Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Działania 3.1 Edukacja przedszkolna Konkurs numer: RPPM.03.01.00-IZ.00-22-001/16 Regionalny Program Operacyjny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Działania 3.1 Edukacja przedszkolna Konkurs numer: RPPM.03.01.00-IZ.00-22-001/16 Regionalny Program Operacyjny."— Zapis prezentacji:

1 System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Działania 3.1 Edukacja przedszkolna Konkurs numer: RPPM.03.01.00-IZ.00-22-001/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdańsk, 11.02.2016r.

2 OCENA MERYTORYCZNA OCENA WYKONALNOŚCI OCENA STRATEGICZNA I STOPNIA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU (ZWP) Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE WERYFIKACJA WYMOGÓW FORMALNYCH OCENA FORMALNA

3 OCENA MERYTORYCZNA PROCES OCENY I WYBORU PROJEKTÓW – orientacyjne ramy czasowe Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 14 dni30 dni45 dni30 dni WERYFIKACJA WYMOGÓW FORMALNYCH OCENA FORMALNA OCENA WYKONALNOŚCI OCENA STRATEGICZNA I STOPNIA + 30 dni NEGOCJACJE

4 Ocenę wniosku o dofinansowanie projektu poprzedza weryfikacja wymogów formalnych. W trakcie weryfikacji wymogów formalnych sprawdzeniu podlegać będzie: kompletność wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie projektu kompletność załączników kompletność podpisów i pieczęci zgodność sumy kontrolnej Weryfikacja wymogów formalnych: nie stanowi etapu oceny projektów nie podlega procedurze odwoławczej WERYFIKACJA WYMOGÓW FORMALNYCH Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

5 W przypadku braków formalnych wnioskodawca może uzupełnić wniosek: –w terminie nie krótszym 7 dni kalendarzowych –wyłącznie we wskazanym zakresie W przypadku niezłożenia przez wnioskodawcę uzupełnienia lub złożenia uzupełnienia niezgodnego ze wskazanym zakresem w wyznaczonym terminie lub złożenie po upływie wyznaczonego terminu, wniosek o dofinansowanie projektu zostaje pozostawiony bez rozpatrzenia, o czym wnioskodawca jest informowany pisemnie. Wnioski o dofinansowanie projektu zweryfikowane pozytywnie pod względem spełniania wymogów formalnych przekazywane są do oceny, bez konieczności informowania o tym wnioskodawcy. WERYFIKACJA WYMOGÓW FORMALNYCH Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

6 Rodzaj kryteriów formalne Grupa kryteriów dopuszczalności B. Specyficzne i, A. Podstawowe A.1 do A.11 ma charakter dopuszczalności – brak możliwości składania wyjaśnień bądź uzupełnień, z wyjątkiem poprawy w zakresie oczywistej omyłki jest oceną zero – jedynkową (z przypisanymi wartościami logicznymi Tak/Nie) B.1 Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu Programu na poziomie co najmniej 90% w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli objętych wsparciem w projekcie Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

7 A.1. Poprawność złożenia wniosku: weryfikacja poprawności złożenia wniosku, czy został złożony w terminie tj. 08.03.2016 r. – 31.03.2016 r. w miejscu wskazanym w regulaminie konkursu: Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (DEFS UMWP) z siedzibą przy ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, w SEKRETARIACIE - pokój nr 33. (w przypadku wersji papierowej) oraz czy dokumenty zostały sporządzone w języku polskim. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

8 A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania: - typ projektu (pkt.2.3 regulaminu konkursu) -obszar realizacji projektu (województwo pomorskie) -grupa docelowa dzieci w wieku przedszkolnym, nauczyciele, opiekunowie prawni dzieci. Należy zwrócić uwagę, iż uczestnikiem projektu jest osoba bezpośrednio korzystająca ze wsparcia. W związku z powyższym w kolumnie „Ogólna liczba uczestników projektu” we wniosku o dofinansowanie nie należy uwzględniać opiekunów prawnych dzieci, stanowiących grupę docelową. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

9 A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania: -wskaźniki monitorowania określone w RPO WP wskaźnik produktu (obligatoryjny): Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w Programie W przypadku, gdy w ramach projektu wnioskodawca przewiduje realizację wsparcia w zakresie podniesienia jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego, zobligowany jest do uwzględnienia odpowiednich dla projektu poniższych wskaźników: wskaźniki produktu: - Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej, - Liczba nauczycieli objętych wsparciem w Programie. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

