Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

9 grudnia 2015 r.. Gmina Jarocin, w kwietniu 2015 r. złożyła wniosek o dofinansowanie opracowania pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jarocin.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "9 grudnia 2015 r.. Gmina Jarocin, w kwietniu 2015 r. złożyła wniosek o dofinansowanie opracowania pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jarocin."— Zapis prezentacji:

1 9 grudnia 2015 r.

2 Gmina Jarocin, w kwietniu 2015 r. złożyła wniosek o dofinansowanie opracowania pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jarocin ” do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Wypłata dofinansowania nastąpi w formie refundacji poniesionych kosztów, po przeprowadzonej przez WFOŚiGW w Poznaniu pozytywnej merytorycznej weryfikacji sporządzonego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. W kwietniu 2015 r. odpowiednią uchwałą w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Jarocin, Rada Miejska w Jarocinie powierzyła realizację tego zadnia Burmistrzowi Jarocina. Wykonawcą opracowania jest firma Eko-Efekt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Modzelewskiego 58 A lok 89, z którą to miasto zawarło umowę w dniu 30.04.2015 r.

3  Posiadanie planu jest jednym z warunków uzyskania dofinansowania ze środków krajowych oraz Unii Europejskiej w latach 2014–2020, na działania związane z gospodarką niskoemisyjną i efektywnością energetyczną.  Tylko zadania wpisane w PGN będą miały możliwość ubiegać się o dofinansowanie.  Opracowanie bazy inwentaryzacyjnej, która jest składową PGN, pozwala na określenie ilości emisji CO2 powstającej na terenie gminy.  Pozwala na zaplanowanie i wdrożenie działań mających na celu ograniczenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, a tym samym przyczyni się do poprawy zdrowia i jakości życia mieszkańców, a także ochrony środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem powietrza atmosferycznego.

4 „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jarocin na lata 2015-2020” jest strategicznym dokumentem dla Miasta i Gminy, mającym wpływ na lokalną gospodarkę ekologiczną i energetyczną. Zawiera on informacje o ilości wprowadzanych do powietrza zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych na terenie miasta, podając jednocześnie propozycje konkretnych i efektywnych działań ograniczających ich emisję do atmosfery. Głównym celem niniejszego Planu jest rozpoznanie stanu istniejącego gospodarki energetycznej oraz źródeł, które są odpowiedzialne za emisję zanieczyszczeń do powietrza, a także promocja i wdrażanie nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań, w celu redukcji tej emisji.

5 Dokument zawiera: charakterystykę obszaru, stan jakości powietrza na przedmiotowym obszarze, identyfikację obszarów problemowych, metodologię opracowania Planu, cele strategiczne i szczegółowe, ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian w zakresie inwentaryzacji gazów cieplarnianych, harmonogram działań, opis możliwości finansowania zaplanowanych działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych oraz monitorowanie efektów.

6  wyznaczenie kierunków dla gminy na lata 2015-2020 w zakresie działań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych,  określenie celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii, dalszy rozwój planowania energetycznego oraz zarządzania energią w mieście,  optymalizacja działań związanych z produkcją i wykorzystaniem energii na terenie gminy,  zmniejszenie zużycia energii w poszczególnych sektorach odbiorców energii,  zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza (w tym gazów cieplarnianych) związanej ze zużyciem energii na terenie gminy,  zaangażowanie poszczególnych uczestników lokalnego rynku energii w działania ograniczające emisję gazów cieplarnianych. PGN jest skorelowany z:  „Programem Ochrony Powietrza Województwa Wielkopolskiego”,  Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku,  Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020,  Program Ochrony Środowiska dla gminy Jarocin na lata 2014-2017 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2021 i wpisany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin (WPF).

