Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wniosek o dofinansowanie w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem operacji polegających na funkcjonowaniu LGR oraz nabywaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wniosek o dofinansowanie w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem operacji polegających na funkcjonowaniu LGR oraz nabywaniu."— Zapis prezentacji:

1 Wniosek o dofinansowanie w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem operacji polegających na funkcjonowaniu LGR oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Zielonka, 30-31 marca 2011

2 Wniosek o dofinansowanie – art. 10 ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego (…) 1.Postępowanie w spr. przyznania pomocy prowadzi właściwy organ samorządu województwa. 2.Wzór wniosku przygotowuje Instytucja Zarządzająca. 3.Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej IZ oraz IP. 4.Wniosek oceniany jest w zakresie: poprawności sporządzenia i złożenia, zgodności planowanej operacji z celami środka, celowości udzielania pomocy na realizację operacji.

3 Informacje o konkursie Rozporządzenie MRiRW z dnia 15 października 2009 r.: Informacja o konkursie - co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem terminu składania wniosków: na stronie internetowej, w siedzibie LGR. Powiadomienie samorządu województwa, właściwego ze względu na siedzibę LGR, który zamieszcza informację o konkursie: na stronie internetowej, w siedzibie urzędu, w prasie o zasięgu obejmującym obs zar LGR.

4 Informacje o konkursie cd.: Wskazanie terminu składania wniosków, Wskazanie miejsca składania wniosków, Wskazanie wzoru wniosku, Określenie kryteriów wyboru operacji, Wykaz załączników, Określenie limitu dostępnych środków.

5 Pisemne poinformowanie wnioskodawców o wybraniu albo niewybraniu operacji i liczbie uzyskanych punktów podczas oceny. Przekazanie wniosków wraz z listami do UM. Rozpatrzenie odwołań, sporządzenie listy wybranych i niewybranych operacji wraz z uchwałą Komitetu w tej sprawie. Opublikowanie listy, poinformowanie beneficjentów o możliwości składania odwołań. Ocena złożonych wniosków, sporządzenie listy ocenionych operacji. Procedura wyboru operacji przez Komitet:

6 Lokalna Grupa Rybacka dokonuje wyboru operacji: spośród operacji, które są zgodne z LSROR, na podstawie kryteriów wyboru operacji, określonych w LSROR, do wysokości limitu, LGR dokonuje wyboru operacji i sporządza listy w terminie 45 dni od dnia upływu terminu składania wniosków przez beneficjentów. Procedura wyboru operacji przez Komitet powinna zostać określona w Regulaminie organizacyjnym Komitetu. - deklaracja bezstronności. - deklaracja poufności. Czy UM może zakwestionować uchwałę Komitetu ?

7 Wniosek o dofinansowanie zawiera: Nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy, Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy ( w przypadku pełnomocnictwa), Numer identyfikacji podatkowej wnioskodawcy – NIP, Opis planowanej operacji, Zestawienie rzeczowo – finansowe operacji, Oświadczenie lub zobowiązanie wnioskodawcy związane z pomocą, Informacja o dołączonych załącznikach.

8 Wniosek o dofinansowanie – aspekty praktyczne: Cz. I 1-3 wniosku wypełnia LGR. Należy podać informacje dot. decyzji LGR podjętej w spr. wyboru operacji do dofinansowania. Pozostałe części wniosku wypełnia wnioskodawca. Osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie zalicza się do sektora gospodarczego. Wniosek jest składany w związku z realizacją operacji określonej w rozporządzeniu. Pkt 5 - Wskazanie kategorii operacji, której wniosek dotyczy – czy możliwe jest dopuszczalne wskazanie więcej niż jednej kategorii?

9 Wniosek o dofinansowanie: Cz. II wniosku dot. identyfikacji wnioskodawcy. Cz. II 1.5 - wypełnia się tylko w przypadku realizacji operacji w ramach restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej. Wskazanie osób upoważnionych do reprezentowania – czy dane wszystkich osób upoważnionych do reprezentowania? Pełnomocnictwo – forma pisemna.

10 Wniosek o dofinansowanie: Cz. III wniosku – charakterystyka prowadzonej działalności. główne kierunki działalności, określenie PKD, nie dot. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Cz. IV wniosku – Wskaźniki wyniku operacji. Należy opisać wpływ operacji na stan zatrudnienia. Wskaźniki wyniku operacji – monitoring osiągnięcia wskaźników określonych w Programie Operacyjnym. Proponuje się ujęcie we wniosku wskaźników określonych w LSROR – wskaźniki te będą badane na etapie ewaluacji.

11 Wniosek o dofinansowanie: Cz. V wniosku – opis operacji. Tytuł operacji – powinien być jednobrzmiący we wszystkich dokumentach. Cel operacji – wnioskodawca określa cel przystępując do realizacji operacji. Sugestie dot. celu: -konkretny, zwięzły (jasno określony), -mierzalny (możliwy do wyrażenia w konkretnej wartości), -realistyczny i określony w czasie. Zakres operacji – opis należy sporządzić w sposób syntetyczny i musi on obejmować wszystkie główne elementy operacji. Zakres musi być spójny z zestawieniem rzeczowo – finansowym i uzasadniać potrzebę realizacji poszczególnych zadań

12 Rozpatrywanie wniosku o dofinansowanie: Organ samorządu województwa rozpatruje wniosek w terminie 2 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach samorząd może przedłużyć termin o 30 dni. Istnieje możliwość dwukrotnego uzupełniania wniosku przez wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Przywrócenie terminu na dokonanie uzupełnień – art. 36 rozporządzenia.

13 Zagadnienia wymagające rozstrzygnięcia : jednoznaczne określenie etapu badania racjonalności kosztów, kwalifikowalność VAT – oświadczenie czy Interpretacja z Izby Skarbowej, dokumentowanie wkładu własnego (tak/nie), właściwość miejscowa UM, opis faktur (tak/nie, ewentualne ujednolicenie), interpretacja pojęcia – gdy wymaga tego specyfika operacji – kiedy jakie załączniki?

14 Dziękuję za uwagę Emilia Dunal Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego


Pobierz ppt "Wniosek o dofinansowanie w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem operacji polegających na funkcjonowaniu LGR oraz nabywaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google