10 wskaźnik rezultatu bezpośredniego: Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu Programu na poziomie co najmniej 90% w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli objętych wsparciem w projekcie Ponadto wnioskodawca jest zobowiązany do określenia wskaźników horyzontalnych odnoszących się do efektów interwencji w kluczowych dla KE obszarach, w przypadku realizacji w projekcie wsparcia adekwatnego do ich zakresu, tj: 1.Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 2.Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych 3.Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

11 A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów: -spełnienie warunków określonych w RPO WP, doprecyzowanych w SzOOP i regulaminie konkursu -Podmioty, które mogą przystąpić do konkursu (pkt. 1.8 regulaminu konkursu) A.4. Partnerstwo (brak określonego wymogu w konkursie): -partnerstwo z podmiotami spoza sektora finansów publicznych -Partnerstwo w projekcie (pkt.3.1 regulaminu konkursu, zał.nr 10 „Zasady realizacji projektów partnerskich” do regulaminu konkursu ) A.5. Kwalifikowalność wartości projektu (jeśli dotyczy): - min (50 000 zł) Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

12 A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu: - zgodność z warunkami określonymi w regulaminie konkursu Projekt może być realizowany w okresie od dnia ogłoszenia konkursu przez IOK, tj. od 5 lutego 2016 r. do 30 czerwca 2023 r., przy czym realizacja projektu powinna rozpocząć się w 2016 roku. - zgodność z okresem kwalifikowania wydatków wynikających z zasad przyznawania pomocy publicznej -projekt niezakończony (art. 65 rozporządzenia ogólnego). A.7. Pomoc publiczna (brak określonego wymogu w konkursie): - występowanie pomocy publicznej (deklaracja wnioskodawcy) Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

13 A.8. Montaż finansowy projektu: -zgodność max % poziomu dofinansowania projektu z SzOOP i regulaminem konkursu Na poziomie wniosku o dofinansowanie projektu maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi: ze środków EFS - 85%, Wymagany wkład własny beneficjenta wynosi 15% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu Wkład własny mogą stanowić środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczony przez beneficjenta, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

14 A.9. Cross-financing (brak określonego wymogu w konkursie): - występowanie w projekcie i spełnienie warunków określonych w RPO WP, doprecyzowanych w SzOOP i regulaminie konkursu. A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE: - zgodność projektu w zakresie: promowania zrównoważonego rozwoju, równości szans i niedyskryminacji oraz równości szans kobiet i mężczyzn (standard minimum) A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi (jeśli dotyczy): - zgodność ze specyficznymi wymaganiami wskazanymi w UP, RPO WP, SzOOP oraz regulaminie konkursu (np. Standardy realizacji wsparcia… łącznie z załącznikami) Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

15 OCENA FORMALNA POZYTYWNA SPEŁNIENIE WSZYSTKICH KRYTERIÓW ZAKWALIFIKOWANIE DO OCENY MERYTORYCZNEJ UMIESZCZENIE LISTY WNIOSKÓW NA STRONIE RPO WP 2014-2020 NEGATYWNA NIESPEŁNIENIE KTÓREGOKOLWIEK Z KRYTERIÓW ODRZUCENIE – MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA PROTESTU OCENA FORMALNA: podsumowanie Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Po zakończeniu oceny formalnej wszystkich wniosków o dofinansowanie projektu – przekazanie wnioskodawcy pisemnej informacji o wyniku oceny wraz z uzasadnieniem.

16 OCENA MERYTORYCZNA Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 kryteria wykonalności strategiczna I stopnia i negocjacje zero-jedynkowa (z przypisanymi wartościami logicznymi Tak/Nie) warunkowa (kryteria mogą zostać uznane za spełnione warunkowo) ma charakter punktowy maksymalna liczba punktów do zdobycia to 136 część A i B – po 50 pkt. (łącznie 100 pkt.), część C – 36 pkt.

17 Grupa kryteriów Obszar kryteriów Nazwa kryterium wykonalności A. Wykonalność rzeczowa projektu A.1. Wykonalność rzeczowa projektu (kryterium objęte oceną warunkową): - realizacja zaplanowanych w projekcie zadań w określonym terminie - osiągnięcie założonych rezultatów poprzez zaplanowane zadania - trafne określenie zidentyfikowanego ryzyka i sposobów jego ograniczania w kontekście osiągania rezultatów projektu - adekwatność zastosowanych wskaźników monitoringowych do wybranego typu projektu, zadań i rezultatów - zgodność sposobu realizacji projektu z przepisami prawa odpowiednimi dla wybranych form wsparcia - zgodność z odpowiednimi wytycznymi horyzontalnymi i programowymi oraz standardami wsparcia określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu OCENA MERYTORYCZNA – kryteria wykonalności Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

