Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej RPO WO 2007-2013 Opole, wrzesień 2009 r. Karina Bedrunka Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej RPO WO 2007-2013 Opole, wrzesień 2009 r. Karina Bedrunka Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych."— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej RPO WO 2007-2013 Opole, wrzesień 2009 r. Karina Bedrunka Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych

2 Zakres prezentacji działania 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej w ramach 1.Możliwości wsparcia poddziałania 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej w ramach RPO WO 2007-2013. 2.Cel powstania Vademecum dla beneficjentów. 3.Układ i zawartość Vademecum. 4.Kryteria wyboru projektów w ramach poddziałania 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej.

3  Oś Priorytetowa 5  Oś Priorytetowa 5 – Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe  Działanie 5.1  Działanie 5.1 – Wsparcie infrastruktury edukacyjnej  Poddziałanie 5.1.2  Poddziałanie 5.1.2 – Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej

4  Cel działania: - Poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej na poziomie lokalnym, szczególnie w kontekście zwalczania dysproporcji pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, w szczególności z terenów wiejskich. - Poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej na poziomie lokalnym, szczególnie w kontekście zwalczania dysproporcji pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, w szczególności z terenów wiejskich.

5 Rodzaje projektów: Rodzaje projektów: 1.Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) bazy dydaktycznej szkół podstawowych i gimnazjalnych w celu: – unowocześnienia oferty edukacyjnej; – racjonalizacji bazy edukacyjnej; 2. Zakup wyposażenia, w tym sprzętu komputerowego i oprogramowania, przeznaczonego do celów dydaktycznych.

6 - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; - jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną; - organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, prowadzące statutową działalność non profit w obszarze objętym wsparciem w ramach poddziałania (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty);  Beneficjenci:

7  Beneficjenci cd.: - kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, prowadzące statutową działalność non profit w obszarze objętym wsparciem w ramach poddziałania (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty); - związki porozumienia beneficjentów wymienionych w punktach 1-3.

8 Minimalna/maksymalna kwota dofinansowania: od 200 tys. do 800 tys. PLN

9 1. W ramach jednego konkursu ogłaszanego przez Instytucję Zarządzającą, dany beneficjent może aplikować o dofinansowanie jednego projektu. 2.Dofinansowanie uzyskają zadania realizowane na rzecz jednostek oświatowych na poziomie podstawowym i gimnazjalnym. 3.Ze wsparcia wyłączone są przyszkolne obiekty sportowe. Warunki szczegółowe: Warunki szczegółowe:

10 Warunki szczegółowe cd.: Warunki szczegółowe cd.: 4. Priorytetowo traktowane będą (tam, gdzie ma to zastosowanie i jest możliwe) obiekty edukacyjne, które dodatkowo mogą być udostępnione szerszej grupie użytkowników, np. w zakresie zajęć pozalekcyjnych oraz oferty dla społeczności lokalnej. Takie rozwiązanie wzmocni wielozadaniowość obiektów i pozwoli na efektywne wykorzystanie budynków. 5. Priorytetowo będą traktowane projekty inwestycyjne uwzględniające aspekt efektywności energetycznej. 6. Wsparcia nie uzyskają projekty, które kwalifikują się do dofinansowania w ramach innych Programów Operacyjnych na lata 2007 – 2013.

11 Minimalny wkład własny beneficjenta: Minimalny wkład własny beneficjenta: ­ 15% kosztów kwalifikowanych, ­ dla projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki podległe, minimalny wkład własny pochodzący ze środków własnych lub pożyczek musi wynosić 1% kwalifikowanego wkładu własnego beneficjenta.

12 Warunki naboru: Warunki naboru: - Planowany termin naboru: 16-30 październik 2009 r. - Planowany termin podpisania umowy: styczeń 2010 r. - Szacunkowa kwota alokacji w ramach naboru: 2 562 868,88 Euro

13 Vademecum dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013, wersja nr 7 przyjęte przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 3636/2009 z dnia 16 lipca 2009 r.

