Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KLASTRY I ROZWIĄZANIA SIECIOWE W TURYSTYCE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KLASTRY I ROZWIĄZANIA SIECIOWE W TURYSTYCE"— Zapis prezentacji:

1

2 KLASTRY I ROZWIĄZANIA SIECIOWE W TURYSTYCE
WARSZAWA_05_10_2015

3 PROJEKT 2015 Nazwa: „LUDZIE DLA TURYSTYKI” – ROZWÓJ MAZOWIECKICH KADR NA RZECZ ROZWOJU GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W REGIONIE Dofinansowanie: środki Ministerstwa Sportu i Turystyki Czas realizacji: Cel główny: Celem głównym realizacji zadania jest wzmocnienie i poprawa jakości funkcjonowania kadr działających na rzecz rozwoju turystyki poprzez organizację spotkań szkoleniowo-warsztatowych. Działanie jest ukierunkowane na wspieranie rozwoju kwalifikacji oraz podniesienie kompetencji zasobów ludzkich.

4 FILOZOFIA SIECIOWANIA – KLASTRY IPOWIĄZANIA KOOPERACYJNE W TURYSTYCE
Klastering to operacyjnie zweryfikowany, sposób myślenia o gospodarce, rozwoju regionalnym i innowacyjności polegający na łączeniu potencjałów sektora biznesu, sektora nauki (uczelni, laboratoriów, ośrodków B+R) i sektora publicznego (administracji, instytucji otoczenia biznesu) Klastering sprzyja rozwojowi ekonomiczno-gospodarczemu i społecznemu, pozwala podnosić konkurencyjność w skali lokalnej, regionalnej, jak i globalnej, wyzwala dodatkowe zasoby, które stają się podstawą dla nowych, innowacyjnych usług i produktów (tzw. efekt synergii i skali).

5 FILOZOFIA SIECIOWANIA – KLASTRY IPOWIĄZANIA KOOPERACYJNE W TURYSTYCE
Klaster to geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (np. uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych) w poszczególnych dziedzinach konkurujących między sobą, ale także współpracujących (źródło: M. Porter, Porter o konkurencji, Warszawa, PWN, 2001). 

6 FILOZOFIA SIECIOWANIA – KLASTRY I POWIĄZANIA KOOPERACYJNE W TURYSTYCE
Klasyfikacja klastrów według OECD: Klastry oparte o wiedzę; Klastry oparte o korzyści skali; Klastry uzależnione od dostawcy; Klastry wyspecjalizowanych dostawców. W przypadku branży turystycznej najczęściej mamy do czynienia z klastrami opartymi o korzyści skali, choć w porównaniu z podobnymi strukturami powstającymi w przemyśle te turystyczne z oczywistych powodów koncentrują się nie na produkcji, a na stworzeniu kompleksowej i komplementarnej oferty usług. Klastry turystyczne są wyjątkowo silnie zorientowane na marketing.

7 FILOZOFIA SIECIOWANIA – KLASTRY IPOWIĄZANIA KOOPERACYJNE W TURYSTYCE
Schemat klastra turystycznego

8 FILOZOFIA SIECIOWANIA – KLASTRY IPOWIĄZANIA KOOPERACYJNE W TURYSTYCE
Turystyka jest sektorem predysponowanym do efektywnego wykorzystania potencjału klastrów. Specyfika produktu turystycznego, na który składają się takie elementy jak atrakcyjność kulturowa i przyrodnicza oraz marka miejsca, usługi hotelarskie, czy dostęp do wykwalifikowanych przewodników, powoduje, iż przedsiębiorcom łatwiej jest działać w grupie. Efektem takich wspólnych działań może być przede wszystkim zwiększenie pozytywnych wrażeń turystów z pobytu na danym obszarze poprzez zaoferowanie im kompleksowej oferty turystycznej. Za klastrem stoi zwykle bogate zaplecze w postaci różnych usługodawców, dzięki czemu możliwe jest zaspokajanie wielu potrzeb turystycznych, obniżenie kosztów działań marketingowych, obsługi prawnej, itp. W przypadku pozyskiwania funduszy zewnętrznych sięgnięcie po duże środki finansowe staje się znacznie łatwiejsze, gdy na wkład własny składa się kilka, kilkanaście czy – w optymalnej sytuacji – kilkadziesiąt zainteresowanych podmiotów.

