Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Harmonogram prac nad RPO WD DziałanieTermin I projekt RPO WD 2014-202025 października 2013 r. Konsultacje społeczne28 października - 2 grudnia 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Harmonogram prac nad RPO WD DziałanieTermin I projekt RPO WD 2014-202025 października 2013 r. Konsultacje społeczne28 października - 2 grudnia 2013 r."— Zapis prezentacji:

1

2 Harmonogram prac nad RPO WD DziałanieTermin I projekt RPO WD 2014-202025 października 2013 r. Konsultacje społeczne28 października - 2 grudnia 2013 r. Konsultacje Prognozy OOŚ23 stycznia – 12 lutego 2014 r. Ewaluacja EX-ANTE Data odbioru raportu z ewaluacji ex-ante: I etap - 20 grudnia 2013 r. II etap - 10 lutego 2014 r. III etap - marzec 2014 r. IV etap - po uzgodnieniach KE II projekt RPO WD 2014-202025 lutego 2014 r.

3 Bieżący stan prac. 1. RPO WD 2014-2020 zostało przesłane do Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz do Pełnomocnika Rządu ds. równego traktowania. 2. RPO WD 2014-2020 było omawiane na spotkaniu Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska w ramach KWRiST-u w dniu 18 marca 2014 r. 3. RPO WD 2014-2020 było omawiane na spotkaniu Zespołu ds. Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w dniu 20 marca 2014 r. 4. W dniu 9 kwietnia 2014 r. RPO WD 2014-2020 został wysłany do Komisji Europejskiej.

4 Osie jednofunduszowe konieczność zapewnienia możliwości cross-financingu Oś priorytetowa ↔ Cel tematyczny z wyjątkiem Osi 1 (CT 1 i CT 3) i Osi 4 (CT 5 i CT 6) 11 osi priorytetowych (w tym Oś Pomoc techniczna) 7 osi EFRR4 osie EFS Założenia programu

5 Alokacja RPO WD 2014-2020 RPO WD 2014-2020 2 250 383 315 euro : 1 622 774 916 euro EFRR 627 608 399 euro EFS

6 RPO WD 2014-2020 400,8 mln euro Oś 2 Technologie informacyjno- komunikacyjne E-usługi publiczne (PI 2.1) 66,4 mln euro

7 RPO WD 2014-2020 332,6 mln euro Oś 4 Środowisko i zasoby Gospodarka odpadami (PI 4.1)Gospodarka wodno-ściekowa (PI 4.2)Dziedzictwo kulturowe (PI 4.3)Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych (PI 4.4)Bezpieczeństwo (PI 4.5) 184,9 mln euro

8 RPO WD 2014-2020 Oś 5 Transport Drogowa dostępność transportowa (PI 5.1) System transportu kolejowego (PI 5.2) 409,4 mln euro Oś 6 Infrastruktura spójności społecznej Inwestycje w infrastrukturę społeczną (PI 6.1) Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną (PI 6.2)Rewitalizacja zdegradowanych obszarów (PI 6.3) 163,8 mln euro

9 RPO WD 2014-2020 Oś 7 Infrastruktura edukacyjna Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną (PI 7.1) Inwestycje w edukację ponagimnazjalną (PI 7.2) 64,8 mln euro Oś 8 Rynek pracy Zapewnienie dostępu do zatrudnienia (PI 8.1) Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy (PI 8.2) Godzenie życia zawodowego i prywatnego (PI 8.3) Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian (PI 8.4) Aktywne i zdrowe starzenie się (PI 8.5) 263 mln euro

10 RPO WD 2014-2020 Oś 9 Włączenie społeczne Aktywna integracja (PI 9.1) Dostęp do wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych (PI 9.2) Wspieranie gospodarki społecznej (PI 9.3) 153,9 mln euro Oś 10 Edukacja Zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej, podstawowej i gimnazjalnej (PI 10.1) Zapewnienie równego dostępu do kształcenia ponadgimnazjalnego (PI 10.2) Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie (PI 10.3) Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy (PI 10.4) 131,4 mln euro Oś 11 Pomoc techniczna 79,2 mln euro

