiędzy ośrodkami wojewódzkimi, miastami nie będącymi stolicami województw (regionalnymi i subregionalnymi), zgodnie z przeprowadzoną diagnozą, wskazującą na problem dostępności transportowej tych miast, pełniących ważne funkcje w lokalnych rynkach pracy. OGRANICZENIA: Tylko drogi lokalne (powiatowe i gminne) spełniające warunki z Umowy Partnerstwa tj. zapewniające konieczne bezpośrednie połączenia z siecią TEN-T, przejściami granicznymi, portami lotniczymi, morskimi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi. Wartość alokacji dla dróg lokalnych nie przekroczy 15% alokacji dla transportu drogowego w ramach 7 CT ( PLN). Warszawa, 9 kwietnia 2017

31 OŚ PRIORYTETOWA VI Jakość życia
PI 9a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych Inwestycje Dokumentem stanowiącym krajowe ramy strategiczne dla przedsięwzięć realizowanych w obszarze zdrowia w perspektywie jest: Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata Zgodnie z Policy Paper oraz Umową Partnerstwa, wsparcie powiązane jest z trendami epidemiologiczno – demograficznymi, tj. dotyczy infrastruktury służącej leczeniu schorzeń będących głównymi przyczynami dezaktywacji zawodowej oraz przeciwdziałaniu niekorzystnym trendom demograficznym. Obszar zdrowia (w tym PI 9a) podlega koordynacji z poziomu krajowego. Instrumenty koordynacji to: Komitet Sterujący ds. Koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia działający pod przewodnictwem MZ, oraz uzgadniane z Komitetem: Plany działań. Certyfikacja środków wydatkowanych na infrastrukturę zdrowotną uzależniona jest od map potrzeb zdrowotnych, za których opracowanie odpowiada Ministerstwo Zdrowia. Planowane terminy opracowania map to: 31 grudnia 2015 r. – dla kardiologii i onkologii oraz 31 grudnia 2016 r. – dla pozostałych schorzeń. Warszawa, 9 kwietnia 2017

32 PI 9a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną … c. d
PI 9a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną … c.d. proponowane zapisy w Planie działań, który będzie uzgadniany z Komitetem Sterującym 2.3 Konkursy, które będą uzgodnione w kolejnych Planach Działań 2 3 5 7 8 Planowany termin ogłoszenia konkursu: Obszar geograficzny, którego konkurs dotyczy * Planowana całkowita alokacja Główne wskaźniki, Mapa potrzeb zdrowotnych, z której wynika potrzeba realizacji konkursu I kwartał 2016 (termin uzależniony od dostępności map potrzeb) NTS 3 subregiony obejmujące osi problemowe, na których będą realizowane rit % alokacji z 22,27 mln euro Liczba wspartych podmiotów …, Ludność objęta ulepszonymi usługami … Liczba urządzeń .. Mapy dotyczące: układu krążenia onkologii I kwartał 2017 pozostałe schorzenia Warszawa, 9 kwietnia 2017

33 PI 9a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną…. C. d
PI 9a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną…. C.d. kierunkowe kryteria wyboru projektów zgodność z Planem działań w sektorze zdrowia, uzgodnionym przez Komitet Sterujący, zasadność realizacji wynikająca z map potrzeb, kryteriami wyboru oparte na rekomendacjach określonych w Planie Działań, certyfikowanie wydatków dotyczących infrastruktury w zakresie opieki szpitalnej - po wprowadzeniu map potrzeb w dziedzinie medycyny zbieżnej tematycznie z zakresem danego projektu, niekwalifikowaność inwestycji polegających na dostosowaniu istniejącej infrastruktury do obowiązujących przepisów, chyba że ich realizacja jest uzasadniona z punktu widzenia poprawy efektywności (w tym kosztowej) i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, Preferowane będą projekty: wspierające przeniesienie akcentów z usług wymagających hospitalizacji na rzecz POZ i AOS, efektywne kosztowo i realizowane przez podmioty, które wykazują największą efektywność finansową, przewidujące działania konsolidacyjne i inne formy współpracy podmiotów leczniczych, przewidujące działania w zakresie reorganizacji i restrukturyzacji wewnątrz podmiotów leczniczych, w celu maksymalizacji wykorzystania infrastruktury, w tym sąsiadującej, oraz stopnia jej dostosowania do istniejących deficytów. Warszawa, 9 kwietnia 2017

