Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia."— Zapis prezentacji:

1 Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego - kryteria wyboru projektów

2 A.1 – Kryteria formalne (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) A. 1.1 - Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony we właściwym terminie, do właściwej instytucji i w odpowiedzi na właściwy konkurs A. 1.2 - Wnioskodawca składa maksymalnie 1 wniosek o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na dany konkurs A. 1.3 - Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony na właściwym formularzu

3 A.1 – Kryteria formalne (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) A.1.4 - Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) został wypełniony w języku polskim A.1.5 - Wybór partnera/ów projektu został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami

4 A.1 – Kryteria formalne (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) A.1.6 - Wnioskodawca oraz partner/rzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej A.1.7 - Uczestnicy projektu kwalifikują się do objęcia wsparciem w ramach RPO WK-P 2014-2020 A.1.8 - Wydatki przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych

5 A – Kryteria formalne (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) A.1.9 - Realizacja projektu jest zgodna z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. A.1.10 - Roczny obrót wnioskodawcy i partnera/ów (jeśli dotyczy) jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie A.1.11 - Wnioskodawca prowadzi biuro projektu na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego

6 Obrót obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy lub kalendarzowy powinien być równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie (w stosunku do roku, w którym wydatki są najwyższe); w przypadku projektu trwającego krócej niż 12 m-cy obrót powinien być równy lub wyższy od łącznych wydatków w projekcie; wymóg wskazania potencjału nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego.

7 A.2 – Kryteria horyzontalne (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) A.2.1 - Zgodność Projektu z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WK-P 2014-2020 A.2.2 - Projekt jest zgodny z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej (lub pomocy de minimis)

8 A.2 – Kryteria horyzontalne (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) A.2.3 - Projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego A.2.4 - Projekt zakłada rozliczenie kosztów usługi szkoleń językowych w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 A.2.5 - Projekt zakłada rozliczanie kosztów w oparciu o uproszczone metody rozliczania wydatków

9 A.2 – Kryteria horyzontalne (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) A.2.6 - Projekt zakłada prawidłowy poziom kosztów pośrednich zgodnie ze stawkami ryczałtowymi określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Koszty pośrednie stanowią 25% kosztów bezpośrednich

10 A.2 – Kryteria horyzontalne (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) A.2.7 - Projekt jest zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami A.2.8 - Projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum

11 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum) Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami na podstawie zapisów: Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

12 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum) Konieczność uwzględniania zasady równości szans kobiet i mężczyzn w trakcie przygotowania i wdrażania programów na wszystkich jego etapach wynika m.in. z art. 7 rozporządzenia ogólnego nr 1303/2013. W sposób szczególny zarówno instytucje wdrażające program jak i sami beneficjenci powinni czuwać nad przestrzeganiem zasady w działaniach realizowanych w ramach projektów finansowanych z EFS.

13 Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa, w celu oceny czy dany projekt jest zgodny z niniejszą zasadą (w ramach EFS) stosuje się standard minimum równości szans kobiet i mężczyzn. Wszystkie projekty współfinansowane z EFS muszą spełniać standard minimum równości szans płci. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum)

14 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum) Standard minimum: stanowi załącznik nr 1 do Wytycznych składa się z pięciu kryteriów za poszczególne kryteria można otrzymać od 0 do 2 punktów maksymalnie można otrzymać 6 punktów – minimum to 3 punkty

15 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum) 1. Czy we wniosku o przyznanie pomocy zawarte zostały informacje, które potwierdzają istnienie (albo brak istniejących) barier równościowych w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu? Maksymalna liczba punktów – 1 2. Czy wniosek o przyznanie pomocy zawiera działania odpowiadające na zidentyfikowane bariery równościowe w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu? Maksymalna liczba punktów – 2

16 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum) 3. Czy w przypadku stwierdzenia braku barier równościowych, wniosek o przyznanie pomocy zawiera działania zapewniające przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn, tak aby na żadnym etapie realizacji projektu tego typu bariery nie wystąpiły? Maksymalna liczba punktów– 2 4. Czy wskaźniki realizacji projektu zostały podane w podziale na płeć i/lub czy został umieszczony opis tego, w jaki sposób rezultaty przyczyniają się do zmniejszenia barier równościowych istniejących w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu? Maksymalna liczba punktów – 2

