Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sektorowe Rady ds. Kompetencji Ocena Strategiczna Warszawa, 1 grudnia 2015 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sektorowe Rady ds. Kompetencji Ocena Strategiczna Warszawa, 1 grudnia 2015 roku."— Zapis prezentacji:

1 Sektorowe Rady ds. Kompetencji Ocena Strategiczna Warszawa, 1 grudnia 2015 roku

2 Ocena Strategiczna - punktacja Maksymalnie Projekt może uzyskać 100 pkt. Dofinansowanie:  łącznie minimum 60 pkt + minimum 60% w każdym z kryteriów Studium Wykonalności (SW).  maksymalnie 5 projektów dla 5 różnych sektorów, które uzyskają największą liczbę punktów na ocenie strategicznej.

3 Kryteria Oceny Strategicznej wniosku o dofinansowanie projektu 1.Doświadczenie przedsiębiorców we współpracy z edukacją formalną/pozaformalną = liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez przedsiębiorców z sektora w obszarze współpracy z edukacją formalną/pozaformalną w okresie 5 lat przed terminem złożenia wniosku (maks. 10 pkt = 2 pkt x 5 przedsięwzięć)

4 Kryteria Oceny Strategicznej wniosku o dofinansowanie projektu 2.Doświadczenie wnioskodawcy i partnerów we współpracy z: 1) instytucjami edukacji formalnej/pozaformalnej (maks. 5 pkt: 1 pkt x 5 listów intencyjnych), 2) administracją publiczną pełniącą funkcję nadzoru/regulacyjną (maks. 5 pkt: 5 pkt za 2 listy intencyjne, 3 pkt. za 1 list), 3) organizacjami, o których mowa w Ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (maks. 5 pkt: 5 pkt za 2 listy intencyjne, 3 pkt za 1 list).

5 Kryteria Oceny Strategicznej wniosku o dofinansowanie projektu 3.Studium wykonalności projektu na utworzenie i prowadzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji (maks. 75 pkt): 1) Analiza sektora (maks. 20 pkt), 2) Opis organizacji i funkcjonowania Sektorowej Rady (maks. 40 pkt), 3) Wskazanie i opis kamieni milowych realizacji Projektu (maks. 15 pkt).

6 Studium Wykonalności - analiza sektora (20 pkt) 1)Analiza uwarunkowań społeczno-gospodarczych funkcjonowania SR; opis badań i analiz w zakresie sytuacji sektora; stan wiedzy o kompetencjach w branży i identyfikacja kluczowych potrzeb badawczych; charakterystyka otoczenia prawnego sektora; polityka sektorowa i analiza dokumentów strategicznych na poziomie krajowym i UE (jeśli dotyczy) zapotrzebowanie na kompetencje potencjał rozwojowy do generowania miejsc pracy inteligentne specjalizacje (jeśli dotyczy)

7 Studium Wykonalności - analiza sektora (20 pkt) 2)Charakterystyka dotychczasowej działalności Wnioskodawcy i Partnerów (jeśli dotyczy) oraz innych członków SR na rzecz pozyskiwania kompetencji potrzebnych pracodawcom w sektorze 3)Działania prowadzone dotychczas na rzecz powołania podobnej inicjatywy w sektorze/branży (jeśli dotyczy) opis dobrych praktyk = 3 studia przypadku

8 Studium Wykonalności - analiza sektora (20 pkt) 4)Powiązania Projektu z innymi programami lub inicjatywami UE 5)Identyfikacja aktualnych i potencjalnych źródeł finansowania działań mających na celu dostosowanie kompetencji/kwalifikacji do potrzeb pracodawców z sektora

9 Studium Wykonalności - analiza sektora (20 pkt) 6)Rekomendacje dla SR wynikające ze zdiagnozowanych problemów związanych z pozyskiwaniem pracowników o odpowiednich kompetencjach, z uwzględnieniem dokumentów strategicznych i kierunków rozwoju sektora organizacja i zarządzanie inicjatywy do podjęcia przez SR efektywność komunikacyjna aktywność badawcza i analityczna

10 Studium Wykonalności - opis organizacji i funkcjonowania SR (40pkt) 1)Sposób powoływania członków SR, w tym zapewnienia reprezentatywności sektora w SR Obligatoryjni członkowie: przedsiębiorstwa tworzące sektor, organizacje pracodawców, instytucje edukacji formalnej i pozaformalnej Dodatkowi członkowie (wskazane): związki zawodowe (dodatkowe punkty), Rada Rynku Pracy lub Wojewódzka Rada Rynku Pracy (dodatkowe punkty), instytucje pełniące funkcję regulatora lub nadzoru dla danego sektora.

11 Studium Wykonalności - opis organizacji i funkcjonowania SR (40pkt) 2)Sposób zapewnienia aktywności członków SR i ich utrzymania w Radzie wraz ze wskazaniem korzyści dla sektora opis sposobów zapewniania aktywności członków korzyści z aktywnego uczestnictwa w pracach SR 3)Sposób pozyskiwania nowych członków do prac SR sposób monitorowania zmian struktury sektora pod kątem nowych istotnych interesariuszy

12 Studium Wykonalności - opis organizacji i funkcjonowania SR (40pkt) 4)Sposób powoływania przez SR grup roboczych, etc. 5)Sposób zapewnienia kontroli jakości działalności SR analiza ryzyka standardy etyczne standardy i formy komunikacji system zarządzania w SR, w tym jej struktura organizacyjna autoewaluacja pracy SR

13 Studium Wykonalności - opis organizacji i funkcjonowania SR (40pkt) 6)Szczegółowy plan pracy SR (zadania merytoryczne) Co? Dlaczego? Kto? Jak? Kiedy? (Premiowane będą projekty, których termin realizacji będzie nie krótszy niż do końca czerwca 2023 roku) 7)Sposób zapewnienia finansowania SR po zakończeniu wsparcia ze środków PO WER sposób pozyskania źródeł finansowania ryzyko nieotrzymania finansowania z danego źródła

14 Studium Wykonalności - kamienie milowe (15 pkt) 1)Powołanie składu SR oraz opracowanie Regulaminu Rady, 2)Poinformowanie interesariuszy o powołaniu SR, 3)Przyjęcie planu pracy SR, 4)Okresowa weryfikacja planu pracy SR, w tym jego aktualizacja (wraz z wnioskiem o płatność), 5)Spotkania SR, 6)Przyjęcie planu komunikacji SR z interesariuszami, 7)Uruchomienie www SR, 8)Rozpoczęcie monitorowania sektora, 9)Podpisanie porozumień sektorowych, 10)Przyjęcie przez SR pakietu pierwszych rozwiązań dla sektora.

15 Studium Wykonalności - kamienie milowe (15 pkt) Harmonogram szczegółowo rozpisane zadania i podzadania, wraz z terminem realizacji, w tym planowane badania i analizy (BKL) oraz aktywność komunikacyjna SR; w ujęciu miesięcznym w pierwszych 2 latach, w kolejnych latach w ujęciu kwartalnym. UWAGA: Nieosiągnięcie kamieni milowych aneks do umowy/rozwiązanie umowy.

16 Katarzyna Karpińska E-mail: katarzyna_karpinska@parp.gov.pl katarzyna_karpinska@parp.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Sektorowe Rady ds. Kompetencji Ocena Strategiczna Warszawa, 1 grudnia 2015 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google