Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozliczanie oraz dokumentowanie efektów ekologicznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozliczanie oraz dokumentowanie efektów ekologicznych"— Zapis prezentacji:

1 Rozliczanie oraz dokumentowanie efektów ekologicznych
Ewa Kamieńska Anna Pekar Serock, 19 maja 2009 r.

2 Wyliczenie efektu ekologicznego (Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie)
Ilość ścieków dopływających do oczyszczalni z istniejącej kanalizacji sanitarnej [m3/d] Ilość ścieków, które dopłyną po zrealizowaniu zakresu kanalizacji sanitarnej objętej Projektem [m3/d] Długość kanalizacji sanitarnej objętej Projektem [mb] Długość kanalizacji deszczowej objętej Projektem [mb] Przepustowość istniejącej oczyszczalni [m3/d] Zwiększenie przepustowości istniejącej oczyszczalni ścieków [m3/d] Przepustowość projektowanej oczyszczalni ścieków [m3/d] Długość wodociągu objętego Projektem [mb] Wydajność istniejącej stacji uzdatniania wody [m3/d] Zwiększenie wydajności stacji uzdatniania wody [m3/d] Wydajność projektowanej stacji uzdatniania wody [m3/d]

3 Rzeczowe i ekologiczne rozliczenie realizacji Projektu (art
Rzeczowe i ekologiczne rozliczenie realizacji Projektu (art. 9 Umowy o dofinansowanie) Dokumenty potwierdzające wykonanie zakresu rzeczowego określonego w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym; Dokumenty potwierdzające osiągnięcie zakładanych efektów ekologicznych określonych w Załączniku nr 4.

4 Zakres rzeczowy: W terminie 1 miesiąca od daty zakończenia realizacji Projektu, określonej w Decyzji: kserokopie świadectw przejęcia i/lub świadectw wykonania, kserokopie protokołów końcowego odbioru i przekazania do eksploatacji, zestawienie wykonanych obiektów wraz z podaniem podstawowego wyposażenia oraz wielkości i jednostek charakterystycznych (np.: długości, średnic, przekrojów, kubatur), którymi opisano te obiekty i wyposażenie w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.

5 Zakres rzeczowy – c.d. W terminie 2 miesięcy od daty zakończenia realizacji Projektu, określonej w Decyzji, wraz z Raportem Końcowym: kserokopię ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jeżeli obowiązek taki został nałożony w wydanym pozwoleniu na budowę lub innej decyzji administracyjnej, albo dokument/y o zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy wraz z oświadczeniem inwestora o braku sprzeciwu i uwag właściwego organu, określających ostateczny termin uprawniający do przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego.

6 Zakres rzeczowy – c.d. W terminie 1 miesiąca po upływie okresu gwarancyjnego Umowy z Wykonawcą, której termin realizacji upływa najpóźniej, Beneficjent przekaże do akceptacji IPZ II potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela Beneficjenta kserokopie świadectw wykonania, sporządzonych przez Inżyniera, których Beneficjent nie dostarczył w terminie dokumentów potwierdzających wykonanie zakresu rzeczowego.

7 Efekt ekologiczny W terminie (2) miesięcy od daty zakończenia realizacji Projektu, określonej w Decyzji, wraz z Raportem Końcowym: kserokopię decyzji o dopuszczeniu obiektu do eksploatacji, wydanej przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej – dla przedsięwzięć dotyczących stacji uzdatniania wody, kserokopię informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – dla przedsięwzięć dotyczących oczyszczalni ścieków, lub uzasadnienie późniejszego dostarczenia w/w dokumentów zawierające deklarację Beneficjenta odnośnie terminu ich dostarczenia.

8 Studia przypadku Oczyszczalnia ścieków;
Sieci kanalizacyjne i wodociągowe; Stacja uzdatniania wody;

9 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dziękujemy za uwagę Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3a Warszawa


Pobierz ppt "Rozliczanie oraz dokumentowanie efektów ekologicznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google