Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu"— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ROPS w Opolu Samorząd Województwa Opolskiego System wspierania rodziny i pieczy zastępczej w województwie opolskim – wybrane zagadnienia Czerwiec 2014 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 System wspierania rodziny i pieczy zastępczej w województwie opolskim w 2013 r. Struktura

3 System wspierania rodziny i pieczy zastępczej w województwie opolskim w 2013 r. Podmioty pieczy zastępczej Struktura podmiotów rodzinnej pieczy zastępczej w woj. opolskim w 2013 r. W 2013 r. liczba podmiotów rodzinnej pieczy zastępczej w woj. opolskim wyniosła 1 143, z tego: 737 rodzin zastępczych spokrewnionych (spadek o 4%); 357 rodzin niezawodowych (wzrost o 1%)h; 32 rodziny zastępcze zawodowe, w tym 17 rodzinnych domów dziecka (wzrost 2,4-krotny w stosunku do 2012 r.)

4 System wspierania rodziny i pieczy zastępczej w województwie opolskim w 2013 r. Podmioty pieczy zastępczej Podmioty rodzinnej zastępczej w powiatach woj. opolskiego w latach

5 Instytucjonalna piecza zastępcza
System wspierania rodziny i pieczy zastępczej w województwie opolskim w 2013 r. Podmioty pieczy zastępczej Instytucjonalna piecza zastępcza W 2013 r. w woj. opolskim było 16 placówek opiekuńczo-wychowawczych na 526 miejsc, w których przebywało 551 dzieci. W latach o 9% spadła liczba miejsc w domach dziecka. Systematyczne ograniczanie liczby miejsc w domach dziecka na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej (2,4-krotnie wzrosła liczba miejsc w rodzinnych domach dziecka).

6 Dzieci w podmiotach pieczy zastępczej w latach 2012-2013 r.
System wspierania rodziny i pieczy zastępczej w województwie opolskim w 2013 r. Dzieci w pieczy zastępczej Dzieci w podmiotach pieczy zastępczej w latach r. W 2013 r. w systemie pieczy zastępczej umieszczonych było 2 275 dzieci (o 47 dzieci więcej niż w 2012 r.). Najbardziej – 3,4-krotnie wzrosła liczba dzieci w rodzinnych domach dziecka.

7 Wiek dzieci w pieczy zastępczej w woj. opolskim w 2013 r.
System wspierania rodziny i pieczy zastępczej w województwie opolskim w 2013 r. Dzieci w pieczy zastępczej Wiek dzieci w pieczy zastępczej w woj. opolskim w 2013 r. 85% dzieci ma więcej niż 7 lat, w tym: 13% stanowią osoby po 17 r. życia usamodzielniające się Dzieci starsze częściej przebywają w domach dziecka niż w rodzinnej pieczy zastępczej Struktura wieku dzieci w pieczy zastępczej nie zmieniła się w porównaniu do 2012r.

8 Okres przebywania dzieci w pieczy zastępczej w woj. opolskim w 2013 r.
System wspierania rodziny i pieczy zastępczej w województwie opolskim w 2013 r. Dzieci w pieczy zastępczej Okres przebywania dzieci w pieczy zastępczej w woj. opolskim w 2013 r. 73% dzieci przebywa w pieczy zastępczej dłużej niż 2 lata, w tym pow. 3 lat – 63% Większość dzieci ma nieuregulowaną sytuację prawną (prawa rodziców są zawieszone lub ograniczone), co powoduje, że dziecko na długo pozostaje w pieczy zastępczej.

9 System wspierania rodziny i pieczy zastępczej w województwie opolskim w 2013 r. Dzieci w pieczy zastępczej Powody umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej w woj. opolskim w latach

10 System wspierania rodziny i pieczy zastępczej w województwie opolskim w 2013 r. Adopcja
W 2013 r. w dwóch ośrodkach adopcyjnych działających w woj. opolskim prowadzono procedury adopcyjne, w wyniku których do adopcji skierowano łącznie 101 dzieci. Prowadzono również: - poradnictwo dla 409 rodzin; - przeszkolono łącznie 94 kandydatów na rodziny przysposabiające; - okresowa ocena sytuacji 222 dzieci; - 89 opinii kwalifikacyjnych dla kandydatów na rodziny adopcyjne; - 181 rodzin objęto wsparcie postadopcyjnym. W 2013 r. do Wojewódzkiego Banku Danych, zgłoszono 24 dzieci z woj. opolskiego, a do Centralnego Banku Danych 28 dzieci. Z kraju wpłynęło do opolskiego WBD zgłoszeń dzieci.

11 System wspierania rodziny i pieczy zastępczej w województwie opolskim w 2013 r. Usamodzielniający się wychowankowie Najważniejsze zmiany w latach W 2013 r. w procesie usamodzielnienia było ok. 500 wychowanków pieczy zastępczej, w tym większość otrzymywała pomoc na kontynuowanie nauki, a proces usamodzielnienia zakończyło 81 wychowanków; Koszt pomocy na usamodzielnienie to ok. 2 mln zł. Pomoc pieniężna na kontunuowanie nauki to ok. 500 zł rocznie na 1 osobę, a wartość jednorazowej pomocy na usamodzielnienie i zagospodarowanie wyniosła średnio zł). W liczba asystentów rodziny wzrosła do 56 zatrudnionych (o 70%). Opieką objęto 648 rodzin (2-krotnie więcej niż w 2012 r.). Nadal w 31 gminach brak asystentów rodziny. Liczba placówek wsparcia dziennego wzrosła prawie 2-krotnie – z 14 do 27 (12 placówek opiekuńczych, 10 specjalistycznych, 5 w formie pracy podwórkowej) O 9% zmalała liczba miejsc w domach dziecka 2,4-krotnie wzrosła liczba rodzinnych domów dziecka

12 System wspierania rodziny i pieczy zastępczej w województwie opolskim w 2013 r. Wnioski i rekomendacje Wsparcie samorządu terytorialnego w zakresie: rozwoju różnych form pieczy zastępczej, w tym form rodzinnych (rodzinnych domów dziecka) realizacji usług społecznych dla dzieci i młodzieży umieszczonej w pieczy zastępczej ( pozaszkolne usługi edukacyjne, rekreacyjne, sportowe, kulturalne) rozwoju usług dla rodzin niewydolnych wychowawczo, w tym w formie usług asystenta rodziny i placówek wsparcia dziennego( zwiększenie liczby asystentów, placówek, rodzin wspierających) działań na rzecz usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej, w tym usług wspierających i aktywizujących w mieszkaniach chronionych

13 System wspierania rodziny i pieczy zastępczej w województwie opolskim w 2013 r. Realizacja programów i projektów w ramach RPO i SSD Wsparcie usług społecznych dla dzieci w systemie pieczy zastępczej - organizowanie i finansowanie Wsparcie usług społecznych dla usamodzielniających się wychowanków - organizowanie i finansowanie usługi aktywizujące i wspierające indywidualny program usamodzielnienia terapia rodzinna mieszkania chronione (rewitalizacja i doposażenie) pozaszkolne zajęcia sportowe, rekreacyjne, kulturalne uzupełnienie wykształcenia, kształcenie ustawiczne, podnoszenie kompetencji zawodowych usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych

14 Dziękuję za uwagę www.ois.rops-opole.pl
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ROPS w Opolu Samorząd Województwa Opolskiego Dziękuję za uwagę Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google