Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare Babice

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare Babice"— Zapis prezentacji:

1 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare Babice
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

2 Plan prezentacji Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Opis projektu
Cel projektu Zakres projektu Szczegółowe założenia projektu Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu Finansowanie projektu Termin realizacji projektu Główne parametry techniczne inwestycji Główne korzyści płynące z inwestycji Wpływ inwestycji na środowisko naturalne Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

3 1. Opis projektu Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Stare Babice” realizowany przy udziale środków z Funduszu Spójności pozwoli zapewnić czystą wodę i odbiór ścieków sanitarnych niemalże ze wszystkich gospodarstw Gminy - tych istniejących obecnie i tych, które są w realizacji. W wyniku realizacji projektu ma powstać ok. 15 km sieci wodociągowych, ok. 76 km sieci kanalizacyjnych oraz kanały tłoczne i pompownie. Jest to największy projekt inwestycyjny w historii Gminy. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

4 2. Cel projektu Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
Głównym celem projektu jest wyposażenie aglomeracji powyżej 15 tys. RLM ( równoważna liczba mieszkańców ) w systemy kanalizacji oraz oczyszczalnie ścieków zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Głównymi problemami związanymi z gospodarką wodno – ściekową w Gminie są: zbyt niski stopień skanalizowania problemy dotyczące zagospodarowania osadów - zły stan techniczny sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla powojskowego w miejscowości Kwirynów problemy związane ze zrzutem ścieków oczyszczonych do obecnie wykorzystywanego rowu Z-7 brak dostępu do sieci wodociągowej na terenie części Gminy problemy dotyczące nieodpowiedniej jakości wody dostarczanej z gminy Leszno oraz zbyt niskiej wydajności tego źródła zasilania w okresach największego rozbioru wody - brak wystarczającej liczby połączeń pomiędzy poszczególnymi sieciami wodociągowymi w przypadku zwiększonych rozbiorów wody lub awarii sieci i innych zdarzeń losowych Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

5 Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
W celu wyeliminowania problemów związanych z gospodarką wodno – ściekową przewidziano więc w ramach projektu następujące inwestycje: - budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej (w tym także kanał zrzutowy ścieków oczyszczonych ) wymianę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu powojskowym w Kwirynowie - budowę instalacji do wytwarzania nawozu POLAGROS na bazie osadów z oczyszczalni - budowę Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w Borzęcinie Małym wraz z ujęciem wody - budowę spinek wodociągowych oraz dodatkowych magistrali wodociągowych łączących ASUW w Borzęcinie Małym z istniejącą siecią oraz gminny system wodociągowy z warszawskim wodociągiem północnym Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

6 3. Zakres projektu Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
w ramach Prog\ramOperacyjnego Infrastruktura i Środowisko Projekt współfinansowany przez Unię Europejsk ze środkównduszu Sjnoś 3. Zakres projektu Zakres projektu obejmuje Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Stare Babice Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

7 Projekt zakłada, że w ciągu najbliższych lat powstanie:
4. Szczegółowe założenia projektu Projekt zakłada, że w ciągu najbliższych lat powstanie: − Stacja Uzdatniania Wody w Borzęcinie Małym − ok. 76 kilometrów sieci kanalizacyjnej − ok. 2,5 kilometrów sieci kanalizacyjnej zostanie poddanych modernizacji − ok. 44 przepompowni ścieków − ok. 18 kilometrów przewodów tłocznych pomiędzy przepompowniami a oczyszczalnią ścieków w Starych Babicach − ok. 13 kilometrów magistral wodociągowych i sieci rozdzielczych poprawiających ciśnienie wody oraz usprawniających jej dystrybucję. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

8 Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
Część zadań projektowych jest w trakcie realizacji. Niektóre z nich zostały już zakończone, odebrane i przekazane do użytkowania, niektóre są na etapie projektowym. Spora część zadań jest w trakcie kompletowania dokumentacji i zbierania zgód od właścicieli gruntów prywatnych, przez które mają przebiegać inwestycje. Na bieżąco prowadzone są przetargi na wykonanie projektów i robót budowlanych. W 2008 roku zakończono największą inwestycję planowaną w projekcie − budowę Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody wraz z ujęciami wody i zapleczem dla Pogotowia wod. − kan. Koszt tego zadania to ponad 10 mln pln brutto. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

9 5. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu
W dniu 29 czerwca 2011 roku w Warszawie przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Zarząd Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Eko - Babice sp. z o. o. podpisali umowę o dofinansowanie nr POIS /10-00 dla projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Stare Babice” w ramach działania Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

10 6. Finansowanie projektu
Beneficjentem Projektu jest Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko – Babice” Sp. z o.o. w Starych Babicach Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi ,65 PLN brutto. Maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi ,99 PLN. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

11 7. Termin realizacji projektu
Zgodnie z umową o dofinansowanie okres kwalifikowania wydatków rozpoczął się 2 czerwca 2007 r. Koniec realizacji projektu ustalono na dzień 31 grudnia 2014 r. Tzw. „Efekt ekologiczny” ( zakładany poziom ograniczenia emisji zanieczyszczeń do środowiska, jaki przyniesie zainwestowanie środków finansowych w dane przedsięwzięcie inwestycyjne) przewiduje się osiągnąć do końca 2015 r. W naszym przypadku będzie to podłączenie do sieci kanalizacyjnej mieszkańców i 328 mieszkańców do sieci wodociągowej. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