14  Vademecum jest dokumentem pomocnym potencjalnym beneficjentom w: - przygotowaniu projektu, - rozliczeniu projektu, - przygotowaniu projektu do kontroli. Celowość Vademecum

15  Vademecum skierowane jest do wszystkich beneficjentów tj.: - przedsiębiorców, - jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, stowarzyszeń oraz jednostek organizacyjnych, - pozostałych instytucji. Celowość Vademecum c.d.

16 1. Tom I – Informacje ogólne 2. Tom II – Przygotowanie i wybór projektów w ramach RPO WO 2007-2013 3. Tom III – Realizacja i rozliczenie projektów w ramach RPO WO 2007-2013 Układ Vademecum Układ Vademecum

17 Tom I – Informacje ogólne zawiera m.in.  Informacje na temat podstawowych dokumentów niezbędnych do przygotowania i realizacji projektów w ramach RPO WO 2007-2013,  Podstawowe zasady realizacji projektów w ramach RPO WO 2007-2013. Układ Vademecum c.d. Układ Vademecum c.d.

18 Tom II – Przygotowanie i wybór projektów w ramach RPO WO 2007-2013 zawiera m.in.:  Informacje na temat poprawnego przygotowania i wypełnienia wniosku o dofinansowanie,  Informacje dotyczące procesu wyboru projektów,  Wzór wniosku o dofinansowanie projektu wraz z instrukcją jego wypełniania. Układ Vademecum c.d.

19 Tom II – Przygotowanie i wybór projektów w ramach RPO WO 2007-2013 zawiera m.in.  Wzory pozostałych dokumentów stanowiących załączniki do wniosku o dofinansowanie, z podziałem na: -wzory dokumentów dla przedsiębiorstw (m.in. biznes plan, oświadczenie beneficjenta o otrzymanej pomocy publicznej), -wzory dokumentów dla pozostałych beneficjentów, np. JST (m.in. studium wykonalności, oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT). Układ Vademecum c.d.

20 Tom III – Realizacja i rozliczenie projektów w ramach RPO WO 2007-2013 zawiera m.in.:  Zasady realizacji płatności w ramach projektów,  Zasady kontroli realizacji projektów. Układ Vademecum c.d.

21 Wniosek o dofinansowanie projektu

22  Formularz wniosku dostępny jest wyłącznie w formie elektronicznej w systemie informatycznym SEZaM, który posiada funkcje generatora wniosków. www.rpo.opolskie.pl www.rpo.opolskie.pl  Aktualna wersja formularza wraz z instrukcją wypełniania wniosku i załączników jest dostępna na stronie internetowej: www.rpo.opolskie.pl www.rpo.opolskie.pl

23  Wnioskodawca powinien ściśle stosować się do formatu wniosku o dofinansowanie projektu, załączonej do niego instrukcji oraz przestrzegać kolejności stron.  Każdy wniosek oznaczony jest sumą kontrolną, stanowiącą odpowiednią liczbę znaków: Jeśli sumy kontrolne wersji papierowej i elektronicznej są zgodne, oznacza to, że obie wersje mają identyczną zawartość.

24  Do wniosku należy dołączyć wszystkie niezbędne załączniki, wymagane dla danego rodzaju projektu, zgodnie z zapisami instrukcji wypełniania załączników.  Formularz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami należy przygotować w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej.

25  Oryginał formularza wniosku powinien zostać podpisany na ostatniej stronie przez osoby upoważnione do podpisania umowy o dofinansowanie projektu oraz osoby odpowiedzialne za finanse w instytucji, i tak np. w przypadku gminy wymagany jest podpis wójta, burmistrza, bądź prezydenta oraz kontrasygnata skarbnika.  Kopia formularza wniosku musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną.

26 Elementy wniosku, na które należy zwrócić szczególną uwagę

27 Harmonogram realizacji projektu (pkt. 3.4 wniosku):  Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych za planowany termin rozpoczęcia procedury przetargowej należy uznać datę (miesiąc/rok) publikacji ogłoszenia o zamówieniu publicznym.  W przypadku, gdy beneficjent (np. przedsiębiorca) nie jest zobligowany do przeprowadzenia postępowania przetargowego, zaznacza pole,,nie dotyczy” (N/D).

