Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przyjazna Kłodnica. GŁÓWNY CEL DO OSIĄGNIĘCIA CZYSTA KŁODNICA GŁÓWNY CEL DO OSIĄGNIĘCIA CZYSTA KŁODNICA Miara osiągniętego celu – dawna II klasa czystości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przyjazna Kłodnica. GŁÓWNY CEL DO OSIĄGNIĘCIA CZYSTA KŁODNICA GŁÓWNY CEL DO OSIĄGNIĘCIA CZYSTA KŁODNICA Miara osiągniętego celu – dawna II klasa czystości."— Zapis prezentacji:

1 Przyjazna Kłodnica

2 GŁÓWNY CEL DO OSIĄGNIĘCIA CZYSTA KŁODNICA GŁÓWNY CEL DO OSIĄGNIĘCIA CZYSTA KŁODNICA Miara osiągniętego celu – dawna II klasa czystości wód powierzchniowych m.in.: BZT 5 – 8 mg/l; zawiesiny ogólne – 30 mg/l; chlorki – 300 mg/l; siarczany – 200 mg/l; substancje rozpuszczone – 1000 mg/l; fosfor ogólny – 0,25 mg/l; azot ogólny – 10 mg/l; azot amonowy – 3 mg/l

3 1. Ograniczanie ładunków zanieczyszczeń z terenów miast i gmin 2. Ograniczanie ładunków zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych 3. Likwidacja obszarowych źródeł zanieczyszczeń z terenów gminnych i terenów zakładowych, nie podłączonych do systemów kanalizacji 4. Ograniczanie zrzutu ładunków soli zawartych w wodach kopalnianych 5. Minimalizacja negatywnych wpływów szkód górniczych 6. Minimalizacja wpływu osadów dennych i zalegających na terenach zalewowych CELE SKŁADOWE Ograniczanie ładunków zanieczyszczeń z terenów miast i gmin Ograniczanie ładunków zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych Likwidacja obszarowych źródeł zanieczyszczeń z terenów gminnych i terenów zakładowych, nie podłączonych do systemów kanalizacji Ograniczanie zrzutu ładunków soli zawartych w wodach kopalnianych Minimalizacja negatywnych wpływów szkód górniczych Minimalizacja wpływu osadów dennych i zalegających na terenach zalewowych

4 Zadania konieczne do realizacji celów składowych

5 Ograniczenie ładunków zanieczyszczeń z terenów miast i gmin Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminach (budowa nowych oraz modernizacja istniejących oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych): przystąpienie do opracowania planów gminnych – jeśli brak przystąpienie do opracowania projektów lub przyśpieszenie już istniejących opracowanie wniosków o finansowanie planów i projektów Monitorowanie działań i tworzenie baz danych (ocena efektywności projektów gminnych istniejących i planowanych) Wyznaczenie parametrów dla symulacji efektów projektów realizowanych i zaplanowanych Kontrola efektów realizacji poszczególnych projektów

6 Ograniczenie ładunków zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych Uporządkowanie gospodarki ściekami z zakładów przemysłowych przystąpienie do opracowania planów – jeśli brak przystąpienie do opracowania projektów lub przyśpieszenie już istniejących opracowanie wniosków o finansowanie planów, projektów Monitorowanie działań i tworzenie baz danych (ocena efektywności projektów istniejących i planowanych – redukcja zanieczyszczeń przemysłowych)

7 Likwidacja obszarowych źródeł zanieczyszczeń z terenów gminnych i terenów zakładowych, nie podłączonych do systemów kanalizacji Inwentaryzacja obszarowych źródeł zanieczyszczeń (dzikie wysypiska śmieci komunalnych, niezabezpieczone składowiska odpadów przemysłowych, rozproszone źródła ścieków komunalnych – rozproszone stare budownictwo, itp.) Realizacja poprzez: przystąpienie do opracowania planów – jeśli brak przystąpienie do opracowania projektów lub przyśpieszenia już istniejących opracowanie wniosków o finansowanie planów, projektów

