Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w powiecie ryckim”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w powiecie ryckim”"— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w powiecie ryckim” Raport z realizacji Powiatowego Programu Wspomagania - Stopień osiągnięcia założonych celów projektu. Wnioski końcowe i rekomendacje dotyczące nowego modelu doskonalenia nauczycieli. Koordynator merytoryczny projektu Ryki, 29.09.2015r.

2 2 ZAŁOŻENIA PROJEKTU Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wspomaganie adresowane jest do szkoły, a nie do poszczególnych grup czy osób * wspomaganie szkoły wynika z diagnozy potrzeb rozwojowych * szkoła jest odpowiedzialna za własny rozwój, wspomaganie pomaga szkole w rozwiązywaniu własnych problemów * współpraca i samokształcenie nauczycieli/dyrektorów jest elementem doskonaleni a * wspomaganie jest procesem *

3 3 CEL GŁÓWNY PROJEKTU Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli 47 szkół i 6 przedszkoli w powiecie ryckim poprzez stworzenie do 30.09.2015r. planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół/przedszkoli w obszarach wymagających szczególnego wsparcia CEL GŁÓWNY PROJEKTU

4 4 CELE SZCZEGÓŁOWE Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poprawa zdolności planowania i projektowania procesu doskonalenia nauczycieli w powiecie ryckim poprzez opracowanie Rocznych Planów Wspomagania (RPW) i Powiatowego Programu Wspomagania (PPW) i analizę efektów jego wdrożenia od 01.04.2014r. do 30.09.2015r. 1 podniesienie kompetencji nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli dzięki doskonaleniu opartemu na diagnozie potrzeb placówki w okresie od 01.04.2014r. do 30.09.2015r. 2 poprawa współpracy dyrektorów i nauczycieli 47 szkół i 6 przedszkoli w powiecie ryckim poprzez utworzenie i funkcjonowanie sieci współpracy i samokształcenia od 01.04.2014r. do 30.09.2015r. 3

5 5 STRUKTURA UDZIAŁU W PROJEKCIE POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 6 POWIATOWY PROGRAM WSPOMAGANIA (PPW) Koncepcja kompleksowego wsparcia szkół/przedszkoli w okresie realizacji projektu: realizacji rocznych planów wspomagania (RPW) w szkołach/przedszkolach powiatu ryckiego organizacji i prowadzeniu lokalnych sieci współpracy i samokształcenia Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 7 STRUKTURA RAPORTU Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU WSPOMAGANIA (PPW) Opis realizacji projektu Cele projektu Źródła do raportu Realizacja Powiatowego Programu Wspomagania Roczne Plany Wspomagania Diagnoza potrzeb rozwoju szkół i przedszkoli Uczestnicy procesu wsparcia Charakterystyka form doskonalenia Rezultaty realizowanych działań Wnioski Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji z przebiegu realizacji RPW Sieci współpracy i samokształcenia Organizacja pracy sieci Charakterystyka sieci współpracy i samokształcenia Wnioski koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia Podsumowanie badań ewaluacyjnych /poziomu osiągania wskaźników celów szczegółowych Wnioski i rekomendacje Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 8 REALIZACJA ROCZNYCH PLANÓW WSPOMAGANIA (RPW) Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Diagnoza potrzeb szkoły/przeds zkola Opracowanie RPW Doskonalenie pracy nauczycieli Przełożenie nowych umiejętności nauczycieli na praktykę szkolną Opracowanie sprawozdania z realizacji RPW

