Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (wersja zaakceptowana decyzją KE) I posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (wersja zaakceptowana decyzją KE) I posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (wersja zaakceptowana decyzją KE) I posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego Gdańsk, 13 marca 2015 Radomir Matczak Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP

2 RPO WP dotychczas… Informacja nt. wstępnego zarysu tematycznego RPO WP10 stycznia 2013 Zarys projektu RPO WP7 czerwca 2013 I projekt RPO WP27 września 2013 Konsultacje społecznepaździernik/listopad 2013 Ocena ex-antewrzesień 2013/styczeń 2014 II projekt RPO WP7 lutego 2014 Przekazanie projektu RPO WP: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju/Zespół Międzyresortowy Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego Pomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego 10 lutego 2014 Raport POŚ dla projektu RPO WP20 lutego 2014 Konsultacje społeczne POŚ /uzgodnienialuty/marzec 2014 III projekt RPO WP27 marca 2014 Pozytywna opinia MIiR / przekazanie do KE8/9 kwietnia 2014 Negocjacje z KE (uwagi pisemne, spotkania negocjacyjne)sierpień-grudzień 2014 Decyzja KE zatwierdzająca RPO WP12 lutego 2015

3 RPO WP 2014-2020 UE regulacje, cele EU 2020, Position Paper MIiR Umowa Partnerstwa 16 RPO PO PTPO PC PO IŚ PO IRPO WER PROWPO Ryby POMORSKIE Struktura programowania 2014-2020

4 RPO WP a Polityka Spójności UE w Polsce

5 1,865 mld EUR 525 mln EUR 1,340 mld EUR EFRR 72% EFS 28% Rezerwa Wykonania 111,9 mln EUR Budżet RPO WP

6 Tabela finansowa RPO WP (mln EUR) Oś PriorytetowaAlokacja EU% alokacjiZITIF 1. Komercjalizacja wiedzy139,867,50035,66 2. Przedsiębiorstwa174,659,377,8648,46 3. Edukacja119,586,4100 4. Kształcenie zawodowe68,683,6800 5. Zatrudnienie225,4712,0941,490 6. Integracja114,316,1324,350 7. Zdrowie104,985,636,930 8. Konwersja159,018,5341,3416,54 9. Mobilność357,2119,1674,440 10. Energia214,9511,5362,8740,84 11. Środowisko120,916,4800 12. Pomoc techniczna65,213,5000 EFS524,5628,1365,840 EFRR1340,2571,87193,44141,5 OGÓŁEM1 864,81100,00259,28141,5

7 Obszar tematyczny RPO WP i PO KL 2007-2013RPO WP 2014-2020 mln euro % zmiana 1. Komercjalizacja wiedzy70,4 139,9+99% 2. Przedsiębiorstwa 105,8 174,6+65% 3. Edukacja 141,8 188,3+33% 4. Kształcenie zawodowe 5. Zatrudnienie 217,5 225,5+4% 6. Integracja 75,3 114,3+52% 7. Zdrowie 35,9 105,0+192% 8. Konwersja 211,2 159,0-25% 9. Mobilność 266,4 357,2+34% 10. Energia 34,1 215,0+530% 11. Środowisko 78,3 120,9+54% 12. Pomoc techniczna 44,2 65,2+48% RAZEM 1 280,9 1 864,9+46% Inne akcenty w stosunku do okresu 2007+

8 Limity tematyczne (ring-fencing) Obszary interwencjiWymogiProjekt RPO Rozporządzenia Wspólnotowe (EU) innowacje, B+R, przedsiębiorstwa, e-usługi, efektywność energetyczna, OZE EFRR min. 50%50,1% Efektywność energetyczna min. 12%23,5% Włączenie społeczne i walka z ubóstwem EFS min. 20%21,8% Pięć PI (8i, 8iv, 9i, 10i, 10iii) min. 60%64,8% Umowa Partnerstwa (PL) Włączenie społeczne i walka z ubóstwemEFS 20-22%21,8% ZIT EFRR 189,4 mln EUR 193,4 mln EUR EFS 26,4 mln EUR65,8 mln EUR RAZEM 215,8 mln EUR259,2 mln EUR

