Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Maj 2016 r. CEL I SPECYFIKA KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 5.3. OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3 RPO WP na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Maj 2016 r. CEL I SPECYFIKA KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 5.3. OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3 RPO WP na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa."— Zapis prezentacji:

1 Maj 2016 r. CEL I SPECYFIKA KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 5.3. OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3 RPO WP na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

2 RPO WP 2014 - 2020 Działanie 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3 CEL KONKURSU Celem konkursu jest wybór do dofinansowania ze środków EFS projektów w największym stopniu przyczyniających się do realizacji celu szczegółowego Działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3, jakim jest zwiększone zatrudnienie osób opiekujących się dziećmi do lat 3.

3 Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3, realizowane w postaci rozwiązań ułatwiających tym osobom wejście lub powrót na rynek pracy, łączenie obowiązków zawodowych z prywatnymi oraz zwiększających szanse utrzymania pracy, w szczególności poprzez: a) tworzenie i utrzymanie nowych miejsc w formach opieki nad dziećmi do lat 3, obejmujące m.in.: (1) i)dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci (także do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami), w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz wynikających z koncepcji uniwersalnego projektowania, ii)zakup i montaż wyposażenia i środków trwałych (w tym m.in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, zabawki), iii)zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania, RPO WP 2014 - 2020 Działanie 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3 TYPY PROJEKTÓW (1)

4 Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3, realizowane w postaci rozwiązań ułatwiających tym osobom wejście lub powrót na rynek pracy, łączenie obowiązków zawodowych z prywatnymi oraz zwiększających szanse utrzymania pracy, w szczególności poprzez: a)tworzenie i utrzymanie nowych miejsc w formach opieki nad dziećmi do lat 3, obejmujące m.in.: (2) iv)wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem, v)modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci, vi)wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym w szczególności wynagrodzenia nauczycieli i personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty żywienia dzieci, vii)inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3. RPO WP 2014 - 2020 Działanie 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3 TYPY PROJEKTÓW (1)

5 Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3, realizowane w postaci rozwiązań ułatwiających tym osobom wejście lub powrót na rynek pracy, łączenie obowiązków zawodowych z prywatnymi oraz zwiększających szanse utrzymania pracy, w szczególności poprzez: b)zapewnienie dodatkowych form opieki poprzez pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 (wyłącznie w szczególnie uzasadnionych sytuacjach), obejmujące: i)pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem, zgodnie z umową o świadczenie usług, ii)pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna dziennego w części odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach projektu, iii)pokrycie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna. RPO WP 2014 - 2020 Działanie 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3 TYPY PROJEKTÓW (2)

6 Wsparcie udzielone w ramach projektów w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 jest skierowane do: osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym do osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopach wychowawczych w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy, osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3, którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, osób zatrudnionych na czas określony, pracujących będących w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. RPO WP 2014 - 2020 Działanie 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3 GRUPA DOCELOWA

7 RPO WP 2014 - 2020 Działanie 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3 W przypadku każdego projektu: Weryfikacji podlega, czy w ramach projektu założono realizację wskaźników rezultatu bezpośredniego: Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu Programu oraz Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu Programu na poziomie co najmniej 45% dla każdego z tych wskaźników, w odniesieniu do liczby osób należących do danej kategorii, objętych wsparciem w ramach projektu. Kryterium weryfikowane na etapie oceny formalnej – obligatoryjne. WYMOGI DLA PROJEKTÓW NA PODSTAWIE KRYTERIÓW DOPUSZCZALNOŚCI SPECYFICZNYCH

8 RPO WP 2014 - 2020 Działanie 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3 KRYTERIA SPECYFICZNEGO UKIERUNKOWANIA PROJEKTU (1) Nazwa kryteriumDefinicja kryterium Opis znaczenia Waga Maks. liczba punktów C.1. Partnerstwo Ocenie podlega stopień, w jakim partnerstwo w projekcie przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania. 0 pkt – projekt realizowany jest w partnerstwie, w tym z organizacjami pozarządowymi, podmiotami ekonomii społecznej i/lub pracodawcami, które nie przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania. 1 pkt – projekt realizowany jest w partnerstwie, w tym z organizacjami pozarządowymi, podmiotami ekonomii społecznej i/lub pracodawcami, które przyczyni się do osiągnięcia większości rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania. 2 pkt – projekt realizowany jest w partnerstwie, w tym z organizacjami pozarządowymi, podmiotami ekonomii społecznej i/lub pracodawcami, które przyczyni się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania. 48

