Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RIT w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Warszawa, 30 marca 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RIT w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Warszawa, 30 marca 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 RIT w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Warszawa, 30 marca 2015 r.

2 1. Przyjęcie RPO WM 2014-2020 przez KE. 2. Aktualizacja zasad wdrażania RIT. 3.Harmonogram prac nad RIT. 4. Zakres wsparcia w ramach RIT wg PI. 5. Pytania. 6. Zakończenie spotkania. AGENDA SPOTKANIA:

3 330 marca 2015Warszawa,

4

5 Założenia podziału alokacji dla Mazowsza Kraj/Region na podst.: Umowa Partnerstwa z 21 maja 2014 r. 5 Kraj (Programy Krajowe) Region (RPO WM 2014-2020) Fundusz mln EUR% % suma EFRR 1 084,5542%1 544,6958%2 629,23 EFS 602,9551%545,1549%1 148,11 suma 1 687,50 2 089,84 3 777,34 Alokacja ZIT : 166 mln EUR Alokacja RIT: 130 mln EUR

6 630 marca 2015Warszawa, Regionalne Inwestycje Terytorialne Mechanizm ten realizuje politykę rozwoju opisaną w SRWM do 2030 r., mającą na celu wsparcie OSI ostrołęcko-siedleckiego, płocko-ciechanowskiego oraz radomskiego, które zostały określone w SRWM jako problemowe. Podstawą realizacji RIT jest współpraca JST!

7 730 marca 2015Przasnysz, ZMIANY W ZAKRESIE RIT Regionalne INSTRUMENTY Terytorialne (RIT) Tryb wyboru: konkursowy (projekty wynikające z planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi) Tryb wyboru: pozakonkursowy (projekty wynikające z planów działań RIT) Regionalne INWESTYCJE Terytorialne (RIT) Plany inwestycyjne dla subregionów objętych OSI problemowymi Plany działań RIT dla subregionu… Jeden subregion jeden plan!

8 Projekty Partnerskie bez ograniczenia terytorialnego, oraz tematycznego. Regionalne Inwestycje Terytorialne (RIT) dla 5 subregionów (NTS 3): ciechanowskiego, płockiego, ostrołęckiego, siedleckiego i radomskiego. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) dla miasta stołecznego Warszawy i jej obszaru funkcjonalnego (40 JST). Podejście terytorialne w RPO WM 2014-2020

9 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) 165,8 Środki : min 165,8 mln euro Tryb wyboru: konkursowy pozakonkursowy * Wynikające z zapisów Strategii ZIT Regionalne Inwestycje Terytorialne (RIT) 130,0 Środki : min 130,0 mln euro Tryb wyboru: konkursowy (projekty wynikające z planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi) Projekty Partnerskie Środki: brak ustalonego maksymalnego poziomu alokacji w Programie Tryb wyboru: konkursowy z preferencją punktową

10 DALSZA PRACA NAD RIT:. Przekazanie przez zespoły robocze. Ogłoszenie konkursów listy wstępnej list przez ZWM. Podpisanie umów Projekty towarzyszące DALSZA PRACA NAD RIT: 1. Przekazanie przez subregiony 5 zaktualizowanych planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi zgodnych ze zaktualizowanymi zapisami RPO WM 2014-2020. 2. Weryfikacja/wsparcie planów przez zespoły robocze. 4. Przygotowanie kryteriów konkursowych oraz ram konkursów dla działań dedykowanych RIT-om wg PI; 5. Przygotowanie (Akceptacja kryteriów przez Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020). 6. Ogłoszenie konkursów na projekty wynikające z plany inwestycyjne dla subregionów objętych OSI problemowymi, przyjętych uchwałami rad gmin wszystkich partnerów (w tym promocja w gazetach). 8. Stworzenie listy wstępnej wg punktacji oraz listy warunkowej. 10. Zatwierdzenie list przez ZWM. 11. Podpisanie umów na projekty będące w fazie zaawansowanej. 12. Projekty towarzyszące – preferencja punktowa jeśli znajdują się w planach inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi.

11 1130 marca 2015Warszawa, ZESPOŁY ROBOCZE Zespół do wsparcia planów dla subregionów objętych OSI problemowymi (subregiony: ciechanowski, płocki, siedlecki, ostrołęcki. Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

12 1230 marca 2015Warszawa, ZESPOŁY ROBOCZE

13 1330 marca 2015Warszawa, Kryteria – dla każdego PI Kryterium formalne/merytoryczne w każdym PI: Wnioskowane dofinansowanie UE / (podzielone przez ) wartość docelowa wskaźnika <= (mniejsze lub równe) średni koszt wskaźnika z tabeli interaktywnej Kwalifikowalność wydatków Zasady naboru i oceny Katalog wskaźników RPO 2014-2020 Osie, Cele Tematyczne, PI Typy projektów, wskaźniki, koszty i wartości docelowe

14 PLANOWANE OBSZARY WSPARCIA RIT

15 2c OŚ PRIORYTETOWA II Wzrost e-potencjału Mazowsza PI 2c Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych Cel szczegółowy:

16 Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza Typy projektów: 16 informatyzacja służby zdrowia, ze szczególnym naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej; e-administracja; e-kultura; wykorzystanie TIK w edukacji uczelni wyższych.