12 8. Główne parametry techniczne inwestycji
Podstawowymi założeniami projektu jest rozbudowa kanalizacji w układzie grawitacyjno - tłocznym polegającym na: Odprowadzaniu ścieków z gospodarstw domowych odrzutami bocznymi do kolektorów grawitacyjnych ułożonych w ulicach na głębokości ok. 4m p.p.t. Przerzucaniu nieczystości przez pompownię sieciową do kolejnego odcinka kanału grawitacyjnego. Transportowaniu ścieków w kierunku pompowni głównej usytuowanej w Borzęcinie. Transportowaniu nieczystości przewodami tłocznymi o średnicy fi 315 do oczyszczalni w Starych Babicach. Ciśnieniowy transport przewiduje się jedynie lokalnie, w przypadku niekorzystnego ukształtowania terenu. Koszty inwestycyjne realizacji kanalizacji grawitacyjnej są większe od układów ciśnieniowych, ale jest ona prosta i niezawodna w działaniu. Także problemy i koszty eksploatacyjne są znacznie mniejsze w porównaniu z kanalizacja ciśnieniową. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

13 Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
Dla przerzutu ścieków na wyższy poziom przewiduje się pompownie sieciowe. Zadaniem pompowni jest przetłaczanie ścieków do dalszych odcinków sieci, umożliwiając tym samym ich wypłycenie. Minimalne zagłębienia zbiorczych przewodów kanalizacyjnych wynoszą 1,6-1,8 m p.p.t., a w szczególnie uzasadnionych wypadkach dopuszcza się ich wypłycenie, z ewentualnym ciśnieniowym doprowadzeniem ścieków z posesji ze skrajnych miejsc danego układu kanalizacyjnego. Niezależnie od wielkości spływu, minimalna średnica kanałów zbiorczych wynosi D=200mm, a przy ciśnieniowym transporcie ścieków DZ90. Minimalne średnice przykanalików z posesji powinny wynosić odpowiednio D=160mm dla grawitacyjnego odprowadzenia i Dz63 dla przyłączy ciśnieniowych. Minimalne spadki dla kanałów grawitacyjnych wynoszą odpowiednio: dla Dz ,5‰, dla Dz ,5‰, dla Dz ,5‰, dla przewodów ciśnieniowych i - 3,0‰. Oczyszczalnia po zakończonej w 2006 r. modernizacji i rozbudowie posiada przepustowość Q=3000m³/d. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

14 9. Główne korzyści płynące z inwestycji
Wzrost skanalizowania aglomeracji mierzony odsetkiem osób przyłączonych do kanalizacji z 43,62% (2009 r.) do 91,46% (2014 r.) Wzrost liczby użytkowników sieci kanalizacyjnej o osób Wzrost liczby użytkowników sieci wodociągowej o 328 osób Poprawa stanu środowiska naturalnego w obrębie Kampinowskiego Parku Narodowego poprzez ograniczenie niekontrolowanego zrzutu ścieków Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i osadniczej obszaru Gminy Poprawa warunków bytowych mieszkańców obszaru objętego projektem Względy ekonomiczne ( pozbywanie się nieczystości przez system kanalizacyjny jest kilkakrotnie tańsze niż oczyszczanie szamb przy pomocy wozów ascenizacyjnych ) Wzrost wartości nieruchomości dzięki wyposażeniu w kanalizację. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

15 10. Wpływ inwestycji na środowisko naturalne
Około 80 % obszarów Gminy znajduję się w Otulinie Puszczy Kampinowskiej, z czego ok. 18 % stanowi obszar Kampinowskiego Parku Narodowego. Są to tereny czyste ekologicznie, gdzie obowiązujące przepisy zabraniają budowy szamb dla nowych obiektów. Stąd konieczność budowy kanalizacji grawitacyjnej. Budowa układu kanalizacji sanitarnej w Gminie i skierowanie ścieków do istniejącej oczyszczalni, praktycznie wyeliminuje wprowadzenie nieoczyszczonych ścieków do gruntu i bezpośrednio do cieków wodnych, co znacznie przyczyni się do poprawy stanu jakości wód powierzchniowych i gruntowych na terenie Gminy Stare Babice. Przepompownie sieciowe wykonywane są jako kryte studnie, a do przetłaczania ścieków zastosowano pompy zatapialne. Komory czerpne pompowni sieciowych zmniejszono do niezbędnego minimum, aby zminimalizować zjawisko zagniwania zbieranych ścieków. Natomiast dna komór czerpnych w pompowniach głównych ukształtowano tak, aby wyeliminować możliwość powstawania tzw. „przestrzeni martwych”, gdzie ścieki miałyby możliwość przebywania w dłuższym okresie czasu. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

16 Dziękujemy za uwagę Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
„Eko-Babice Sp. z o. o.” Ul. Kutrzeby Stare Babice Tel./fax: Dla rozwoju infrastruktury i środowiska


Pobierz ppt "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare Babice"

Podobne prezentacje


Reklamy Google