34 OŚ PRIORYTETOWA VI Jakość życia PI 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich Rewitalizacja wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia całościowe (integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we współpracy z lokalną społecznością, w sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie i realizację programów rewitalizacji. Rewitalizacja jest procesem długoterminowym, w którym pierwsze działania powinna podjąć władza publiczna, aby wyrównać niedoskonałości rynku występujące na obszarze zdegradowanym i związane z tym ryzyko, które zniechęca prywatnych inwestorów do zaangażowania kapitału

35 Lokalny Program Rewitalizacji
PI 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej… - c.d. Dokument stanowiący podstawę formalną: Lokalny Program Rewitalizacji Dokumenty wyjściowe: Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych – opracowane przez MIR. Instrukcja dotyczy przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji jako podstawy udzielania wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata Warszawa, 9 kwietnia 2017

36 PI 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej… - c.d.
Podział alokacji 25 mln euro Instrumenty finansowe Ok. 3 mln euro Obszary wiejskie 26 mln euro RIT Rewitalizacja 60,7 mln euro Budżet państwa 15,2 mln euro Warszawa, 9 kwietnia 2017

37 Priorytety inwestycyjne współfinansowane z EFS
W ramach Osi Priorytetowych współfinansowanych z EFS wsparcie będzie kierowane na trzy obszary tematyczne, odpowiednio: Oś VIII Rozwój rynku pracy, Oś IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem; Oś X Edukacja dla rozwoju regionu. We wszystkich Priorytetach Inwestycyjnych (PI), w ramach ww. osi, tj. 8i, 8iv; 9i, 9iv, 9v, 10i, 10iii, 10iv ramach trybu konkursowego przewiduje się również ogłaszanie odrębnych postępowań na wybór inwestycji wynikających z planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi. Dla projektów wynikających z planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi (tzw. projektów towarzyszących) w procesie oceny przewidziane są dodatkowe punkty preferencyjne. Warszawa, 9 kwietnia 2017

38 PI 8 OŚ PRIORYTETOWA VIII Rozwój rynku pracy
Wzrost zatrudnienia osób, które zostały zidentyfikowane jako zagrożone na rynku pracy Powrót do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 Warszawa, 9 kwietnia 2017

39 Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
OŚ PRIORYTETOWA IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 9iv (9.7) Cel szczegółowy 2. Zwiększenie dostępu do usług społecznych 9i (9.4) 9v (9.8) Cel szczegółowy 1. Zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa Cel szczegółowy 4. Zwiększenie zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej i zakresu realizowanych przez nie działań Cel szczegółowy 3. Zwiększenie dostępności usług opieki zdrowotnej Warszawa, 9 kwietnia 2017

40 Edukacja dla rozwoju regionu
OŚ PRIORYTETOWA X Edukacja dla rozwoju regionu PI 10iv (10.3) PI 10i (10.1) Cel szczegółowy 1. Wzmocnienie kształcenia ogólnego Cel szczegółowy 1. Zwiększenie szans na zatrudnienie przez wzmocnienie kształcenia zawodowego i doradztwo zawodowe PI 10iii (10.2) Cel szczegółowy 1. Wsparcie osób dorosłych w podwyższaniu kompetencji Cel szczegółowy 2. Wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej Cel szczegółowy 2. Wsparcie osób dorosłych w zdobywaniu wykształcenia, podnoszeniu kwalifikacji i kompetencji Warszawa, 9 kwietnia 2017

41 PYTANIA!

42 Strona: www.rpo.mazovia.pl
Dziękujemy za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Al. Solidarności 61, Warszawa tel Strona:


Pobierz ppt "Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google