9 KLASTRY TURYSTYCZNE W POLSCE I NA ŚWIECIE – DOBRE PRAKTYKI

10 KLASTRY TURYSTYCZNE W POLSCE I NA ŚWIECIE – DOBRE PRAKTYKI

11 KLASTRY TURYSTYCZNE W POLSCE I NA ŚWIECIE – DOBRE PRAKTYKI

12 KLASTRY TURYSTYCZNE W POLSCE I NA ŚWIECIE – DOBRE PRAKTYKI

13 KLASTRY TURYSTYCZNE W POLSCE I NA ŚWIECIE – DOBRE PRAKTYKI

14 Finansowanie projektów klastrowych w okresie programowania 2014-2020
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) / Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW) Główne działania na rzecz klastrów wsparcie na internacjonalizację Kluczowych Klastrów Krajowych (projekt konkursowy, tylko dla koordynatorów KKK); wsparcie systemowe dotyczące wyboru Krajowych Klastrów Kluczowych i realizacji ich strategii rozwoju oraz opracowaniu i wdrożeniu systemu monitoringu klastrów w Polsce; preferencje w systemie oceniania projektów pochodzących z Krajowych Klastrów Kluczowych przy aplikowaniu o wsparcie w ramach innych działań POIR. Beneficjenci koordynatorzy klastrów działający na rzecz rozwoju klastra i jego członków; konsorcja członków klastra, czyli: przedsiębiorstwa, jednostki edukacyjne i naukowe, instytucje otoczenia biznesu i inne (w tym koordynatorzy), które mogą wnioskować o współfinansowanie wiązki projektów rozwojowych, wynikających z uzgodnionej i przyjętej strategii rozwojowej klastra; spółki celowe – powołane przez członków klastra do realizacji zadań inwestycyjnych i projektów B+R, w wyniku których powstaną nowe aktywa.

15 Finansowanie projektów klastrowych w okresie programowania 2014-2020
Możliwe wsparcie klastrów w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 1b(1.2) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Typy projektów: projekty realizowane przez przedsiębiorstwa samodzielnie, w ramach partnerstw przedsiębiorstw, w partnerstwie przedsiębiorstw z innymi podmiotami lub w formule konsorcjum z udziałem innych podmiotów (np. jednostki naukowej), w ramach którego liderem jest przedsiębiorstwo; projekty dotyczące wsparcia w zakresie rozwoju powiązań między przedsiębiorstwami, centrami B+R i szkołami wyższymi, projekty dotyczące kompleksowego wsparcia działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, zarówno bezpośrednio działalności B+R w przedsiębiorstwach, jak i tworzeniem zewnętrznych warunków (np. wspólnej infrastruktury B+R) wspierających rozwój innowacyjnych rozwiązań w biznesie; projekty zgodne z założeniami polityki klastrowej zawartej w RIS, a także projekty partnerskie, wzmacniające współpracę sieciową oraz wynikających z porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu.

16 Finansowanie projektów klastrowych w okresie programowania 2014-2020
Możliwe wsparcie klastrów w ramach Osi Priorytetowej III Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – Rozwój potencjału innowacyjnego oraz przedsiębiorczości. Projekty dotyczyć powinny kreowania nowych produktów i usług, budowania powiązań kooperacyjnych, internacjonalizacji i współpracy międzynarodowej. Wsparcie dla projektów wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje (RSI). W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata dokonano wyboru tzw. inteligentnych specjalizacji czyli branż, które będą traktowane priorytetowo w przypadku udzielania wsparcia. Dla Województwa Mazowieckiego inteligentne specjalizacje to: bezpieczna żywność inteligentne systemy zarządzania nowoczesne usługi dla biznesu wysoka jakość życia

