Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości pozyskania środków UE na rozwój rodzicielstwa zastępczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości pozyskania środków UE na rozwój rodzicielstwa zastępczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 Możliwości pozyskania środków UE na rozwój rodzicielstwa zastępczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

2 Plan prezentacji 2 1.Wsparcie dla rodzin w ramach RPO WP 2014-2020 2.Możliwość dofinansowania zadań w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – źródło finansowania wsparcia na rzecz bazy lokalowej

3 W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014- 2020 (RPO WP 2014-2020) działania dla rodzin, w szczególności rodzin zastępczych mogą zostać wsparte środkami z: Europejskiego Funduszu Społecznego - EFS (Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – EFRR (Poddziałanie 6.2.2, Infrastruktura pomocy społecznej, Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Oś Priorytetowa VI Spójność Przestrzenna i Społeczna). W ramach EFS dofinansowane będą głównie usługi skierowane do rodzin, ze środków EFRR dofinansowane będą inwestycje w infrastrukturę bazy lokalowej dla jednostek systemu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Na realizację projektów skierowanych do rodzin, w tym rodzin zastępczych przeznaczono kwotę 22 511 392 EURO, w tym 14 907 464 EURO z EFS oraz 7 603 928 EURO z EFRR.

4 Jakie działania (typy projektów) mogą zostać dofinansowane w ramach EFS? 1.Wspieranie rodziny w postaci działań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego tj.: a)pracy z rodziną prowadzonej w szczególności w formie:  asystentury rodzinnej, poprzez zatrudnienie nowych asystentów rodziny prowadzące od zwiększenia liczby asystentów,  konsultacji i poradnictwa specjalistycznego,  terapii i mediacji,  specjalistycznego wsparcia np. w formie, profilaktyki uzależnień, profilaktyki prozdrowotnej, treningów ekonomicznych, zdobywania umiejętności społecznych itp.,  usług dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne,  pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego (w tym reprezentacja, jeśli jest niezbędna),  grup wsparcia i grup samopomocowych,  wsparcia realizowanego przez rodziny wspierające,

5 Jakie działania (typy projektów) mogą zostać dofinansowane w ramach EFS? c.d. b)pomocy w opiece i wychowaniu dzieci w placówkach wsparcia dziennego poprzez tworzenie nowych placówek wsparcia dziennego jak również wspieranie istniejących placówek w formie:  opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych,  specjalistycznej, w szczególności organizującej zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne, realizującej indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapie,  pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę, realizującej działania animacyjne i socjoterapeutyczne..

6 Jakie działania (typy projektów) mogą zostać dofinansowane w ramach EFS? c.d. 2.Wspieranie rodziny w postaci działań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego: a)pomoc w opiece i wychowaniu dzieci w placówkach wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym poprzez tworzenie nowych placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, jak również wspieranie istniejących placówek w formie:  opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych,  specjalistycznej, w szczególności organizującej zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne, realizującej indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapie,  pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę realizującej działania animacyjne i socjoterapeutyczne.

7 Jakie działania (typy projektów) mogą zostać dofinansowane? c.d. 3.Wspieranie pieczy zastępczej w postaci: a)pracy z rodziną, w tym konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapia, między innymi poprzez: poradnictwo i terapię dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci w niej umieszczonych, terapię rodziców naturalnych, np. w zakresie terapii dla sprawców przemocy w rodzinie itp. a)usług dla osób objętych rodzinnymi formami pieczy zastępczej, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych, pomocy prawnej w szczególności w zakresie reprezentowania dziecka, dochodzenia praw do świadczeń – zwłaszcza świadczeń alimentacyjnych, b)finansowania spotkań dla rodzin mających na celu m.in. wymianę ich doświadczeń, zapobiegania izolacji, np. w formie grup wsparcia i grup samopomocowych.

