Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych długofalowy plan przeciwdziałania dezintegracji społecznej Opracowanie: MOPS Gdańsk Gdańsk 2004.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych długofalowy plan przeciwdziałania dezintegracji społecznej Opracowanie: MOPS Gdańsk Gdańsk 2004."— Zapis prezentacji:

1 1 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych długofalowy plan przeciwdziałania dezintegracji społecznej Opracowanie: MOPS Gdańsk Gdańsk 2004

2 Stopień nasilenia dotkliwości kwestii społecznych
2 umiarkowany intensywny krytyczny niedostatek bieda nędza dyskomfort mieszkaniowy brak samodzielnego mieszkania bezdomność bezrobocie czasowe bezrobocie długotrwałe bezrobocie chroniczne niepewność socjalna Uzależnienie od pomocy bezradność stygmatyzacja marginalizacja wykluczenie Opracowanie: MOPS Gdańsk

3 Ocena zjawiska ubóstwa i wykluczenia
3 Ocena zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego w Gdańsku – wyniki badań Opracowanie: MOPS Gdańsk

4 Ocena zjawiska ubóstwa i wykluczenia
4 Ocena zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego w Gdańsku – wyniki badań Opracowanie: MOPS Gdańsk

5 Ocena zjawiska ubóstwa i wykluczenia
5 Ocena zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego w Gdańsku – wyniki badań Opracowanie: MOPS Gdańsk

6 Ocena zjawiska ubóstwa i wykluczenia
6 Ocena zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego w Gdańsku – wyniki badań Opracowanie: MOPS Gdańsk

7 Ocena zjawiska ubóstwa i wykluczenia
7 Ocena zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego w Gdańsku – wyniki badań Opracowanie: MOPS Gdańsk

8 Ocena zjawiska ubóstwa i wykluczenia
8 Ocena zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego w Gdańsku – wyniki badań Opracowanie: MOPS Gdańsk

9 Ocena zjawiska ubóstwa i wykluczenia
społecznego w Gdańsku – wyniki badań 9 Negatywne skutki jakie powoduje utrata pracy (według osób bezrobotnych): brak pieniędzy, pogorszenie sytuacji materialnej; niewiara w siebie; mniejsza ilość kontaktów z ludźmi, samotność; uczucie, że jestem niepotrzebny; kłótnie i awantury w rodzinie; pogorszenie stanu zdrowia; utrata poczucia bezpieczeństwa; Opracowanie: MOPS Gdańsk

10 Ocena zjawiska ubóstwa i wykluczenia
społecznego w Gdańsku – wyniki badań 10 Jedynie 19 % osób doświadczających przemocy domowej poszukiwało pomocy specjalistycznej Opracowanie: MOPS Gdańsk

11 Ocena zjawiska ubóstwa i wykluczenia
społecznego w Gdańsku – wyniki badań 11 Opracowanie: MOPS Gdańsk

12 długofalowy plan przeciwdziałania dezintegracji społecznej
12 PO CO NAM STRATEGIA ? określa kryteria i wybory celów polityki społecznej; wyznacza obszary promowane i chronione w realizacji polityki społecznej; racjonalizuje wykorzystanie zasobów miasta w zakresie polityki społecznej; stwarza szansę utrzymania ciągłości działań; stabilizuje rynek świadczeniodawców usług socjalnych; jest podstawą do pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych długofalowy plan przeciwdziałania dezintegracji społecznej Opracowanie: MOPS Gdańsk

13 Obszary życia społeczno gospodarczego:
13 Obszary życia społeczno gospodarczego:  Rynek pracy  Bezpieczeństwo i ochrona prawna  Edukacja, kultura i sport  Polityka prorodzinna  Pomoc społeczna  Ochrona zdrowia  Mieszkalnictwo  Udział w życiu społecznym Opracowanie: MOPS Gdańsk

14 Grupy zagrożone wykluczeniem społecznym:
14 Grupy zagrożone wykluczeniem społecznym: Osoby bezrobotne, Osoby bezdomne, Osoby niepełnosprawne, Absolwenci szkół, Osoby starsze wiekiem, Ofiary przemocy, Osoby uzależnione, Nosiciele wirusa HIV, Osoby chore na AIDS, Osoby opuszczające zakłady karne, Osoby z grup dyskryminowanych z powodu płci, Członkowie mniejszości narodowych i grup wyznaniowych, Uchodźcy oraz ofiary klęsk żywiołowych, Dzieci i młodzież pozbawiona właściwej opieki rodziców biologicznych. Opracowanie: MOPS Gdańsk

15 Cele główne Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
15 Promocja zatrudnienia i aktywizacja lokalnego rynku pracy Zbudowanie systemu działań wspomagających funkcjonowanie rodzin z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Zapewnienie równych szans rozwoju osobom z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez ułatwienie im dostępu do edukacji, kultury i sportu Zapewnienie właściwej pomocy medycznej osobom z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Stworzenie systemu pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb mieszkaniowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Zorganizowanie działań zapewniających bezpieczeństwo i ochronę prawną osobom z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Stworzenie osobom z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym warunków do udziału w różnych formach życia społecznego Utworzenie zintegrowanego systemu pomocy społecznej w Gdańsku Zapewnienie warunków umożliwiających realizację celów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Opracowanie: MOPS Gdańsk

16 Misja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
16 „GDAŃSK MIASTEM RÓWNYCH SZANS DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW, ZAPEWNIAJĄCYM SPÓJNY ROZWÓJ SPOŁECZNO – GOSPODARCZY” Opracowanie: MOPS Gdańsk

17 17 PROGRAMY OPERACYJNE I PROJEKTY STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DOKUMENT Opracowanie: MOPS Gdańsk ZESPÓŁ WDROŻENIOWO MONITORUJĄCY opracowanie standardu monitorowania celów strategii rewizja celów i wnioskowanie zmian opracowanie kryteriów opiniowania i rekomendowania programów prowadzenie sprawozdawczości i raportów z realizacji celów strategii Opracowanie systemu promocji przykładów „dobrych praktyk” informowanie społeczeństwa o realizacji celów JEDNOSTKA, KOMÓRKA ORGANIZACYJNA MOPS zbieranie informacji diagnoza problemów społecznych sprawozdawczość z realizacji strategii PROGRAMY OPERACYJNE I PROJEKTY PODMIOTY REALIZUJĄCE STRATEGIĘ

18 18 OPERACJONALIZACJA STRATEGII Opracowanie: MOPS Gdańsk
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Program „Bezpieczna Rodzina Bezpieczny Gdańsk” Gdański Program Rozwiązywania Problemu Bezdomności i Łagodzenia jej Skutków OPERACJONALIZACJA STRATEGII Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Program Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminny Program Dożywiania Dzieci w Szkołach Podstawowych i Gimnazjalnych Opracowanie: MOPS Gdańsk


Pobierz ppt "1 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych długofalowy plan przeciwdziałania dezintegracji społecznej Opracowanie: MOPS Gdańsk Gdańsk 2004."

Podobne prezentacje


Reklamy Google