17 Finansowanie projektów klastrowych w okresie programowania 2014-2020 Program COSME
COSME to nowy program w okresie budżetowym , którego celem jest zwiększenie i wzmocnienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw działających na obszarze Unii Europejskiej. Program COSME składa się z czterech głównych działań, z których każde podzielone jest na zadania szczegółowe, co ma służyć bardziej precyzyjnej realizacji założeń całego programu. 1.    Poprawa warunków konkurencyjności i trwałości  działających w UE przedsiębiorstw, w tym  funkcjonujących w sektorze turystyki; 2.    Wspieranie tworzenia i rozwoju MŚP; 3.    Poprawa dostępu MŚP do finansowania w formie kapitału własnego i pożyczek; 4.    Poprawa dostępu do rynków wewnątrz UE, jak i na świecie; Budżet programu to: mld euro.

18 Finansowanie projektów klastrowych w okresie programowania 2014-2020 Program HORYZONT 2020
Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 jest największym w historii Unii programem w zakresie badań naukowych i innowacji. Swoim zakresem obejmuje trzy dotychczas odrębne programy wspierania badań na poziomie unijnym. Są to: 7. Program Ramowy UE w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji; dedykowaną innowacyjności część Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP); działania Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT).

19 Finansowanie projektów klastrowych w okresie programowania 2014-2020 Program HORYZONT 2020
W ciągu 7 lat (2014 – 2020) na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania przeznaczone zostanie łącznie 77 028,3 mln euro. Struktura programu Horyzont 2020 została oparła na trzech zasadniczych, wzajemnie wspierających się priorytetach: Doskonała baza naukowa Wiodąca pozycja w przemyśle Wyzwania społeczne uzupełnionych przez dodatkowe cele szczegółowe: Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa oraz działania Wspólnego Centrum Badawczego i Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.

20 Finansowanie projektów klastrowych w okresie programowania 2014-2020 Program HORYZONT 2020
Przykładowe zagadnienia przekrojowe w Programie Horyzont 2020 ułatwianie drogi „od pomysłu do przemysłu”; interdyscyplinarne i międzysektorowe badania naukowe i innowacje; nauki społeczne, ekonomiczne i humanistyczne; wspieranie funkcjonowania i realizacji Europejskiej Przestrzeni Badawczej i Unii innowacji; poszerzenie uczestnictwa w badaniach naukowych i innowacyjności w UE; współpraca z państwami trzecimi; zaangażowanie MŚP w badania naukowe i innowacje oraz szersze uczestnictwo sektora prywatnego; zwiększenie atrakcyjności zawodu naukowca; ułatwianie ponadgranicznej i międzysektorowej mobilności naukowców.

21 Klastry w regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Oś Priorytetowa I: Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce. Priorytet Inwestycyjny 1a: Udoskonalanie infrastruktury B+I i zwiększanie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie B+I oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy. Wsparcie będzie kierowane na rozbudowę lub modernizację infrastruktury B+R jednostek naukowych. Przy czym, zgodnie z charakterystyką działalności tych podmiotów, dotyczyć ono będzie zaplecza infrastrukturalnego ukierunkowanego na prowadzenie prac badawczych, które będą miały zastosowanie w obszarach inteligentnych specjalizacji regionu oraz odpowiadać będą konkretnym zidentyfikowanym potrzebom przedsiębiorstw regionu współpracujących z jednostkami naukowymi. Beneficjenci: m.in.: konsorcja naukowe i przedsiębiorcy

22 Klastry w regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Oś Priorytetowa I: Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce. Priorytet Inwestycyjny 1b: Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, budowanie sieci współpracy pomiędzy firmami, ośrodkami naukowo-badawczymi, ośrodkami akademickimi w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych i aplikacji z dziedziny usług publicznych, tworzenie sieci, pobudzanie popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację (...), wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii (...)

23 Klastry w regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Oś Priorytetowa I: Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce. Priorytet Inwestycyjny 1b W ramach celu szczegółowego Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw planowane będą do realizacji, w szczególności, następujące typy projektów: projekty badawczo-rozwojowe; tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego; proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych - konkursy związane z wyłanianiem nowych inteligentnych specjalizacji; rozwój regionalnego systemu innowacji, zapewniającego warunki do oddolnego procesu definiowania potrzeb i współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi w obszarach inteligentnej specjalizacji w oparciu o Regionalną Strategię Innowacji dla Mazowsza.

