Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Regulamin konkursu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Regulamin konkursu."— Zapis prezentacji:

1 Program Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Regulamin konkursu

2 PO WER dla administracji publicznej Działanie 2.18 6.5ą3,95 km 2 438,87 km W ramach konkursu planowane jest wsparcie projektów obejmujących wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w następujących obszarach, istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej: a) podatki i opłaty lokalne, poprzez: elektronizację procesu obsługi podatkowej w urzędach jednostek samorządu terytorialnego, automatyzację rozliczeń oraz poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy; doskonalenie kompetencji kadr JST w zakresie m.in. obsługi podatkowej, stosowania narzędzi elektronicznych, obsługi klienta, zarządzania satysfakcją, orzecznictwa; wdrażanie rozwiązań zarządczych w urzędach JST poprawiających jakość obsługi przedsiębiorców w szczególności w zakresie: zarządzania satysfakcją klienta, zarządzania jakością, zarządzania procesowego, dostępem do informacji publicznej;

3 PO WER Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne b) zarządzanie nieruchomościami, w szczególności w zakresie gospodarowania lokalami użytkowanymi, poprzez: wdrażanie rozwiązań w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje, poprawa obsługi klienta z wykorzystaniem m.in. narzędzi zarządzania satysfakcją; doskonalenie kompetencji kadr samorządowych m.in. w zakresie zarządzania samorządowym zasobem nieruchomości, zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, obsługi klienta, zarządzania satysfakcją, orzecznictwa; wsparcie administracji samorządowej w zakresie opracowania planów wykorzystania zasobu nieruchomości, zagospodarowania pustostanów, skutecznej realizacji umów najmu i dzierżawy, elektronizacji procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości oraz usprawnienia procesu współpracy i kontroli zarządców zasobów nieruchomości.

4 Wskaźniki produktu: Liczba jednostek samorządu terytorialnego, objętych wsparciem w zakresie obsługi podatkowej przedsiębiorców – 280 Liczba jednostek samorządu terytorialnego, objętych wsparciem w zakresie modernizacji zarządzania nieruchomościami -280 Wskaźniki rezultatu: Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców -280 Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze zarządzania nieruchomościami - 280 PO WER Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

5 PO WER Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Alokacja przewidziana na konkurs wynosi 58 557 800 PLN W ramach alokacji rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą w wysokości 3 000 000 PLN

6 Ocena wniosków o dofinansowanie będzie się składać z dwóch etapów: oceny formalnej oraz oceny merytorycznej i dokonywana będzie w oparciu o kryteria wyboru projektów: formalne i dostępu – na etapie oceny formalnej; horyzontalne, merytoryczne, dostępu oraz premiujące – na etapie oceny merytorycznej PO WER Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

7 Podmioty uprawnione do złożenia wniosku: jednostka samorządu terytorialnego; związek jednostek samorządu terytorialnego; stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego; organizacja pozarządowa; szkoła wyższa lub jej organ założycielski; jednostka naukowa; instytucja szkoleniowa PO WER Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

8 PO WER Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Grupa docelowa : 1)gminy, powiaty; 2)pracownicy: jednostek samorządu terytorialnego objętych wsparciem w ramach projektu w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych; komunalnych osób prawnych wykonujących zadania z zakresu zarządzania nieruchomościami komunalnymi

9 PO WER Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Jednostka samorządu terytorialnego jest liderem albo partnerem w co najwyżej jednym projekcie Kryterium będzie weryfikowane na podstawie bazy złożonych wniosków prowadzonej przez IOK

10 Projekty złożone w odpowiedzi na konkurs obejmują wsparciem minimum 5 jednostek samorządu terytorialnego stanowiących grupę docelową projektu JST objęte wsparciem w ramach projektu pełnią rolę lidera albo partnera projektu Weryfikacja spełnienia kryterium na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu PO WER Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

11 Maksymalną wartość kosztów ogółem projektu stanowi iloczyn liczby JST objętych wsparciem w ramach jednego projektu i kwoty: a) 200 tys. zł dla gmin i powiatów; b) 400 tys. zł dla miast na prawach powiatu Weryfikacja spełnienia kryterium na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu – Budżet projektu PO WER Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

12 Wkład własny beneficjenta wynosi 15,72% kosztów projektu ogółem Weryfikacja spełnienia kryterium na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu – Budżet projektu PO WER Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

13 PO WER Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Dla każdej JST objętej wsparciem projekt zakłada realizację co najmniej dwóch zadań w zakresie obu ze wspieranych obszarów przewidzianych do realizacji w ramach konkursu tj.: a) podatków i opłat lokalnych; b) zarządzania nieruchomościami.

14 PO WER Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Kryteria premiujące Wniosek o dofinansowanie został złożony przez jednostkę samorządu terytorialnego – 5 pkt JST będąca wnioskodawcą albo partnerem ma wdrożony w urzędzie elektroniczny system zarządzania dokumentami (EZD) lub elektroniczny system obiegu dokumentów (ESOD) na dzień ogłoszenia konkursu – 2 pkt/JST; max. 10 pkt JST będąca wnioskodawcą albo partnerem prowadzi punkt potwierdzania profili zaufanych w systemie e-PUAP na dzień ogłoszenia konkursu – 1 pkt/JST; max. 5 pkt JST będąca wnioskodawcą albo partnerem, w okresie 24 miesięcy poprzedzających datę ogłoszenia konkursu, dokonała samooceny z wykorzystaniem Powszechnego Modelu Samooceny (CAF – Common Assessment Framework) albo metody Planowania Rozwoju Instytucjonalnego (PRI) – 2 pkt/JST max. 10

15 PO WER Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Dziękuję za uwagę www.ip.mac.gov.pl


Pobierz ppt "Program Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Regulamin konkursu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google