28 Harmonogram realizacji projektu c.d.:  Planowany termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu (dzień/miesiąc/rok) jest tożsamy z terminem rozpoczęcia prac inwestycyjnych (np. robót budowlanych).  Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu (dzień/miesiąc/rok) jest tożsamy z datą protokołu ostatecznego odbioru lub wystawienia świadectwa wykonania.

29 Harmonogram realizacji projektu c.d.:  Za termin finansowego zakończenia realizacji projektu (dzień/miesiąc/rok) należy przyjąć datę poniesienia ostatniego wydatku w projekcie.  Okres realizacji projektu powinien być zgodny z zasadą n+3 (n+2 od 2011 r.), która mówi o maksymalnym okresie wydatkowania środków zakontraktowanych w roku,,n”.

30 Opis problemów wraz z uzasadnieniem realizacji projektu (pkt. 3.5 wniosku):  We wniosku należy opisać, jakiego rodzaju problemy zostaną rozwiązane na skutek realizacji inwestycji oraz w jaki sposób zostaną zaspokojone potrzeby potencjalnych odbiorców projektu.  Beneficjent zobligowany jest do przybliżenia motywów, które skłoniły go do powzięcia decyzji o realizacji projektu.

31 Celowość realizacji projektu i jego wpływ na otoczenie (pkt. 3.6 wniosku): - cel projektu musi odzwierciedlać cel działania/poddziałania w ramach RPO WO 2007-2013. - zdefiniowane cele projektu powinny zawierać odpowiedź na pytanie,,czemu i komu ma służyć realizacja projektu”.

32 Celowość realizacji projektu i jego wpływ na otoczenie (pkt. 3.6 wniosku) c.d.: - opisując celowość realizacji projektu należy przedstawić zakładane rezultaty przedsięwzięcia, mające bezpośredni wpływ na otoczenie społeczno-ekonomiczne, takie jak np.: podniesienie standardu technicznego istniejącego obiektu bazy infrastrukturalnej usług rekreacyjno-sportowych. - opisując cele, należy pamiętać, że pod tą definicją nie kryją się osiągnięte efekty rzeczowe, tj. zakupiony sprzęt, czy wykonane remonty.

33 Kwalifikowalność projektu oraz wydatków poniesionych w ramach jego realizacji Kwalifikowalność projektu oraz wydatków poniesionych w ramach jego realizacji (niezbędne do wypełnienia tabel finansowych):  We wniosku należy określić rodzaje kosztów/kategorie wydatków: -kwalifikujących się do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i nie objętych pomocą publiczną. -kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną.

34 Kwalifikowalność projektu oraz wydatków poniesionych w ramach jego realizacji Kwalifikowalność projektu oraz wydatków poniesionych w ramach jego realizacji (niezbędne do wypełnienia tabel finansowych) c.d.: – niekwalifikujących się do wsparcia z EFRR i finansowanych w całości ze środków własnych beneficjenta. Szczegółowe informacje na temat kwalifikowania wydatków w ramach RPO WO 2007-2013 zawiera załącznik nr 6 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Lista wydatków kwalifikowanych w ramach działań i poddziałań RPO WO 2007-2013.

35 Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE:  Ochrona środowiska – należy określić i opisać wpływ projektu na stan środowiska naturalnego (przyjazny/obojętny), ochronę obszarów Natura 2000 (wyznaczonych/potencjalnych) oraz realizację polityki zrównoważonego rozwoju, polegającą na osiągnięciu przez projekt efektów gospodarczych z poszanowaniem zasad ochrony środowiska. Projekty prowadzące do degradacji lub znacznego pogorszenia stanu środowiska przyrodniczego nie mogą liczyć na wsparcie ze środków EFRR.

36 Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE c.d.:  Równość szans (zatrudnienia) – beneficjent zobligowany jest do przedstawienia w jaki sposób, w procesie realizacji projektu i po jego ukończeniu, zostaną uwzględnione interesy kobiet oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i/lub zawodowej: niepełnosprawnych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, itp.

37 Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE c.d.:  Społeczeństwo informacyjne – należy przedstawić wpływ projektu na rozwój i wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w życiu codziennym obywateli, przedsiębiorstw i administracji publicznej.

