Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Maciej Stroiński Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe II Konferencja ICT Wielkopolska „Nowe formy współpracy przedsiębiorstw ICT z sektorem publicznym”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Maciej Stroiński Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe II Konferencja ICT Wielkopolska „Nowe formy współpracy przedsiębiorstw ICT z sektorem publicznym”"— Zapis prezentacji:

1 Maciej Stroiński Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe II Konferencja ICT Wielkopolska „Nowe formy współpracy przedsiębiorstw ICT z sektorem publicznym” Poznań, 27.10.2010 Wizja rozwoju ICT w oparciu o PPP

2 Europa 2020 „Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” Strategia Europa 2020 obejmuje trzy wzajemnie ze sobą powiązane priorytety: Rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji; Rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej; Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. Źródło: Komisja Europejska, KOM(2010), Bruksela 3.3.2010

3 Europa 2020 – Projekty przewodnie (1) Komisja przedstawia siedem projektów przewodnich, które umożliwią postępy w ramach każdego z priorytetów tematycznych: „Unia innowacji” – projekt na rzecz poprawy warunków ramowych i dostępu do finansowania badań i innowacji, tak by innowacyjne pomysły przeradzały się w nowe produkty i usługi, które z kolei przyczynią się do wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy „Młodzież w drodze” „Europejska agenda cyfrowa” – projekt na rzecz upowszechnienia szybkiego Internetu i umożliwienia gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom, czerpania korzyści z jednolitego rynku cyfrowego „Europa efektywnie korzystająca z zasobów” „Polityka przemysłowa w erze globalizacji” „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia” „Europejski program walki z ubóstwem” „Unia innowacji” – projekt na rzecz poprawy warunków ramowych i dostępu do finansowania badań i innowacji, tak by innowacyjne pomysły przeradzały się w nowe produkty i usługi, które z kolei przyczynią się do wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy „Młodzież w drodze” „Europejska agenda cyfrowa” – projekt na rzecz upowszechnienia szybkiego Internetu i umożliwienia gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom, czerpania korzyści z jednolitego rynku cyfrowego „Europa efektywnie korzystająca z zasobów” „Polityka przemysłowa w erze globalizacji” „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia” „Europejski program walki z ubóstwem” Projekty te wymagają wsparcia ze strony środków i metod ICT

4 Europa 2020 – Projekty przewodnie (2) Projekty przewodnie: „Unia innowacji” i „Europejska agenda cyfrowa” są integralnie związane z rozwojem technologii ICT

5 Projekt przewodni: „Unia innowacji” Celem projektu jest wykorzystanie działalności B+R i innowacyjnej do rozwiązania takich problemów jak: zmiana klimatu, bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo żywnościowe, zdrowie, starzenie się społeczeństwa. Wybrane działania w projekcie: ukończyć tworzenie europejskiej przestrzeni badawczej i programów badań skupionych na zagadnieniach jw., utworzyć europejskie partnerstwa innowacyjne wspierać partnerstwa w obszarze wiedzy. Zalecane działania krajowe obejmują między innymi: zreformowanie systemów działalności B+R, zapewnienie odpowiedniej liczby absolwentów nauk ścisłych.

6 Projekt przewodni : Europejska Agenda Cyfrowa (1) Agenda cyfrowa określa, obszary na których Europa powinna skoncentrować swoje wysiłki, aby uruchomić samonapędzający się proces. W agendzie określono siedem priorytetowych obszarów działania: 1.Stworzenie jednolitego rynku cyfrowego 2.Poprawa warunków ramowych dla interoperacyjności między produktami i usługami technologii informacyjno-komunikacyjnych 3.Zwiększenie zaufania do Internetu i bezpieczeństwa prowadzonych w nim operacji 4.Zapewnienie dostępu do znacznie szybszego Internetu 5.Wzrost nakładów na badania i rozwój 6.Rozwój umiejętności wykorzystywania technologii cyfrowych i włączenia społecznego 7.Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu sprostania wyzwaniom stojącym przed społeczeństwem, takim jak zmiana klimatu, wzrost kosztów leczenia i starzenie się społeczeństwa Źródło: „Europejska agenda cyfrowa : kluczowe inicjatywy”, MEMO/10/200, Bruksela, 19 maja 2010 r.