17 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum) 5. Czy we wniosku o przyznanie pomocy wskazano, jakie działania zostaną podjęte w celu zapewnienia równościowego zarządzania projektem? Maksymalna liczba punktów – 1

18 Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami Art. 7 rozporządzenia ogólnego nr 1303/2013 oraz art. 8 rozporządzenia dotyczącego EFS nr 1303/2013 stanowią m.in. o konieczności przeciwdziałaniu wszelkim formom dyskryminacji, w tym ze względu na niepełnosprawność. Wnioskodawca powinien mieć na uwadze, że działania realizowane w ramach projektu EFS powinny być zgodne z zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

19 Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami Osoby z niepełnosprawnością (ON) - osoby w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego. Podczas wyboru projektu do dofinansowania Instytucja dokonująca oceny musi zweryfikować uzasadnienie i informacje zawarte przez wnioskodawców we wniosku, wskazujące dlaczego dany projekt spełnia ww. zasadę lub jest w stosunku do niej naturalny.

20 Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami Dostępność architektoniczna: organizowane przez beneficjentów spotkania otwarte niewymagające rejestracji uczestników oraz wszystkie działania świadczone w ramach projektów EFS, w których na etapie rekrutacji zidentyfikowano możliwość udziału ON muszą być realizowane w budynkach dostosowanych architektonicznie, zgodnie z rozporządzeniem MIiR z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

21 Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami Racjonalne usprawnienia: możliwość finansowania i kwalifikowania kosztów usług lub dostosowania infrastruktury, nieprzewidzianych we wniosku, lecz uruchamianych wraz z pojawieniem się ON w projekcie (np. specjalnego transportu, materiałów promocyjnych, podjazdów) racjonalne usprawnienie wynika z: 1. dysfunkcji uczestnika projektu, 2. barier otoczenia, 3. charakteru usługi w projekcie

22 Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami Uniwersalne projektowanie: produkty projektów EFS (m.in. usługi, infrastruktura, towary) co do zasady są dostępne do wszystkich osób, w tym dostosowane do potrzeb ON = tożsame z koncepcją uniwersalnego projektowania decyzja o dostosowaniu produktu projektu musi być każdorazowo poprzedzona analizą dostępności do potrzeb potencjalnych użytkowników i możliwością wystąpienia wśród nich ON w przypadku projektów, w których zasada dostępności nie znajduje zastosowania, w treści wniosku powinna znaleźć się informacja o „neutralności” produktu wraz z uzasadnieniem, dlaczego produkt nie będzie spełniał kryterium dostępności.

23 A.3 – Kryteria merytoryczne punktowe (możliwość zastosowania oceny warunkowej) A.3.1 - Potrzeba realizacji projektu oraz zasadność grupy docelowej Ocenie podlega: - czy problem/y grupy docelowej są powiązane ze specyficznymi jej cechami, na obszarze realizacji projektu, na które odpowiedź stanowi cel projektu, -czy wskazano wiarygodne i miarodajne dane i źródła potwierdzających występowanie opisanego/ych problemu/ów. Ocenie podlega, czy dobór grupy docelowej jest adekwatny do założeń projektu i regulaminu konkursu. Projekt może uzyskać maksymalnie 10 pkt. Spełnienie kryterium oznacza uzyskanie minimalnie 6 pkt.

24 A.3 – Kryteria merytoryczne punktowe (możliwość zastosowania oceny warunkowej) A.3.2 - Cel projektu oraz poprawność doboru wskaźników Ocenie podlega: - trafność doboru celu projektu w kontekście opisanej sytuacji problemowej, - możliwość osiągnięcia w ramach projektu skwantyfikowanych wskaźników rezultatu i produktu, w tym: adekwatność i założona do osiągnięcia wartość wskaźników; opis źródeł weryfikacji/ pozyskania danych do pomiaru wskaźników i częstotliwości pomiaru. Projekt może uzyskać maksymalnie 10 pkt. Spełnienie kryterium oznacza uzyskanie minimalnie 6 pkt.

25 A.3 – Kryteria merytoryczne punktowe (możliwość zastosowania oceny warunkowej) A.3.3 - Trafność doboru zadań i opis zadań w kontekście osiągnięcia celów/wskaźników projektu Ocenie podlega opis zadań, tj. : - opis sposobu rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu, - adekwatność doboru zadań i ich merytoryczna zawartość w świetle zdiagnozowanego problemu/ów, - trwałość projektu (o ile dotyczy), - racjonalność harmonogramu zadań, - sposób zarządzania projektem. Projekt może uzyskać maksymalnie 20 pkt. Spełnienie kryterium oznacza uzyskanie minimalnie 12 pkt.