38  Informacje zawarte we wniosku i jego załącznikach są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.  W okresie 3 lat przed złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia nie zostały naruszone w sposób istotny zapisy art. 211 ustawy z dn. 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005, Nr 249, poz. 2104).  Wydatki kwalifikowane w ramach projektu nie były, nie są i nie będą finansowane z innych programów unijnych. We wniosku beneficjent oświadcza, że: We wniosku beneficjent oświadcza, że:

39  Zobowiązuje się do osiągnięcia i utrzymania planowanych efektów projektu w ciągu pięciu lat od daty zakończenia realizacji inwestycji (MŚP – 3 lata).  Wszelkie zamówienia dokonane w ramach projektu odbędą się na zasadach i w trybie przewidzianym w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 82, poz. 560).  Projekt jest zgodny z regulacjami prawnymi dot. zasad udzielania pomocy publicznej. We wniosku beneficjent oświadcza, że c.d.: We wniosku beneficjent oświadcza, że c.d.:

40  Termin złożenia wniosku nie może przekroczyć daty i godziny określonej w ogłoszeniu o naborze wniosków.  Wniosek oraz załącznki należy dostarczyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną.  Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku musi być zgodna z sumą kontrolną wersji papierowej.  Wniosek powinien być poprawnie walidowany (wszystkie pola wniosku zostały uzupełnione). Warunki przyjęcia i zarejestrowania wniosku o dofinansowanie projektu

41 Proces wyboru projektów w ramach procedury konkursowej

42  Wybór projektów do dofinansowania w ramach procedury konkursowej poprzedza ogłoszenie o konkursie, które zamieszczane jest na stronie internetowej: www. rpo.opolskie.pl a także w prasie o zasięgu regionalnym.www. rpo.opolskie.pl

43  Etap I – ocena formalna: - - dokonywana w oparciu o kryteria formalne uniwersalne (tj. zgodności formalnej w zakresie poprawności złożonej dokumentacji projektowej) w systemie TAK/NIE lub 0/1 przez pracowników IZ. - ocena formalna przeprowadzana jest w terminie 45 dni kalendarzowych od daty zakończenia naboru wniosków. W razie dużej ilości wniosków termin może ulec wydłużeniu, a informacja o przedłużeniu terminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej http://rpo.opolskie.pl

44  Etap I – ocena formalna c.d.: - - w przypadku stwierdzenia braków lub błędów formalnych odnośnie względnych kryteriów formalnych beneficjent ma możliwość dokonania stosownych poprawek i uzupełnień we wniosku oraz załączonej dokumentacji w terminie określonym przez IZ. - w sytuacji gdy wniosek nie spełnia bezwzględnych kryteriów formalnych, zostaje odrzucony, a beneficjent zostaje o tym fakcie pisemnie powiadomiony.

45  Etap I – ocena formalna c.d.: - projekt, który uzyska pozytywną ocenę formalną zostaje skierowany do oceny merytorycznej I stopnia, -na stronie internetowej: http://rpo.opolskie.pl zamieszczana jest informacja dotycząca liczby projektów ocenionych pozytywnie lub negatywnie.

46  Etap II - ocena merytoryczna I stopnia: - ocena merytoryczna I stopnia przeprowadzana jest w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zakończenia oceny formalnej wszystkich złożonych w naborze wniosków, - ocena merytoryczna służy przeprowadzeniu analizy merytorycznej warstwy wniosku m.in. pod względem: wykonalności i trwałości projektu, realności zakładanych wskaźników, zgodności z zasadami udzielania pomocy publicznej.

47  Etap II - ocena merytoryczna I stopnia c.d.: - oceny dokonuje komisja konkursowa, w skład której wchodzą bezstronni i niezależni eksperci. - w przypadku negatywnej oceny wniosku ze względu na braki lub błędy odnośnie względnych kryteriów merytorycznych I stopnia, beneficjenci mają możliwość dokonania stosownych poprawek lub uzupełnień.

48  Etap II - ocena merytoryczna I stopnia c.d.: - jeżeli wniosek nie spełnia bezwzględnych kryteriów merytorycznych I stopnia, zostaje odrzucony, a beneficjent pisemnie o tym fakcie powiadomiony, - beneficjent, którego wniosek uzyska pozytywną ocenę formalną i merytoryczną I stopnia zostaje pisemnie poinformowany o wyniku oceny, a wniosek skierowany do oceny merytorycznej II stopnia.

