Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdańsk, 18 grudnia 2015 r. Założenia konkursu dla działania 11.3. Gospodarka Wodno-Ściekowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdańsk, 18 grudnia 2015 r. Założenia konkursu dla działania 11.3. Gospodarka Wodno-Ściekowa."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdańsk, 18 grudnia 2015 r. Założenia konkursu dla działania 11.3. Gospodarka Wodno-Ściekowa w ramach RPO WP 2014-2020

2 Działanie 11.3. Gospodarka wodno – ściekowa Kluczowe dokumenty Regulamin Konkursu Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 „SZOOP” Zasady wdrażania RPO WP 2014-2020

3 Działanie 11.3. Gospodarka wodno – ściekowa - wzór formularza wniosku - instrukcja wypełniania formularza wniosku - instrukcja przygotowania załączników + wzory załączników do wniosku - wytyczne do Studium Wykonalności - wzór umowy Regulamin Konkursu Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 „SZOOP” Zasady wdrażania RPO WP 2014-2020 + załączniki

4 Regulamin Konkursu Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 „SZOOP” - cele działania - wskaźniki rezultatów i produktów na poziomie programu - typy projektów - typ Beneficjentów - grupa docelowa - limity i ograniczenia - poziomy dofinansowania i wartości projektów - KRYTERIA wyboru projektów Zasady wdrażania RPO WP 2014-2020 + załączniki Wytyczne dotyczące: - kwalifikowalności - oceny oddziaływania na środowisko - pomocy publicznej - wszystkich wskaźników - zasady udzielania zamówień publicznych - promocji - zasady przechowywania i udostępniania dokumentów Działanie 11.3. Gospodarka wodno – ściekowa

5 Regulamin konkursu SZOOP i Zasady Wdrażania RPO WP Działanie 11.3. Gospodarka wodno – ściekowa Kluczowe dokumenty www.rpo.pomorskie.eu

6 Działanie 11.3. Gospodarka wodno – ściekowa Kluczowe dokumenty www.rpo.pomorskie.eu edytowalny Zał. 2.1 procedura OOŚ

7 Kluczowe dokumenty www.rpo.pomorskie.eu Działanie 11.3. Gospodarka wodno – ściekowa

8 Cel szczegółowy działania: IZ RPO WP przeznacza na konkurs kwotę 146 774 419 PLN. Spełnione zobowiązania akcesyjne w zakresie oczyszczania ścieków w aglomeracjach od 2 do 10 tys. RLM oraz poprawiona jakość wody pitnej. Działanie 11.3. Gospodarka wodno – ściekowa

9 Typy projektów: budowa, rozbudowa sieci kanalizacji zbiorczych, budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków, przebudowa sieci wodociągowych, wraz z budową, rozbudową lub przebudową innych niż sieci urządzeń wodociągowych (ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, urządzenia regulujące ciśnienie wody), tworzenie i rozbudowa systemów monitoringu i oceny jakości wód powierzchniowych i podziemnych, budowa, rozbudowa infrastruktury zagospodarowania osadów ściekowych. Działanie 11.3. Gospodarka wodno – ściekowa

10 Preferencje W zakresie ścieków komunalnych: a) zakładające jak największą redukcję zanieczyszczeń zawartych w ściekach wód b) całościowo rozwiązujące problem oczyszczania ścieków na obszarze danej aglomeracji ściekowej Rekomenduje się, by projekty ubiegające się o dofinansowanie zostały zakończone do końca III kwartału 2018 roku. Ukierunkowanie terytorialne W zakresie ścieków komunalnych na obszarze aglomeracji ściekowych niespełniających wymagań akcesyjnych W zakresie wody pitnej: na obszarze Żuław Zapis w Regulaminie Konkursu Działanie 11.3. Gospodarka wodno – ściekowa

11 Typ beneficjenta: 1)jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, 2)związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, 3)podmioty wykonujące zadania jednostki samorządu terytorialnego /związku komunalnego, 4)jednostki administracji rządowej, 5)spółki wodne, 6)jednostki naukowe, 7)szkoły wyższe. Grupa docelowa: 1)mieszkańcy, 2)indywidualni użytkownicy zasobów środowiska. Działanie 11.3. Gospodarka wodno – ściekowa

12 Wskaźniki produktu: 1)Długość sieci kanalizacji sanitarnej (RW); 2)Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych; 3)Liczba wspartych stacji uzdatniania wody. Wskaźniki rezultatu: 1)Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków. Szczegółowe wskaźniki produktu i rezultatu przypisane do typów projektu Zasady wdrażania RPO WP 2014-2020 r. = załącznik 7.1 Działanie 11.3. Gospodarka wodno – ściekowa

13 Limity i ograniczenia w realizacji projektów co do zasady w aglomeracjach od 2 do 10 tys. RLM wyznaczonych na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne. budowa, rozbudowa sieci kanalizacji zbiorczych, budowa, rozbudowa infrastruktury zagospodarowania osadów ściekowych budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków Działanie 11.3. Gospodarka wodno – ściekowa

14 Limity i ograniczenia w realizacji projektów tylko w tych przypadkach, gdzie wykazane zostały straty wody na przesyle w ilości, co najmniej 20% oraz pod warunkiem zapewnienia właściwej gospodarki ściekowej na terenie objętym projektem, na obszarze Żuław przebudowa sieci wodociągowych, wraz z budową, rozbudową lub przebudową innych niż sieci urządzeń wodociągowych ( ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, urządzenia regulujące ciśnienie wody), Działanie 11.3. Gospodarka wodno – ściekowa

15 Głównymi dokumentami stanowiącymi podstawę do wyboru projektu będą zweryfikowane przez samorząd województwa plany aglomeracji Informacje: Departament Rozwoju Ochrony Środowiska Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) wraz z opracowanym Masterplanem dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG Informacje: www.kzgw.gov.pl Działanie 11.3. Gospodarka wodno – ściekowa

16 Informacje dodatkowe: Termin ogłoszenia naboru: planowany koniec grudnia 2015 r. Termin składania wniosków: przez miesiąc w II kwartale 2016 r. Dostępna alokacja: 146 774 419 PLN Minimalna wartość projektu: 500 tys. PLN ( za wyjątkiem typu projektu 4 ) Warunki uwzględniania dochodu w projekcie: zryczałtowana stawka procentowa 25% Maksymalny poziom dofinansowania: 85% ; 63,75% w przypadku projektów generujących dochód efektywny Instrument elastyczności: NIE Pomoc Publiczna: NIE podlega zasadom pomocy publicznej Działanie 11.3. Gospodarka wodno – ściekowa

17 Maja Remizowicz 58 32 68 116 m.remizowicz@pomorskie.eu Działanie 11.3. Gospodarka wodno – ściekowa

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdańsk, 18 grudnia 2015 r. Założenia konkursu dla działania 11.3. Gospodarka Wodno-Ściekowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google