Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdańsk, 10 marca 2016 r. Założenia konkursu dla działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdańsk, 10 marca 2016 r. Założenia konkursu dla działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdańsk, 10 marca 2016 r. Założenia konkursu dla działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach RPO WP 2014-2020

2 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Najważniejsze dokumenty Regulamin Konkursu Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 „SZOOP” Zasady wdrażania RPO WP 2014-2020

3 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regulamin konkursu:  Wzór formularza wniosku,  Instrukcja wypełniania formularza wniosku,  Instrukcja przygotowania załączników wraz z wzorami załączników do wniosku  Wytyczne do studium wykonalności,  Wzór umowy o dofinansowanie. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020:  Cele działania,  Wskaźniki produktów i rezultatu,  Typy projektów,  Poziomy dofinansowania i wartości projektów,  Kryteria wyboru projektów. Zasady Wdrażania RPO WP 2014-2020:  Kwalifikowalność projektów,  Ocena oddziaływania na środowisko,  Zasady udzielania zamówień publicznych,  Zasady promocji,  Zasady przechowywania i udostępniania dokumentów.

4 Regulamin konkursu SZOOP i Zasady Wdrażania RPO WP 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Kluczowe dokumenty www.rpo.pomorskie.eu

5 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych

6 Cel szczegółowy działania: Oferta kształcenia zawodowego na poziomie ponadgimnazjalnym dostosowana do potrzeb gospodarki Interwencja zostanie zrealizowana poprzez przedsięwzięcia składające się na przedsięwzięcie strategiczne „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych oraz regionalnego rynków pracy” zdefiniowane w RPS Aktywni Pomorzanie, obejmujące swym zasięgiem obszar całego województwa, komplementarne i bezpośrednio powiązane z działaniami realizowanymi w ramach ww. przedsięwzięcia dotyczącymi jakości ponadgimnazjalnego szkolnictwa zawodowego przewidzianymi do realizacji w ramach OP3 Edukacja, Poddziałania 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej w formule projektów zintegrowanych. Realizowane będą projekty:  prowadzące do wzrostu poziomu kwalifikacji zawodowych uczniów,  w szczególności wpisujące się w realizację celów Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu,  realizowane w ścisłym partnerstwie z pracodawcami/przedsiębiorcami,  przyczyniające się do poszerzenia oferty kształcenia ustawicznego we wspartych szkołach, a także zapewniające uczniom dostęp do technologii i usług cyfrowych. 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych

7 Typy projektów: 1.Budowa i rozbudowa (tylko w uzasadnionych ekonomicznie przypadkach i przy uwzględnieniu trendów demograficznych), roboty budowalne (przebudowa i remont), wyposażenie obiektów dydaktycznych w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych, w tym ośrodków egzaminacyjnych (w szczególności budynków szkolnych, laboratoriów dydaktycznych i sal do praktycznej nauki zawodu) wraz z zagospodarowaniem otoczenia, 2. Budowa, rozbudowa i roboty budowlane (przebudowa i remont) w istniejących obiektach infrastruktury społeczno-edukacyjnej na terenie ponadgimnazjalnych szkół zawodowych wraz z zagospodarowaniem otoczenia jako uzupełnienie 1) typu projektu. 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Grupa docelowa: 1.Uczniowie i nauczyciele ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, 2.Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, 3.Pracodawcy/przedsiębiorcy.

8 Typ beneficjenta: Organy prowadzące szkoły w ewentualnych partnerstwach z: Jednostkami samorządu terytorialnego i ich jednostkami organizacyjnymi, Związkami i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, Instytucjami edukacyjnymi, Innymi organami prowadzącymi szkoły, Innymi jednostkami samorządu terytorialnego i ich jednostkami organizacyjnymi, Innymi związkami i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, Innymi instytucjami edukacyjnymi, Szkołami wyższymi, Instytucjami rynku pracy, Izbami gospodarczymi i organizacjami przedsiębiorców, Pracodawcami/przedsiębiorcami, IOB, Organizacjami pozarządowymi, Podmiotami ekonomii społecznej/przedsiębiorstwami społecznymi. 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych

9 Wskaźnik rezultatu bezpośredniego:  Liczba uczniów korzystających ze wspartych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty Wskaźniki produktu:  Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty,  Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej. W ramach Działania 4.1 przewiduje się zastosowanie cross-financingu, który dotyczy m.in.:  poszerzenia oferty kursów zawodowych dla osób dorosłych (w tym kwalifikacyjnych kursów zawodowych),  działań umożliwiających potwierdzenie efektów uczenia się pozaformalnego i nieformalnego. W przypadku projektów generujących dochód, dochód w projekcie będzie uwzględniany metodą luki w finansowaniu. W ramach Działania 4.1 przewiduje się stosowanie zaliczek. Szczegółowe zasady stosowania ww. mechanizmu określone są w Zasadach wdrażania RPO WP 2014-2020. 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych

10 Informacje dodatkowe: Termin ogłoszenia naboru: planowany koniec marca 2016 r. Termin składania wniosków: planowany 1 lipca 2016 r. Dostępna alokacja: 48 932 792,00 EUR Minimalna wartość projektu: 500 tys. PLN Warunki uwzględniania dochodu w projekcie: metodą luki w finansowaniu Maksymalny poziom dofinansowania: 85% wydatków kwalifikowalnych Instrument elastyczności: maksymalnie 8% wydatków kwalifikowalnych 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych

11 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdańsk, 10 marca 2016 r. Założenia konkursu dla działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google