24 Klastry w regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Oś Priorytetowa I: Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce. Priorytet Inwestycyjny 1b Zestawienie głównych grup beneficjentów: przedsiębiorstwa; powiązania kooperacyjne; Samorząd Województwa Mazowieckiego, w tym w partnerstwie z: instytucje otoczenia biznesu; jednostki naukowe. Główne grupy docelowe: osoby i instytucje z województwa mazowieckiego.

25 Klastry w regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Oś Priorytetowa III: Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości Priorytet Inwestycyjny 3a: Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości. W ramach celu szczegółowego Ulepszone warunki do rozwoju MŚP planowane będą do realizacji, w szczególności, następujące typy projektów: wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw; wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw; uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych; integrowanie usług istniejących IOB w celu tworzenia kompleksowej oferty – obejmującej rozwój produktu; dostęp do kapitału; specjalistyczne doradztwo dla MŚP (np. brokerzy innowacji; platformy współpracy).

26 Klastry w regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Oś Priorytetowa III: Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości PI 3a Beneficjenci: MŚP; jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; NGO; powiązania kooperacyjne; porozumienia/konsorcja ww. beneficjentów; Samorząd Województwa Mazowieckiego; proinnowacyjne instytucje otoczenia biznesu - ośrodki innowacyjności. Główna grupa docelowa: MŚP.

27 Klastry w regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Oś Priorytetowa III: Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości Priorytet Inwestycyjny 3b: Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia. W ramach celu szczegółowego: Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP planowane będą do realizacji, w szczególności, następujące typy projektów: internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług; promocja gospodarcza regionu w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Dofinansowanie będą mogły uzyskać przede wszystkim projekty zgodne z inteligentną specjalizacją regionu. Preferowane będzie zwiększanie zdolności do wdrażania, upowszechnienia i wprowadzania na rynek nowych rozwiązań w kluczowych obszarach tematycznych, zidentyfikowanych w ramach inteligentnej specjalizacji, stanowiących innowacje co najmniej w skali regionu. Powyższe działanie pozwoli skoncentrować środki na przedsięwzięciach o największym potencjale rozwojowym.

28 Klastry w regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Oś Priorytetowa III: Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości Priorytet Inwestycyjny 3b: Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia. Zestawienie głównych grup beneficjentów: MŚP; jednostki naukowe; spółki celowe; powiązania kooperacyjne; JST, ich związki i stowarzyszenia; organizacje pozarządowe; samorząd gospodarczy. Zestawienie głównych grup docelowych: MŚP.

29 Klastry w regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Oś Priorytetowa III: Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości Priorytet Inwestycyjny 3c: Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług W ramach celu szczegółowego Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP planowane będą do realizacji, w szczególności, następujące typy projektów: wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług; rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz zaawansowanych rozwiązaniach TIK. Zestawienie głównych grup beneficjentów: MŚP; porozumienia/konsorcja ww. beneficjentów; powiązania kooperacyjne; podmiot, który wdraża instrumenty finansowe. Zestawienie głównych grup docelowych: MŚP.

30 Klastry w regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Oś Priorytetowa V: Gospodarka przyjazna środowisku Priorytet Inwestycyjny 6c: Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego. W ramach celu szczegółowego Zwiększona dostępność oraz rozwój zasobów kulturowych regionu planowane będą do realizacji, w szczególności, następujące typy projektów: wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych;. poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie. Prowadzone w ramach priorytetu działania będą skoncentrowane na realizacji projektów z zakresu ochrony obiektów zabytkowych ważnych z punktu widzenia rozwoju regionu, a także na rozwoju zasobów kultury.