9 RPO WP 2014 - 2020 Działanie 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3 KRYTERIA SPECYFICZNEGO UKIERUNKOWANIA PROJEKTU (2) Nazwa kryteriumDefinicja kryterium Opis znaczenia Waga Maks. liczba punktów C.2. Podejście oddolne Ocenie podlega stopień, w jakim projekt jest identyfikowany i realizowany z wykorzystaniem elementów podejścia oddolnego, integrując aktywność wielu podmiotów i wynikając ze wspólnej strategii działania dla danego obszaru, przyjętej i wdrażanej przez podmiot funkcjonujący w ujęciu trójsektorowym, łączącym sektor publiczny, społeczny i gospodarczy. 0 pkt – projekt nie jest zidentyfikowany w odpowiedniej strategii, przyjętej i realizowanej w oparciu o podejście oddolne i wielosektorowe. 1 pkt – projekt jest zidentyfikowany w odpowiedniej strategii, przyjętej i realizowanej w oparciu o podejście oddolne i wielosektorowe, ale zamieszczony w niej opis jest na tyle ogólny, że nie pozwala na ocenę jego celów, rezultatów bądź innych kluczowych parametrów i/lub nie będzie integrował aktywności wielu podmiotów. 2 pkt – projekt jest zidentyfikowany w odpowiedniej strategii, przyjętej i realizowanej w oparciu o podejście oddolne i wielosektorowe, zamieszczony w niej opis pozwala na ocenę jego celów, rezultatów i innych kluczowych parametrów, jak również wskazuje, że będzie integrował aktywności wielu podmiotów. 36

10 ­wnioskodawca zobligowany jest do opracowania i realizacji projektu z uwzględnieniem i w oparciu o zasady, warunki i elementy składające się na standardy realizacji wsparcia w zakresie Działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3 RPO WP 2014-2020, ­zawierają m.in. szczegółowe wymagania wobec beneficjentów i uczestników projektu, ­obejmują opis dozwolonych form wsparcia oraz wskazują sposób ich realizacji, ­stanowią załącznik do regulaminu konkursu oraz umowy o dofinansowanie projektu. RPO WP 2014 - 2020 Działanie 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3 STANDARDY REALIZACJI WSPARCIA (1):

11 ‒Wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobków, klubów dziecięcych lub dziennego opiekuna gwarantuje zwiększenie liczby miejsc opieki prowadzonych przez daną instytucję publiczną lub niepubliczną. Powyższy warunek nie ma zastosowania w przypadku dostosowania istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. ‒Beneficjent jest zobowiązany do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i przez dziennego opiekuna przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu określonej w umowie o dofinansowanie projektu. Trwałość jest rozumiana jako gotowość miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 do świadczenia usług w ramach utworzonych w projekcie miejsc opieki. RPO WP 2014 - 2020 Działanie 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3 STANDARDY REALIZACJI WSPARCIA (2)

12 Działania podejmowane w ramach projektów muszą być zgodne z: a)ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1457) zwana dalej ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, b)rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925), c)rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011 r. nr 69, poz. 368). RPO WP 2014 - 2020 Działanie 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3 STANDARDY REALIZACJI WSPARCIA (3)

13 Działalność bieżąca nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobków lub klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS może być finansowana przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Koszty związane z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 świadczonych przez nianię lub opiekuna dziennego (możliwość finansowania wyłącznie w szczególnie uzasadnionych sytuacjach, dostępne wyłącznie dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo) - finansowanie w odniesieniu do konkretnego dziecka i opiekuna przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy – koszty te nie stanowią kosztów związanych z zapewnieniem finansowania działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, o których mowa powyżej. RPO WP 2014 - 2020 Działanie 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3 STANDARDY REALIZACJI WSPARCIA (4)