7 W sferze związanej z aktywnością samorządu i instytucji mu podległych  Podłączenie jak najwięcej użytkowników do miejskiej sieci ciepłowniczej,  Wymiana kotłów węglowych,  Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i komunalnych – w tym tzw. głęboka termomodernizacja (z modernizacją instalacji wewnętrznych, wymianą oświetlenie wewnętrznego na LED, instalacją OZE na potrzeby własne budynków, zarządzaniem systemem energetycznym w budynku itd.),  Zwiększenie wykorzystania OZE,  Zmniejszenie poboru energii elektrycznej na oświetlenie (efektywne zarządzanie energią, wymiana oświetlenia na LED itd.),  Modernizacja cieplnych sieci przesyłowych i węzłów przyłączeniowych do budynków,  Modernizacja i budowa ścieżek rowerowych,  Budowa obwodnicy,  Budowa i przebudowa dróg,  Rozwój komunikacji miejskiej na terenie gminy Jarocin wraz z ograniczeniem niskiej emisji poprzez wymianę taboru komunikacji publicznej, budowę, przebudowę, modernizację infrastruktury transportu publicznego,  Wprowadzenie energooszczędnych inwestycji w przedsiębiorstwach,  Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych.

8  Instalacja efektywnych źródeł energii, w tym indywidualnych kotłów gazowych i kotłów na biomasę,  Podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej,  Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkaniowo – usługowych jedno i wielorodzinnych (prywatnych, spółdzielczych, wspólnot mieszkaniowych),  Instalacja kolektorów słonecznych do przygotowywania c.w.u.,  Instalacja mikro fotowoltaiki na potrzeby własne,  Instalacja systemów optymalnego zarządzania energią w budynkach,  Instalacja energooszczędnych instalacji i urządzeń w procesach produkcyjnych w zakładach przemysłowych i usługowych.

9

10 Obligatoryjny (obowiązkowy) zakres czynności związanych z opracowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej:  Inwentaryzacja emisji CO 2 we wszystkich istotnych obszarach funkcjonowania miasta;  Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej PGN dla Gminy Jarocin;  Stworzenie bazy danych, która pozwoli na inwentaryzację emisji CO 2 w roku bazowym (w tym przypadku 2014 r.) i aktualizację emisji CO 2 w kolejnych okresach planu;  Wyznaczenie gminnych priorytetów działań;  Wpisanie przedsięwzięć do WPF;  Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania planu na środowisko;  Uzyskanie pozytywnej opinii RDOŚ i WSSE w Poznaniu;  Zatwierdzenie planu przez Radę Miasta w Jarocinie.

11 W ramach projektu stworzony został schemat bazy – w formacie Excel, a także jako aplikacja internetowa - który pozwolił na wyliczenie ilości CO 2 wg różnych przekrojów tj. w poszczególnych obiektach i sektorach gospodarki - w tym w obiektach użyteczności publicznej, w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i indywidualnych, w transporcie. Uwzględniono także emisję związaną z gospodarką odpadami i gospodarką wodno-ściekową, a także z zużyciem energii elektrycznej. Aktualizację bazy danych w latach następnych 2015-2020 prowadzić będą urzędnicy Gminy Jarocin.

12

13 * przy spadku zużycia energii w gospodarstwach domowych o 2% w stosunku do roku 2014 ** przy realizacji wszystkich wpisanych w planie działań projektów *** wzrost emisji wynika przede wszystkim z większej ilości przyjmowanych w ZGO odpadów

14

15

16

17

18 Opracowanie „Prognozy oddziaływania na środowisko” dla PGN jest realizacją obowiązku określonego w art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.). Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w Prognozie został uzgodniony w trybie art. 53 w/w ustawy. Pismem znak DNS-NS.9012.1605.2015 z dnia19.11.2015 r. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu zaopiniował pozytywnie projekt „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jarocin na lata 2015-2020” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem WOO-III.410.757.2015.JM.1 z dnia 30.11.2015 r. zaopiniował projekt „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jarocin na lata 2015-2020” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Zapisami w ww. pismach poinformowano, iż po analizie projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz prognozy oddziaływania na środowisko wynika, że projekt planu wyznacza cele strategiczne i szczegółowe, których realizacja poprzez konkretne działania inwestycyjne i nieinwestycyjne przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii, a czego konsekwencją będzie stopniowe obniżenie emisji gazów cieplarnianych (CO2) na terenie Gminy Jarocin.