49  Etap II - ocena merytoryczna I stopnia c.d.: Informacja na temat projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną I stopnia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: http://rpo.opolskie.pl

50  Etap II - ocena merytoryczna II stopnia: - ocena merytoryczna II stopnia służy ustaleniu społeczno-ekonomicznej wartości projektu, rozumianej, jako wkład w realizację celów RPO WO 2007-2013. - kryteriom merytorycznym II stopnia przyporządkowane są wagi obrazujące ważność danego kryterium dla realizacji celów danego działania/poddziałania.

51  Etap II - ocena merytoryczna II stopnia c.d.: - wniosek, który w wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej II stopnia uzyska, co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów zostaje wpisany na listę rankingową projektów w ramach danego działania/poddziałania RPO WO 2007-2013.

52  Etap II - ocena merytoryczna II stopnia c.d.: Informacja na temat projektów znajdujących się na liście rankingowej zamieszczona zostanie na stronie internetowej: http://rpo.opolskie.pl

53  Wybór projektów przez Zarząd Województwa Opolskiego: - lista rankingowa projektów po ocenie merytorycznej II stopnia zostaje przekazana pod obrady ZWO. Zarząd Województwa Opolskiego biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny oraz dostępną alokację podejmuje w formie uchwały ostateczną decyzję o wyborze projektów do dofinansowania w ramach poszczególnych działań/poddziałań RPO WO 2007-2013.

54  Procedura odwoławcza: - I etap – przedsądowy - I etap – przedsądowy - II etap – postępowanie przed sądami administracyjnymi, tj. Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym - II etap – postępowanie przed sądami administracyjnymi, tj. Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym

55  Tryb odwoławczy: W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się jeden środek odwoławczy, tj.: - protest, - protest w formie pisemnej wnioskodawca może wnieść po każdym etapie oceny wniosku w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach jego odrzucenia, - instytucją odpowiedzialną za rozpatrywanie protestu jest Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013.

56 Rozpatrzenie protestu: -na rozpatrzenie protestu IZ przysługuje 30 dni kalendarzowych licząc od daty jego złożenia do IZ (w uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu).

57  Tryb odwoławczy c.d.: - w przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi bezpośrednio do wojewódzkiego sądu administracyjnego wraz z kompletną dokumentacją w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji w tym zakresie, - uwzględnienie skargi skutkuje ponownym rozpatrzeniem sprawy przez IZ, natomiast jej nieuwzględnienie oddaleniem skargi lub umorzeniem postępowania.

58 Tryb odwoławczy c.d.: - rozstrzygnięcie w przedmiocie skargi zapada w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia, -kontrola sprawowana przez sądy administracyjne w zakresie działalności administracji publicznej nie będzie obejmować kwestii merytorycznych związanych z wyborem projektów do dofinansowania.

59 Tryb odwoławczy c.d.: - od wyroku sądu administracyjnego zarówno wnioskodawca, jak również IZ i IP II mogą wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. - skarga rozpatrywana jest w terminie 30 dni od dnia jej wzniesienia.

60 Tryb odwoławczy c.d.: Tryb odwoławczy c.d.: Procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

61 Kryteria wyboru projektów w ramach poddziałania 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej

62 Kryteria formalne – uniwersalne, dla wszystkich działań i typów projektów

63 Nazwa kryteriumCharakter wyboru Uzasadnienie Beneficjent uprawniony do składania wniosku BezwzględnyRodzaj potencjalnych beneficjentów określony w "Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WO 2007-2013" Rodzaj projektu możliwy do realizacji w ramach działania / poddziałania / zakresu konkursu BezwzględnyRodzaje dopuszczalnych projektów określone w "Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WO 2007-2013„ oraz ogłoszeniu o naborze wniosku.