26 A.3 – Kryteria merytoryczne punktowe (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) A.3.4 - Potencjał i doświadczenie wnioskodawcy i partnera/ów Ocenie podlega: - doświadczenie wnioskodawcy/partnera/ów w obszarze tematycznym, którego dotyczy realizowany projekt, na danym terytorium i w pracy z daną grupą docelową, - potencjał kadrowy/merytoryczny wykorzystywany w ramach projektu, - potencjał techniczny wykorzystywany w ramach projektu. Projekt może uzyskać maksymalnie 20 pkt. Spełnienie kryterium oznacza uzyskanie minimalnie 12 pkt.

27 A.4 – Kryteria merytoryczne zero-jedynkowe (możliwość zastosowania oceny warunkowej) A.4.1 - Projekt jest zgodny z regulaminem konkursu Ocenie podlega przede wszystkim: - zastosowanie się do wymogów dotyczących realizacji staży i praktyk wskazanych w regulaminie konkursu (podrozdział 1.3 Przedmiot konkursu) - czy uczniowie, w tym słuchacze i wychowankowie, stanowiący grupę docelową w projekcie nie korzystają ze wsparcia wsparcia w formie staży i praktyk zawodowych u pracodawców w innych projektach w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja RPO WK-P 2014-2020. Ponadto, czy projekt nie zakłada, że dany uczeń weźmie udział w więcej niż jednej formie wsparcia, rozumianej jako staż/praktyka - zastosowanie obligatoryjnych wskaźników kluczowych i specyficznych dla Programu, adekwatnych dla przewidzianej grupy docelowej i typów wsparcia.

28 Wskaźniki Wskaźnik rezultatu: Liczba uczniów, którzy podnieśli, nabyli lub uzupełnili umiejętności praktyczne po opuszczeniu programu Wskaźnik produktu: Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach zawodowych Wskaźnik produktu: Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, którzy zostali objęci wsparciem w programie

29 A.4 – Kryteria merytoryczne (możliwość zastosowania oceny warunkowej) A.4.2 - Budżet - niezbędność wydatków do realizacji zaplanowanych działań A.4.3 - Budżet - racjonalność i efektywność wydatków A.4.4 - Budżet - kwalifikowalność wydatków A.4.5 - Budżet - prawidłowość sporządzenia budżetu projektu

30 Budżet ma charakter zadaniowy (wskazujemy nazwę zadania, jednostkę miary, liczbę i cenę jednostkową); zawiera koszty bezpośrednie i pośrednie; powinien zawierać stawki rynkowe; uzasadnienia dla cross-financingu, środków trwałych, kosztów specyficznych, podatku VAT; uzasadnienie sposobu pozyskania środka trwałego oraz wartości niematerialnej i prawnej powyżej 3500 zł netto;

31 Metody uproszczone w EFS – kwoty ryczałtowe obowiązek stosowania kwot ryczałtowych w projektach z wkładem publicznym do 100 tys. EUR (Wytyczne) w ramach ryczałtów możliwe jest zlecanie usług różne uproszczone metody można łączyć na poziomie projektu, tylko wtedy gdy każda dotyczy innych kosztów

32 Metody uproszczone w EFS – kwoty ryczałtowe kwotą ryczałtową jest określona w umowie o dofinansowanie kwota uzgodniona na etapie zatwierdzania wniosku o dofinansowanie projektu za wykonanie określonego w projekcie zadania lub zadań jedna kwota ryczałtowa = jedno zadanie weryfikacja wydatków dokonywana jest w oparciu o faktyczny postęp realizacji projektu i osiągnięte wskaźniki konieczność podziału projektu na zadania z uwagi na brak zapłaty za niewykonane w całości zadania (system 0-1)

33 Metody uproszczone w EFS – kwoty ryczałtowe na etapie rozliczania nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu nie ma obowiązku prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków przez beneficjentów nie ma obowiązku posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego, z którego ponoszone będą wydatki w ramach projektu do personelu projektu zaangażowanego w ramach działań/zadań rozliczanych wg metod uproszczonych nie mają zastosowania regulacje rozdziału 6.16 Wytycznych

34 Dziękuję za uwagę Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google