Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Najważniejsze elementy ze stanu wdrażania VIII posiedzenie KM RPO WKP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Najważniejsze elementy ze stanu wdrażania VIII posiedzenie KM RPO WKP."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Najważniejsze elementy ze stanu wdrażania VIII posiedzenie KM RPO WKP 2014-2020 26-27.04.2016

2 Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 OGŁOSZONE NABORY KONKURSOWE I POZAKONKURSOWE

3 RPO do 31.12.2015 ogłoszono łącznie 10 konkursów 5 współfinansowanych z EFS, na kwotę 28,5 mln euro 5 współfinansowanych z EFRR, na kwotę 52 mln euro do 31.12.2015 ogłoszono 1 nabór pozakonkursowy współfinansowany z EFS, na kwotę ponad 13,8 mln euro

4 RPO W I kwartale 2016 r. ogłoszono 5 konkursów 2 współfinansowane z EFS, na kwotę 8 mln euro 3 współfinansowane z EFRR, na kwotę ponad 20 mln euro ogłoszono 1 nabór pozakonkursowy współfinansowany z EFS, na kwotę ponad 37 mln zł EFS NABÓR POZAKONKURSOWY: Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej (alokacja: 2 880 000 zł) NABÓR KONKURSOWY: Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej (alokacja: 9 mln euro) II kwartał 2016 r.

5 Zakończone nabory - EFRR Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Wpłynęło 16 wniosków o dofinansowanie projektów. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 24 007 037,32 zł Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury. Pozytywną ocenę otrzymał 1 wniosek na kwotę prawie 4,3 mln zł, decyzja o dofinansowaniu Działanie 4.2 Gospodarka odpadami Pozytywną ocenę formalną otrzymał 1 wniosek złożony na kwotę prawie 23 mln zł Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2016 r.

6 Zakończone nabory - EFS Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Wpłynęło 18 wniosków na kwotę dofinansowania prawie 19 mln zł, termin rozstrzygnięcia konkursu - czerwiec 2016 r. Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne. Wpłynęło 35 wniosków na kwotę dofinansowania ponad 23 mln zł, termin rozstrzygnięcia konkursu - czerwiec 2016 r. Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Wpłynęło 55 wniosków na kwotę dofinansowania ponad 74 mln zł, termin rozstrzygnięcia konkursu - czerwiec 2016 r. Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe. Wpłynęło 29 wniosków na kwotę dofinansowania ponad 15 mln zł, termin rozstrzygnięcia konkursu – maj 2016 r. Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Dofinansowanie otrzymało 6 wniosków na kwotę prawie 750 tys. zł Poddziałanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy. Dofinansowanie otrzymało 20 wniosków na ponad 54 mln zł (tryb pozakonkursowy)

7 Kwestie konsultowane z Ministerstwem Rozwoju Priorytet inwestycyjny 6a – gospodarka odpadami Kryterium demarkacji kraj/region – RPO: inwestycje w zakresie rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi w regionach gospodarki odpadami komunalnymi, w których nie przewidziano termicznego przekształcania odpadów Wątpliwości IZ RPO dot. punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - projekty punktowe nie powinny podlegać temu warunkowi, umożliwiając JST realizowanie takich projektów, przyczyniając się jednocześnie do osiągnięcia zakładanego poziomu osiągnięcia wskaźnika ram wykonania „Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”.

8 Stanowisko Ministerstwa Rozwoju MR wystąpił do KE o interpretację zapisów UP w kontekście kompleksowości w zakresie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (zgodnie z UP: „ W przypadku gospodarki odpadami z poziomu krajowego wspierane będą kompleksowe inwestycje w zakresie rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi realizowane w regionach gospodarki odpadami, w których uwzględniono komponent dotyczący termicznego przekształcania odpadów. Na poziomie regionalnym zaś realizowane będą kompleksowe inwestycje w zakresie rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi w regionach gospodarki odpadami komunalnymi, w których nie przewidziano termicznego przekształcania odpadów. Do kompleksowych projektów zalicza się projekty zaplanowane zgodnie z hierarchią sposobu postępowania z odpadami i umożliwiające osiągnięcie celu dyrektywy 2008/98/UW, obejmujące następujące elementy: selektywna zbiórka odpadów komunalnych (w tym papier, metal, plastik, szkło oraz odpady biodegradowalne), instalacje do odzysku i recyklingu odpadów (w tym kompostowanie dla odpadów organicznych) oraz instalacje do odzysku energii lub mechaniczno-biologiczne instalacje do utylizacji dla pozostałych odpadów”).