9 Osie Priorytetowe RPO WP (1)

10 Osie Priorytetowe RPO WP (2)

11 Osie Priorytetowe RPO WP (3)

12 Osie Priorytetowe RPO WP (4)

13 Osie Priorytetowe RPO WP (5)

14 Osie Priorytetowe RPO WP (6)

15 WskaźnikProdukt Inwestycje prywatne w projekty innowacje i B+R (mln EUR)184,2 Przedsiębiorstwa (inwestycje podstawowe i profilowane)3 700 Uczniowie rozwijający swoje kompetencje kluczowe68 000 Uczniowie uczestniczący w stażach i praktykach zawodowych44 900 Bezrobotni33 300 Wykluczeni społecznie22 500 Miejsca w żłobkach3 900 Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi1 800 000 Rewitalizowane obszary (ha)400 Zintegrowane węzły przesiadkowe25 Długość przebudowanych linii kolejowych / dróg (km)110 / 150 Zmodernizowane energetycznie budynki460 Dodatkowa zdolność wytwórcza OZE (MW)45 Przykładowe produkty Programu

16 Osie Priorytetowe Poziom certyfikacji (środki UE + krajowe) mln EUR% 1. Komercjalizacja wiedzy (EFRR) 16,510 2. Przedsiębiorstwa (EFRR) 49,324 3. Edukacja (EFS) 30,922 4. Kształcenie zawodowe (EFRR) 12,115 5. Zatrudnienie (EFS) 92,835 6. Integracja (EFS) 40,330 7. Zdrowie (EFRR) 9,98 8. Konwersja (EFRR) 28,115 9. Mobilność (EFRR) 92,522 10. Energia (EFRR) 50,620 11. Środowisko (EFRR) 28,520 RAZEM 451,5 21 Ramy (rezerwa) wykonania Tyle potrzeba certyfikować do końca 2018 roku, aby mieć szansę skorzystania z Rezerwy Wykonania

17 Warunki ex-ante Oś PriorytetowaWarunek ex-ante Podmiot odpowiedzialny Termin realizacji 1. Komercjalizacja wiedzy1.1. Regionalna strategia na rzecz ISZWP30.06.2015 2. Przedsiębiorstwa 3.1. Działania wspierające promowanie przedsiębiorczości z uwzględnieniem programu SBA MS/MG31.12.2015 5. Zatrudnienie 8.4. Polityka dotycząca aktywnego starzenia się z uwzględnieniem wytycznych dotyczących zatrudnienia: Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe Ramy Strategiczne MZ30.06.2015 7. Zdrowie 9.3. Strategiczne ramy polityki zdrowotnej: Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe Ramy Strategiczne mapy potrzeb zdrowotnych MZ31.12.2016 10. Energia 4.1. Działania promujące racjonalne kosztowo inwestycje w efektywność energetyczną budynków MIiR30.06.2015 11. Środowisko 6.1. Gospodarka wodna (plany gospodarowania wodami i nowelizacja ustawy – Prawo wodne) MŚ31.03.2016 6.2. Gospodarka odpadami: Aktualizacja KPGO/WPGO przyjęcie aktów prawnych dotyczących przygotowania do ponownego wykorzystania i recyklingu MŚ/ZWP (WPGO) 31.12.2016

18 Przesądzenia wynikające z RPO Ukierunkowane strumienie interwencji Środki UE z RPO (mln EUR) Udział w RPO (%) Przedsięwzięcia strategiczne467,2 25,1% Zintegrowane Inwestycje Terytorialne259,3 13,9% Zintegrowane Porozumienia Terytorialne187,1 10,0% Porozumienia na rzecz Inteligentnych Specjalizacji144,8 7,8% Instrumenty finansowe141,5 7,6% RAZEM 1 199,964,3%

19 Dziękuję za uwagę

20 Efekt popytowy=przejściowe przyśpieszenie rozwoju Efekt podażowy=trwałe przyspieszenie rozwoju efekt popytowy efekt podażowy efekt łączny RPO jako źródło efektu podażowego (1)

21 Słaby (ujemny) efekt podażowy = spowolnienie rozwoju po ustaniu efektu popytowego efekt popytowy efekt podażowy efekt łączny RPO jako źródło efektu podażowego (2)


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (wersja zaakceptowana decyzją KE) I posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google