7 Projekt przewodni: „Europejska Agenda Cyfrowa” (3) Źródło: „Europejska agenda cyfrowa : kluczowe inicjatywy”, MEMO/10/200, Bruksela, 19 maja 2010 r. Przykładowe efekty realizacji agendy cyfrowej: Uproszczenie procesu udostępniania praw autorskich, zarządzania nimi i wydawania licencji; Stworzenie europejskiego systemu szybkiego reagowania na ataki Cybernetyczne; Zapewnienie wszystkim Europejczykom dostępu do o wiele szybszego Internetu do 2020 r., jak określono w celach UE; Pobudzenie inwestycji prywatnych poprzez strategiczne wykorzystanie zamówień przedkomercyjnych i partnerstw publiczno-prywatnych, za pomocą funduszy strukturalnych na badania i innowacje oraz utrzymując tempo 20 proc. rocznego wzrostu budżetu ICT na badania i rozwój przynajmniej na czas trwania 7PR; Umożliwienie Europejczykom bezpiecznego dostępu przez Internet do swoich danych medycznych.

8 Projekt przewodni: „Europejska Agenda Cyfrowa” (4) Źródło: „Europejska agenda cyfrowa : praktyczne korzyści dla obywateli”, MEMO/10/199, Bruksela, 19 maja 2010 r. Korzyści dla obywateli: Konsumenci: dynamiczny jednolity rynek cyfrowy i dostęp do szybkiego Internetu; Pracownicy – dostosowanie umiejętności do wymogów ery cyfrowej; Pacjenci i lekarze – ICT w służbie stabilnej opieki zdrowotnej; Przemysł wytwórczy – perspektywa interoperacyjnej gospodarki cyfrowej; Branża ICT – badania i rozwój na rzecz gospodarki cyfrowej; Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) – e-administracja i ułatwienie działalności MŚP; Artyści, autorzy, muzycy – Internet platformą dystrybucji treści kulturowych - wsparcie rozwoju transgranicznych i paneuropejskich systemów licencjonowania w środowisku cyfrowym; Środowisko – wykorzystanie ICT w celu zmniejszenia zanieczyszczeń; Działalność badawcza – zwiększenie ilości środków na współfinansowanie badań w dziedzinie ICT; Dzieci i ich rodzice – bezpieczeństwo w sieci; Nowe możliwości dla osób starszych i niepełnosprawnych – e-zdrowie, umożliwienie niezależnego życia osobom starszym; Łączność ze społecznościami zamieszkałymi w regionach wiejskich i oddalonych – szerokopasmowy dostęp do Internetu.

9 Jeden z celów strategii „Europa 2020” Zwiększenie inwestycji w badania i rozwój do 3 proc. PKB, pozwoliłby do 2025 r. utworzyć 3,7 mln miejsc pracy i podwyższyć roczny PKB nawet o 795 mld euro. W związku z tym w Europie potrzebny będzie milion dodatkowych naukowców.

10 Trójkąty „bermudzkie” innowacji INNOWACJE BADANIA INNOWACJE EDUKACJA Rozwój kapitału ludzkiego WZROST EKONOMICZNY Rozwój gospodarki TRÓJKĄT WIEDZY TRÓJKĄT „WZROSTU”

11 Partnerstwo Publiczno - Prywatne „Partnerstwo publiczno-prywatne to, najogólniej, współpraca sektora publicznego z sektorem prywatnym w realizacji zadań publicznych, umożliwiająca każdej ze stron osiągnięcie własnego celu: sektorowi publicznemu – zaspokojenie potrzeb zbiorowych, inwestorom prywatnym – uzyskanie satysfakcjonującej ich stopy zwrotu” Źródło: „infos”, BAS – Biuro Analiz Sejmowych, ISSN 1896-6659, nr 13(37), 10 lipca 2008. Sektor PublicznySektor Prywatny Zamówienia Publiczne INNOWACJE

12 EUROPEJSKA PRZESTRZEŃ BADAWCZA (ERA) INFRASTRUKTURA BADAWCZA E-INFRASTRUKTURA MOBILNOŚĆ WSPÓŁDZIELENIE WIEDZY Wspólna przestrzeń badawcza

13 Stymulacja innowacji Zamówienia przedkomercyjne (zamówienia na B+R) i zamówienia publiczne innowacyjnych produktów i usług, będą stymulatorem rynku. Rynek EU dla innowacji podnoszących efektywność i jakość usług publicznych, które związane są z wyzwaniami społecznymi, będzie dysponował min. 10 mld euro/rok, począwszy od 2011 roku.

