Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja: „Wdrażanie Inicjatywy JESSICA na Mazowszu” Warszawa 8 września 2011 Prof. Dr hab. Marek Bryx Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja: „Wdrażanie Inicjatywy JESSICA na Mazowszu” Warszawa 8 września 2011 Prof. Dr hab. Marek Bryx Szkoła Główna Handlowa w Warszawie."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja: „Wdrażanie Inicjatywy JESSICA na Mazowszu” Warszawa 8 września 2011 Prof. Dr hab. Marek Bryx Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

2 Miasto  Miasto jest dynamicznym systemem społeczno-gospodarczym, składającym się z trzech przenikających się struktur:  Urbanistycznej  Społecznej  Ekonomicznej  Co chcemy zmienić w procesie rewitalizacji?  Co finansujemy z funduszu JESSICA? Prof. dr hab. Marek Bryx 8 września 2011 2

3 Rewitalizacja - cel  Jest jedną z głównych metod zarządzania miastem.  Jej celem jest przywrócenie dotychczasowych funkcji zdegradowanego społecznie, ekonomicznie, środowiskowo obszaru.  bądź zamiana jego dotychczasowych funkcji na nowe. Prof. dr hab. Marek Bryx 8 września 2011 3

4 Rewitalizacja - definicja  Rewitalizacja jest to skoordynowany proces, prowadzony wspólnie przez władzę samorządową, społeczność lokalną i innych uczestników, będący elementem polityki rozwoju i mający na celu przeciwdziałania degradacji przestrzeni zurbanizowanej, zjawiskom kryzysowym, pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych, poprzez wzrost aktywności społecznej i gospodarczej, poprawę środowiska zamieszkania oraz ochronę dziedzictwa narodowego, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju Prof. dr hab. Marek Bryx 8 września 2011 4

5 Lokalny Program Rewitalizacji (LPR)  Charakteryzuje sytuację kryzysową i założenia programu rewitalizacji  Wyznacza działania  Określa sposoby i źródła finansowania zadań  Przedstawia system wdrażania i monitorowania programu  Decyduje o kierunkach rozwoju miasta. Prof. dr hab. Marek Bryx 8 września 2011 5

6 Identyfikacja potrzeb rewitalizacyjnych Województwa Mazowieckiego  Działanie to podjęło Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, kierując ankietę do 84 miast Mazowsza, z których 48 posiadało LPR  Dalsze dane zawarte w prezentacji oparte są na wynikach pracy wykonanej przez MBPR, któremu za ich udostępnienie serdecznie dziękuję ! Prof. dr hab. Marek Bryx 8 września 2011 6

7 Struktura projektów  71% miast posiadających LPR realizowało głownie projekty „twarde”, głównie infrastrukturalne  27% miast uznało, że realizowane projekty „twarde” i „miękkie” mają takie samo znaczenie Prof. dr hab. Marek Bryx 8 września 2011 7

8 Problemy w realizacji LPR  73% - brak funduszy  Oraz  14% organizacyjne  9% prawne  2% inne  2% brak Prof. dr hab. Marek Bryx 8 września 2011 8

9 Typy rewitalizowanych obszarów Prof. dr hab. Marek Bryx 8 września 2011 9

10 Własność na obszarach rewitalizacji Prof. dr hab. Marek Bryx 8 września 2011 10

11 Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców na obszarze LPR Prof. dr hab. Marek Bryx 8 września 2011 11

12 Źródła finansowania rewitalizacji Prof. dr hab. Marek Bryx 8 września 2011 12

13 Oczekiwane źródła finansowania  68% miast liczy na finansowanie budżetowe wsparte środkami unijnymi  7% miast liczy na wzrost partycypacji prywatnej  69% miast jest zainteresowanych partnerstwem publiczno-prywatnym, ale nie posiada wystarczającej wiedzy  (Uwaga: Jedyne w Polsce Studia podyplomowe PPP w SGH: praktyczne ! ) Prof. dr hab. Marek Bryx 8 września 2011 13

14 JESSICA – słowa kluczowe  Odchodzenie od dotacji  Instrument zwrotny z inwestycji dochodowych  Nowatorstwo  Montaże finansowe Prof. dr hab. Marek Bryx 8 września 2011 14

15 Mazowsze – potencjał dla JESSICA  Duża liczba podmiotów gospodarczych  Duża liczba „twardych” rewitalizacji  Oczekiwania ponad dwukrotnego wzrostu udziałów środków prywatnych  Dochodowe projekty  77% miast zainteresowanych JESSICA - warunek: szkolenia Prof. dr hab. Marek Bryx 8 września 2011 15

16 JESSICA - warunki finansowania  Projekty finansowane będą:  za pomocą preferencyjnych pożyczek udzielanych do 75% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.  Okres spłaty pożyczki to maksymalnie 20 lat, z maksymalną karencją w spłacie kapitału do 4 lat.  Oprocentowanie oparte jest na stopie referencyjnej NBP pomniejszonej o tzw. wskaźnik społeczny (w zależności od wpływu projektu na czynniki społeczne wskaźnik przyjmuje wartość od 0 do 2 pp.). Prof. dr hab. Marek Bryx 8 września 2011 16

17 Według Delloite  Przedstawiciele Delloite:  odwiedzili 7 miast Mazowsza, zidentyfikowali 31 projektów,  na ogólną sumę ponad 800 milionów złotych,  spełniających kryteria oczekiwane przez JESSICA Prof. dr hab. Marek Bryx 8 września 2011 17

18 Wnioski: 1. Zarządzanie miastami i ich rozwój poprzez rewitalizację będzie się upowszechniać. 2. Istnieje potencjalnie dużo projektów, które mogą być finansowane przez JESSICA. 3. Potrzeba: 1. Dalszych działań (Urbact II /NODUS/ Mazowiecka Rada do spraw Rewitalizacji) 2. Informacji i szkoleń dla miast 3. Więcej środków w nadchodzących latach Prof. dr hab. Marek Bryx 8 września 2011 18

19 Dziękuję za uwagę Szkolenia: unikatowe podyplomowe studia Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie (nabór do 20 września br.) Więcej informacji: http://rewitalizacja.sgh.waw.pl


Pobierz ppt "Konferencja: „Wdrażanie Inicjatywy JESSICA na Mazowszu” Warszawa 8 września 2011 Prof. Dr hab. Marek Bryx Szkoła Główna Handlowa w Warszawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google