Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA OLSZTYNA Konsultacje LPR z mieszkańcami i organizacjami 24 września 2015 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA OLSZTYNA Konsultacje LPR z mieszkańcami i organizacjami 24 września 2015 roku."— Zapis prezentacji:

1 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA OLSZTYNA Konsultacje LPR z mieszkańcami i organizacjami 24 września 2015 roku

2 DEFINICJE I ISTOTA  Stan kryzysowy - koncentracja negatywnych zjawisk  Przykładowo społecznych – słaby lub negatywny kapitał społeczny, bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, słaba edukacja, brak uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym  Sfery: gospodarcza, środowiskowa, przestrzenno- funkcjonalna, techniczna.

3 REWITALIZACJA  Systemowa zmiana prowadząca do likwidacji zjawisk kryzysowych,  Integracja ładów: społecznego, ekonomicznego i przestrzennego,

4 WARUNKI POWODZENIA  Precyzyjna delimitacja (wskazanie obszaru kryzysowego),  Konsensus wielu partnerów (i wymogów) o niekiedy sprzecznych interesach,  Działania twarde są równoległe ze wsparciem przedsiębiorczości, wyrównywania szans, aktywizacji środowisk.

5 OBSZAR PROGRAMU REWITALIZACJI  Ściśle wyznaczony,  Czytelnie zlokalizowane działania,  Przywileje i ułatwienia dla inwestorów.

6 DELIMITACJA Do celów delimitacji uwzględniane są:  Gospodarka i rynek pracy,  Warunki mieszkaniowe,  Sytuacja społeczna,  Poziom i struktura wykształcenia mieszkańców,  Szanse zawodowe i społeczne mieszkańców,  Transport i ochrona środowiska.

7 KRYTERIA WYZNACZENIA OBSZARU REWITALIZACJI:  Stopa bezrobocia wyższa od średniej,  Wysoki poziom ubóstwa oraz trudne warunki mieszkaniowe,  Wysoki poziom przestępczości,  Niski poziom wykształcenia mieszkańców,  Szczególnie zniszczone środowisko. Obszar uznany, jako kryzysowy musi spełniać przynajmniej jedno z wyżej wymienionych kryteriów. Ale decyduje krzyżowanie, KONCENTRACJA kryteriów kryzysu.

8 INNE KRYTERIA DELIMITACJI.  Gęstość zaludnienia  Ilość osób niepełnosprawnych  Przemoc w rodzinie  Poziom przedsiębiorczości  Komunalny zasób mieszkaniowy

9 KRYTERIA UZUPEŁNIAJĄCE  Kryzys w sferze społecznej,  Odsetek bezrobotnych w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym,  Odsetek osób pobierających zasiłki w stosunku do liczby mieszkańców;  Liczba przestępstw na 1000 mieszkańców;  Średnia ocena z egzaminu gimnazjalnego,  Liczba organizacji społecznych,  Liczba członków fundacji i stowarzyszeń na 1000 mieszkańców,  Frekwencja w wyborach powszechnych.

10 ANALIZY  Zaleca się uproszczony sposób prowadzenia badań i analiz,  Identyfikacja najważniejszych zjawisk kryzysowych,  Granice obszaru rewitalizacji wyznacza miasto.

11 WYBÓR OBSZARÓW DO REWITALIZACJI OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ETAPY:  Identyfikacja problemów w skali miasta,  Wyznaczenie obszarów do rewitalizacji,  Analiza SWOT w skali miasta, cele rewitalizacji,  Wytypowanie obszarów pilotażowych,  Ustalenie kolejności działań na poszczególnych obszarach.

12 DYLEMAT  Celem programu rewitalizacji powinno być odwrócenie zjawisk kryzysowych,  Nie pozyskanie pieniędzy tylko,  Nie chodzi o to, żeby program zawierał jak najwięcej typów inwestycji, żeby umożliwić skuteczne aplikowanie o środki,  Tylko te projekty, które skutecznie prowadzą do ożywienia obszaru.

13 KLUCZOWE CZYNNIKI SUKCESU  Partnerstwo w programie,  Rewitalizacja to nie akupunktura,  Kompleksowość i koncentracja,  Wewnętrzna spójność projektów,  Sprawna koordynacja.

14 PROGRAM - WĘZŁY  Diagnoza,  Delimitacja,  Wizja obszaru po rewitalizacji,  Cele, komplementarność,  Wskaźniki,  Projekty,  Wskaźniki,  Indykatywne ramy finansowe,  Mechanizmy włączania interesariuszy,  System wdrażania,  Monitoring.

15 PODZIAŁ  Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary,  Nie muszą mieć ze sobą wspólnych granic,  Warunek: na każdym z podobszarów występuje koncentracja negatywnych zjawisk.

16 PROGRAM REWITALIZACJI  Logika programu rewitalizacji = logika zasad synergii,  Ograniczamy obszary rewitalizacji,  Nie może zawierać działań punktowych, nie powiązanych ze sobą,  Koncentracja działań,  Najbardziej zdegradowana część miasta.

17 KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW  Niwelowanie czynników kryzysu  Rozwój zasobów ludzkich,  Konkurencyjność obszaru,  Hierarchia zorientowana na synergię,  Koncepcje szczegółowe dla podobszarów, kwartałów, budynków.

18 REZULTATY  Oddziaływanie na obszar i poza obszarem rewitalizacji,  Komplementarność przestrzenna,  Stały monitoring skutków.

19 WYZWANIA  Określenie stanu pożądanego, czyli wizja „po”,  Uchronienie się od przenoszenia kryzysów,  Komplementarność problemowa,  Tematyczne dopełnienie projektów  Obrona przed fragmentyzacją działań.


Pobierz ppt "LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA OLSZTYNA Konsultacje LPR z mieszkańcami i organizacjami 24 września 2015 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google