9 9 DIAGNOZA POTRZEB SZKOŁY/PRZEDSZKOLA Wywiad z dyrektorem Spotkanie z radą pedagogiczną/zespołem zadaniowym Przeprowadzenie warsztatu diagnostyczno-rozwojowego Diagnozę przeprowadzono w miesiącach wrzesień – październik 2014 r. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 GRAFICZNY ROZKŁAD WYBORU OFERT Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 11 Opracowanie Rocznych Planów Wspomagania (RPW ) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA …………………….. W OBSZARZE: ……………………………………... 1. Czas realizacjiData rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji 2. Diagnoza potrzebyOpis zdiagnozowanego stanu wyjściowego (sytuacji szkoły/przedszkola 3. CelOpis stanu docelowego, który będzie efektem realizacji RPW. 4. Zakładane wskaźniki realizacji RPW Mierzalne wartości pozwalające na monitorowanie i rozliczanie realizacji RPW: 5. Harmonogram realizacji RPW ZadanieTermin realizacji zadaniaMiejsce realizacji zadania 6. Role osób realizujących RPW i ich zaangażowanie czasowe RolaLiczba godzin pracy na rzecz RPW ogółemLiczba godzin kontaktowych SORE Ekspert zewnętrzny 7. Zadania osób realizujących RPW RolaZadania SORE Ekspert zewnętrzny 8. Role osób korzystających ze wspomagania i wymagane zaangażowanie czasowe z ich strony RolaLiczba godzin zaangażowania w RPW ogółemLiczba godzin kontaktowych Dyrektor szkoły Nauczyciele – zespół zad. Nauczyciele pozostali Wychowawcy Wychowawcy świetlicy Pedagog szkolny Uczniowie Rodzice 9. Zadania osób korzystających ze wspomagania RolaZadania Dyrektor szkoły Nauczyciele 10. Sprawozdanie z realizacji działań (zadanie SORE) Opis działań przeprowadzonych w ramach RPW

12 12 R DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Doskonalenie nauczycieli Warsztaty 15 h Konsultacje indywidualne 10 h Konsultacje/wykłady grupowe 12 h Warsztaty 15 h Konsultacje/wykłady grupowe 12 h Konsultacje indywidualne 10 h Konsultacje grupowe podsumowujące 5 h OFERTA 1OFERTA 2

13 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PLANU WSPOMAGANIA Obszar 1: ……………………… Obszar 2: ……………………... Imię i nazwisko SORE: ……………………………………………………………. Szkoła/przedszkole: ………………………………………………………………… Czas realizacji RPW Diagnoza potrzeb rozwojowych szkoły/przedszkola Opracowanie RPW Doskonalenie pracy nauczycieli Pomoc w przełożeniu nowej wiedzy i umiejętności nauczycieli na praktykę szkolną Harmonogram realizacji procesu wdrażania RPW Osiągnięte wskaźniki realizacji RPW Proces wdrożenia Wnioski Rekomendacje SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI RPW

14 14 SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Budowanie spójności edukacyjnej I Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? II Nauczyciele pracują zespołowo III Praca z uczniem młodszym IV Jak radzić sobie ze szkolną absencją – bezpieczeństwo w szkole V

15 15 SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Pracą każdej sieci współpracy i samokształcenia kierował koordynator odpowiedzialny za pracę sieci. W ramach pracy sieci zorganizowano: 1 spotkanie organizacyjne (organizacja sieci, weryfikacja danych uczestników, diagnoza potrzeb uczestników, ustalenie harmonogramu spotkań) 5 czterogodzinnych spotkań z ekspertem (wykłady, warsztaty, konsultacje) Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 16 PRACA NA PLATFORMIE INTERNETOWEJ ORE 1397 zalogowań 54 założonych wątków na forum dyskusyjnym 1336 wyświetleń na forum 147 założonych postów 122 dodanych plików Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 17 PRODUKTY PROJEKTU Powiatowy Program Wspomagania (PPW) Raport z wdrażania PPW 53 Roczne Plany Wspomagania (RPW) 53 Sprawozdania z realizacji RPW 5 Planów pracy sieci współpracy i samokształcenia 5 Sprawozdań z pracy sieci Raport z osiągniętych wskaźników celów szczegółowych projektu Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 18 WSKAŹNIKI JAKOŚCIOWE POMIARU CELÓW PROJEKTU Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wskaźnik celu szczegółowego 1 – „Liczba dyrektorów, którzy podnieśli zdolność planowania i projektowania procesu doskonalenia poprzez przeprowadzenie diagnozy własnej placówki” 1 Wskaźnik celu szczegółowego 2 - „odsetek min. 75% nauczycieli i dyrektorów, którzy podnieśli swoje kompetencje w zakresie określonym diagnozą potrzeb szkoły/przedszkola” 2 Wskaźnik celu szczegółowego 3 - „odsetek min. 75% nauczycieli i dyrektorów, którzy zwiększyli zakres współpracy w placówkach powiatu ryckiego” 3