64 Nazwa kryteriumCharakter wyboru Uzasadnienie Wniosek złożony poprawnie, zgodnie z wytycznymi IZ WzględnyZgodnie z instrukcją składania wniosku oraz treścią ogłoszenia o naborze wniosków Załączniki do wniosku są kompletne, zgodnie z wytycznymi IZ WzględnyZgodnie z instrukcją składania wniosku oraz treścią ogłoszenia o naborze wniosków Załączniki do wniosku są poprawne, zgodnie z wytycznymi IZ WzględnyZgodnie z instrukcją wypełniania załączników oraz treścią ogłoszenia o naborze wniosków

65 Nazwa kryteriumCharakter wyboru Uzasadnienie Wniosek spełnia finansowe i szczegółowe warunki brzegowe (m.in. wartość kwotowa i wysokość procentowa wnioskowanego dofinansowania; całkowita wartość projektu) BezwzględnyZgodnie z warunkami brzegowymi dla działania/poddziałania/ rodzaju projektu określonego w "Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WO 2007-2013" Zabezpieczone źródła finansowania projektu WzględnySprawdza się, czy przedstawione dokumenty potwierdzają zabezpieczenie niezbędnych środków

66 Nazwa kryteriumCharakter wyboruUzasadnienie Kwalifikowalność wydatków Względny Pracownik sprawdza, czy wydatki planowane do współfinansowania z EFRR są wydatkami kwalifikowanymi Zgodność z linią demarkacyjną Bezwzględny Zgodnie z "Linią demarkacyjną pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej" zatwierdzonej przez Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013"

67 Kryteria merytoryczne I stopnia – dla wszystkich działań i poddziałań RPO WO 2007-2013

68 Nazwa kryterium Charakter wyboru Uzasadnienie Wykonalność projektu WzględnyBada się wykonalność projektu wg planowanego harmonogramu, zakresu rzeczowego, wartości, złożoności procedur przetargowych, innych okoliczności warunkujących terminową realizację projektu, wykonalność instytucjonalną. Ponadto bada się zgodność założeń projektu z innymi regulacjami prawnymi. W razie wątpliwości co do pewnych aspektów wykonalności projektu, wnioskodawca jest zobowiązany złożyć dodatkowe wyjaśnienia w zakresie poprawności metodologicznej przeprowadzonych prognoz rynku.

69 Nazwa kryterium Charakter wyboru Uzasadnienie Bada się czy wskaźniki wybrane przez wnioskodawcę w pełni opisują charakter projektu, a wartości wskaźników są realne do osiągnięcia. W przypadku wątpliwości, co do realności przyjętych wartości wskaźników, wnioskodawca składa dodatkowe wyjaśnienia. Bada się poprawność przedstawionych analiz finansowych, zasadność planowanych wydatków do realizacji projektu oraz efektywność i wykonalność finansową projektu.

70 Nazwa kryterium Charakter wyboru Uzasadnienie Założenia projektu zgodne z celami działania / poddziałania / rodzaju projektu BezwzględnySprawdza się zgodność założeń projektu z celami działania na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności/biznes planie Projekt spełnia zasady udzielania pomocy publicznej WzględnySprawdza się m.in. czy prawidłowo założono występowanie pomocy publicznej, kwalifikowalność wydatków zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami Ministra Rozwoju Regionalnego określającymi zasady udzielania pomocy publicznej.

71 Nazwa kryterium Charakter wyboru Uzasadnienie Trwałość projektu WzględnyBada się trwałość instytucjonalną projektu, według informacji zawartych we wniosku i studium wykonalności/biznes planie. Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE BezwzględnyBada się rzeczywisty wpływ projektu na polityki horyzontalne w obszarze ochrony środowiska, równości szans (zatrudnienia) oraz społeczeństwa informacyjnego. Ochrona środowiska to m.in. ochrona zasobów naturalnych i prowadzenie gospodarki tymi zasobami w sposób umożliwiający ich regenerację, uniezależnienie stopnia degradacji środowiska od poziomu wzrostu gospodarczego.