9 Priorytet inwestycyjny 6b – infrastruktura wodno- ściekowa RPO: inwestycje w aglomeracjach od 2 tys. do 10 tys. RLM, zgodnie z KPOŚK i Masterplanem Problem: Informacje zawarte w Masterplanie i w projekcie czwartej aktualizacji KPOŚK dotyczą aglomeracji utworzonych w terminie do 28 lutego 2015 r. Propozycja IZ RPO: umożliwienie finansowania projektów w aglomeracjach wyznaczonych uchwałami podjętymi przez Sejmik Województwa po 28 lutego 2015 r. Stanowisko MR: zgodnie z informacją Ministerstwa Środowiska inwestycje dla tych aglomeracji będą mogły być ujęte w piątej aktualizacji KPOŚK, nad którą prace rozpoczną się w II połowie 2016 r.

10 Warunkowość ex-ante dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

11 Warunki wstępne Konieczność realizacji do końca 2016 r. – nieosiągnięcie może pociągać za sobą zawieszenie płatności w danym priorytecie. KE podkreśliła wagę realizacji warunków wstępnych w piśmie z dnia 10.02.2016 r. W ocenie KE realizacja warunków wstępnych powinna stanowić priorytet Instytucji Zarządzających

12 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego wraz z planem działań uwzględniającym opracowanie planu rozwoju IS przyjęta uchwałą ZW z dnia 14.01.2015 r. i przekazana do KE 27.11.2015 r. KE przekazała uwagi (brak wszystkich niezbędnych informacji) warunek nie zostanie uznany za spełniony do momentu przekazania KE informacji/wyjaśnień opracowanie raportu z analizy RIS i Planu rozwoju inteligentnych specjalizacji dotyczący ostatecznej identyfikacji IS maj 2016 – przyjęcie przez Zarząd Województwa opisów inteligentnych specjalizacji Cel tematyczny 1 Warunek 1.1 Badania naukowe i innowacje konieczna aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wraz z opracowaniem planu inwestycyjnego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi planowany termin to IV kw. 2016 r. zatwierdzenie zaktualizowanego planu uzależnione jest od przyjęcia Krajowego planu gospodarki odpadami, który wyznacza cele i kierunki działań planów wojewódzkich Cel tematyczny 6 Warunek 6.2 Gospodarka odpadami: (…) Projekt Kujawsko-Pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej przyjęty uchwałą ZW z dnia 17.09.2015 r. przekazany do konsultacji społecznych (30.09.2015- 05.11.2015) 5.04.2016 r. zakończenie procedury oceny oddziaływania na środowisko 20.04.2016 r. przyjęcie KPPSKDiK po konsultacjach, opiniowaniu i uzgodnieniach (25.04 br. nieoficjalne przekazanie Planu do KE celem wstępnej oceny) Cel tematyczny 7 Warunki 7.1 i 7.2 Przygotowanie projektu Kujawsko- Pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej

13 Warunki krajowe - opóźnienia 6.1 Gospodarka wodna – nowy termin II kw. 2016 Działania do podjęcia: Niezwłoczne przyjęcie nowej ustawy Prawo wodne (pełna transpozycja RDW) Niezwłoczne procedowanie rozporządzeń - aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami (aPGW) na obszarach dorzeczy w Polsce (dot. możliwości współfinansowania z POIŚ i RPO inwestycji mogących wywierać wpływ na stan wód np. inwestycje przeciwpowodziowe, hydroenergetyka, transport śródlądowy) Minister Środowiska podjął decyzję o weryfikacji projektów aPGW – informacje zbierane do 29.03.2016 r.

14 6.2 Gospodarka odpadami – nowy termin II kw. 2016 Działania do podjęcia: Finalizacja prac nad aktualizacją KPGO Dokończenie działań legislacyjnych (rozporządzenia w sprawie: obowiązku selektywnego zbierania niektórych odpadów komunalnych, opłaty za korzystanie ze środowiska, wzory sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych)

15 Dziękuję za uwagę Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Najważniejsze elementy ze stanu wdrażania VIII posiedzenie KM RPO WKP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google