Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Budowa zintegrowanego systemu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej jako ochrona środowiska naturalnego Puszczy Knyszyńskiej w gminie Czarna Białostocka”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Budowa zintegrowanego systemu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej jako ochrona środowiska naturalnego Puszczy Knyszyńskiej w gminie Czarna Białostocka”"— Zapis prezentacji:

1 „Budowa zintegrowanego systemu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej jako ochrona środowiska naturalnego Puszczy Knyszyńskiej w gminie Czarna Białostocka” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

2 Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-115/13-00 zawarta dnia 6 czerwca 2014r. Wniosek o dofinansowanie złożono dnia 30.12.2013r.  Instytucja Wdrażająca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku  Beneficjent: „Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. Początkowy zakres rzeczowy projektu:  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompownią ścieków na osiedlu Buksztel – etap IIII  Budowa sieci wodociągowej wraz z przeprojektowaniem istniejących sieci i przyłączy na osiedlu Buksztel w Czarnej Białostockiej  Budowa sieci wodociągowej tranzytowej od ul. Fabrycznej przez Brzozowy Mostek i ul. Brzozową do ul. Świerkowej Okres kwalifikowania wydatków od 01.06.2014r. do 31.12.2015r. Planowane zakończenie realizacji projektu: 31.12.2015r.

3 Aneks nr 1 zawarty dnia 2 grudnia 2014r. Rozszerzono zakres projektu o dodatkowych 8 zadań inwestycyjnych  Modernizacja przepompowni głównej na ul. Pięknej  Modernizacja przepompowni ścieków na ujęciu wody ul. Piłsudskiego 62  Modernizacja kanalizacji ul. Żeromskiego 4 oraz ul. Sienkiewicza 6  Modernizacja kanalizacji ul. Konopnickiej 1,3,5 oraz ul. Sportowej 1  Modernizacja 7 przepompowni ścieków  Zakup pojazdu komunalnego  Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej  Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: ”Budowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacją istniejącej oczyszczalni i ścieków”

4 Aneks nr 2 zawarty dnia 24 czerwca 2015r. Aktualizacja Całkowity koszt projektu: 5 140 320,08 zł w tym kwota dofinansowania: 3 470 526,72 zł

5 Aneks nr 3 zawarty dnia 30 listopada 2015r. Aktualizacja Całkowity koszt projektu: 4 956 067,56 zł w tym kwota dofinansowania: 3 919 370,74 zł

6 Zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompownią ścieków na osiedlu Buksztel – etap III  Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dł. 2,13 km  Rurociągi tłoczne ścieków sanitarnych o dł. 0,5 km  Przepompownia ścieków P2 – 1 szt.  Przyłącza kanalizacyjne – 72 szt. Koszt inwestycji: 918 995,73 zł brutto w tym kwota dofinansowania: 609 788,64 zł

7 Zadanie: Budowa sieci wodociągowej wraz z przeprojektowaniem istniejących sieci i przyłączy na osiedlu Buksztel w Czarnej Białostockiej  Wodociąg o dł. 1,41 km  Hydranty ppoż. – 14 szt.  Przyłącza wodociągowe - 19 szt. Koszt inwestycji: 231 812,15 zł brutto w tym kwota dofinansowania: 160 195,38 zł

8 Zadanie: Sieć wodociągowa tranzytowa od ul. Fabrycznej przez Brzozowy Mostek i ul. Brzozową do ul. Świerkowej  Sieć wodociągowa tranzytowa z rur PE DN 200mm od ul. Fabrycznej przez Brzozowy Mostek i ul. Brzozową do ul. Świerkowej o dł.906m

9  Spinka wodociągowa tranzytowa z rur PE DN 200mm od ul. Tartacznej do ul. Kościelnej pod torami kolejowymi o dł.165m Koszt inwestycji: 369 000,00 zł brutto w tym kwota dofinansowania: 255 000,00 zł cd. zadania

10 Zadanie: Modernizacja przepompowni głównej ul. Piękna  wymiana pompy  wymiana krat ściekowych i zasuw  wykonanie odwodnienia pomieszczeń po stronie suchej pompy  wymiana systemu wentylacji i oświetlenia  remont posadzki i ścian wewnętrznych

11 Po modernizacji Koszt inwestycji: 225 524,19 zł brutto w tym kwota dofinansowania: 138 493,50 zł

12 Zadanie: Modernizacja kanalizacji ul. Żeromskiego 4 oraz ul. Sienkiewicza 6  Przebudowa kanału sanitarnego DN 200 o łącznej długości 341mb  Przebudowa studni kanalizacyjnych betonowych fi 1200 mm – 12 szt.  Przebudowa przyłączy kanalizacyjnych DN 200 o łącznej długości 55mb Koszt inwestycji: 233 577,01 zł brutto w tym kwota dofinansowania: 153 732,00 zł

13 Zadanie: Modernizacja przepompowni ścieków na ujęciu wody ul. Piłsudskiego 62  wymiana pomp i technik monitorowania systemu przepompowni  wykonanie automatyki do sterowania pompami  remont budynku (naprawa dachu, elewacja, wymiana drzwi i okien)  montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej  remont posadzki i ścian wewnętrznych

14 Po modernizacji Koszt inwestycji: 110 458,92 zł brutto w tym kwota dofinansowania: 44 458,91 zł

15 Zadanie: Modernizacja kanalizacji ul. Konopnickiej 1,3,5 oraz ul. Sportowej 1  Przebudowa kanału sanitarnego DN 200 o łącznej długości 70mb  Przebudowa kanału sanitarnego DN 250 o łącznej długości 197mb  Przebudowa studni kanalizacyjnych betonowych fi 1200 mm – 7 szt. Koszt inwestycji: 145 016,99 zł brutto w tym kwota dofinansowania: 94 019,17 zł

16 Zadanie: Modernizacja 7 przepompowni ścieków  4 przepompownie w Czarnej Białostockiej znajdujące się na ul. Modrzewiowej, ul. Orzeszkowej oraz 2 na ul. Sokólskiej,  3 przepompownie w Czarnej Wsi Kościelnej znajdujące się na ul. Pięknej, ul. Wesołej oraz ul. Sosnowej.