8 Jakie działania (typy projektów) mogą zostać dofinansowane? c.d. 4.Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez: a)wsparcie rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej, w tym kształcenia kandydatów na rodziny zastępcze i doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą (spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorek/dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego) między innymi poprzez:  szkolenia,  warsztaty,  doradztwo indywidualne i grupowe,  superwizję, a)poprawę dostępu do działań koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej poprzez między innymi finansowanie zatrudnienia nowych koordynatorów zmierzające do zwiększenia liczby koordynatorów, b)wspieranie restrukturyzacji placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej (w celu zmniejszania liczby dzieci oraz podwyższenia wieku dzieci umieszczanych w tych placówkach).

9 Na co należy zwrócić uwagę?  Wsparcie dla rodziny i pieczy zastępczej odbywa się zgodnie z ustawą dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.). Jednocześnie świadczenia wypłacane na podstawie w/w ustawy nie są finansowane ze środków EFS. Świadczenia te mogą stanowić wkład własny do projektu.  Członkowie pieczy zastępczej mogą uczestniczyć we wszystkich wcześniej wskazanych typach operacji (projektach).  W przypadku wsparcia na tworzenie nowych placówek wsparcia dziennego beneficjent zobowiązany jest do zachowania trwałości po zakończeniu realizacji projektu, co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu.

10 Na co należy zwrócić uwagę? c.d.  W placówkach wsparcia dziennego w formie opiekuńczej oraz placówkach prowadzonych w formie pracy podwórkowej obowiązkowo są realizowane zajęcia rozwijające, co najmniej dwie z ośmiu kompetencji kluczowych wskazanych w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) (Dz. Urz. UE L 394 z 30.12.2006, str. 10).  Od beneficjenta (realizatora projektu) wymagany będzie wykład własny – minimum 5 % wydatków kwalifikowanych projektu. Wkład własny może przybrać formę finansową lub pozafinansową, np. praca wolontariuszy.

11 Kto może ubiegać się o środki (wnioskować i realizować projekty) z EFS? jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie statutowo działające w obszarze pomocy i integracji społecznej

12 Kto może być odbiorcą wsparcia (uczestniczyć w projektach, korzystać z różnych form wsparcia) w ramach EFS? Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.),

13 Nabór wniosków w ramach EFS Wnioski można będzie składać w: Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie – Instytucji Pośredniczącej RPO WP 2014 - 2020 po ogłoszeniu naboru wniosków. Ogłoszenie pierwszego naboru wniosków w ramach Działania 8.4 zaplanowane zostało w pierwszej połowie 2016 r.

14 Jakie działania inwestycyjne(typy projektów) mogą zostać dofinansowane w ramach EFRR? Dla jednostek systemu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach EFRR przewidziano możliwość realizacji projektów polegających na: Budowie*, przebudowie, rozbudowie, nadbudowie, remoncie i/lub wyposażeniu istniejącej bazy lokalowej dla jednostek systemu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. * Budowa nowej infrastruktury jest finansowana pod warunkiem, że: zapewnienie infrastruktury nie jest możliwe w inny sposób, budowa infrastruktury na danym terytorium została potwierdzona analizą potrzeb oraz analizą trendów demograficznych w ujęciu terytorialnym.

15 Na co należy zwrócić uwagę?  Infrastruktura w przedsięwzięciach dotyczących pomocy społecznej musi stanowić element uzupełniający dla realizacji celów społecznych finansowanych z EFS (który pełni wiodącą rolę w tym obszarze).  Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 300 000 PLN.

16 Kto może ubiegać się o środki (wnioskować i realizować projekty) z EFRR: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, spółki, w których JST mają większość udziałów lub akcji, podmioty działające w oparciu o umowę / porozumienie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie statutowo działające w obszarze pomocy i integracji społecznej – w zakresie inwestycji związanych z infrastrukturą podmiotów świadczących usługi pomocy społecznej, wspierania rodziny, pieczy zastępczej i rozwoju mieszkalnictwa wspomaganego, chronionego i socjalnego, tworzenia i funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi do lat 3

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Możliwości pozyskania środków UE na rozwój rodzicielstwa zastępczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google