11 OSIE PRIORYTETOWE Wkład krajowy EUR Wkład UE (EUR) Alokacja Udział w alokacji 1. Przedsiębiorstwa i innowacje(EFRR)70 728 223,84400 793 268,4017,81% 2. Technologie informacyjno-komunikacyjne (EFRR) 11 715 230,7966 386 307,792,95% 3. Gospodarka niskoemisyjna (EFRR)58 695 291,87332 606 653,9514,78% 4. Środowisko i zasoby (EFRR)32 643 795,62184 981 508,498,22% 5. Transport (EFRR)72 241 452,84409 368 232,7818,19% 6. Infrastruktura spójności społecznej (EFRR)28 910 806,82163 821 905,337,28% 7. Infrastruktura edukacyjna (EFRR)11 437 242,2664 811 039,472,88% 8. Rynek pracy (EFS)46 422 316,66263 059 794,4211,69% 9. Włączenie społeczne (EFS)27 163 450,37153 926 218,746,84% 10. Edukacja (EFS)23 192 185,69131 422 385,605,84% 11. Pomoc techniczna (EFS)13 976 470,5979 200 000,003,52% RAZEM 397 126 467,35 2 250 383 314,97 100% Alokacja RPO WD 2014-2020

12 Zintegrowane Podejście Terytorialne Zgodnie z rozporządzeniami dotyczącymi Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych oraz Umową Partnerstwa, w perspektywie finansowej 2014-2020 w województwie dolnośląskim realizowane będą instrumenty terytorialne wspierające rozwój społeczny i gospodarczy. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 realizowane będą następujące instrumenty Zintegrowanego Podejścia Terytorialnego wspierające rozwój społeczny i gospodarczy: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kontrakt Dolnośląski Kontrakt Dolnośląski Zgodnie z rozporządzeniami dotyczącymi Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych oraz Umową Partnerstwa, w perspektywie finansowej 2014-2020 w województwie dolnośląskim realizowane będą instrumenty terytorialne wspierające rozwój społeczny i gospodarczy. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 realizowane będą następujące instrumenty Zintegrowanego Podejścia Terytorialnego wspierające rozwój społeczny i gospodarczy: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kontrakt Dolnośląski Kontrakt Dolnośląski

13 Zintegrowane Podejście Terytorialne Zintegrowane Inwestycje Terytorialne nowe narzędzie, za pomocą którego będą realizowane strategie terytorialne w nowym okresie programowania na lata 2014-2020. Łączą działania finansowanych z dwóch funduszy : Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego; Wydzielona pula środków skierowana jest do wskazanych obszarów w regionach przede wszystkim miast wojewódzkich i powiązanych z nimi obszarów funkcjonalnych - charakteryzujących się wspólnymi cechami społeczno- gospodarczymi i uwarunkowaniami przestrzennymi (projekty muszą realizować wspólną wizję i cele rozwojowe dla wszystkich jednostek terytorialnych z obszaru realizacji) oraz obszarów funkcjonalnych ośrodków regionalnych;

14 Nadrzędnym celem ZIT jest sprzyjanie rozwojowi współpracy i integracji na obszarach funkcjonalnych największych miast regionu, promowanie partnerskiego modelu współpracy samorządów, a także realizacja zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy miast i ich obszarów funkcjonalnych. Strategia ZIT, będąca głównym dokumentem strategicznym, określi: cele, kierunki rozwoju, zasady współpracy, najważniejsze działania do realizacji, wynikające z analizy barier i potencjałów rozwojowych danego obszaru. Nadrzędnym celem ZIT jest sprzyjanie rozwojowi współpracy i integracji na obszarach funkcjonalnych największych miast regionu, promowanie partnerskiego modelu współpracy samorządów, a także realizacja zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy miast i ich obszarów funkcjonalnych. Strategia ZIT, będąca głównym dokumentem strategicznym, określi: cele, kierunki rozwoju, zasady współpracy, najważniejsze działania do realizacji, wynikające z analizy barier i potencjałów rozwojowych danego obszaru. Zintegrowane Podejście Terytorialne