8 Ograniczanie zrzutu ładunków soli zawartych w wodach kopalnianych Realizacja istniejących programów i projektów kopalnianych oraz - jeśli zajdzie potrzeba - opracowanie nowych

9 Minimalizacja wpływu osadów dennych i zalegających na terenach zalewowych Rozpoznanie sposobu postępowania z osadami w korycie rzeki i jej dolinie, będących zagrożeniem dla jakości wód Wypracowanie bezpiecznych dla środowiska metod unieszkodliwiania osadów, opracowanie projektów Przystąpienie do opracowania wniosków o finansowanie planów i projektów

10 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. deklaruje finansowanie prac związanych z koordynacją Programu, prowadzoną przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach Fundusze unijne Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej EKOFUNDUSZ Zakłady przemysłowe

11 Instytucje wskazane – niezbędne w realizacji programu Przyjazna Kłodnica RZGW – administrator rzeki - wydaje zgodę na prace w korycie, jest odbiorcą projektów celowych Śląski Urząd Marszałkowski – zarządzający funduszami unijnymi Gminy – realizatorzy projektów gospodarki ściekowej i likwidacji źródeł zanieczyszczeń obszarowych Kopalnie – realizatorzy projektów własnych, nowych i już istniejących Urzędy górnicze i Kompania Węglowa –koordynatorzy działań w górnictwie oraz źródło bezpośredniej wiedzy i dokumentów itp.

12 ZADANIA DO REALIZACJI W 2005 ROKU

13 Zadania niezbędne do prawidłowej realizacji Programu Przyjazna Kłodnica Rozpoznanie działań i prac koniecznych wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej i Rozporządzeń związanych Rozpoznanie ilościowe i jakościowe na obszarze zlewni Kłodnicy podmiotów gospodarczych objętych obowiązkiem Dyrektywy IPPC

14 Ramowa Dyrektywa Wodna Ustalenie priorytetów i współfinansowanie Dyrektywa IPPC

15 Zadania w ramach celów składowych na 2005 rok Przystąpienie do zaproszenia do wzięcia udziału w Programie Przyjazna Kłodnica innych podmiotów gospodarczych i instytucji, których udział w realizowaniu programu będzie niezbędny Przystąpienie do opracowania wniosku o finansowanie zadania p.t. Inwentaryzacja obszarowych źródeł zanieczyszczeń z terenów gminnych i terenów zakładowych, nie podłączonych do systemów kanalizacyjnych na obszarze zlewni Kłodnicy Wyznaczenie parametrów dla symulacji efektów projektów realizowanych i zaplanowanych Uzasadnienie: wyznaczanie chłonności rzeki na zanieczyszczenia jest konieczne do prowadzenia kontroli efektów realizacji poszczególnych programów – przede wszystkim gminnych Określenie wielkości redukcji zanieczyszczeń wprowadzanych na wyznaczonych odcinkach rzeki, uzyskanych w wyniku realizacji projektów Uzasadnienie: działanie konieczne do realizacji zadania pt. Wyznaczanie parametrów dla symulacji efektów projektów realizowanych i zaplanowanych Obliczenia symulacyjne poziomu zanieczyszczenia rzeki na poszczególnych etapach realizacji istniejących projektów Uzasadnienie : obliczenia te są niezbędne do prowadzenia kontroli realizacji programów i wprowadzania ewentualnych korekt Wyłonienie zadań na które należałoby przygotować wnioski Uzasadnienie : wytypowanie priorytetowych działań dla których w pierwszej kolejności przygotowywane będą wnioski o dofinansowanie

16 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Przyjazna Kłodnica. GŁÓWNY CEL DO OSIĄGNIĘCIA CZYSTA KŁODNICA GŁÓWNY CEL DO OSIĄGNIĘCIA CZYSTA KŁODNICA Miara osiągniętego celu – dawna II klasa czystości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google