Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WK- P za I półrocze 2014 roku Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WK- P za I półrocze 2014 roku Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WK- P za I półrocze 2014 roku Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013 Toruń, 15 września 2014 roku Departament Rozwoju Regionalnego / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 1

2 2 Konkursy W I półroczu 2014 r. ogłoszono 15 naborów wniosków, co stanowi 18,9 % ogłoszonych do końca czerwca 2014 roku konkursów (łącznie ogłoszono 126 naborów). W okresie sprawozdawczym ogłoszono konkursy w ramach następujących Działań: - Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa: schemat ścieżki rowerowe – nabór 17–28.03.2014 r. schemat drogi wojewódzkie - nabór otwarty od 07.07.2014 r., schemat drogi lokalne - nabór 01-12.09.2014 r. - Działanie 1.4 Infrastruktura portu lotniczego: nabór 02.05.- 29.08.2014 r. -Działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza - nabór 07-18.07.2014 r. - Działanie 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska: schemat: wsparcie jednostek OSP, nabór 28.04- 09.05.2014 r., schemat: przepompownie, stacje pomp, nabór 05-16.05.2014 r. Departament Rozwoju Regionalnego / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO

3 3 - Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej: schemat: opieka zdrowotna- ginekologiczno-położnicza, nabór 19.05- 01.08.2014 r., schemat: opieka zdrowotna, nabór 25.06- 04.07.2014 r., - Działanie 3.3 Rozwój infrastruktury kultury - nabór 04.08- 26.09.2014 r. -Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu, schemat: schemat: inkubatory przedsiębiorczości, nabór 31.03-11.04.2014 r., schemat: fundusze pożyczkowe, nabór 04-14.08.2014 r. - Działanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, schemat: wsparcie dla przedsiębiorstw produkcyjnych, nabór 17-28.03.2014 r., - Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, nabór 25.04-09.05.2014 r., - Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych – nabór 03-14.06.2013 r. Departament Rozwoju Regionalnego / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO

4 4  Liczba ogłoszonych konkursów Departament Rozwoju Regionalnego / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO W I półroczu 2014 r. ogłoszono 15 konkursów, co stanowi 18,9 % wszystkich ogłoszonych konkursów do dnia 30.06.2014 r. (126).

5 5 Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Departament Rozwoju Regionalnego / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Stan wdrażania RPO WK-P Do dnia 30 czerwca 2014 r.: - podpisano umowy na realizację 1 946 projektów na łączną kwotę dofinansowania ze środków EFRR w wysokości 3 742 086 201,71 PLN (191 w pierwszej połowie 2014 roku na kwotę dofinansowania ze środków EFRR w wysokości 316 319 276,62 PLN), co stanowi 90,58 % alokacji EFRR; - zrealizowano płatności na rzecz beneficjentów w części odpowiadającej dofinansowaniu z EFRR w wysokości 2 618 458 430,63 PLN (w pierwszej połowie 2014 r. w wysokości 165 362 087,73 PLN), co stanowi 63,38 % alokacji z EFRR.

6 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 6 Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Departament Rozwoju Regionalnego / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Największy postęp wartościowy w kontraktacji w I półroczu 2014 r. nastąpił w: - Osi 4. Podpisano 42 umowy na kwotę dofinansowania UE w wysokości 60 092 981,01 PLN, co stanowi 20,13 % wartości dofinansowania UE podpisanych umów do końca czerwca 2014 r. w Osi (298 512 679,78 PLN); - Osi 5. Podpisano 93 umowy na kwotę dofinansowania UE w wysokości 169 081 201,98 PLN, co stanowi 19,04 % wartości dofinansowania UE podpisanych umów do końca czerwca 2014 r. w Osi (887 920 922,59 PLN). Ilość podpisanych umów okresie sprawozdawczym Wartość środków z EFRR wynikająca z podpisanych umów okresie sprawozdawczym Wartość środków z EFRR wynikająca z podpisanych umów narastająco do 30 czerwca 2014 r. Postęp w % kontraktacji w okresie sprawozdawczym/ kontraktacji narastająco Oś 1312 599 769,921 026 878 008,931,23 Oś 21925 887 854,01386 783 937,246,69 Oś 388 045 866,74523 144 627,091,53 Oś 44260 092 981,01298 512 679,7820,13 Oś 593169 081 201,98887 920 922,5919,04 Oś 6514 656 071,89194 376 539,127,54 Oś 7208 032 513,07307 452 190,402,61 Oś 8117 923 018,00117 017 296,5615,32 Suma końcowa191316 319 276,623 742 086 201,718,45

7 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 7 Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO  Liczba podpisanych umów w odniesieniu do Osi priorytetowych – w okresie sprawozdawczym oraz narastająco W I półroczu 2014 r. podpisano 191 umów, co stanowi 9,82% wszystkich podpisanych do dnia 30.06.2014 r. umów. Departament Rozwoju Regionalnego / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO

8 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 8 Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO  Wartość dofinansowania UE podpisanych umów w odniesieniu do Osi priorytetowych – w okresie sprawozdawczym oraz narastająco W I półroczu 2014 r. podpisano umowy na kwotę 316 319 276,62 PLN (środki EFRR), co stanowi 8,45 % wartości EFRR wszystkich podpisanych umów do dnia 30.06.2014 r. Departament Rozwoju Regionalnego / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO

9 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 9 Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Departament Rozwoju Regionalnego / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Najbardziej zaawansowana pod względem kontraktacji jest Oś Priorytetowa 4. Poziom kontraktacji w stosunku do alokacji w poszczególnych Osiach priorytetowych

10 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 10 Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO  Zrealizowane płatności (środki EFRR) w poszczególnych osiach priorytetowych – w okresie sprawozdawczym oraz narastająco W I półroczu 2014 r. zrealizowano płatności na kwotę 165 362 087,73 PLN, co stanowi 6,32% wartości wszystkich wypłaconych do dnia 30.06.2014 r. środków z EFRR. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO

11 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 11 Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Departament Rozwoju Regionalnego / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Najbardziej zaawansowana pod względem płatności jest Oś Priorytetowa 8, środki wypłacone stanowią 76,92 % alokacji. Największy postęp w płatnościach w I półroczu 2014 r. nastąpił w Osi 8. Zrealizowano płatności w wysokości 12 361 144,50 PLN, co stanowi 13,65 % wartości dofinansowania UE zrealizowanych płatności do końca czerwca 2014 r. w Osi 8 (90 572 700,02 PLN). Poziom wykorzystania alokacji w poszczególnych Osiach priorytetowych na podstawie zrealizowanych płatności (środki EFRR) - w okresie sprawozdawczym oraz narastająco

12 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 12 Ewaluacja Badania ewaluacyjne w okresie sprawozdawczym: 1.Zakończono badanie „Realizacja zobowiązań wynikających z dyrektyw UE w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez działania współfinansowane z RPO WK-P na lata 2007-2013”; 2.Przeprowadzono „Ekspertyzę szacowania wskaźników programowych w zakresie EFRR dla RPO WK-P na lata 2014-2020”,; 3.Rozpoczęto badanie „Ewaluacja działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”; 4.Kontynuowano badanie „Analiza ex ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 w województwie kujawsko-pomorskim ze szczególnym uwzględnieniem Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”; 5.Kontynuowano badanie „Ewaluacja ex-ante kujawsko-pomorskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020”. Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Departament Rozwoju Regionalnego / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO

13 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 13 Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Dziękuję Państwu za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego Departament Rozwoju Regionalnego / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO


Pobierz ppt "Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WK- P za I półrocze 2014 roku Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google