15 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zintegrowane Inwestycje Terytorialne będą realizowane na obszarach funkcjonalnych największych miast województwa:  Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego  Aglomeracji Wałbrzyskiej  Aglomeracji Jeleniogórskiej Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zintegrowane Inwestycje Terytorialne będą realizowane na obszarach funkcjonalnych największych miast województwa:  Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego  Aglomeracji Wałbrzyskiej  Aglomeracji Jeleniogórskiej Zintegrowane Podejście Terytorialne

16 Kontrakt Dolnośląski realizowany będzie w wyznaczonych terytorialnie obszarach interwencji, których zasięg terytorialny określił Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Obszary interwencji:  Legnicko-Głogowski,  Śląsko-Łużycki,  Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowicki,  Doliny Baryczy,  Równiny Wrocławskiej; Kontrakt Dolnośląski realizowany będzie w wyznaczonych terytorialnie obszarach interwencji, których zasięg terytorialny określił Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Obszary interwencji:  Legnicko-Głogowski,  Śląsko-Łużycki,  Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowicki,  Doliny Baryczy,  Równiny Wrocławskiej; Zintegrowane Podejście Terytorialne

17

18 Kontrakt Dolnośląski Obejmie wszystkie gminy Dolnego Śląska które nie wchodzą w skład ZIT. Realizacja Kontraktu Dolnośląskiego ma zapewnić trwały i zrównoważony rozwój tych obszarów w zakresie ich największych wyzwań rozwojowych. Wsparcie będzie udzielane ze środków różnych priorytetów inwestycyjnych. W ramach realizacji Kontraktu Dolnośląskiego każda jednostka samorządu terytorialnego będzie miała możliwość uzyskania wsparcia. Na realizację Kontraktu Dolnośląskiego zostanie przeznaczona kwota co najmniej 300 mln EUR. Kontrakt Dolnośląski Obejmie wszystkie gminy Dolnego Śląska które nie wchodzą w skład ZIT. Realizacja Kontraktu Dolnośląskiego ma zapewnić trwały i zrównoważony rozwój tych obszarów w zakresie ich największych wyzwań rozwojowych. Wsparcie będzie udzielane ze środków różnych priorytetów inwestycyjnych. W ramach realizacji Kontraktu Dolnośląskiego każda jednostka samorządu terytorialnego będzie miała możliwość uzyskania wsparcia. Na realizację Kontraktu Dolnośląskiego zostanie przeznaczona kwota co najmniej 300 mln EUR. Zintegrowane Podejście Terytorialne

19 Aplikowanie o środki odbywać się będzie w ramach geograficznie dedykowanych konkursów, z określoną dla obszaru alokacją zgodnie ze specyfiką poszczególnych obszarów Aplikowanie o środki odbywać się będzie w ramach geograficznie dedykowanych konkursów, z określoną dla obszaru alokacją zgodnie ze specyfiką poszczególnych obszarów Dodatkowo na obszarach objętych Kontraktem Dolnośląskim realizowane będą projekty pozakonkursowe, głównie w zakresie rozwoju transportu drogowego i kolejowego, a także w ramach innych priorytetów inwestycyjnych np. skierowane na wykorzystanie walorów środowiskowych, poprawiające spójność obszarów i charakteryzujące się oddziaływaniem ponadlokalnym. Przedsięwzięcia o oddziaływaniu ponadlokalnym rozumiane są jako posiadające szersze oddziaływanie terytorialne, poprawiające spójność i sprzyjające działaniom integrującym. Dodatkowo na obszarach objętych Kontraktem Dolnośląskim realizowane będą projekty pozakonkursowe, głównie w zakresie rozwoju transportu drogowego i kolejowego, a także w ramach innych priorytetów inwestycyjnych np. skierowane na wykorzystanie walorów środowiskowych, poprawiające spójność obszarów i charakteryzujące się oddziaływaniem ponadlokalnym. Przedsięwzięcia o oddziaływaniu ponadlokalnym rozumiane są jako posiadające szersze oddziaływanie terytorialne, poprawiające spójność i sprzyjające działaniom integrującym. Zintegrowane Podejście Terytorialne

20 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Harmonogram prac nad RPO WD DziałanieTermin I projekt RPO WD 2014-202025 października 2013 r. Konsultacje społeczne28 października - 2 grudnia 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google