Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

D o l n o ś l ą s k i e B i u r o G e o d e z j i

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "D o l n o ś l ą s k i e B i u r o G e o d e z j i"— Zapis prezentacji:

1 D o l n o ś l ą s k i e B i u r o G e o d e z j i
i T e r e n ó w R o l n y c h Konferencja Najlepsze praktyki – doświadczenia z wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich na Dolnym Śląsku” Projekt 1001/2005 „Scalenie gruntów wsi Krajów” realizowany w ramach działania 2.2 Scalanie gruntów opracowanie merytoryczne Mikołaj SMYK Ewa MAŁEK opracowanie komputerowe Zenon WAC

2 na różnych szczeblach zarządzania
System planowania na różnych szczeblach zarządzania System planowania i kontroli prac urządzeniowo-rolnych na różnych szczeblach zarządzania STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WOJEWÓDZTWO (marszałek) STUDIUM ZAPOTRZEBOWANIA NA PRACE URZĄDZENIOWO-ROLNE W WOJEWÓDZTWIE STRATEGIA ROZWOJU POWIATU POWIAT (starosta) STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH POWIATU MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUB WSI STRATEGIA ROZWOJU GMINY GMINA (wójt, burmistrz) STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PLAN URZĄDZENIOWO-ROLNY GMINY - kontrola - planowanie PROJEKTY URZĄDZENIOWO-ROLNE

3 URZĄDZENIA ROLNE system planowanych zabiegów technicznych i organizacyjnych uwzględniający uwarunkowania przyrodnicze, ekonomiczne i społeczne, mające na celu dostosowanie struktury przestrzennej danego obszaru dla potrzeb racjonalnej organizacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

4 Cele prac urządzeniowo-rolnych
(scalanie gruntów) Poprawa efektywności ekonomicznej i produktywności gospodarki rolnej Poprawa dochodów w rolnictwie i na wsi Rozwój i zachowanie poza produkcyjnych funkcji rolnictwa poprzez: - ochronę środowiska na obszarach wiejskich - zachowanie różnorodności biologicznej i krajobrazu Poprawa jakości życia na wsi, podniesienie atrakcyjności wsi jako miejsca pracy, zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez: - wzrost dochodów rolniczych, - rozwój infrastruktury technicznej i społecznej

5 SYSTEM REALIZACJI PRAC URZĄDZENIOWO-ROLNYCH
Rezultatem wykonanych na tym etapie prac jest wstępne wyłonienie projektów, których realizacja przyczyni się do zaspokojenia najpilniejszych potrzeb lokalnych samorządów i mieszkańców wsi. Obejmuje: analizę gminnych, powiatowych i wojewódzkich strategii, planów, programów rozwoju itp., oczekiwania społeczne, studium zapotrzebowania na prace urządzeniowo-rolne. PROGRAMOWANIE IDENTYFIKACJA I DECYZJA O WYBORZE PROJEKTU Określenie zakresu projektu, czyli wszystkich działań, które muszą zostać zrealizowane, aby osiągnąć zakła- dane cele oraz ich weryfikacja przez programy i fundusze pomocowe pod względem formalnym i finansowym. Przeprowadzenie szczegółowych analiz strony projektu, a mianowicie: technicznej (dokumentacja geodezyjna), wpływu oddziaływania na środowisko, ekonomicznej, istniejącego wsparcia dla rolnictwa i rolnik – LFA, program rolno-środowiskowy, renty strukturalne, granica rolno-leśna (zalesienia), pomoc dla młodych rolników, itp., czas wykonania i etapy. OSTATECZNE STUDIUM WYKONALNOŚCI ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU W oparciu o ostateczne studium wykonalności sporządzenie ostatecznego wniosku o finansowaniu projektu przez poszczególne instytucje i środki pomocowe w podziale na etapy i czas wykonania. PROJEKT FINANSOWY Po przeprowadzonej ocenie Instytucja Wdrażająca kieruje wniosek do Regionalnego Komitetu Sterującego celem podjęcia decyzji o realizacji projektu. Podpisanie umowy i uruchomienie środków finansowych. DECYZJA O WDROŻENIU Wykonanie szczegółowej dokumentacji technicznej i uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń. Opracowanie specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień. Przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie określonych prac. Zweryfikowanie planu finansowego. Realizacja zaprojektowanych inwestycji i zadań (zagospodarowania poscaleniowego). Przeprowadzenie scalania gruntów. Sporządzenie dokumentacji niezbędnej do założenia ksiąg wieczystych (lub ich aktualizacji). Sporządzenie niezbędnej dokumentacji do aktualizacji wniosków z zakresu programów rolno-środowiskowych i innych. WDROŻENIE OCENA Opracowanie końcowego raportu oceniającego realizowany projekt.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 EFEKTY ZAGOSPODAROWANIA
POSCALENIOWEGO

26 Przebudowa dróg transportu rolnego
Wieś Siedliska Przebudowa dróg transportu rolnego stan przed przebudową stan obecny

27 Przebudowa dróg transportu rolnego
Wieś Siedliska Przebudowa dróg transportu rolnego stan przed przebudową stan obecny

28 Przebudowa dróg transportu rolnego
Wieś Siedliska Przebudowa dróg transportu rolnego stan przed przebudową stan obecny

29 Przebudowa dróg transportu rolnego
Wieś Siedliska Przebudowa dróg transportu rolnego

30 Wieś Siedliska – rzeka Brochotka Regulacja koryta rzeki
stan przed regulacją stan obecny

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48 DZIĘKUJEMY


Pobierz ppt "D o l n o ś l ą s k i e B i u r o G e o d e z j i"

Podobne prezentacje


Reklamy Google