14 PPP – Pierwsza odsłona Prywatne finansowanie badań Inwestycje w badania B+R w firmach Prywatne instytucje badawcze Konsorcja naukowo-przemysłowe Wspólna przestrzeń badawcza EU – 1,21% PKB US – 2,0 PKB EU – 1,21% PKB US – 2,0 PKB Biznes na i w badaniach Biznes na i w badaniach Partnerstwo Publiczno-Prywatne w badaniach

15 PPP – Druga odsłona Partnerstwo Publiczno-Publiczne dla innowacji Ustawa PZP Wizja/Odwaga Konkursy Projekty celowe Projekty rozwojowe Konsorcja instytucji publicznych – instytucji naukowych Konsorcja naukowo-przemysłowe

16 PPP – Trzecia odsłona Sektor Publiczny – Sektor Prywatny Zamówienia publiczne Konsorcja naukowo-przemysłowe Konkursy PO IG, PO KL, 7.PR, …, 8.PR Sektor Publiczny – Sektor Prywatny – Nauka Ustawa PZP Wizja/Odwaga Konkursy Partnerstwo Publiczno-Prywatne

17 na rzecz Internetu Przyszłości (1) Internet przyszłości: narzędzie na miarę epoki powszechnej inteligencji Źródło: „Partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz Internetu przyszłości”, KOM(2009) 479, Bruksela, 28.10.2009. Inteligentna infrastruktura: - Inteligentne sieci elektroenergetyczne - Inteligentne systemy informacji o środowisku - Inteligentne systemy transportu i mobilności - Inteligentne systemy opieki zdrowotnej Tendencje rozwoju Internetu przyszłości: - Gwałtowny wzrost przepustowości łączy dostępowych - Łączny przesył danych drogą internetową rosnący co roku o 60 % - Narasta poziom zagrożeń związanych z wirusami i zamachami w środowisku sieci WWW oraz Internetu - Nowe usługi internetowe pojawiają się w zawrotnym tempie - Prognozy mówią o bilionach rozmaitych urządzeń, czujników, usług i „przedmiotów”, które zostaną włączone do sieci internetowej

18 Strategia POZNAŃ 2030 CYFROWYPOZNAŃ POZNAŃ - SMART CITY

19 Propozycja przyspieszenia (1) Centrum Badań Polskiego Internetu Optycznego PIONIER (5400 km) POZMAN (200 km) Laboratorium technologii interfejsów głosowych dla usług nowej generacji Laboratorium technologii interfejsów głosowych dla usług nowej generacji Laboratorium integracji technologii ICT z otoczeniem Laboratorium technologii oprogramowania usługowego Laboratorium Telemedycyny Laboratorium wirtualne dla e-Nauki Laboratorium wizualizacji i interakcji Laboratorium technologii informacyjnych przyjaznych środowisku - „Green ICT“ Laboratorium bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i ochrony infrastruktur krytycznych Laboratorium integracji technologii komunikacyjnych CENTRUM DANYCH

20 Propozycja przyspieszenia (2) Akademia Innowacji i Społeczeństwa Cyfrowego PIONIER (5400 km) POZMAN (200 km) Cyfrowy świat seniora Punkty spotkań: 7. PR, WKT, … Szkoła XXII wieku Publiczna pracownia digitalizacji Mieszkanie Przyszłości Innowacyjne badania multidyscyplinarne

21 Propozycja przyspieszenia (3) Polska prezydencja w UE: FUTURE INTERNET WEEK „Poznań – Smart City” PIONIER (5400 km) POZMAN (200 km) Performance Interactive Multimedia (kina: 3D, 4K) Performance Interactive Multimedia (kina: 3D, 4K) Konferencje FUTURE INTERNET :Research&Innovation EUROPE 2030 SPOŁECZNE SIECI NOWEJ GENERACJI Konferencje FUTURE INTERNET :Research&Innovation EUROPE 2030 SPOŁECZNE SIECI NOWEJ GENERACJI Konferencja FUTURE INTERNET ASSEMBLY + wystawa posterów Konferencja FUTURE INTERNET ASSEMBLY + wystawa posterów Wystawa FUTURE INTERNET LIVING LAB Wystawa FUTURE INTERNET LIVING LAB

22 Dziękuję za uwagę

23


Pobierz ppt "Maciej Stroiński Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe II Konferencja ICT Wielkopolska „Nowe formy współpracy przedsiębiorstw ICT z sektorem publicznym”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google