17 Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza Beneficjenci: 17 administracja rządowa; jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną; podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia - posiadające kontrakt z NFZ; spółki, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd terytorialny; uczelnie wyższe; instytucje kultury; organizacje pozarządowe; kościoły i związki wyznaniowe.

18 Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza Wskaźniki produktu: 1830 marca 2015Warszawa, PRODUKT Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja – 200 szt. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 4 – transakcja – 100 szt. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego - 25

19 Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza ALOKACJA = 153 599 843 euro 1930 marca 2015Warszawa,

20 Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza ALOKACJA w RIT i ZIT (euro) 2030 marca 2015Warszawa, RIT Radomski – 5 529 239 ZIT – 27 891 474 E-usługi – 120 179 130 153 599 843

21 2130 marca 2015Warszawa, OŚ PRIORYTETOWA III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości PI 3a Promowanie sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości Ulepszone warunki do rozwoju MŚP Cel szczegółowy:

22 OŚ PRIORYTETOWA III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości Typy projektów: 22 wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw; wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw; integrowanie usług istniejących IOB w celu tworzenia kompleksowej oferty – obejmującej rozwój produktu; dostęp do kapitału; specjalistyczne doradztwo dla MŚP (np. brokerzy innowacji; platformy współpracy); uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych.

23 OŚ PRIORYTETOWA III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. 23 prace studyjno-koncepcyjne; badania geotechniczne; kompleksowe wyposażenie w media oraz modernizacja wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych; wydatki na wewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną, jako uzupełniający element projektu dotyczącego kompleksowego przygotowania terenu inwestycyjnego, mogą stanowić jedynie mniejszą część budżetu projektu.

24 OŚ PRIORYTETOWA III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. 24 WAŻNE !!! Rezultat bezpośredni (Liczba małych i średnich przedsiębiorstw zlokalizowanych we wspartej infrastrukturze) zawarty będzie w umowie o dofinansowanie projektu.

25 OŚ PRIORYTETOWA III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości ALOKACJA w RIT (euro) 2530 marca 2015Warszawa, RIT Płocki – 8 867 606 RIT Ostrołęcki - 10 834 472,11 19 702 078

26 2630 marca 2015Warszawa, OŚ PRIORYTETOWA IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną PI 4c Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym – 78 621 521 mln EUR budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji. OGRANICZENIA: Identyfikacja optymalnego zestawu działań zwiększających efektywność energetyczną w danym budynku dokonywana będzie na podstawie audytu energetycznego realizacja projektów zwiększających efektywność energetyczną powyżej 60%. Projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania; Realizacja projektów z zakresu termomodernizacji szpitali będzie możliwa w przypadku zgodności z dokumentem,,Mapa potrzeb zdrowotnych” opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia. zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym RIT

27 2730 marca 2015Warszawa, OŚ PRIORYTETOWA IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną PI 4e Lepsza jakość powietrza - 208 030 372 mln EUR ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wytwarzania i dystrybucji ciepła OGRANICZENIA: realizacja projektu z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej, uwzględniającego szersze podejście, wpisującego się w odnoszące się do zagadnień niskoemisyjności strategie miejskie lub, dla obszarów aglomeracyjnych, kompleksowe plany gospodarki niskoemisyjnej oraz plany mobilności miejskiej - kryterium dostępu rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej w regionie RIT Alokacja dla działania: 178 mln EUR Alokacja ZIT : 96,9 mln EUR Alokacja RIT : 30 mln EUR

28 2830 marca 2015Warszawa, OŚ PRIORYTETOWA V Gospodarka przyjazna środowisku PI 6c Zwiększona dostępność oraz rozwój zasobów kulturowych regionu – 35 718 340 mln EUR wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych; OGRANICZENIA: maksymalna wartość pojedynczego projektu wynosić 5 mln EUR kosztów całkowitych; brak możliwości finansowania projektów dotyczących organizacji imprez o charakterze kulturalnym, tj. wystaw czy festiwali, które nie przynoszą efektów w dłuższej perspektywie czasowej; brak możliwości finansowania budowy od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej. poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie. Alokacja dla RIT: 4,5 mln EUR Alokacja RIT : 30 mln EUR