19 19 BADANIA JAKOŚCIOWE WSKAŹNIKÓW CELÓW PROJEKTU 1. W ramach RPW: na wstępie: ankieta, test w trakcie realizacji: wywiad grupowy na zakończenie: ankieta, test 2. W ramach sieci: na wstępie: ankieta na zakończenie: ankieta Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 20 ANALIZA PROWADZONYCH BADAŃ 1. Analiza po każdym etapie 2. Analiza porównawcza 3. Raport z osiągniętych wskaźników celów projektu 4. Raport z realizacji PPW Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 21 ANALIZA PORÓWNAWCZA OPTYMALNYCH ODPOWIEDZI W BADANIU TESTOWYM Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Średni wzrost wiedzy i umiejętności objętych badaniem testowym wynosi 19%.

22 22 ANALIZA PORÓWNAWCZA OPTYMALNYCH ODPOWIEDZI W BADANIU ANKIETOWYM Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Średni wzrost wiedzy i umiejętności objętych badaniem testowym wynosi 19%.

23 23 ANALIZA POZIOMU ZWIĘKSZENIA WSPÓŁPRACY UCZESTNIKÓW SIECI (na podstawie pytania sondażowego nr 1 w ankiecie końcowej) Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Średni wzrost wiedzy i umiejętności objętych badaniem testowym wynosi 19%.

24 24 ANALIZA ZAKRESU WSPÓŁPRACY Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

25 WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘTYCH CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH Cel 1 wdrożony Powiatowy Program Wspomagania (PPW) 34 dyrektorów biorących udział w doskonaleniu 34 dyrektorów szkół/przedszkoli podniosło zdolność planowania i projektowania procesu doskonalenia poprzez przeprowadzenie diagnozy potrzeb własnej placówki 53 wdrożonych RPW Cel 2 719 nauczycieli i dyrektorów ukończyło proces doskonalenia w ramach RPW szkół/przedszkoli 75% nauczycieli i dyrektorów podniosło swoje kompetencje w zakresie określonym diagnozą potrzeb szkoły/przedszkola Cel 3 5 sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli utworzonych na terenie powiatu ryckiego 145 nauczycieli i dyrektorów ukończyło współpracę w ramach sieci odsetek min. 75% nauczycieli i dyrektorów poszerzyło zakres współpracy w placówkach powiatu ryckiego Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

26 26 WNIOSKI Realizacja projektu w powiecie ryckim zaowocowała podniesieniem jakości funkcjonowania powiatowego systemu doskonalenia nauczycieli Z opinii uczestników oraz na podstawie monitoringu wynika, że realizowany model kompleksowego wsparcia szkół/przedszkoli jest dobrą formą wspomagania szkół/przedszkoli Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

27 27 WNIOSKI Sieci współpracy i samokształcenia organizowane na poziomie powiatu są wartościowym elementem doskonalenia w zakresie wymiany doświadczeń i wzajemnego uczenia się Testowanie nowych rozwiązań systemu doskonalenia nauczycieli w szkołach i przedszkolach powiatu ryckiego przyczyniło się do poprawy zdolności planowania i projektowania procesu doskonalenia nauczycieli Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

28 WNIOSKI Programy doskonalenia nauczycieli realizowane w ramach RPW były spójne z potrzebami szkoły/przedszkola i ukierunkowane na jej rozwój Niezbędne jest finansowanie zewnętrzne i wsparcie merytoryczne w procesie wdrażania nowego systemu wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli na poziomie powiatu Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

29 29 REKOMENDACJE Celowe jest kontynuowanie zapoczątkowanego kompleksowego wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli opartego na rzetelnej diagnozie potrzeb Należy stwarzać warunki do wymiany doświadczeń i wzajemnego uczenia się zarówno w szkolnych i międzyszkolnych zespołach nauczycielskich Należy wykorzystać w procesie doskonalenia posiadany potencjał Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Rykach i w Dęblinie jako instytucji wspomagających oraz doświadczenie Powiatu Ryckiego jako organizatora procesu wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

30 30 Dziękuję Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w powiecie ryckim”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google