31 Klastry w regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Oś Priorytetowa V: Gospodarka przyjazna środowisku Priorytet Inwestycyjny 6c: Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Zestawienie głównych grup beneficjentów: JST, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną; jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną; instytucje kultury; NGO; kościoły i związki wyznaniowe; parki narodowe i krajobrazowe; podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym. Grupy docelowe: osoby i instytucje z województwa mazowieckiego

32 Klastry w regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Oś Priorytetowa V: Gospodarka przyjazna środowisku Priorytet Inwestycyjny 6d: Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę. W ramach celu szczegółowego Wzmocniona ochrona bioróżnorodności w regionie planowane będą do realizacji, w szczególności, następujące typy projektów: ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych; budowa i modernizacja niezbędnej infrastruktury związanej z ochroną, przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków; opracowanie planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo; projekty ograniczające negatywne oddziaływanie ruchu turystycznego i promujące lokalne zasoby przyrodnicze.

33 Klastry w regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Oś Priorytetowa V: Gospodarka przyjazna środowisku Priorytet Inwestycyjny 6d: Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę. Interwencja w obszarze ochrony różnorodności biologicznej będzie uzupełniana poprzez wsparcie przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej np.: budowa ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych, opracowanie wydawnictw (przewodniki, mapy, publikacje), organizację konkursów i kampanii edukacyjno-informacyjnych. Istotnym elementem ochrony przyrody jest też konieczność opracowania planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo.

34 Klastry w regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Oś Priorytetowa V: Gospodarka przyjazna środowisku Priorytet Inwestycyjny 6d: Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę. Zestawienie głównych grup beneficjentów: JST, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną; podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie JST, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd; podmioty wybrane w drodze ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. Nr 0, poz. 907 z późn. zm.); PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

35 Projekty sieciowe i powiązania kooperacyjne – inicjowanie i realizacja partnerskich projektów turystycznych. Korzyści wewnętrzne i zewnętrzna wynikające z funkcjonowania klastra turystycznego Redukcja kosztów, np. marketingowych i efektywniejsza promocja, Wzmocnienie turystycznej marki regionu, Wzrost innowacyjności i konkurencyjności, Zdynamizowanie rozwoju regionalnego, Łatwiejszy dostęp do finansowania zewnętrznego, Funkcjonują w skupiskach obejmujących nie tylko firmy klastrowe, ale także ich klientów i użytkowników ich produktów/usług, Wzrost liczby klientów i obrotów, Wzrost liczby turystów, Wzrost zatrudnienia, Zmniejszenie bezrobocia, Skuteczniejszy lobbing, Wpisanie Turystyki w strategię rozwoju regionu.

36 Projekty sieciowe i powiązania kooperacyjne – inicjowanie i realizacja partnerskich projektów turystycznych. W Polsce funkcjonuje już kilkanaście klastrów turystycznych. Większość z nich powstaje w regionach tradycyjne uznawanych za atrakcyjne pod względem walorów przyrodniczych i kulturowych, co stanowi właściwą bazę dla ich dalszego rozwoju. Rodzime klastry turystyczne z  nielicznymi wyjątkami – prawdopodobnie z uwagi na swoją wczesną fazę rozwoju – cierpią na brak zintegrowanej oferty turystycznej. Jest to konsekwencja z jednej strony braku wyboru specjalizacji – obszaru produktów/usług turystycznych, w którym klaster chce się rozwijać, z drugiej – ciągle jeszcze ubogiej sieci współpracy. Klastry turystyczne, wymagają rozbudowanej sieci powiązań z instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowymi, instytucjami publicznymi i – co w polskich warunkach jest często pomijane – sektorem usług specjalistycznych. Istniejące w kraju klastry turystyczne są jak na razie powiązaniami, których działania koncentrują się przede wszystkim w obszarze marketingu i promocji, rzadko kiedy natomiast angażują się w poważniejsze, wymagające większego wysiłku (także finansowego) projekty, zwłaszcza infrastrukturalne (np. budowa wspólnego obiektu turystycznego) czy związane z organizacją dużych wydarzeń turystycznych (kulturalnych, rozrywkowych, sportowych).

37 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Paweł Gałecki_ galecki@creative-tower.pl
MAZOWIECKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA pl. Powstańców Warszawy 2 Warszawa tel. 22/


Pobierz ppt "KLASTRY I ROZWIĄZANIA SIECIOWE W TURYSTYCE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google