29 2930 marca 2015Warszawa, Budowa i przebudowa dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą* w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi. OŚ PRIORYTETOWA VII Rozwój regionalnego systemu transportowego PI 7b Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi * infrastruktura towarzysząca w zakresie: poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. elementy uspokojenia ruchu, zatoki przystankowe, chodniki, oświetlenie), ochrony środowiska (np. ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna, kanalizacja deszczowa, przejścia dla zwierząt), inteligentnych systemów transportowych (np. elementy z zakresu systemów sterowania sygnalizacją i ruchem drogowym), turystyki (np. ścieżki rowerowe).

30 30 30 marca 2015Warszawa, Tylko drogi lokalne (powiatowe i gminne) spełniające warunki z Umowy Partnerstwa tj. zapewniające konieczne bezpośrednie połączenia z siecią TEN-T, przejściami granicznymi, portami lotniczymi, morskimi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi. Wartość alokacji dla dróg lokalnych nie przekroczy 15% alokacji dla transportu drogowego w ramach 7 CT (34 842 883 PLN). PI 7b Zwiększanie mobilności regionalnej …- c.d. OGRANICZENIA: Drogi wojewódzkie - wybrane odcinki pozwalające na włączenie do systemu dróg krajowych lub sieci TEN-T, wypełniające luki w sieci dróg pomiędzy ośrodkami wojewódzkimi, miastami nie będącymi stolicami województw (regionalnymi i subregionalnymi), zgodnie z przeprowadzoną diagnozą, wskazującą na problem dostępności transportowej tych miast, pełniących ważne funkcje w lokalnych rynkach pracy.

31 PI 9a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych Inwestycje Dokumentem stanowiącym krajowe ramy strategiczne dla przedsięwzięć realizowanych w obszarze zdrowia w perspektywie 2014-2020 jest: Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Zgodnie z Policy Paper oraz Umową Partnerstwa, wsparcie powiązane jest z trendami epidemiologiczno – demograficznymi, tj. dotyczy infrastruktury służącej leczeniu schorzeń będących głównymi przyczynami dezaktywacji zawodowej oraz przeciwdziałaniu niekorzystnym trendom demograficznym. Obszar zdrowia (w tym PI 9a) podlega koordynacji z poziomu krajowego. Instrumenty koordynacji to: Komitet Sterujący ds. Koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia działający pod przewodnictwem MZ, oraz uzgadniane z Komitetem: Plany działań. Certyfikacja środków wydatkowanych na infrastrukturę zdrowotną uzależniona jest od map potrzeb zdrowotnych, za których opracowanie odpowiada Ministerstwo Zdrowia. Planowane terminy opracowania map to: 31 grudnia 2015 r. – dla kardiologii i onkologii oraz 31 grudnia 2016 r. – dla pozostałych schorzeń. 3130 marca 2015Warszawa, OŚ PRIORYTETOWA VI Jakość życia

32 PI 9a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną … c.d. proponowane zapisy w Planie działań, który będzie uzgadniany z Komitetem Sterującym 23578 Planowany termin ogłoszenia konkursu: Obszar geograficzny, którego konkurs dotyczy * Planowana całkowita alokacja Główne wskaźniki, Mapa potrzeb zdrowotnych, z której wynika potrzeba realizacji konkursu I kwartał 2016 (termin uzależniony od dostępności map potrzeb) NTS 3 subregiony obejmujące osi problemowe, na których będą realizowane rit % alokacji z 22,27 mln euro Liczba wspartych podmiotów …, Ludność objęta ulepszonymi usługami … Liczba urządzeń.. Mapy dotyczące:  układu krążenia  onkologii I kwartał 2017 (termin uzależniony od dostępności map potrzeb) NTS 3 subregiony obejmujące osi problemowe, na których będą realizowane rit % alokacji z 22,27 mln euro Liczba wspartych podmiotów …, Ludność objęta ulepszonymi usługami … Liczba urządzeń.. Mapy dotyczące:  pozostałe schorzenia 3230 marca 2015Warszawa, 2.3 Konkursy, które będą uzgodnione w kolejnych Planach Działań

