Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII DLA MIASTA KOŚCIERZYNA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII DLA MIASTA KOŚCIERZYNA"— Zapis prezentacji:

1 NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII DLA MIASTA KOŚCIERZYNA
PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII DLA MIASTA KOŚCIERZYNA Zdzisław Czucha – Burmistrz Miasta Kościerzyna 1

2 POROZUMIENIE MIĘDZY BURMISTRZAMI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ NA SZCZEBLU LOKALNYM INICJATYWA KOMISJI EUROPEJSKIEJ WSPIERAJACA WDRAŻANIE EUROPEJSKIEJ POLITYKI ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNEJ 3x20 ograniczenie emisji CO2 o 20% zmniejszenie zużycia energii o 20% zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych o 20% zwiększenie wykorzystania biopaliw w transporcie do 10%

3 PRZESŁANKI PRZYSTĄPIENIA DO POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI
Zmiany wynikające ze zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej w tym: - malejący przydział uprawnień do emisji od 2013r. - 60% niskowęglowej energetyki do 2020r. - oszczędność energii 9% w 2016r. (Dyrektywa 2006/32/WE) obniżenie emisji pyłów od r. Uchwała nr 833/XXXV/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego z r w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy kartusko – kościerskiej Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011

4 PROGNOZA WPŁYWU ZAKUPU UPRAWNIEŃ DO EMISJI CO₂ NA CENĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Źródło: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Kościerzyna, czerwiec 2012

5 PROGNOZA WPŁYWU ZAKUPU UPRAWNIEŃ DO EMISJI CO₂ NA CENĘ ENERGII CIEPLNEJ
Źródło: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Kościerzyna, czerwiec 2012

6 PRZYSTĄPIENIE DO POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI
23 marca 2011 na mocy Uchwały Nr VII/38/11 Rady Miasta Kościerzyna przystępuje do grona > 2000 Sygnatariuszy w tym 11 z Polski (tylko 1 z Pomorza) 29 listopada 2011 Podpisanie Porozumienia Burmistrzów Parlament Europejski

7 KORZYŚCI Z PRZYSTĄPIENIA DO POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI
włączenie się w globalną walkę ze zmianami klimatu redukcja emisji CO2 - poprawa jakości powietrza lepszy dostęp do krajowych i europejskich źródeł finansowania zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i efektywności energetycznej zwiększenie oszczędności energii zabezpieczenie środków finansowych na przyszłe działania dzięki oszczędnościom energetycznym poprawa jakości życia oraz stanu zdrowia mieszkańców współpraca sieciowa z innymi sygnatariuszami Porozumienia poprawa konkurencyjności gospodarczej i wizerunku miasta promocja miasta

8 ZOBOWIĄZANIA SYGNATARIUSZY POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI
przekroczenie celów unijnej polityki klimatyczno-energetycznej: ograniczenie emisji CO2 o min. 20% do 2020r. sporządzenie Inwentaryzacji Emisji Bazowej (BEI) przygotowanie Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) wdrożenie Planu Działań (SEAP) i okresowe raportowanie postępów organizowanie Dni Energii we współpracy z Komisją Europejską zachęcanie innych miast do przystąpienia do Porozumienia Burmistrzów

9 PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII (SEAP) ZAKRES
ogólna charakterystyka miasta – stan na koniec 2010r. raport z inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych prognoza emisji dla roku 2020 plan działań na rzecz zrównoważonej energii - strategia długoterminowa do roku 2020 - szczegółowe działania na okres 3-5 lat możliwości finansowania działań objętych planem monitoring postępów i ewaluacja planu

10 PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII (SEAP) A PLAN ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE

11 RAPORT Z IWENTARYZACJI EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH DLA MIASTA KOŚCIERZYNA
11

12 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA zasięg terytorialny – obszar administracyjny Gminy Miejskiej Kościerzyna obszar zainteresowania – końcowe zużycie energii rok bazowy – 2000r.; rok pośredni r. gazy cieplarniane objęte inwentaryzacją– CO2 określenie emisji – standardowe wskaźniki emisji zgodne z zasadami IPCC sektory objęte inwentaryzacją: - budynki komunalne (zarządzane przez władze miasta) - obiekty użytkowo – usługowe - budynki mieszkalne - oświetlenie publiczne - przemysł - transport: publiczny, prywatny i komercyjny - lokalne wytwarzanie ciepła

13 ŹRÓDŁA DANYCH Urząd Miasta Kościerzyna jednostki podległe Urzędowi
dane operatorów (ENERGA SA; PGNiG SA, MPI „KOS-EKO”) zarządzający budynkami mieszkalnymi (KTBS, SM „Wspólny Dom) bezpośrednie zapytania (instytucje publiczne, działalność gospodarcza) ankietyzacja (obiekty mieszkalne, użytkowo-usługowe) Główny Urząd Statystyczny dokumenty strategiczne i planistyczne opracowania tematyczne

14 PODSUMOWANIE INWENTARYZACJI EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH
14

15 PORÓWNANIE ZUŻYCIA ENERGII W POSZCZEGÓLNYCH SEKTORACH W ROKU 2000, 2010R. I PROGNOZIE DLA ROKU 2020

16 CEL REDUKCJI EMISJI CO2 16

17 - 20% - 6,31% - 14,61% +3,15% - 22,44% - 35 605,86 Mg CO2 LINIA BAZOWA
2000R. ,00 Mg CO2 STAN OBECNY 2010R. ,65 Mg CO2 PROGNOZA 2020R. ,46 Mg CO2 - 20% - 6,31% - 14,61% +3,15% CEL REDUKCJI 2020R. ,60 Mg CO2 - 22,44% ,86 Mg CO2

