Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.wfosigw.katowice.pl Katowice, 28.04.2008 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – Instytucja Wdrażająca Program.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.wfosigw.katowice.pl Katowice, 28.04.2008 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – Instytucja Wdrażająca Program."— Zapis prezentacji:

1 www.wfosigw.katowice.pl Katowice, 28.04.2008 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 01

2 www.wfosigw.katowice.pl PO Infrastruktura i Środowisko Główny cel Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej, przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

3 www.wfosigw.katowice.pl Wzrost atrakcyjności poprzez dofinansowanie sześciu obszarów: transport, środowisko, energetyka, kultura, ochrona zdrowia, szkolnictwo wyższe

4 www.wfosigw.katowice.pl Budżet Łączna wartość alokacji dla POIiŚ – 27,9 mld z funduszy UE na lata 2007-2013: Fundusz Spójności - 22,2 mld Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 5,7 mld

5 www.wfosigw.katowice.pl Podział środków dostępnych w ramach POIiŚ wg sektorów (w mld )

6 www.wfosigw.katowice.pl WFOŚiGW w Katowicach na podstawie porozumienia zawartego z Ministerstwem Środowiska pełni rolę Instytucji Wdrażającej w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla dwóch osi priorytetowych: I oś priorytetowa: Gospodarka wodno-ściekowa (aglomeracje powyżej 15 tys. RLM) Przykładowe rodzaje projektów: - budowa i modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej, - budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych. II oś priorytetowa Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Przykładowe rodzaje projektów: - budowa kompleksowych systemów gospodarki odpadami, obejmujących np. instalacje do odzysku i recyklingu odpadów czy kompostowanie odpadów zielonych - rekultywacja terenów powojskowych oraz zdegradowanych przez przemysł

7 www.wfosigw.katowice.pl Zadania powierzone Funduszowi to, m.in.: działania w zakresie przygotowania i oceny projektów, znajdujących się na liście projektów indywidualnych oraz zgłaszanych w konkursie, zawieranie umów dotacji, wypłata środków finansowych, działania kontrolne, związane m.in. z kontrolą zawierania umów, działania w zakresie monitorowania i sprawozdawczości z realizacji projektów, działania związane z zarządzaniem finansowym i rozliczaniem projektu, działania w zakresie informacji i promocji.

8 www.wfosigw.katowice.pl Tryby wyboru projektów: -indywidualny, dla projektów o strategicznym znaczeniu (dotyczy projektów umieszczonych na liście projektów indywidualnych dla POIiŚ), -konkursowy, ogłaszany przez Ministerstwo Środowiska, w celu wyłonienia najlepiej przygotowanych projektów.

9 www.wfosigw.katowice.pl WFOŚiGW w Katowicach pełni rolę Instytucji Wdrażającej dla projektów indywidualnych: 1.Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu – Wnioskodawca Gmina Sosnowiec, przewidywany koszt całkowity 88 mln PLN, szacunkowa kwota dofinansowania 56,76 mln PLN; 2.System gospodarki odpadami dla miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów – Wnioskodawca Górnośląski Związek Metropolitalny, przewidywany koszt całkowity 1 081,16 mln PLN, szacunkowa kwota dofinansowania 592,92 mln PLN.

10 www.wfosigw.katowice.pl Stan wdrażanych konkursów w Polsce Priorytet Liczba ogłoszonych konkursów Liczba złożonych projektów I5 320 II7 33

11 www.wfosigw.katowice.pl Ilość wniosków złożonych do WFOŚiGW w Katowicach Priorytet Konkurs I Konkurs II Konkurs III Konkurs IV Konkurs V Łącznie I86431 22 II2---- 2 Koszty projektów [mln zł] 4912571788436 1 047 Dotacja [mln zł] 3611611406327 752

12 www.wfosigw.katowice.pl Zawarte umowy dotacji Nazwa beneficjentaDotacja [mln zł] Koszt całkowity [zł] Gmina Kłobuck 53,4981,41 Gmina Buczkowice 32,3143,80 Gmina Poczesna 19,7234,31 ZGO SA w Bielsku-Białej 57,2989,42 PGKiM Sp. z o.o. Łaziska Górne 49,8380,61 212,64329,55

13 www.wfosigw.katowice.pl Projekty, które uzyskały decyzje o dofinansowaniu Nazwa beneficjenta Dotacja [mln zł]Koszt całkowity [zł] Gmina Jasienica 38, 2654,60 Gmina Myszków 9,2516,31 Gmina Wisła 44,0251,79 Gmina Konopiska 35,3356,18 126,89178,89

14 www.wfosigw.katowice.pl Efekty rzeczowe i ekologiczne Ścieki Kanalizacja sanitarna: 282,34 km Liczba nowych użytkowników:32 tys. osób Odpady Zakład Zagospodarowania Odpadów: 70 tys. ton/a obsługujący 274 tys.

15 www.wfosigw.katowice.pl Dziękuję za uwagę Witold Klimza Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Tel. 032 757 37 50 w.klimza@wfosigw.katowice.pl


Pobierz ppt "Www.wfosigw.katowice.pl Katowice, 28.04.2008 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – Instytucja Wdrażająca Program."

Podobne prezentacje


Reklamy Google