18 Grupa kryteriów Obszar kryteriów Nazwa kryterium wykonalności B. Wykonalność finansowa projektu B.1. Poprawność sporządzenia budżetu (kryterium objęte oceną warunkową): - poprawność sporządzenia budżetu pod kątem wskazania i opisania planowanych wydatków zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku... B.2. Niezbędność planowanych wydatków na realizację projektu (kryterium objęte oceną warunkową): - sprawdzenie czy wydatki wynikają bezpośrednio z zakresu zadań - sprawdzenie czy wydatki przyczyniają się do osiągnięcia rezultatów Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 B.3. Racjonalność i efektywność planowanych wydatków (kryterium objęte oceną warunkową): - odniesienie do zakresu rzeczowego projektu i czasu jego realizacji - zgodność ze stawkami rynkowymi i/lub taryfikatorem wydatków - osiągnięcie możliwie najkorzystniejszych efektów realizacji zadań poprzez określone w projekcie nakłady finansowe - adekwatność wydatków do planowanych rezultatów z uwzględnieniem jego zakresu i specyfiki B.4. Kwalifikowalność wydatków (kryterium NIE OBJĘTE oceną warunkową): - zgodność wydatków z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 OCENA MERYTORYCZNA – kryteria wykonalności

19 Grupa kryteriów Obszar kryteriów Nazwa kryterium wykonalnościC. Wykonalność instytucjonalna projektu C.1. Potencjał finansowy wnioskodawcy/partnera (kryterium objęte oceną warunkową): - Planowane roczne wydatki ujęte w budżecie projektu są równe lub mniejsze w odniesieniu do przychodów wnioskodawcy (lub łącznie wnioskodawcy i partnera/ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy - uwzględniając w projekcie obroty partnera/-ów, obroty wnioskodawcy stanowią co najmniej 50% rocznych wydatków ujętych w budżecie - zgodność informacji na temat przychodów wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy z Instrukcją wypełniania wniosku… C.2. Zasoby techniczne wnioskodawcy/partnera (kryterium objęte oceną warunkową): - niezbędność wykazanego sprzętu, wyposażenia i lokali użytkowych do prawidłowej realizacji wsparcia na rzecz grupy docelowej i osiągnięcia rezultatów i zgodność z budżetem projektu. C.3. Sposób zarządzania projektem (kryterium objęte oceną warunkową): -adekwatność zakresów obowiązków - adekwatność kwalifikacji i kompetencji osób zajmujących dane stanowisko do zakresu obowiązków -czy przyjęta metodyka i/lub struktura zarządzania projektem zapewnia prawidłową jego realizację - zasady i narzędzia kontroli i monitoringu umożliwią zapewnienie właściwej oceny i kontroli realizacji harmonogramu, budżetu i wskaźników projektów oraz należyte zarządzanie zidentyfikowanym ryzykiem w poszczególnych zadaniach OCENA MERYTORYCZNA – kryteria wykonalności Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

20 KRYTERIA WYKONALNOŚCI SPEŁNIONE WSZYSTKIE KRYTERIA POZYTYWNA OCENA WARUNKOWO SPEŁNIONE KTÓREKOLWIEK Z KRYTERIÓW SPEŁNIONE WARUNKOWE WARUNKOWO POZYTYWNA OCENA NEGOCJACJE (PO OCENIE STRATEGICZNEJ I STOPNIA) NIESPEŁNIONE KRYTERIUM KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW NEGATYWNA OCENA OCENA MERYTORYCZNA – kryteria wykonalności: podsumowanie Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

21 Grupa kryteriów Obszar kryteriów Nazwa kryterium strategiczne A. Wkład projektu w realizację Programu A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu: - skierowanie projektu do osób, które bez udziału w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie zidentyfikowanych problemów (charakterystyka grupy docelowej) A.2. Potrzeba realizacji projektu: - istota i waga zidentyfikowanego problemu/-ów w powiązaniu ze specyficznymi cechami grupy docelowej objętej wsparciem w projekcie w kontekście wskazanych danych i źródeł jego/ich pochodzenia (problemy grupy docelowej, dane i ich źródła pochodzenia). A.3. Trwałość rezultatów: - osiągnięcie odpowiednich celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych poprzez wsparcie zaplanowane w projekcie na rzecz grupy docelowej OCENA MERYTORYCZNA – kryteria strategiczne I stopnia Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

22 Grupa kryteriów Obszar kryteriów Nazwa kryterium strategiczne B. Metodyka projektu B.1. Kompleksowość projektu: -Zadania w kontekście problemów -Jakość zadań -Zakres zadań B.2. Doświadczenie wnioskodawcy/partnera: - zgodność wskazanych projektów/przedsięwzięć z obecnym projektem pod kątem grupy docelowej, zadań merytorycznych oraz obszaru realizacji B.3. Komplementarność projektu: - związek projektu z innymi projektami/przedsięwzięciami (niezależnie od źródła finansowania) OCENA MERYTORYCZNA – kryteria strategiczne I stopnia Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