19 Na podstawie art. 39 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), Burmistrz Jarocina w prowadzonym postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jarocin na lata 2015-2020” dnia 27.10.2015 r. podał do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z: Projektem „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jarocin na lata 2015 - 2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W/w dokumentacja została wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Jarocinie Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin, pokój nr 49 i była dostępna w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-16). Drobne uwagi jakie wpłynęły w czasie trwania 21-dniowych konsultacji społecznych zostały uwzględnione.

20 1. Opracowany „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jarocin na lata 2015-2020” odpowiada wymaganiom postawionym przez Zleceniodawcę – Gminę Jarocin i zawiera treść niezbędną dla tego typu dokumentu. 2.Wyróżniono następujące obszary, z których dokonano wyliczeń emisji CO2: budownictwo mieszkaniowe (ogrzewanie pomieszczeń i przygotowanie c.w.u. w budynkach mieszkalnych indywidualnych i wielorodzinnych, przygotowanie posiłków), budynki użyteczności publicznej, transport, emisja związana ze zużyciem energii elektrycznej (w tym m.in. w przemyśle, gospodarstwach domowych, rolnictwie i transporcie), gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa. 3.Łączna emisja CO 2 z analizowanych źródeł w roku bazowym 2014 wynosi 165 810,698 Mg. Głównym źródłem emisji jest energia zużywana w gospodarstwach domowych na ogrzewanie pomieszczeń, ciepłą wodę użytkową i przygotowanie posiłków.

21 4. W wyniku realizacji działań objętych PGN planuje się do 2020 roku osiągnąć następujące jakościowe rezultaty w odniesieniu do roku bazowego i użytkowników objętych PGN: - obniżenie emisji CO 2, - obniżenie zużycia energii elektrycznej, -wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych. 5.Biorąc pod uwagę wszystkie działania inwestycyjne i nieinwestycyjne, a także zmiany w pozostałych obszarach oraz uzależnienie od inwestycji w instalacje OZE o dużej mocy przez inwestorów zewnętrznych, ustalono cel redukcji emisji CO 2 do roku 2020 na poziomie 5% w stosunku do roku bazowego. Zakłada się przy tym ostrożnie, że zostanie zrealizowana przez prywatnych inwestorów jedynie część z zapisanych w planie działań inwestycji w duże instalacje OZE. 6.Możliwy jest również znaczny wzrost udziału OZE w końcowym zużyciu energii elektrycznej w gminie. Uwzględniając fakt, że część inwestycji zapisanych w planie działań ostatecznie może być niezrealizowana, to cel udziału OZE w końcowym zużyciu energii elektrycznej w gminie w 2020 r. wyznaczono na poziomie 15%.

22 7. Planowana redukcja zużycia energii cieplnej w wyniku realizacji zadań przewidzianych w Planie, dla których ustalono efekt ekologiczny, wynosi 17 546,5 GJ. Biorąc dodatkowo pod uwagę planowane ograniczenie zużycia energii elektrycznej, ustalono cel redukcji zużycia energii finalnej w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej o 2% w stosunku do roku bazowego. 8.Planowane całkowite koszty działań przewidzianych w PGN wyniosą ok. 360,754 mln zł. Kwota ta obejmuje nakłady, które powinna ponieść nie tylko Gmina, ale także jej spółki, spółdzielnie i prywatni inwestorzy. Bez uwzględnienia budowy farm wiatrowych i fotowoltaicznych przez prywatnych inwestorów nakłady wynosiłyby natomiast 227,354 mln zł.

23


Pobierz ppt "9 grudnia 2015 r.. Gmina Jarocin, w kwietniu 2015 r. złożyła wniosek o dofinansowanie opracowania pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jarocin."

Podobne prezentacje


Reklamy Google