33 PI 9a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną…. C.d. kierunkowe kryteria wyboru projektów zgodność z Planem działań w sektorze zdrowia, uzgodnionym przez Komitet Sterujący, zasadność realizacji wynikająca z map potrzeb, kryteriami wyboru oparte na rekomendacjach określonych w Planie Działań, certyfikowanie wydatków dotyczących infrastruktury w zakresie opieki szpitalnej - po wprowadzeniu map potrzeb w dziedzinie medycyny zbieżnej tematycznie z zakresem danego projektu, niekwalifikowaność inwestycji polegających na dostosowaniu istniejącej infrastruktury do obowiązujących przepisów, chyba że ich realizacja jest uzasadniona z punktu widzenia poprawy efektywności (w tym kosztowej) i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, Preferowane będą projekty: wspierające przeniesienie akcentów z usług wymagających hospitalizacji na rzecz POZ i AOS, efektywne kosztowo i realizowane przez podmioty, które wykazują największą efektywność finansową, przewidujące działania konsolidacyjne i inne formy współpracy podmiotów leczniczych, przewidujące działania w zakresie reorganizacji i restrukturyzacji wewnątrz podmiotów leczniczych, w celu maksymalizacji wykorzystania infrastruktury, w tym sąsiadującej, oraz stopnia jej dostosowania do istniejących deficytów. 3330 marca 2015Warszawa,

34 wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia całościowe Rewitalizacja wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia całościowe (integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we współpracy z lokalną społecznością, w sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie i realizację programów rewitalizacji. OŚ PRIORYTETOWA VI Jakość życia PI 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich Rewitalizacja jest procesem długoterminowym, w którym pierwsze działania powinna podjąć władza publiczna, aby wyrównać niedoskonałości rynku występujące na obszarze zdegradowanym i związane z tym ryzyko, które zniechęca prywatnych inwestorów do zaangażowania kapitału

35 3530 marca 2015Warszawa, Dokument stanowiący podstawę formalną: Lokalny Program Rewitalizacji PI 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej… - c.d. Dokumenty wyjściowe:  Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych – opracowane przez MIR.  Instrukcja dotyczy przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji jako podstawy udzielania wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020  Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych – opracowane przez MIR.  Instrukcja dotyczy przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji jako podstawy udzielania wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

36 3630 marca 2015Warszawa, Podział alokacji PI 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej… - c.d. 25 mln euro Instrumenty finansowe Ok. 3 mln euro Obszary wiejskie RIT 26 mln euro RITRIT Rewitalizacja 60,7 mln euro Budżet państwa 15,2 mln euro

37 3730 marca 2015Warszawa, Priorytety inwestycyjne współfinansowane z EFS W ramach Osi Priorytetowych współfinansowanych z EFS wsparcie będzie kierowane na trzy obszary tematyczne, odpowiednio: Oś VIII Rozwój rynku pracy, Oś IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem; Oś X Edukacja dla rozwoju regionu. We wszystkich Priorytetach Inwestycyjnych (PI), w ramach ww. osi, tj. 8i, 8iv; 9i, 9iv, 9v, 10i, 10iii, 10iv ramach trybu konkursowego przewiduje się również ogłaszanie odrębnych postępowań na wybór inwestycji wynikających z planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi. Dla projektów wynikających z planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi (tzw. projektów towarzyszących) w procesie oceny przewidziane są dodatkowe punkty preferencyjne.

38 3830 marca 2015Warszawa, Wzrost zatrudnienia osób, które zostały zidentyfikowane jako zagrożone na rynku pracy Powrót do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 OŚ PRIORYTETOWA VIII Rozwój rynku pracy PI 8

39 3930 marca 2015Warszawa, Cel szczegółowy 1. Zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa Cel szczegółowy 2. Zwiększenie dostępu do usług społecznych Cel szczegółowy 3. Zwiększenie dostępności usług opieki zdrowotnej Cel szczegółowy 4. Zwiększenie zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej i zakresu realizowanych przez nie działań 9i (9.4) 9iv (9.7) 9v (9.8) OŚ PRIORYTETOWA IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

40 4030 marca 2015Warszawa, Cel szczegółowy 1. Wzmocnienie kształcenia ogólnego PI 10i (10.1) Cel szczegółowy 2. Wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej PI 10iii (10.2) Cel szczegółowy 1. Wsparcie osób dorosłych w podwyższaniu kompetencji PI 10iv (10.3) Cel szczegółowy 1. Zwiększenie szans na zatrudnienie przez wzmocnienie kształcenia zawodowego i doradztwo zawodowe Cel szczegółowy 2. Wsparcie osób dorosłych w zdobywaniu wykształcenia, podnoszeniu kwalifikacji i kompetencji OŚ PRIORYTETOWA X Edukacja dla rozwoju regionu

41 PYTANIA!

42 Dziękujemy za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Al. Solidarności 61, Warszawa 03-402 tel. 22 59 79 751 e-mail: dsrr@mazovia.pldsrr@mazovia.pl Strona: www.rpo.mazovia.pl 42


Pobierz ppt "RIT w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Warszawa, 30 marca 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google