18 DZIAŁANIA PODEJMOWANE DO 2010R
DZIAŁANIA PODEJMOWANE DO 2010R. - osiągnięty stopień redukcji emisji CO2 - 6,31% termomodernizacja budynków komunalnych oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej modernizacja głównego źródła ciepła zasilającego miejski system ciepłowniczy z zastosowaniem technologii współspalania węgla z biomasą rozbudowa sieci gazowniczej modernizacja i rozbudowa systemu drogowego modernizacja oświetlenia publicznego szeroko pojęta edukacja ekologiczna społeczeństwa

19 PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII DLA MIASTA KOŚCIERZYNA
19

20 OGÓLNA STRATEGIA W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ZUŻYCIA ENERGII - WIZJA DŁUGOTERMINOWA
„Miasto Kościerzyna – miasto efektywne energetycznie, o czystym powietrzu i znacznym wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Miasto o zmodernizowanej infrastrukturze energetyczno-ciepłowniczej i transporcie przyjaznym dla środowiska i społeczeństwa”

21 CELE DŁUGOFALOWE ochrona powietrza, w tym likwidacja niskiej emisji i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych zwiększenie efektywności wykorzystania ciepła sieciowego ograniczenie zużycia energii w budynkach poprzez kompleksową termomodernizację propagowanie i realizacja przedsięwzięć zwiększających udział energii ze źródeł odnawialnych promocja budownictwa energooszczędnego i pasywnego ograniczenie zanieczyszczeń komunikacyjnych poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza teren miasta oraz poprawę infrastruktury drogowej zwiększenie konkurencyjności i ekologiczny transport publiczny szeroko pojęta edukacja ekologiczna społeczności lokalnej

22 PLANOWANE DZIAŁANIA- WARIANTY REALIZACJI
WARIANT MINIMALNY działania, na które bezpośredni wpływ mają władze lokalne, przy minimalnym zaangażowaniu mieszkańców i przedsiębiorców; działania w zakresie budynków komunalnych (termomodernizacja, montaż kolektorów słonecznych), administracyjne (zielone zamówienia, program ograniczenia niskiej emisji, transport publiczny), kontynuacja inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej (budowa i modernizacja dróg, modernizacja oświetlenia), niskonakładowe kampanie edukacyjno-informacyjne; WARIANT OPTYMALNY poszerzenie działań ujętych w wariancie minimalnym o przedsięwzięcia angażujące mieszkańców miasta i przedsiębiorców; szeroko pojęte kampanie edukacyjno-informacyjne, kompleksowe działania termomodernizacyjne (z wymianą źródeł ciepła) w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego z zastosowaniem kogeneracji;

23 PLANOWANE DZIAŁANIA- WARIANTY REALIZACJI
WARIANT MAKSYMALNY realizacja wszystkich działań zaproponowanych w SEAP; wysokonakładowe inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej (obwodnica miasta), wykorzystanie OZE (kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych), rozbudowa systemu gazowniczego, zwiększona produkcja energii elektrycznej w skojarzeniu z energią cieplną (kogeneracja), wykorzystanie biogazu na potrzeby msc;

24 REALIZACJA I WDRAŻANIE
za realizację Planu działań odpowiada Burmistrz Miasta Kościerzyna prawidłowe wdrażanie wymaga zaangażowania różnych struktur miejskich, instytucji i podmiotów gospodarczych oraz indywidualnych użytkowników dla każdego działania powołany zostanie Zespół Realizujący Projekt za koordynację wszystkich działań, kontrole realizacji celów, monitorowanie osiąganych efektów oraz ich raportowanie odpowiedzialny będzie wytypowany przez Burmistrza Miasta koordynator

25 MONITORING I EWALUACJA
Zobowiązanie składania co drugi rok od złożenia Planu działań SEAP, naprzemiennie: Raportów z działań (2014r., 2018r.) - ogólne informacje o procesie wdrażania działań, analiza sytuacji i opis uzyskanych efektów rzeczowych bez danych o efektach energetycznych i ekologicznych Raportów z implementacji (2016r. 2020r.) - ilościowe informacje na temat realizowanych działań, ich wpływ na zużycie energii i redukcję emisji CO2, analiza z procesu wdrażania SEAP w tym: środki korygujące i zaradcze oraz monitoringowa inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych Wszystkie działania realizowane w ramach Planu zostaną objęte monitoringiem rzeczowym w oparciu o wskaźniki realizacji działań (produktu i rezultatu)

26 MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ OBJĘTYCH PLANEM DZIAŁAŃ SEAP
ŚRODKI WŁASNE FUNDUSZE I PROGRAMY KRAJOWE FUNDUSZE I PROGRAMY UNII EUROPEJSKIEJ MECHANIZM FINANSOWY EOG SZWAJCARSKO-POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY

27 Termin złożenia do Komisji Europejskiej zatwierdzonego
dnia r. przez Radę Miasta „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla miasta Kościerzyna” 4 wrzesień 2012r.

28 DZIAŁANIA ZAWARTE W SEAP ZREALIZOWANE W 2012R.
termomodernizacja budynków komunalnych (2 przedszkola, 2 szkoły, MOPS) kontynuacja programu ograniczenia niskiej emisji modernizacja i rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej i podłączenie nowych odbiorców dalsza modernizacja systemów oświetlenia publicznego (przykładowo montaż w oświetleniu publicznym lamp w technologii LED) modernizacja i rozbudowa dróg na terenie miasta

29 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ W dniu 04. stycznia 2012r. odbędzie się w UM Kościerzyna 29


Pobierz ppt "NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII DLA MIASTA KOŚCIERZYNA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google