Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” 01 Katowice,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” 01 Katowice,"— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” 01 Katowice, r.

2 PO „Infrastruktura i Środowisko”
Główny cel Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej, przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

3 transport, środowisko, energetyka, kultura,
Wzrost atrakcyjności poprzez dofinansowanie sześciu obszarów: transport, środowisko, energetyka, kultura, ochrona zdrowia, szkolnictwo wyższe

4 Budżet Łączna wartość alokacji dla POIiŚ – 27,9 mld €
z funduszy UE na lata : Fundusz Spójności - 22,2 mld € Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 5,7 mld €

5 Podział środków dostępnych w ramach POIiŚ wg sektorów (w mld €)

6 WFOŚiGW w Katowicach na podstawie porozumienia zawartego z Ministerstwem Środowiska pełni rolę Instytucji Wdrażającej w zakresie realizacji Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” dla dwóch osi priorytetowych: I oś priorytetowa: „Gospodarka wodno-ściekowa (aglomeracje powyżej 15 tys. RLM) Przykładowe rodzaje projektów: - budowa i modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej, - budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych. II oś priorytetowa Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi - budowa kompleksowych systemów gospodarki odpadami, obejmujących np. instalacje do odzysku i recyklingu odpadów czy kompostowanie odpadów zielonych - rekultywacja terenów powojskowych oraz zdegradowanych przez przemysł

7 Zadania powierzone Funduszowi to, m.in.:
działania w zakresie przygotowania i oceny projektów, znajdujących się na liście projektów indywidualnych oraz zgłaszanych w konkursie, zawieranie umów dotacji, wypłata środków finansowych, działania kontrolne, związane m.in. z kontrolą zawierania umów, działania w zakresie monitorowania i sprawozdawczości z realizacji projektów, działania związane z zarządzaniem finansowym i rozliczaniem projektu, działania w zakresie informacji i promocji.

8 Tryby wyboru projektów:
indywidualny, dla projektów o strategicznym znaczeniu (dotyczy projektów umieszczonych na liście projektów indywidualnych dla POIiŚ), konkursowy, ogłaszany przez Ministerstwo Środowiska, w celu wyłonienia najlepiej przygotowanych projektów.

9 WFOŚiGW w Katowicach pełni rolę Instytucji Wdrażającej dla projektów indywidualnych:
„Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu” – Wnioskodawca Gmina Sosnowiec, przewidywany koszt całkowity 88 mln PLN, szacunkowa kwota dofinansowania 56,76 mln PLN; „System gospodarki odpadami dla miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów” – Wnioskodawca Górnośląski Związek Metropolitalny, przewidywany koszt całkowity 1 081,16 mln PLN, szacunkowa kwota dofinansowania 592,92 mln PLN.

10 320 33 Stan wdrażanych konkursów w Polsce Priorytet
Liczba ogłoszonych konkursów Liczba złożonych projektów I 5 320 II 7 33

11 Ilość wniosków złożonych do WFOŚiGW
w Katowicach Priorytet Konkurs I Konkurs II Konkurs III Konkurs IV Konkurs V Łącznie 8 6 4 3 1 22 II 2 - Koszty projektów [mln zł] 491 257 178 84 36 1 047 Dotacja [mln zł] 361 161 140 63 27 752

12 Zawarte umowy dotacji Nazwa beneficjenta Dotacja [mln zł] Koszt całkowity [zł] Gmina Kłobuck 53,49 81,41 Gmina Buczkowice 32,31 43,80 Gmina Poczesna 19,72 34,31 ZGO SA w Bielsku-Białej 57,29 89,42 PGKiM Sp. z o.o. Łaziska Górne 49,83 80,61 212,64 329,55

13 Projekty, które uzyskały decyzje o dofinansowaniu
Nazwa beneficjenta Dotacja [mln zł] Koszt całkowity [zł] Gmina Jasienica 38, 26 54,60 Gmina Myszków 9,25 16,31 Gmina Wisła 44,02 51,79 Gmina Konopiska 35,33 56,18 126,89 178,89

14 Efekty rzeczowe i ekologiczne
Ścieki Kanalizacja sanitarna: ,34 km Liczba nowych użytkowników: 32 tys. osób Odpady Zakład Zagospodarowania Odpadów: 70 tys. ton/a obsługujący 274 tys.

15 Dziękuję za uwagę Witold Klimza Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach Tel


Pobierz ppt "Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” 01 Katowice,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google