Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

R EGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 G RZEGORZ O RAWIEC D EPARTAMENT P OLITYKI R EGIONALNEJ K IELCE, 20.08.2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "R EGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 G RZEGORZ O RAWIEC D EPARTAMENT P OLITYKI R EGIONALNEJ K IELCE, 20.08.2015."— Zapis prezentacji:

1 R EGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA G RZEGORZ O RAWIEC D EPARTAMENT P OLITYKI R EGIONALNEJ K IELCE,

2 ALOKACJA mln EUR EFRR 980 mln EUR EFS 383 mln EUR

3 NEGOCJACJE RPO Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ

4 KONKURSY OGŁOSZONE W RAMACH RPOWŚ (EFS) OŚ PRIORYTETOWA 8. ROZWÓJ EDUKACJI I AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO PODDZIAŁANIE UPOWSZECHNIANIE I WZROST JAKOŚCI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ (PROJEKTY KONKURSOWE) OSI: Obszary wiejskie o najgorszym dostępie do usług publicznych – koperta EUR PODDZIAŁANIE PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO ORAZ WSPARCIE NA RZEZCZ TWORZENIA I ROZWOJU CKZiU (PROJEKTY KONKURSOWE) OSI: Obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze – koperta EUR OŚ PRIORYTETOWA 10. OTWARTY RYNEK PRACY DZIAŁANIE 10.1 DZIAŁANIA PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA NA RZECZ PODNIESIENIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ OSÓB POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA (PROJEKTY POZAKONKURSOWE) PODDZIAŁANIE WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ OSÓB POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA (PROJEKTY KONKURSOWE) PODDZIAŁANIE WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POPRZEZ ZASTOSOWANIE INSTRUMENTÓW ZWROTNYCH I BEZZWROTNYCH (PROJEKTY KONKURSOWE) W 2015 r. konkurs tylko dla wsparcia bezzwrotnego (dotacje)

5

6 HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W TRYBIE KONKURSOWYM Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa 1. Innowacje i nauka Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości - IV Kwartał 2015 r. Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.2 Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych - IV Kwartał 2015 r. Oś priorytetowa 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (OSI: Obszar Gór Świętokrzyskich / Obszar Uzdrowiskowy / Woj. Świętokrzyskie) - IV Kwartał 2015 r. Działanie 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo (OSI: Obszar Gór Świętokrzyskich / Obszar Uzdrowiskowy / Woj. Świętokrzyskie) - IV Kwartał 2015 r.

7 PI 10a inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej –rozbudowa, modernizacja istniejącej infrastruktury szkolnej –wyposażenie lub doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni w szkołach –rozbudowa, modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego (poza szkolnictwem wyższym) –komplementarne i zintegrowane inwestycje w infrastrukturę służącą do szkoleń zawodowych i uczenia się przez całe życie –inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa wyższego zawodowego oraz wyższego (w kierunkach kluczowych dla rozwoju województwa, uwzględnionych w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego) –adaptacja / modernizacja infrastruktury przedszkolnej Budowa nowej infrastruktury może być wsparta tylko w wyjątkowych i należycie uzasadnionych przypadkach, w których adaptacja lub modernizacja istniejącej infrastruktury nie jest możliwa lub nieopłacalna. KOMPLEKSOWOŚĆ WSPARCIA DZIAŁAŃ RPOWŚ (EFRR - EFS)

8 PUNKTY INFORMACYJNE O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

9 Zakres: - diagnoza możliwości - informacja nt. aplikowania o środki - informacja nt. zasad rozliczania projektów Rodzaje usług: - konsultacje w siedzibie Punktu - dyżury w gminach - dojazd do osób niepełnosprawnych Spotkania informacyjne i szkolenia Współpraca i udział w lokalnych wydarzeniach BEZPŁATNEUSŁUGI USŁUGI W ZAKRESIE PIFE

10 Główny Punkt Informacyjny KIELCE ul. Św. Leonarda 1 Czynny: Pn.-Pt Sobota Infolinia: tel. (41) , (41)

11 Lokalny Punkt Informacyjny BUSKO-ZDRÓJ Al. Mickiewicza 15 Czynny: poniedziałek wt.-pt tel. (41) ;

12 Lokalny Punkt Informacyjny SANDOMIERZ ul. Mickiewicza 34 Czynny: poniedziałek wt.-pt tel

13 EFS Nie ma mocnych

14 KONKURSY PLANOWANE DO OGŁOSZENIA W 2015 R. (EFS)  OŚ PRIORYTETOWA 8. ROZWÓJ EDUKACJI I AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO PODDZIAŁANIE ZWIĘKSZANIE DOSTĘPU DO OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 (PROJEKTY KONKURSOWE)  OŚ 9. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I WALKA Z UBÓSTWEM DZIAŁANIE 9.1 AKTYWNA INTEGRACJA ZWIĘKSZAJĄCA SZANSE NA ZATRUDNIENIE (PROJKETY KONKURSOWE) PODDZIAŁANIE ROZWÓJ WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG SPOŁECZNYCH (PROJEKTY KONKURSOWE) PODDZIAŁANIE WSPARCIE SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ (PROJEKTY KONKURSOWE)  OŚ PRIORYTETOWA 10. OTWARTY RYNEK PRACY DZIAŁANIE 10.5 PRZYSTOSOWANIE PRACOWNIKÓW, PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEDSIĘBIORCÓW DO ZMIAN-DOTYCZY OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH MIAST TRACĄCYCH FUNKCJE SPOŁECZNO - GOSPODARCZE: OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, SKARŻYSKA-KAMIENNEJ ORAZ STARACHOWIC (PROJEKTY KONKURSOWE) DZIAŁANIE 10.5 PRZYSTOSOWANIE PRACOWNIKÓW, PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEDSIĘBIORCÓW DO ZMIAN-Z DOTYCZY OBSZARU CAŁEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z WYŁĄCZENIEM MIAST: OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, SKARŻYSKO-KAMIENNA ORAZ STARACHOWICE (PROJEKTY KONKURSOWE)


Pobierz ppt "R EGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 G RZEGORZ O RAWIEC D EPARTAMENT P OLITYKI R EGIONALNEJ K IELCE, 20.08.2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google