17 cd. zadania Zakres prac:  wypiaskowanie wszystkich powierzchni wewnętrznych stalowych studni przepompowni ścieków i jej wyposażenia oraz zewnętrznych części pokryw studni  nałożenie na wypiaskowane powierzchnie metodą natrysku, jednowarstwowych powłok ceramiczno-polimerowych o strukturze kapsułkowej

18 Po modernizacji Koszt inwestycji: 182 655,00 zł brutto w tym kwota dofinansowania: 124 775,66 zł

19 Zadanie: Wykonanie przyłączy na os. Buksztel przy działkach nie zawartych w dotychczasowym projekcie wykonawczym – kontynuacja etapu III  Przyłącza kanalizacji sanitarnej PVC DN 160 zakończone studzienką rewizyjną PP Dn 425/160mm – 3 szt. Koszt inwestycji: 17 010,20 zł brutto w tym kwota dofinansowania: 10 531,20 zł

20 Zadanie: Zakup pojazdu komunalnego – urządzenia ssąco – płuczącego do płukania, czyszczenia udrożnienia kanalizacji sanitarnej Koszt inwestycji: 1 881 900,00 zł brutto w tym kwota dofinansowania: 1 270 993,83 zł KAISER CityCycler

21 Innowacyjność konstrukcji pojazdu specjalnego KAISER  innowacyjna pompa próżniowa z pierścieniem wodnym wraz z układem chłodzenia  nowoczesny, innowacyjny przemiennik ciśnienia (wysokociśnieniowa pompa) w którym ciśnienie oleju jest przemieniane na ciśnienie wody  technologia czyszczenia kanalizacji z tzw. 1-stopniowym „odzyskiem wody” polegająca na filtrowaniu wysysanych ścieków i ponownemu wykorzystaniu odzyskanej w ten sposób wody do dalszej pracy, np. do płukania kanałów.

22 Zadanie: Dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacją istniejącej oczyszczalni ścieków”  Decyzje środowiskowe wydane przez:  Burmistrza Czarnej Białostockiej  Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku  Uzgodnienie przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej z:  Urzędem Gminy w Czarnej Białostockiej  Nadleśnictwem w Czarnej Białostockiej  Powiatowym Zarządem Dróg w Białystoku  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  PKP Energetyka S.A.  TK Telekom Sp. z o.o.  PKP Utrzymanie Sp. z o.o.  PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami  Orange Polska S.A.  Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

23 Dokumentacja projektowo – kosztorysowa cd.  Umowy z PGE Dystrybucja S.A. Odział Białystok na zwiększenie mocy przepompowni ścieków P6 oraz o przyłączenie do sieci dla projektowanej oczyszczalni  Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:  na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej wydana przez Wojewodę Podlaskiego  dla projektowanej oczyszczalni ścieków wydana przez Burmistrza Czarnej Białostockiej  na budowę dojazdu do przepompowni ścieków na działce stanowiącej tereny zamknięte PKP wydana przez Wojewodę Podlaskiego  Decyzja o pozwolenie wodnoprawne wydana przez Starostę Powiatu Białostockiego  Decyzja na wycinkę drzew znajdujących się na trasie projektowanej sieci i oczyszczalni uzgodniona z PLK S.A. w Białymstoku, PKP S.A. Odział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

24 Dokumentacja projektowo – kosztorysowa cd.  Wnioski o pozwolenie na:  budowę nowej oczyszczalni  rozbiórkę istniejącej oczyszczalni ścieków  rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej złożone do Starosty Powiatu Białostockiego oraz Wojewody Podlaskiego  Pozwolenie na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenach zamkniętych PKP z dnia 29.10.2015r. wydane przez Wojewodę Podlaskiego  Pozwolenie na rozbiórkę istniejącej oczyszczalni ścieków z dnia 27.11.2015r. wydane przez Starostę Powiatu Białostockiego Koszt inwestycji: 175 453,01 zł brutto w tym kwota dofinansowania: 91 054,54 zł

25 Istniejąca oczyszczalnia:  Przepustowość 2x 650m3/d  Rok budowy 1974r.  Technologia SBR

26 Projekt zagospodarowania projektowanej oczyszczalni ścieków

27 Wizualizacja projektowanej oczyszczalni  Przepustowość maksymalna 2x 765m3/d  Technologia przepływowa

28 Projekt pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacją istniejącej oczyszczalni ścieków” Wniosek o dofinansowanie w KONKURSIE NR POIiŚ.2.3/1/2015 ogłoszonym dnia 30.10.2015r. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (IW)  Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu  Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach  Typ projektów 2.3.1 Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

29 Efekt ekologiczny Wskaźniki rezultatu:  Liczba osób korzystających z podłączenia do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 257 osób  Liczba osób korzystających z podłączenia do wybudowanej sieci wodociągowej – 66 osób W celu osiągnięcia założonych wskaźników „Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. skorzysta ze wsparcia oferowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – w ramach ogłoszonego przez NFOŚiGW Programu Priorytetowego SYSTEM – Część 3) Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

30 Dziękuję za uwagę! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko


Pobierz ppt "„Budowa zintegrowanego systemu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej jako ochrona środowiska naturalnego Puszczy Knyszyńskiej w gminie Czarna Białostocka”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google