72 Nazwa kryteriumCharakter wyboru Uzasadnienie Projekty pozytywne pod względem równości szans to te, które przyczyniają się do likwidacji barier dyskryminujących w dostępie m.in. do zatrudnienia. Zwalczanie nierówności istniejących w społeczeństwie odnosi się nie tylko do kobiet i mężczyzn, ale również do osób niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i etnicznych oraz innych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Poprawność formalna złożonej dokumentacji WzględnyBada się, czy wniosek posiada uchybienia, które nie zostały dostrzeżone na etapie weryfikacji formalnej. Jeśli tak, należy przekazać wniosek do ponownej oceny formalnej.

73 Kryteria merytoryczne I stopnia dla poddziałania 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej

74 Nazwa kryteriumCharakter wyboru Uzasadnienie Projekt nie dotyczy przyszkolnych obiektów sportowych Bezwzględny Zgodnie z treścią „Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013”

75 Kryteria merytoryczne II stopnia (punktowane) dla poddziałania 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej

76 Nazwa kryteriumPunktacjaUzasadnienie Średnia liczba uczniów w oddziałach danego typu szkoły 1 – 4 pkt. (waga 1) Wszystkie JST zostaną podzielone na cztery grupy ze względu na liczbę uczniów w oddziale. Oddzielenie szkoły podstawowe i gimnazja. Punkty przyznawane wg zasady 4 pkt w grupie odpowiadającej średniej wielkości oddziału danego typu szkoły w województwie. Mniej punktów w grupach z większą bądź mniejszą liczbą uczniów. W przypadku gdy na terenie działania danego JST znajduje się jedna szkoła danego typu projekt otrzymuje 4 pkt. Nakład jednostkowy: koszt kwalifikowany inwestycji/ prognozowana liczba uczniów w szkołach danego typu w roku szkolnym 2016/2017 1 – 4 pkt. (waga 3) Rankingowanie wg wartości wskaźnika.

77 Rodzaj zadania1 – 4 pkt. (waga 4) Premiowane będą wnioski dotyczące unowocześnienia warunków kształcenia (np. tworzenia i wyposażenia nowoczesnych pracowni, itp.) i funkcji wychowawczo- opiekuńczej, niekoniecznie infrastruktury budowlanej. Nazwa kryteriumPunktacjaUzasadnienie Nakłady na edukacje w budżecie JST 1 – 4 pkt. (waga 2) Z uwzględnieniem własnych nakładów inwestycyjnych w stosunku do subwencji oświatowej (średnia za pięć lat). Wszystkie JST podzielone na cztery grupy ze względu na procentowy stosunek subwencji oświatowej do wydatków na oświatę. Punktacja wg zasady im większe zaangażowanie finansowe JST tym więcej punktów. W przypadku wniosku podmiotu prywatnego jego nakłady na bazę edukacyjną – dane we wniosku.

78 Nazwa kryteriumPunktacjaUzasadnienie Zwiększenie dostępności uczniów do form zajęć pozalekcyjnych 1 – 4 pkt. (waga 3) Premiowane będą wnioski zakładające wykorzystanie pomieszczeń do form zajęć pozalekcyjnych. Zwiększenie dostępności oferty dla społeczności lokalnej (wskazanie udziału społeczności z obszarów wiejskich) 1 – 4 pkt. (waga 2) Premiowane będą wnioski zakładające wykorzystanie obiektu szkoły dla celów społeczności lokalnej, w tym z obszarów wiejskich.

79 Kryteria dodatkowe dotyczące projektów zawierających roboty budowlane dla poddziałania 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej

80 Nazwa kryteriumPunktacjaUzasadnienie Nakład jednostkowy: koszt kwalifikowany inwestycji / ilość zaoszczędzonej energii 1 – 4 pkt. (waga 2) Rankingowanie wg wartości wskaźnika – zgodnie z wynikami audytu energetycznego.

81 Szczegółowych informacji na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 udziela Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich: tel. (+48) 077-541-62-00 tel. (+48) 077-541-62-01

82 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych 45-082 Opole, ul. Ostrówek 5-7 tel.: (+48) 077 541 65, 077 541 62 00, 077 541 62 01 fax: (+48) 077 541 65 67 info@umwo.opole.pl info@umwo.opole.pl e-mail: info@umwo.opole.plinfo@umwo.opole.pl

83 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej RPO WO 2007-2013 Opole, wrzesień 2009 r. Karina Bedrunka Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google