14 Przy konstruowaniu wniosku o dofinansowanie projektu należy stosować Instrukcję wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie projektu z EFS w ramach RPO WP 2014 – 2020, przy czym elementy wymagane w konkursie to: a)uzasadnienie zapotrzebowania na miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym analizę uwarunkowań w zakresie zróżnicowań przestrzennych w dostępie do form opieki i prognoz demograficznych, b)warunki lokalowe, tj. wykorzystanie bazy lokalowej, w której będzie realizowana opieka nad dziećmi w wieku do lat 3, c)zasady rekrutacji uczestników do projektu, d)informacje dotyczące sposobu utrzymania funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 po ustaniu finansowania z EFS. RPO WP 2014 - 2020 Działanie 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3 STANDARDY REALIZACJI WSPARCIA (5)

15 Wnioskodawcy zobowiązani są do uwzględnienia we wniosku o dofinansowanie projektu wszystkich poniższych wskaźników rezultatu bezpośredniego: WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO: Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu Programu - Wskaźnik mierzy liczbę osób pracujących, które dzięki wsparciu otrzymanemu w ramach projektu powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka w wyniku działań związanych z zapewnieniem miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu Programu - Wskaźnik mierzy liczbę osób, które dzięki wsparciu EFS w zakresie zapewnienia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu Programu. Wskaźnik mierzy liczbę osób, które w dniu przystąpienia do projektu były bezrobotne lub bierne zawodowo. RPO WP 2014 - 2020 Działanie 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3 WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO

16 Wnioskodawcy zobowiązani są do uwzględnienia we wniosku o dofinansowanie projektu wszystkich poniższych wskaźników produktu: WSKAŹNIKI PRODUKTU: Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Wskaźnik mierzy liczbę utworzonych miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych, u dziennych opiekunów. Wskaźnik odnosi się do utworzonego miejsca (nie utworzonych punktów opieki), tj. miejsca opieki nad jednym dzieckiem. Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w Programie - Wskaźnik mierzy liczbę osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3, które otrzymały bezpośrednie wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie zapewnienia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. RPO WP 2014 - 2020 Działanie 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3 WSKAŹNIKI PRODUKTU

17 WSKAŹNIK REZULTATU DŁUGOTERMINOWEGO - uwzględniany przy opisie trwałości rezultatów projektu. Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS - Liczba utworzonych miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych, u dziennych opiekunów, które po uzyskaniu dofinansowania Europejskiego Funduszu Społecznego na utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, funkcjonują co najmniej pełne 2 lata po zakończeniu finansowania działań. Trwałość funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych dzięki EFS należy rozumieć jako gotowość do świadczenia opieki nad dziećmi w ramach utworzonych miejsc. Trwałość należy zweryfikować po 2 latach od daty zakończenia realizacji projektu. RPO WP 2014 - 2020 Działanie 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3 WSKAŹNIKI REZULTATU DŁUGOTERMINOWEGO

18 Odnoszą się do efektów interwencji w kluczowych dla KE obszarach: Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych, Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami. Wnioskodawca jest zobowiązany do określenia wartości dla wszystkich wskaźników horyzontalnych, jednakże, gdy na etapie przygotowania projektu i wniosku o dofinansowanie projektu nie przewidziano realizacji wsparcia skutkującego osiągnięciem powyższych wskaźników horyzontalnych, ich wartość należy pozostawić na domyślnym poziomie 0. RPO WP 2014 - 2020 Działanie 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3 WSKAŹNIKI HORYZONTALNE

19 Wnioskodawca określając wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego oraz ich wartości docelowe we wniosku o dofinansowanie projektu musi mieć na uwadze ich definicje i sposób pomiaru. Szczegółowe informacje dotyczące monitorowania wskaźników w projektach zawarte zostały w załączniku nr 3 do regulaminu -Zasady pomiaru wskaźników w projekcie dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020. RPO WP 2014 - 2020 Działanie 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3 WSKAŹNIKI

20 TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW: od 16 maja 2016 r. do 6 czerwca 2016 r. RPO WP 2014 - 2020 Działanie 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3 INFORMACJE OGÓLNE ALOKACJA NA KONKURS: 55 299 400,00 PLN (środki EFS) WKŁAD WŁASNY: Wymagany wkład własny beneficjenta do projektu wynosi 15% wydatków kwalifikowalnych projektu.

21 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Maj 2016 r. CEL I SPECYFIKA KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 5.3. OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3 RPO WP na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google