23 Grupa kryteriów Obszar kryteriów Nazwa kryterium strategiczne C. Specyficzne ukierunkowanie projektu C.1. Lokalizacja: Ocenie podlega lokalizacja projektu w zakresie, w jakim projekt jest realizowany na obszarach o odsetku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym poniżej średniej wojewódzkiej (na podstawie załącznika nr 2 do regulaminu konkursu) C.2. Partnerstwo: Ocenie podlega stopień, w jakim partnerstwo w projekcie przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania C.3. Formuła partnerstwa: Ocenie podlega formuła realizacji projektu w zakresie, w jakim projekt jest realizowany w partnerstwie kilku samorządów (np. gmina-gmina, powiat-gmina) lub w formule partnerstwa publiczno-prywatnego/publiczno-społecznego C.4 Trwałość efektów: Ocenia podlega stopień w jakim projekt zapewnia trwałość efektów poprzez utrzymanie wspartych w ramach projektów struktur przedszkolnych C.5 Podejście oddolne: Ocenie podlega stopień, w jakim projekt jest identyfikowany i realizowany z wykorzystaniem elementów podejścia oddolnego, integrując aktywność wielu podmiotów i wynikając ze wspólnej strategii działania dla danego obszaru, przyjętej i wdrażanej przez podmiot funkcjonujący w ujęciu trójsektorowymm łączącym sektor publiczny, społeczny i gospodarczy C.6 ICT Ocenie podlega stopień, w jakim projekt w ramach realizowanego wsparcia zakłada wykorzystanie narzędzi ICT w procesie kształcenia kompetencji dzieci/doskonalenia kwalifikacji nauczycieli OCENA MERYTORYCZNA – kryteria strategiczne I stopnia Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

24 KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA SPEŁNIONE MINIMUM 68 PKT. ZA WSZYSTKIE KRYTERIA POZYTYWNA OCENA NIESPEŁNIONE PONIŻEJ 68 PKT. ZA WSZYSTKIE KRYTERIA NEGATYWNA OCENA OCENA MERYTORYCZNA – kryteria strategiczne I stopnia: podsumowanie Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

25 Warunkiem zakwalifikowania wniosku do negocjacji jest: ‒warunkowe spełnienie kryteriów wykonalności oraz ‒uzyskanie wymaganego minimum punktowego (tj. 68 punktów) w ramach oceny strategicznej I stopnia Negocjacje mogą zakończyć się z wynikiem: A.pozytywnym ‒wprowadzono korekty/przedstawiono uzasadnienia w ramach wskazanych kryteriów warunkowych ‒projekt uzyskuje liczbę punktów przyznaną za spełnienie kryteriów strategicznych I stopnia B. negatywnym –nie wprowadzono korekty/nie przedstawiono uzasadnień w ramach wskazanych kryteriów warunkowych –projekt uzyskuje 0 punktów za spełnienie kryteriów strategicznych I stopnia OCENA MERYTORYCZNA – negocjacje Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

26 KRYTERIA WYKONALNOŚCI, STRATEGICZNE I STOPNIA ORAZ NEGOCJACJE POZYTYWNA SPEŁNIENIE WSZYSTKICH KRYTERIÓW UZYSKANIE MINIMUM 68 PUNKTÓW NEGATYWNA NIESPEŁNIENIE KRYTERIUM KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW UZYSKANIE PONIŻEJ 68 PUNKTÓW NEGATYWNY WYNIK NEGOCJACJI ODRZUCENIE – MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA PROTESTU OCENA MERYTORYCZNA: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

27 Zatwierdzenie przez Zarząd Województwa Pomorskiego, w drodze uchwały, wyników oceny wniosków o dofinansowanie projektu. Wybór wniosków do dofinansowania dokonywany jest w oparciu o listę ocenionych wniosków o dofinansowanie projektu, utworzoną według kolejności zgodnej z liczbą punktów uzyskanych przez poszczególne wnioski w ramach: 1.oceny merytorycznej – wykonalności i strategicznej I stopnia oraz negocjacji Dofinansowanie otrzymują wyłącznie wnioski, których wartość według listy ocenionych wniosków o dofinansowanie projektu, mieści się w alokacji środków finansowych przeznaczonych na konkurs. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

28 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Działania 3.1 Edukacja przedszkolna Konkurs numer: RPPM.03.01.00-IZ.00-22-001/16 Regionalny Program Operacyjny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google